Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia517277-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517277-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.torun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.torun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami , ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.
Numer referencyjny: 22/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny: 1) lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 220 lokali 2) lokali usługowych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 30 lokali 3) nieruchomości niezabudowanych (wyceny nie dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego) nie więcej jak 220 nieruchomości, w tym dla potrzeb: a) uzupełnienia nieruchomości b) nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności 4) nieruchomości zabudowanych nie więcej jak 40 nieruchomości 5) dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności nie więcej jak 50służebności przy uwzględnieniu: a) ceny dla jednej nieruchomości obciążonej zapisanej w KW, przez którą przebiega służebność b) ceny dla każdej kolejnej nieruchomości obciążonej (inna KW) w ramach tej samej służebności 6) dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nie więcej jak 280 nieruchomości 7) nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze do 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 25 nieruchomości. 8) nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze powyżej 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 10 nieruchomości. 2. Podane ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe i jednocześnie maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień w liczbach mniejszych niż wynikające w pkt.1. a Wykonawcy nie będzie służyć prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3. Nieruchomości położone są na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4. Szczegółowe wskazanie nieruchomości do wyceny opisane zostanie przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienia jednostkowe. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 8 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. UWAGA: Jeden wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części tj. może złożyć maksymalnie 2 formularze ofertowe. Złożenie oferty na więcej niż 2 części tj. złożenie więcej niż 2 formularzy ofertowych skutkować będzie odrzuceniem oferty we wszystkich częściach jako niezgodnej z treścią SIWZ. 6. Wzór umowy ramowej stanowi załącznik do SIWZ. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 8. Termin realizacji zamówienia (dla każdej z części ): 8.1. Termin realizacji zamówienia dla umowy ramowej: - rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy - zakończenie: do dnia 31 grudnia 2019 r. 8.2.Termin realizacji zamówienia dla umów jednostkowych - termin realizacji zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, będzie każdorazowo wskazywany przez wykonawcę w złożonej ofercie jednostkowej, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy jednostkowej.

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wypełniony formularz oferty 4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). - Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy PZP składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – załącznik nr 6 – oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
4
Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie czterema (4) wykonawcami na każdą z części zamówienia. W przypadku wpłynięcia w niniejszym postępowaniu na daną część zamówienia: a) nie więcej niż czterech (4 ) ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zawrze umowę ramową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą ofert niepodlegające odrzuceniu. b) więcej niż czterech (4 ) ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zawrze umowę ramową z czterema (4) wykonawcami, którzy złożą ofert niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 2. W przypadku zawarcia na daną część zamówienia umowy ramowej wykonawcami zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych , których przedmiot będzie objęty umową ramową. Zamawiający zaprosi wykonawców do składania ofert na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy. Szczegółowe zasady udzielania zamówień jednostkowych zawarte są w § 5 wzoru umowy ramowej. Oferta składana w wyniku zaproszenia nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od oferty złożonej w niniejszym postępowaniu w odniesieniu do każdego kryterium oceny ofert. Naruszenie wymogu określonego w zdaniu poprzednim skutkować będzie odrzuceniem oferty jednostkowej. 3. Oferty jednostkowe niezgodne z zapytaniem jednostkowym zostaną odrzucone. Jeśli niezgodna z zapytaniem jednostkowym jest tylko część zapytania dotycząca niektórych z kilku nieruchomości objętych zapytaniem jednostkowym oferta jednostkowa odrzucana jest tylko w tej części w jakiej jest niezgodna z zapytaniem jednostkowym, 4. Zaproszenie do złożenia oferty jednostkowej może według wyboru Zamawiającego dotyczyć wykonania równocześnie (w ramach jednego zamówienia jednostkowego) wycen kilku, jednak nie więcej jak pięciu nieruchomości. W zaproszeniu Zamawiający określi przedmiot zamówienia, wskazując cel wyceny, oznaczenie nieruchomości, termin złożenia operatu (operatów) szacunkowego, miejsce i termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert. 5. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawartych jedenaście umów ramowych (postępowanie podzielone jest na 8 części) pomiędzy zamawiającym a maksymalnie czterema (4) wykonawcami (i każdym następnym wykonawcą, który uzyska taką samą liczbę punktów co ostatni zakwalifikowany wykonawca) w każdej części zamówienia , których celem jest ustalenie warunków dla zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 31 grudnia 2019 r. zwanych dalej zamówieniami jednostkowymi.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 14:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Kryteria oceny złożonych ofert Kryteria oceny ofert - UMOWA RAMOWA 1) dla części 1,2,3,4, 6 , 7 i 8 cena – 60 % (P1) 2) dla części 5 a) cena (za pierwszą nieruchomość przez którą przechodzi służebność) – 40 % b) cena (za kolejną nieruchomość przez którą przechodzi służebność) – 20 % 3) dla części 1-8 doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającej uprawnienia do szacowania nieruchomości tj. ilość wykonanych przez wskazaną osobę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem dnia składania ofert, operatów szacunkowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowo danej części zamówienia (na która dana oferta jest składana) szczegółowo opisanym w formularzy ofertowym odrębnym dla każdej części zamówienia – 40 % Kryteria oceny ofert - ZAMÓWIENIA JEDNOSTKOWE a) Koszt jednego operatu szacunkowego – 60 %, b) doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającej uprawnienia do szacowania nieruchomości tj. ilość wykonanych przez wskazaną osobę w ciągu ostatnich 3 lat od dnia składania ofert, operatów szacunkowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowo danej części zamówienia (na która dana oferta jest składana) – 40 %.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wycena lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 220 lokali
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 220 lokali.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wycena lokali usługowych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 30 lokali.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny lokali usługowych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 30 lokali.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wycena nieruchomości niezabudowanych (wyceny nie dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego) nie więcej jak 220 nieruchomości, w tym dla potrzeb: a) uzupełnienia nieruchomości b) nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny nieruchomości niezabudowanych (wyceny nie dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego) nie więcej jak 220 nieruchomości, w tym dla potrzeb: a) uzupełnienia nieruchomości b) nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wycena nieruchomości zabudowanych nie więcej jak 40 nieruchomości.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny nieruchomości zabudowanych nie więcej jak 40 nieruchomości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wycena dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności nie więcej jak 50 służebności przy uwzględnieniu: a) ceny dla jednej nieruchomości obciążonej zapisanej w KW, przez którą przebiega służebność, b) ceny dla każdej kolejnej nieruchomości obciążonej (inna KW) w ramach tej samej służebności.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności nie więcej jak 50 służebności przy uwzględnieniu: a) ceny dla jednej nieruchomości obciążonej zapisanej w KW, przez którą przebiega służebność, b) ceny dla każdej kolejnej nieruchomości obciążonej (inna KW) w ramach tej samej służebności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena (za pierwszą nieruchomość przez którą przechodzi służebność) 40,00
cena (za kolejną nieruchomość przez którą przechodzi służebność) 20,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Wycena dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nie więcej jak 280 nieruchomości.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nie więcej jak 280 nieruchomości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Wycena nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze do 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 25 nieruchomości.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze do 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 25 nieruchomości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Wycena nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze powyżej 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 10 nieruchomości.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionych poniżej części zamówienia, które obejmują wyceny nieruchomości zabudowane obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze powyżej 1000m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 10 nieruchomości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę posprzątanie 2 grobów w Ciechocinku
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania13-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę posprzątanie 2 grobów w Ciechocinku, jeden normalny lastrikowy i jedna pieczara kryta marmurową płytą, prosiłabym o prace podstawowe takie jak usunięcie zielska,umycie, wyrzucenie zbędnych zniczy i kwiatów. Mieszkam w Gdańsku i potrzebna mi pomoc. Pozdrawiam Anna
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI