1. Dostawa fortepianu oraz instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. S....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
1. Dostawa fortepianu oraz instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-11-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-15
 • Numer ogłoszenia648371-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 648371-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki: 1. Dostawa fortepianu oraz instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, krajowy numer identyfikacyjny 27575400000, ul. ul. Łąkowa  42371 , 80743   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 009 201, e-mail muzyczna@amuz.gda.pl, faks 583 009 210.
Adres strony internetowej (URL): www.amuz.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amuz.gda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amuz.gda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Akademia Muzyczna im. S.Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Dostawa fortepianu oraz instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego
Numer referencyjny: 05/ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fortepianu oraz instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Rodzaj oraz ilości określono w SIWZ oraz załączniku do niniejszego Ogłoszenia

II.5) Główny kod CPV: 37311000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37316000-6
37321500-9
37321600-0
37321700-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 15
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną, wykonaną na rzecz instytucji kultury lub artystycznych uczelni publicznych (teatr/opera/filharmonia, szkoła/akademia), dostawę instrumentów muzycznych, o wartości nie mniejszej niż część 1 - 40.000,00 zł brutto część 2 – 120.000,00 zł brutto część 3 – 10.000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
w zakresie części 1: - Fortepian Yamaha GB1K lub równoważny – 1 szt.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (t.j. dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2c do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wyłoniono wykonawcę, mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) terminu realizacji zamówienia, 3) realizacji obowiązków wynikających z gwarancji 4) zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy; 5) zakresu, w którym jest to konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, natomiast ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, 2) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy, 3) jeżeli zmiany nie spowodują negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zamówienia w sposób przewidziany w umowie 5) jeśli zmiana służyć będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu umowy, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub będzie wynikała z czynników zewnętrznych, a zmiana ta nie będzie wykraczała poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i umowie i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 6) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę 3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fortepianu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Fortepian Yamaha GB1K lub równoważny – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37311000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 3. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu instrumentu o parametrach referencyjnych, b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa instrumentów perkusyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) dzwony Bergerault C18 Concert Chimes A=442Hz – 1 szt. 2) młotki do dzwonów GROVER PRO PERCUSSION PIPE PM3 – 2 szt. 3) młotki do dzwonów Mike Balter Chime Mallet CM1 - 2 szt. 4) krotale Sabian Crotales Set (13) High Octave – 1 szt. 5) krotale Sabian Crotales Set (13) Low Octave – 1 szt. 6) dwa statywy do crotali Pearl C-930 Straight Cymbal Stand – 2 szt. 7) misy tybetańskie Peter Hess phKS9M-7,-9,-15,-20,-25 – 1 zestaw 8) statyw do gongów Bergerault SKDN Gong Stand – 1 szt. 9) statyw do gongów Bergerault SMGR Gong Stand – 1 szt. 10) statyw do gongu Meinl TMGS-2 Gong/TamTam Stand – 1 szt. 11) statyw do tamtamu Meinl Gong/TamTam Stand – 1 szt. 12) tamburyn Black Swamp Percussion TD4 Tambourine – 1 szt. 13) tamburyn Black Swamp Percussion TD3 Tambourine – 1 szt. 14) tamburyn Grover Pro Percussion Tambourine T2/GS – 1 szt. 15) tamburyn Grover Pro Percussion Tambourine T2/GsPh – 1 szt. 16) talerze Meinl Byzance Mike Johnston Set – 1 kpl. 17) torba na talerze Meinl MCB22-BG Benny Greb Bag – 1 szt. 18) torba na talerze Meinl MCB24 Cymbal Bag – 1 szt. 19) werbel Pearl FFXPMD 14"x12" Marching Snare – 1 szt. 20) werbel Lefima MP-POW-1412-2HM High Power – 1 szt. 21) fleksaton LP 1-5 Flex-A-Tone Standard – 1 szt. 22) fleksaton LP 1-8 Flex-A-Tone Large – 1 szt. 23) kastaniety Black Swamp Percussion Pro Concert Castagnets Gren. – 1 szt. 24) dzwonki alpejskie Gewa Alpine Bell Set – 1 szt. 25) frusta Playwood Slap Stick L whip - 1 szt. 26) statyw do werbla Tama HS100W Snare Stand – 1 szt. 27) statyw do werbla Ludwig LAP23SSL Atlas Pro II Snare – 1 szt. 28) stołki perkusyjne Tama HT530BC Drum Throne – 3 szt. 29) pałki do wibraf. Vic Firth M31 Terry Gibbs Mallets - 4 sety 30) pałki do wibraf. Mike Balter Vibraphone Mallets No.23 R – 4 sety 31) pałki do wibraf. Mike Balter Vibraphone Mallets No.23 B – 4 sety 32) pałki do marim. Malletech Marimba Mallet LS27Z – 2 sety 33) pałki do marim. Malletech Marimba Mallet LS5 – 2 sety 34) pałki do marim. Malletech Marimba Mallet LS15 – 2 sety 35) pałki do marim. Malletech Marimba Mallet LS25 – 1 set 36) pałki do marim. Malletech Marimba Mallet LS20 – 2 sety 37) pałki do kotłów Adams Timpani Mallet TR 1 – 4 pary 38) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3311 – 2 pary 39) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3117 – 2 pary 40) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3232 – 2 pary 41) pałki do talerzy Mike Balter Cymbal Beater SC2 – 2 pary 42) pałki do talerzy Mike Balter Cymbal Beater SC1 – 2 pary 43) pałki do gongów Grover Pro Percussion Tam Tam TT-4 – 1 para 44) pałka do gongu Olli Hess PGM - S186-CE – 1 szt. 45) pałka do gongu Olli Hess PGM - L355-BL – 1 szt. 46) pałki do bębna Mike Balter Concert Bass Drum Mallets CBD-5 – 2 pary 47) pałki do bębna Mike Balter Concert Bass Drum Mallet CBD-3 – 2 szt. 48) pałki do bębna Playwood Bass Drum MalettsBD-10W – 2 pary 49) pałki do ksylofonu Playwood Xylophone Mallet XB-7 - 4 pary 50) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3122 – 2 pary 51) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3315 – 2 pary 52) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3353 – 2 pary 53) pałki kombinowane Playwood Kombi Mallet Multi-13 – 2 pary 54) pałki kombinowaneVic Firth 5ADT Dual Tone – 2 pary 55) pałki Pendim No. 1R/R Peter Sadlo – 2 kpl 56) pałki do dzwonków Playwood Glockenspiel Mallet XG-102 – 2 pary 57) pałki Schlagwerk MA103 Rubber Head Mallets – 4 pary 58) pałki do kotłów Playwood Timpani Mallet PRO-3223 – 2 pary 59) triangolniki Black Swamp Percussion Triangle Beater Set SPSET-2 – 1 kpl. 60) triangolniki Grover Pro Percussion Triangle Beater Set TB-D – 1 kpl. 61) POKROWCE NA KOTŁY Adams 20" Cover "Special Quality" - 1 szt. Adams 23" Cover "Special Quality" - 1 szt. Adams 26" Cover "Special Quality" - 1 szt. Adams 29" Cover "Special Quality" - 1 szt. Adams 32" Cover "Special Quality" - 1 szt. 62) POKRYWY NA KOTŁY Adams 20" Fur Protection Lid – 1 szt. Adams 23" Fur Protection Lid – 1 szt. Adams 26" Fur Protection Lid – 1 szt. Adams 29" Fur Protection Lid - 1 szt. Adams 32" Fur Protection Lid - 1 szt. 63) torby na hardware Gator Drum Hardware Bag HDWE1436PE – 2 szt. 64) torby na pałki Vic Firth CKBAG Concert Keyboard Bag - 2 szt. 65) pulpity Manhasset 51 Fourscore Stand – 8 szt. 66) gong Asian Sound Thai-Gong Tuned A - 1 szt. 67) gong Asian Sound Thai-Gong Tuned c, - 1 szt. 68) gong Asian Sound Thai-Gong Tuned d# - 1 szt. 69) gong Asian Sound Thai-Gong Tuned f# - 1 szt. 70) Adams Temple Blocks 9-Piece Set – 1 kpl. 71) pudełka Kaufmann Block Set Rebonds B – 1 kpl 72) Wood Blocki Ron Voughn W1 - W8 – 1 kpl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37316000-6, 37321500-9, 37321600-0, 37321700-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 3. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu instrumentu o parametrach referencyjnych, b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa instrumentów perkusyjnych (gongi)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Gong wietrzny Feng / Wind średnica 80 cm - 1 szt. 2) Gong symfoniczny Chao / Tam Tam - średnica 40 cm – 1 szt. 3) Gong symfoniczny Chao / Tam Tam - średnica 60 cm – 1 szt. 4) Gong symfoniczny Chao / Tam Tam - średnica 70 cm – 1 szt. 5) Gong symfoniczny Chao / Tam Tam - średnica 80 cm – 1 szt. 6) Gong symfoniczny Chao / Tam Tam - średnica 90 cm – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37316000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 3. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważny pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak przy użyciu instrumentu o parametrach referencyjnych, b) technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych parametrach referencyjnych.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Słupsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Operator koparko-ładowarki dla 10 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI