Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Sącz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-18
 • Numer ogłoszenia590516-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 590516-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 491893180, ul. Jagiellońska  33 , 33-300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowosadecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowosadecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy oświadczeniem oraz pełnomocnictwa wnoszone są do zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
Numer referencyjny: ZPI.272.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiajacy nie zastrzega sobie prawa do udzielenia łącznie części lub grup części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi sporządzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: • sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, • sporządzenie map synchronizacyjnch z wykazem zmian gruntowych, • sporządzenie kompletu dokumentacji geodezyjnej wraz z projektem rozgraniczenia działki, • wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych, • analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian. Cena za wykonanie usługi obejmuje również udzielanie wyjaśnień oraz udział w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach dotyczących wykonanego opracowania, w tym w rozprawach przed urzędami oraz sądami powszechnymi. 1. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 462/4 o pow. 0,03 ha położona w obrębie Żegiestów gmina Muszyna, objęta księgą wieczystą NS1M/00000099/8 zabudowana domkiem kempingowym wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego – dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1353/1 o pow. 0,2653 ha położona w Muszynie, objęta księgą wieczystą NS1M/00026974/4 wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego– dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2240 o pow. 0,1978 ha położona w Starym Sączu przy ul. Bolesława Chrobrego 7 objęta księgą wieczystą NS1S/00064862/9, zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z oszacowaniem wartości nakładów poniesionych na przeprowadzone remonty konieczne wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego. Wycena przeznaczona jest dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży udziału Skarbu Państwa na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla działki ewidencyjnej nr 1645/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łącko, gmina Łącko objętej KW NS1S/00001742/3 i NS1S/00001743/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 5. Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla: - działki ewid. nr 1989/1 o pow. 0,0786 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w 1/2 części oraz osób fizycznych - w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych - działek 1988 o pow. 0,0762 ha i 1990 o pow. 0,0087 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, stanowiących współwłasność Skarbu Państwa w 1/2 części oraz osób fizycznych - w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 6. Sporządzenie kompletu dokumentacji geodezyjnej wraz z projektem rozgraniczenia działki 579/5 położonej w obrębie Nawojowa gm. Nawojowa pokrytej wodami płynącymi (własność Wody Polskie) od nieruchomości przyległych, tj. działek 642/9 i 642/10 stanowiących własność Skarbu Państwa objętych KW NS1S/00002109/1 – niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej na odcinku działek 642/9 i 642/10. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 7. Wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 206 o pow. 0,0583 ha, 205/1 o pow. 0,0680 ha, 205/2 o pow. 0,0649 ha, 205/3 o pow. 0,6914 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Słotwiny, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój-miasto, ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych KW NS1M/00006458/5. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 8. Sporządzenie 11 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w jednostce ewidencyjnej Muszyna– miasto, obręb Muszyna oraz w jednostce ewidencyjnej Muszyna – wieś, obręb Jastrzębik, Powroźnik, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 9. Sporządzenie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w jednostce ewidencyjnej Rytro obręb Rytro, Sucha Struga stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 10. Sporządzenie 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w jednostce ewidencyjnej Nawojowa obręb Nawojowa, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 11. Sporządzenie 35 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - miasto obręb Piwniczna oraz w jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - wieś obręb Łomnica Zdrój, Wierchomla Mała, Wierchomla Wielka, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 12. Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1963 r., nr USW.Wł.5/15/62 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. Kat. Łęka Siedlce (64 parcele); oraz przygotowanie wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi powiatowej w Łęce Siedleckiej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 13. Sporządzenie opinii określającej wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tyliczu gm. Krynica-Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2008/5 o pow.0,16 ha, objętej KW NS1M/00021921/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bez określenia wartości rynkowej gruntu na podstawie aktualnego operatu szacunkowego. Termin wykonania: nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30
60
14

II.9) Informacje dodatkowe: 1. W zakresie realizacji zamówienia nie ma czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami/. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy i zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. 2. Zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami/ i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109, ze zmianami/. 5. Koszty cyklu życia są równe szacunkowej wartości zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności aby zamówienie na realizację części 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 13 wykonywane było przez osobę/osoby posiadającą/posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 586/, zamówienie na realizację części 4, 5, 6, 7 i 12 wykonywane było przez osobę/osoby posiadającą/posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, tj.: oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone w pkt 1, składa każdy z wykonawców oddzielnie. 4. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wymienionego w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt 1 składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projektach umów, stanowiących załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Wyjątek stanowią okoliczności przewidziane w art. 144 ustawy, w szczególności sytuacja gdy konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodów niezawinionych przez wykonawcę np. oczekiwania na wydanie niezbędnych uzgodnień, postanowień lub decyzji innych organów (urzędów miast, urzędów gmin, sądów powszechnych) w terminie dłuższym od ustawowego przewidzianego dla tego rodzaju czynności. Forma aneks do umowy. Warunek: zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 462/4 o pow. 0,03 ha położona w obrębie Żegiestów gmina Muszyna, objęta księgą wieczystą NS1M/00000099/8 zabudowana domkiem kempingowym wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego – dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1353/1 o pow. 0,2653 ha położona w Muszynie, objęta księgą wieczystą NS1M/00026974/4 wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego– dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2240 o pow. 0,1978 ha położona w Starym Sączu przy ul. Bolesława Chrobrego 7 objęta księgą wieczystą NS1S/00064862/9, zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z oszacowaniem wartości nakładów poniesionych na przeprowadzone remonty konieczne wraz z jednokrotną aktualizacją operatu szacunkowego. Wycena przeznaczona jest dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży udziału Skarbu Państwa na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla działki ewidencyjnej nr 1645/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łącko, gmina Łącko objętej KW NS1S/00001742/3 i NS1S/00001743/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla: - działki ewid. nr 1989/1 o pow. 0,0786 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w 1/2 części oraz osób fizycznych - w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych - działek 1988 o pow. 0,0762 ha i 1990 o pow. 0,0087 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, stanowiących współwłasność Skarbu Państwa w 1/2 części oraz osób fizycznych - w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie kompletu dokumentacji geodezyjnej wraz z projektem rozgraniczenia działki 579/5 położonej w obrębie Nawojowa gm. Nawojowa pokrytej wodami płynącymi (własność Wody Polskie) od nieruchomości przyległych, tj. działek 642/9 i 642/10 stanowiących własność Skarbu Państwa objętych KW NS1S/00002109/1 – niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej na odcinku działek 642/9 i 642/10. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 206 o pow. 0,0583 ha, 205/1 o pow. 0,0680 ha, 205/2 o pow. 0,0649 ha, 205/3 o pow. 0,6914 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Słotwiny, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój-miasto, ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych KW NS1M/00006458/5. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie 11 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w jednostce ewidencyjnej Muszyna– miasto, obręb Muszyna oraz w jednostce ewidencyjnej Muszyna – wieś, obręb Jastrzębik, Powroźnik, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: CZĘŚĆ 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w jednostce ewidencyjnej Rytro obręb Rytro, Sucha Struga stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: CZĘŚĆ 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w jednostce ewidencyjnej Nawojowa obręb Nawojowa, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: CZĘŚĆ 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie 35 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - miasto obręb Piwniczna oraz w jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - wieś obręb Łomnica Zdrój, Wierchomla Mała, Wierchomla Wielka, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać opisane na nośniku elektronicznym. Termin wykonania: nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: CZĘŚĆ 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1963 r., nr USW.Wł.5/15/62 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. Kat. Łęka Siedlce (64 parcele); oraz przygotowanie wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi powiatowej w Łęce Siedleckiej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin wykonania: nie dłuższy niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: CZĘŚĆ 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie opinii określającej wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tyliczu gm. Krynica-Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2008/5 o pow.0,16 ha, objętej KW NS1M/00021921/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bez określenia wartości rynkowej gruntu na podstawie aktualnego operatu szacunkowego. Termin wykonania: nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Oddam korzenie drzew z rejonu Krakowa
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Oddam korzenie drzew z rejonu Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt, czy trzeba wcześniej umówić się na odbiór. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI