„Zakup i dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup i dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1, im. Oskara Kolberga w Warszawie” z podziałem na trzy części zamówienia.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Szkoła Muzyczna I St.Nr 1 im.O.Kolberga w Warszawie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-30
 • Numer ogłoszenia655688-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 655688-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I St.Nr 1 im.O.Kolberga w Warszawie: „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1, im. Oskara Kolberga w Warszawie” z podziałem na trzy części zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I St.Nr 1 im.O.Kolberga w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 000277233, ul. Świętojerska  24 , 00-202  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8312474, 693 715 083, e-mail kasiaskrzypczak@wp.pl, witold.wilgos@gmail.com, faks 0228312474.
Adres strony internetowej (URL): www.kolberg.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Szkoła Muzyczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kolberg.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie ul. Świętojerska 24 00-202 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1, im. Oskara Kolberga w Warszawie” z podziałem na trzy części zamówienia.
Numer referencyjny: PN/ZP/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1, im. Oskara Kolberga w Warszawie” z podziałem na trzy części zamówienia. 1. Część pierwsza zamówienia: „Zakup i dostawa fortepianu” Przedmiotem zamówienia jest fortepian do Sali koncertowej Yamaha C7 lub równoważny. O minimalnych – parametrach technicznych: 1) Długość 225-230 cm, 2) Szerokość 155-157 cm, 3) Kolor – czarny połysk, 4) Pozycje otwarcia pokrywy – 3, 5) Liczba pedałów – 3, 6) Ilość klawiszy – 88, 7) Klawiatura – okładziny klawiszy z tworzywa sztucznego, 8) Fortepian nie może być starszy niż 40 lat, 9) Trzyletnia gwarancja na instrument, 10) Intonacja w siedzibie szkoły w cenie fortepianu, 11) Fortepian nie może być modyfikowany w sposób, który mógłby wpłynąć na jego rozmiary, kształty, wagę i walory techniczne, 12) W przypadku fortepianu używanego kołki i naciągi winny być wymienione na nowe, 13) W przypadku fortepianu używanego instrument nie może być po remoncie kapitalnym, 14) Fortepian musi być dostarczony w komplecie z ławą, 15) Instrument musi zostać dostarczony na życzenie do siedziby szkoły na testy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Część druga zamówienia: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych kotłów” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu (dwóch) fabrycznie nowych kotłów typu Adams z Serii Revolution PARFKH lub równoważne: 1) Kotły orkiestrowe 26" i 29", 2) Misy miedziane, młotkowane, 3) Profesjonalna jakoś brzmienia przy jednoczesnej łatwości w transporcie i przenoszeniu, 4) Kotły mają być mobilne, 5) System pedałowy oraz ręczny strojnik (fine tuner), 6) Membrany Remo Renaissance, 7) Regulowana wysokość kotła, 8) Kotły na kółkach, 9) Pokrowce na wszystkie elementy, 10) W zestawie miękki stołek kotłowy o regulowanej wysokości, z podnóżkiem, pałki i trap do pałek. 11) Instrument musi zostać dostarczony na życzenie do siedziby szkoły na testy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Część trzecia zamówienia: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych pianin w ilości 2 szt. ” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pianin akustycznych typu YAMAHA B2 LUB RÓWNOWAŻNE (instrument nowy, wolny od wad fizycznych) – 2 sztuki, spełniające poniższe parametry techniczne: a) ROZMIAR Wysokość minimum 113 cm, Szerokość minimum 149 cm, Głębokość maksimum 53 cm, Waga maksimum 194 kg , Urządzenie pedałowe 3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał piano, środkowy pedał moderator. b) DŹWIĘCZNICA Szkielet Wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, minimum 2 belki pionowe środkowe Rama żeliwna Żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama żeliwna połączona ze szkieletem minimum dwoma sztycami, układ ramy żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków stroikowych, w partii wiolinu I i II listwa kapodaster (brak agraf), w partii basowej sztyft. Strojnica Wykonana ze sklejki klonowej. Płyta rezonansowa Wykonana z litego świerku rezonansowego klejonego krawędziowo, powierzchnia tylna lakierowana, grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm równa na całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku rezonansowego, ilość żeber od 9 do 10, mostek basowy półkolisty 3-częściowy wykonany z klonu, konstrukcja podwieszana. Próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu wiolinowego wykonana z buku, mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na mostku basowym i progu wiolinowym półokrągłe. Naciąg Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły nawój: drut z czystej miedzi. Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach: BAS - 13 strun basowych – chór jednostrunowy, - 17 strun basowych – chór dwustrunowy, WIOLIN - 2 chóry dwustrunowe nawijane, - 34 chóry 3-strunowe stalowe, WIOLIN-DYSZKANT - 22 chóry 3-strunowe stalowe. Struny basowe nawijane posiadają ejske fortepianową. W partii basowej tzw. martwe części strun nie są wytłumione. Kołki stroikowe wykonane ze stali – nieniklowane, ilość zwojów strun na kołkach stroikowych – minimum 3. c) OBUDOWA W wykończeniu czarny, wysoki połysk, lakier poliestrowy, Nakrywa górna 1-częściowa, Nakrywa klawiaturowa 3-częściowa, brak miękkiego zamknięcia nakrywy klawiaturowej, tylna część nakrywy płaska, zawias nakrywy klawiaturowej metalowy, Nogi 1-częściowe, Elementy obudowy wykonane z płyty MDF, Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki. d) MECHANIZM Młotki filcowe, rdzeń młotków wykonany z buku, młotki wklejone są klejem syntetycznym, młotki sprofilowanie i po intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas minimum 64 mm, wiolin minimum 70 mm, szerokość młotków minimum 11 mm. Listwa spoczynkowa młotków 1-czesciowa ruchoma. Tłumiki Główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie tłumikowe – buk, poduszki tłumikowe – filc. Elementy mechanizmu Dźwignia orzech – buk, przeciwchwytnik – buk, dźwignie główne – buk, chwytnik – buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS, baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka konstrukcyjna mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporowa popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa baryłek wyzwalaczy – buk, Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha. Mechanizm osadzony na minimum 2 nóżkach i śrubach oporowych mechanizmu. e) KLAWIATURA W całości wykonana ze świerku, posiada tylny opad Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z plexi. Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz. Sztyfty przednie – niklowane

II.5) Główny kod CPV: 37311000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37316000-6
37311100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 16
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia T) stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu do 10 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia zgodnie z pkt. 6.2 ust. 1 ) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W przypadku oferowania produktu równoważnego do oferty należy załączyć karty zawierające opis wraz ze zdjęciem instrumentu równoważnego tj. Kartę zawierającą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego towaru równoważnego (z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy), z której powinno w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego wynikać, że zaoferowany towar jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do produktu określonego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. oraz Karty produktów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto(C) 40,00
Termin wykonania (T) 10,00
Jakość ( J) 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą Stronę pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 1) zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 3) zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 4) okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji; 9) nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, - z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany umowy w zakresie: numerów telefonów, adresów wskazanych w umowie, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania- do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w formie aneksu: 1) w przypadku wstrzymania produkcji, której nie można było przewidzieć, określonego modelu instrumentu, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy instrument o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w ofercie Wykonawcy oraz pod warunkiem, że cena urządzenia o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzględniające kwotę udokumentowanej wartości dostarczanego urządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy jego cena będzie niższa od ceny urządzenia pierwotnie zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie; 2) w przypadku pojawienia się na rynku instrumentów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku instrumentów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny, wskazywanej przez Wykonawcę w ofercie; 3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 4) w zakresie wysokości należności Stron w wyniku zawarcia ugody, poprzedzonej oceną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 6. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Zakup i dostawa fortepianu”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest fortepian do Sali koncertowej Yamaha C7 lub równoważny. O minimalnych – parametrach technicznych: 1) Długość 225-230 cm, 2) Szerokość 155-157 cm, 3) Kolor – czarny połysk, 4) Pozycje otwarcia pokrywy – 3, 5) Liczba pedałów – 3, 6) Ilość klawiszy – 88, 7) Klawiatura – okładziny klawiszy z tworzywa sztucznego, 8) Fortepian nie może być starszy niż 40 lat, 9) Trzyletnia gwarancja na instrument, 10) Intonacja w siedzibie szkoły w cenie fortepianu, 11) Fortepian nie może być modyfikowany w sposób, który mógłby wpłynąć na jego rozmiary, kształty, wagę i walory techniczne, 12) W przypadku fortepianu używanego kołki i naciągi winny być wymienione na nowe, 13) W przypadku fortepianu używanego instrument nie może być po remoncie kapitalnym, 14) Fortepian musi być dostarczony w komplecie z ławą, 15) Instrument musi zostać dostarczony na życzenie do siedziby szkoły na testy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37311000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 73170,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto(C) 40,00
Termin wykonania zamówienia( T) 10,00
Jakość ( J) 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych kotłów”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu (dwóch) fabrycznie nowych kotłów typu Adams z Serii Revolution PARFKH lub równoważne: 1) Kotły orkiestrowe 26" i 29", 2) Misy miedziane, młotkowane, 3) Profesjonalna jakoś brzmienia przy jednoczesnej łatwości w transporcie i przenoszeniu, 4) Kotły mają być mobilne, 5) System pedałowy oraz ręczny strojnik (fine tuner), 6) Membrany Remo Renaissance, 7) Regulowana wysokość kotła, 8) Kotły na kółkach, 9) Pokrowce na wszystkie elementy, 10) W zestawie miękki stołek kotłowy o regulowanej wysokości, z podnóżkiem, pałki i trap do pałek. 11) Instrument musi zostać dostarczony na życzenie do siedziby szkoły na testy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37316000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto(C) 40,00
Termin wykonania zamówienia( T) 10,00
Jakość ( J) 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych pianin w ilości 2 szt. ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pianin akustycznych typu YAMAHA B2 LUB RÓWNOWAŻNE (instrument nowy, wolny od wad fizycznych) – 2 sztuki, spełniające poniższe parametry techniczne: a) ROZMIAR Wysokość minimum 113 cm, Szerokość minimum 149 cm, Głębokość maksimum 53 cm, Waga maksimum 194 kg , Urządzenie pedałowe 3 pedały: prawy pedał forte, lewy pedał piano, środkowy pedał moderator. b) DŹWIĘCZNICA Szkielet Wykonany z drewna egzotycznego – nyatoh, minimum 2 belki pionowe środkowe Rama żeliwna Żeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowana rama żeliwna połączona ze szkieletem minimum dwoma sztycami, układ ramy żeliwnej krzyżowy z zamkniętym polem kołków stroikowych, w partii wiolinu I i II listwa kapodaster (brak agraf), w partii basowej sztyft. Strojnica Wykonana ze sklejki klonowej. Płyta rezonansowa Wykonana z litego świerku rezonansowego klejonego krawędziowo, powierzchnia tylna lakierowana, grubość płyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm równa na całej powierzchni, żebra wykonane ze świerku rezonansowego, ilość żeber od 9 do 10, mostek basowy półkolisty 3-częściowy wykonany z klonu, konstrukcja podwieszana. Próg wiolinowy wykonany z klonu, nakładka progu wiolinowego wykonana z buku, mostek basowy i próg wiolinowy grafitowany, sztyfty na mostku basowym i progu wiolinowym półokrągłe. Naciąg Struny wiolinowe okrągłe, struny basowe rdzeń okrągły nawój: drut z czystej miedzi. Rozmieszczenie strun w poszczególnych rejestrach: BAS - 13 strun basowych – chór jednostrunowy, - 17 strun basowych – chór dwustrunowy, WIOLIN - 2 chóry dwustrunowe nawijane, - 34 chóry 3-strunowe stalowe, WIOLIN-DYSZKANT - 22 chóry 3-strunowe stalowe. Struny basowe nawijane posiadają ejske fortepianową. W partii basowej tzw. martwe części strun nie są wytłumione. Kołki stroikowe wykonane ze stali – nieniklowane, ilość zwojów strun na kołkach stroikowych – minimum 3. c) OBUDOWA W wykończeniu czarny, wysoki połysk, lakier poliestrowy, Nakrywa górna 1-częściowa, Nakrywa klawiaturowa 3-częściowa, brak miękkiego zamknięcia nakrywy klawiaturowej, tylna część nakrywy płaska, zawias nakrywy klawiaturowej metalowy, Nogi 1-częściowe, Elementy obudowy wykonane z płyty MDF, Spód pianina i listwa pedałowa wykonane ze sklejki. d) MECHANIZM Młotki filcowe, rdzeń młotków wykonany z buku, młotki wklejone są klejem syntetycznym, młotki sprofilowanie i po intonacji wstępnej i ostatecznej, długość młotków: bas minimum 64 mm, wiolin minimum 70 mm, szerokość młotków minimum 11 mm. Listwa spoczynkowa młotków 1-czesciowa ruchoma. Tłumiki Główki tłumików – buk, baryłki tłumików – buk, dźwignie tłumikowe – buk, poduszki tłumikowe – filc. Elementy mechanizmu Dźwignia orzech – buk, przeciwchwytnik – buk, dźwignie główne – buk, chwytnik – buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS, baryłka wyzwalacza wykonana z tworzywa ABS, belka konstrukcyjna mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporowa popychaczy – buk, listwa oporowa tłumików – sosna, listwa baryłek wyzwalaczy – buk, Dźwignie orzecha bez płytek i wkrętów płytek orzecha. Mechanizm osadzony na minimum 2 nóżkach i śrubach oporowych mechanizmu. e) KLAWIATURA W całości wykonana ze świerku, posiada tylny opad Nakładki klawiaturowe całe tony i półtony wykonane z plexi. Sztyfty środkowe klawiaturowe – mosiądz. Sztyfty przednie – niklowane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto(C) 40,00
Termin wykonania zamówienia( T) 10,00
Jakość ( J) 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia komputerowego i zawodowego - mazowieckie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji komputerowych oraz szkolenia zawodowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI