Dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-26
 • Numer ogłoszenia653118-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 653118-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu: Dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 00027678800000, ul. Głogowska  90 , 60-262   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 866 61 29, , e-mail zsmpoznan@poczta.fm, wojmichalski@wp.pl, faks 61 866 25 73.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zespół szkół publicznych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.zsm.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.zsm.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90 60-262 Poznań

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90 60-262 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
Numer referencyjny: ZP-02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia dostawa Instrumentów muzycznych na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych zadań dotyczy: a) Zadanie nr 1 – dostawa 2 szt. fortepianów. b) Zadanie nr 2 – dostawa 1 szt. fortepianu. c) Zadanie nr 3 – dostawa 6 szt. pianin. d) Zadanie nr 4 – dostawa 5 szt. pianin cyfrowych.

II.5) Główny kod CPV: 37310000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37311000-1
37321600-0
37315000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 7
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy: - przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia, - na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w Sekcji III pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami) 3. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 2 zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy zachowaniu ceny określonej w niniejszej umowie, b) zmian w zakresie miejsca dostawy, wynikających ze zmian organizacyjnych, c) zmiany siedziby jednej ze stron umowy, d) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, e) zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, f) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanego instrumentu pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których obiektywnie nie mógł przewidzieć oraz zostaną spełnione łącznie następujące warunkami: a) zmiany na model o parametrach jakościowych nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie, przy czym decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Zamawiającego po przeprowadzeniu badania jakościowego na warunkach określonych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b) niezmienność wynagrodzenia umownego, c) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu niezależnego podmiotu lub producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzającego, że wszystkie parametry nowego instrumentu są nie gorsze niż parametry urządzenia oferowanego pierwotnie w ofercie Wykonawcy, d) Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę oferowanego instrumentu wraz z opisaniem tych przyczyn. 5. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 6 pkt. 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 6. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmiany umowy, nie może również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-08, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu w którym upływa termin składania ofert, określonym w pkt. IV.6.2 niniejszego ogłoszenia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne postanowienia dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte zostały w SIWZ. 2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Jakość”, na zasadach opisanych w SIWZ. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Jakość” na podstawie testu załączonej do oferty próbki – procesu badawczego instrumentów muzycznych dostarczonych wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego w ilości w zakresie każdego z zadań: a) Zadanie nr 1 – należy dostarczyć 4 egzemplarze testowe. b) Zadanie nr 2 – należy dostarczyć 2 egzemplarze testowe. c) Zadanie nr 3 – należy dostarczyć 8 egzemplarzy testowych d) Zadanie nr 4 – należy dostarczyć 5 egzemplarzy testowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – dostawa 2 szt. fortepianów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie każdego z zadań określono w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie oceny oferowanego przedmiotu zamówienia w celu przydzielenia punktacji w kryterium „Jakość”, na zasadach opisanych poniżej: a) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Jakość” na podstawie testu załączonej do oferty próbki, zgodnie z procedurą oceny określoną w Rozdziale 14 niniejszej Specyfikacji – procesu badawczego instrumentów muzycznych dostarczonych wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach w zakresie każdego z zadań (egzemplarze testowe): a) Zadanie nr 1 – należy dostarczyć 4 egzemplarze testowe. b) Zadanie nr 2 – należy dostarczyć 2 egzemplarze testowe. c) Zadanie nr 3 – należy dostarczyć 8 egzemplarzy testowych d) Zadanie nr 4 – należy dostarczyć 5 egzemplarzy testowych. b) Dostawa egzemplarzy testowych w zakresie każdego z zadań musi się odbyć przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 12 niniejszej SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa i odbiór egzemplarzy testowych odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Zamawiający poinformuje, o zakończeniu procedury testowania i umożliwi odbiór egzemplarzy testowych. W sprawach dotyczących logistyki należy się kontaktować z osobą wskazaną w Rozdziale 8 niniejszej SIWZ pkt. 8.5. d) Ocena jakości oferowanych instrumentów w zakresie każdego z zadań będzie dokonywana przez 3 członków Komisji Przetargowej (ekspertów powołanych w celu oceny jakości). Wykonawca ma obowiązek odpowiednio nastroić oferowane instrumenty. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej instrumentu w ciągu 7 dni od dnia składania ofert. f) Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia, ocena równoważności oraz ocena pod kątem kryterium oceny ofert w kryterium „Jakość”. g) Spośród dostarczonych egzemplarzy testowych zamawiający dokona wyboru konkretnych instrumentów (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia). Oferta Wykonawcy w zakresie każdego z zadań obejmuje dostawę dokładnie tych samych instrumentów co przekazane egzemplarze testowe. h) Zamawiający zastrzega sobie, iż przekazane przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia oceny instrumenty, będą tożsame z tymi, które w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. i) Wykonawca zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do dostawy instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 * – dostawa 1 szt. fortepianu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie każdego z zadań określono w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie oceny oferowanego przedmiotu zamówienia w celu przydzielenia punktacji w kryterium „Jakość”, na zasadach opisanych poniżej: a) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Jakość” na podstawie testu załączonej do oferty próbki, zgodnie z procedurą oceny określoną w Rozdziale 14 niniejszej Specyfikacji – procesu badawczego instrumentów muzycznych dostarczonych wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach w zakresie każdego z zadań (egzemplarze testowe): a) Zadanie nr 1 – należy dostarczyć 4 egzemplarze testowe. b) Zadanie nr 2 – należy dostarczyć 2 egzemplarze testowe. c) Zadanie nr 3 – należy dostarczyć 8 egzemplarzy testowych d) Zadanie nr 4 – należy dostarczyć 5 egzemplarzy testowych. b) Dostawa egzemplarzy testowych w zakresie każdego z zadań musi się odbyć przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 12 niniejszej SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa i odbiór egzemplarzy testowych odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Zamawiający poinformuje, o zakończeniu procedury testowania i umożliwi odbiór egzemplarzy testowych. W sprawach dotyczących logistyki należy się kontaktować z osobą wskazaną w Rozdziale 8 niniejszej SIWZ pkt. 8.5. d) Ocena jakości oferowanych instrumentów w zakresie każdego z zadań będzie dokonywana przez 3 członków Komisji Przetargowej (ekspertów powołanych w celu oceny jakości). Wykonawca ma obowiązek odpowiednio nastroić oferowane instrumenty. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej instrumentu w ciągu 7 dni od dnia składania ofert. f) Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia, ocena równoważności oraz ocena pod kątem kryterium oceny ofert w kryterium „Jakość”. g) Spośród dostarczonych egzemplarzy testowych zamawiający dokona wyboru konkretnych instrumentów (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia). Oferta Wykonawcy w zakresie każdego z zadań obejmuje dostawę dokładnie tych samych instrumentów co przekazane egzemplarze testowe. h) Zamawiający zastrzega sobie, iż przekazane przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia oceny instrumenty, będą tożsame z tymi, które w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. i) Wykonawca zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do dostawy instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego.


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 * – dostawa 6 szt. pianin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie każdego z zadań określono w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie oceny oferowanego przedmiotu zamówienia w celu przydzielenia punktacji w kryterium „Jakość”, na zasadach opisanych poniżej: a) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Jakość” na podstawie testu załączonej do oferty próbki, zgodnie z procedurą oceny określoną w Rozdziale 14 niniejszej Specyfikacji – procesu badawczego instrumentów muzycznych dostarczonych wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach w zakresie każdego z zadań (egzemplarze testowe): a) Zadanie nr 1 – należy dostarczyć 4 egzemplarze testowe. b) Zadanie nr 2 – należy dostarczyć 2 egzemplarze testowe. c) Zadanie nr 3 – należy dostarczyć 8 egzemplarzy testowych d) Zadanie nr 4 – należy dostarczyć 5 egzemplarzy testowych. b) Dostawa egzemplarzy testowych w zakresie każdego z zadań musi się odbyć przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 12 niniejszej SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa i odbiór egzemplarzy testowych odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Zamawiający poinformuje, o zakończeniu procedury testowania i umożliwi odbiór egzemplarzy testowych. W sprawach dotyczących logistyki należy się kontaktować z osobą wskazaną w Rozdziale 8 niniejszej SIWZ pkt. 8.5. d) Ocena jakości oferowanych instrumentów w zakresie każdego z zadań będzie dokonywana przez 3 członków Komisji Przetargowej (ekspertów powołanych w celu oceny jakości). Wykonawca ma obowiązek odpowiednio nastroić oferowane instrumenty. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej instrumentu w ciągu 7 dni od dnia składania ofert. f) Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia, ocena równoważności oraz ocena pod kątem kryterium oceny ofert w kryterium „Jakość”. g) Spośród dostarczonych egzemplarzy testowych zamawiający dokona wyboru konkretnych instrumentów (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia). Oferta Wykonawcy w zakresie każdego z zadań obejmuje dostawę dokładnie tych samych instrumentów co przekazane egzemplarze testowe. h) Zamawiający zastrzega sobie, iż przekazane przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia oceny instrumenty, będą tożsame z tymi, które w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. i) Wykonawca zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do dostawy instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego.


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 * – dostawa 5 szt. pianin cyfrowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie każdego z zadań określono w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:3.7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie oceny oferowanego przedmiotu zamówienia w celu przydzielenia punktacji w kryterium „Jakość”, na zasadach opisanych poniżej: a) Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Jakość” na podstawie testu załączonej do oferty próbki, zgodnie z procedurą oceny określoną w Rozdziale 14 niniejszej Specyfikacji – procesu badawczego instrumentów muzycznych dostarczonych wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach w zakresie każdego z zadań (egzemplarze testowe): a) Zadanie nr 1 – należy dostarczyć 4 egzemplarze testowe. b) Zadanie nr 2 – należy dostarczyć 2 egzemplarze testowe. c) Zadanie nr 3 – należy dostarczyć 8 egzemplarzy testowych d) Zadanie nr 4 – należy dostarczyć 5 egzemplarzy testowych. b) Dostawa egzemplarzy testowych w zakresie każdego z zadań musi się odbyć przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 12 niniejszej SIWZ w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa i odbiór egzemplarzy testowych odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. c) Zamawiający poinformuje, o zakończeniu procedury testowania i umożliwi odbiór egzemplarzy testowych. W sprawach dotyczących logistyki należy się kontaktować z osobą wskazaną w Rozdziale 8 niniejszej SIWZ pkt. 8.5. d) Ocena jakości oferowanych instrumentów w zakresie każdego z zadań będzie dokonywana przez 3 członków Komisji Przetargowej (ekspertów powołanych w celu oceny jakości). Wykonawca ma obowiązek odpowiednio nastroić oferowane instrumenty. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej instrumentu w ciągu 7 dni od dnia składania ofert. f) Celem przetestowania instrumentów jest potwierdzenie zgodności oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia, ocena równoważności oraz ocena pod kątem kryterium oceny ofert w kryterium „Jakość”. g) Spośród dostarczonych egzemplarzy testowych zamawiający dokona wyboru konkretnych instrumentów (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia). Oferta Wykonawcy w zakresie każdego z zadań obejmuje dostawę dokładnie tych samych instrumentów co przekazane egzemplarze testowe. h) Zamawiający zastrzega sobie, iż przekazane przez Wykonawcę na potrzeby przeprowadzenia oceny instrumenty, będą tożsame z tymi, które w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. i) Wykonawca zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do dostawy instrumentu o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - Pleszew
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania01-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla 1 osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI