Dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części – z dostawą do magazynu 32 WOG w Zamościu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZamość
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525664-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525664-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu: Dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części – z dostawą do magazynu 32 WOG w Zamościu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny 61402337000000, ul. Wojska Polskiego  2F , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 181 536, e-mail 32wog.zampub@ron.mil.pl, faks 261 181 607.
Adres strony internetowej (URL): www.32wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.32wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.32wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 - 400 Zamość, budynek nr 33 pokój nr 12 (kancelaria jawna) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części – z dostawą do magazynu 32 WOG w Zamościu.
Numer referencyjny: ZP/PN/6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części – z dostawą do magazynu 32 WOG w Zamościu: Część NR 1 – dostawa obuwia i odzieży sportowej dla JW. 4055, JW. 3391, 2 LBOT; Część NR 2 – dostawa obuwia sportowego dla Bdow WB, JW. 3391, WKTr , Lublin, 43 RPW Lublin, 32 WOG, WKU Zamość, 21 blp, 8 krrel; Część NR 3 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, Litpolukrbrig Command., WKU Zamość, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, 24 blp, WKU Chełm, WKU Lublin, Część NR 4 – dostawa obuwia sportowego dla Litpolukrbrig Command., WKU Chełm, 2 LBOT, WŻW Lublin, Bdow WB, WKU Lublin, WSzW Lublin, JW. 1230 Chełm, Część NR 5 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Litpolukrbrig Command.,WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, WKU Zamość, WKU Chełm, 24 blp, WŻW Lublin, 2 LBOT, Część NR 6 – dostawa odzieży sportowej dla Bdow WB, Litpolukrbrig Command, JW. 3391, 43 RPW Lublin, WŻW Lublin, 2 LBOT, 21 blp, JW. 1230 Chełm, 32 WOG, WKU Lublin. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Część NR 1 – dostawa obuwia i odzieży sportowej dla JW. 4055, JW. 3391, 2 LBOT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 1 – zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ Część NR 2 – dostawa obuwia sportowego dla Bdow WB, JW. 3391, WKTr Lublin, 43 RPW Lublin, 32 WOG, WKU Zamość, 21 blp, 8 krrel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 2 – zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ. Część NR 3 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, Litpolukrbrig Command., WKU Zamość, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, 24 blp, WKU Chełm, WKU Lublin, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 3 – zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ. Część NR 4 – dostawa obuwia sportowego dla Litpolukrbrig Command, WKU Chełm, 2 LBOT, WŻW Lublin, Bdow WB, WKU Lublin, WSzW Lublin, JW. 1230 Chełm, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 4 – zawiera Załącznik nr 1d do SIWZ. Część NR 5 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Litpolukrbrig Command.,WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, WKU Zamość, WKU Chełm, 24 blp, WŻW Lublin, 2 LBOT, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 5 – zawiera Załącznik nr 1e do SIWZ. Część NR 6 – dostawa odzieży sportowej dla Bdow WB, Litpolukrbrig Command, JW. 3391, 43 RPW Lublin, WŻW Lublin, 2 LBOT, 21 blp, JW. 1230 Chełm, 32 WOG, WKU Lublin, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 6 – zawiera Załącznik nr 1f do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).

II.5) Główny kod CPV: 18412000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18820000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1,2, 3, 4, 5, 6, : 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty wskazane w Rozdziale XII B pkt 1 ppkt 1), 2),3),4) w odniesieniu do tych podmiotów. 6) W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - dokumenty wskazane w Rozdziale XII B pkt 1 ppkt 1), 2),3),4) w odniesieniu do tego podwykonawcy. 7) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII B. pkt 1 ppkt 1), 2),3),4) składa każdy z wykonawców. 8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maja odpowiednie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w zakresie Części nr 1 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) w zakresie Części nr 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w zakresie Części nr 3 - 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) w zakresie Części nr 4 - 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych) w zakresie Części nr 5 - 100,00 zł (słownie: sto złotych) w zakresie Części nr 6 - 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/6/2019 – Dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość – w zakresie Części nr …” 4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 25.03.2019 r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – tekst jednolity) oraz ust. poniżej. 2. Przewiduje się możliwość zmiany treści umowy w przypadku zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość; 2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa odzieży sportowej i obuwia sportowego dla 32 WOG Zamość w zakresie 6 części. Nr sprawy ZP/PN/6/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej “ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 8) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa obuwia i odzieży sportowej dla JW. 4055, JW. 3391, 2 LBOT.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 1 – dostawa obuwia i odzieży sportowej dla JW. 4055, JW. 3391,2 LBOT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 1 – zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18410000-6, 18820000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa obuwia sportowego dla Bdow WB, JW. 3391, WKTr Lublin, 43 RPW Lublin, 32 WOG, WKU Zamość, 21 blp, 8 krrel.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 2 – dostawa obuwia sportowego dla Bdow WB, JW. 3391, WKTr Lublin, 43 RPW Lublin, 32 WOG, WKU Zamość, 21 blp, 8 krrel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 2 – zawiera Załącznik nr 1b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18820000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, Litpolukrbrig Command, WKU Zamość, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, 24 blp, WKU Chełm, WKU Lublin.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 3 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin,Bdow WB, 43 RPW Lublin, Litpolukrbrig Command., WKU Zamość, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, 24 blp,WKU Chełm, WKU Lublin, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 3 – zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18412000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa obuwia sportowego dla Litpolukrbrig Command, WKU Chełm, 2 LBOT, WŻW Lublin, Bdow WB, WKU Lublin, WSzW Lublin, JW. 1230 Chełm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 4 – dostawa obuwia sportowego dla Litpolukrbrig Command,WKU Chełm, 2 LBOT, WŻW Lublin, Bdow WB, WKU Lublin, WSzW Lublin, JW. 1230 Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 4 – zawiera Załącznik nr 1d do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18820000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin,Litpolukrbrig Command.,WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, WKU Zamość, WKU Chełm, 24 blp, WŻW Lublin, 2 LBOT.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 5 – dostawa odzieży sportowej dla JW. 3391, WKTr Lublin, Litpolukrbrig Command.,WKTr Lublin, Bdow WB, 43 RPW Lublin, JW. 1230 Chełm, WSzW Lublin, 21 blp, WKU Zamość, WKU Chełm, 24 blp, WŻW Lublin, 2 LBOT, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 5 – zawiera Załącznik nr 1e do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18412000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa odzieży sportowej dla Bdow WB, Litpolukrbrig Command, JW. 3391, 43 RPW Lublin, WŻW Lublin, 2 LBOT, 21 blp, W. 1230 Chełm, 32 WOG, WKU Lublin.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część NR 6 – dostawa odzieży sportowej dla Bdow WB, Litpolukrbrig Command, JW. 3391, 43 RPW Lublin, WŻW Lublin, 2 LBOT, 21 blp, JW. 1230 Chełm, 32 WOG, WKU Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 6 – zawiera Załącznik nr 1f do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania w stosunku do dostawy - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 –6: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego sprzętu, obuwia oraz odzieży sportowej dla żołnierzy oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu od poniedziałku do czwartku: w godzinach 8.00-13:00. 2. Oferowane towary muszą być: a) fabrycznie nowe (I kat.), b) były opakowane w oryginalne opakowania producentów, c) posiadały na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu producenta, d) posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy, cechę Wykonawcy (np. pieczątka, naklejka, hologram itp.), e) nieużywane, f) wolne od wad, g) posiadać cechy pierwotnego opakowania, h) posiadały co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. i) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych. j) Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania oraz producenta. 3. Miejscem dostawy będzie: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zamość, ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość do budynku 71 – Magazyn Sprzętu Sportowego i Wydawnictw. 4. Wszelkie koszty transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości towaru nie zostanie on przyjęty, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z opisem technicznym w tym zdjęcia w formie elektronicznej. 7. Faktury za poszczególne części i „Protokoły odbioru” zostaną sporządzone przez Wykonawcę w sposób tożsamy z zamówieniem Zamawiającego, tj. liczby porządkowe dostarczanego asortymentu będą tożsame jego liczbom porządkowym wskazanym na zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca sporządzi „Protokoły odbioru” zgodnie ze wzorem w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego, z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 9. Protokół odbioru winien zawierać: a) numer i datę wystawienia, b) pełną nazwę Wykonawcy, c) pełną nazwę Zamawiającego, d) podstawę przekazania przedmiotu umowy – numer i datę umowy, e) pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dany materiał (nazwa, symbol, numeracja, kolor itp.), f) ilość materiałów, g) podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Pod pojęciem przedmiot zamówienia „oryginalny” Zamawiający rozumie wyłącznie ubiory sportowe i obuwie sportowe oraz artykuły i sprzęt sportowy wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta ubiorów i obuwia oraz artykułów i sprzętu sportowego. 11. Pod pojęciem przedmiot zamówienia równoważny Zamawiający rozumie ubiory sportowe i obuwie sportowe o parametrach takich samych lub lepszych spełniających wymagania zawarte w kol. 4 opisu przedmiotu zamówienia. 12. Każdorazowo przed ustalonym terminem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 13. Odbiór dostawy materiałów odbywać się będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub jego pełnomocnika. 14. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub w jego załącznikach ubiory sportowe lub obuwie sportowe lub artykuły sportowe lub sprzęt sportowy jest opisywane ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na miarę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opracowując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry i jakościowe wymagania towaru. 15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że: a) materiały równoważne muszą być materiałami fabrycznie nowymi. Fabrycznie nowe materiały w tym przypadku oznaczają: produkt, który w nowej formie nie był wcześniej używany, powstały w cyklu produkcyjnym, wykonany z następujących nowych elementów wcześniej nie używanych, nie przerabianych, elementy nie mogą nosić śladów uszkodzenia ani wcześniejszego użytkowania; b) w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, Wykonawca winien - zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Zatem w przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku dołączyć do oferty/formularza cenowego „Wykaz oferowanych ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego równoważnych” – którego wzór stanowi załącznik do SIWZ – wraz z podaniem: pozycji z opisu przedmiotu zamówienia określającej w „Wykazie ubiorów sportowych i obuwia sportowego oraz artykułów i sprzętu sportowego stanowiących przedmiot zamówienia” nazwę, opisu samego przedmiotu zamówienia, produktu proponowanego jako równoważny poprzez wskazanie nazwy producenta i symbolu oraz określenia zakresu równoważności poprzez wskazanie do każdej pozycji asortymentowej oddzielnie co najmniej do parametrów wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt pozwalające na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy), a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18412000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI