Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale Zadanie2: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów Zadanie 4: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Lipsko Polesie. Zadanie 5: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110410L w m. Kalinowice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZamość
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Zamość
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517450-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517450-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Zamość: Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale Zadanie2: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów Zadanie 4: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Lipsko Polesie. Zadanie 5: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110410L w m. Kalinowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zamość, krajowy numer identyfikacyjny 54068200000, ul. Peowiaków  92 , 22-400   Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639-29-59, e-mail gmina@zamosc.org.pl, faks 84 639-23-64.
Adres strony internetowej (URL): https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada z 2012 r., Prawo pocztowe ( Dz U z 2016 r., poz., 12113 ze zm), posłańca, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale Zadanie2: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów Zadanie 4: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Lipsko Polesie. Zadanie 5: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110410L w m. Kalinowice
Numer referencyjny: PGPI.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsxSn 2x25mm2 wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 930 mb wraz z instalacją 22 opraw oświetleniowych na słupach typu ŻN-9 na działkach nr ew. 855, 1216 w obrębie geodezyjnym Mokre, 464, 462, 461/8, 592, 440/3, 439, 438/6, 548, 437, 436, 435, 434, 433/1, 433/2, 432, 431, 430, 428/2, 427, 426, 438/1 w obrębie geodezyjnym Hubale. Zadanie nr 2 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec - budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia z przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 – wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 540 mb wraz z instalacją 14 opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych typu ŻN-9 na działkach nr ew. 210, 229, 693, 127/1, 119, 120. Zadanie nr 3 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsxSn 2x25mm2 wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej dł. – ok. 260 mb wraz z instalacją 8 opraw oświetleniowych na słupach ŻN- 9; - budowa przyłącza kablowego przewodem YAKY 4x45 mm2 - montaż szafy oświetleniowej SOU- 1K Zadanie nr 4 - Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Lipsko Polesie. - budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego na przebudowywanej obecnie linii energetycznej dł 1286 mb wraz z budową 4 ( niezbędnych) słupów wirowanych oświetlenia drogowego, - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami na słupach wirowanych 26 szt. , - montaż szafek oświetleniowych -2 szt. na działkach nr ew. 457/2, 120/1, 176/1, 121/1, 122/2, 122/1, 123/4, 123/5, 123/2, 123/3, 125, 126/2, 126/1, 127/1, 127/2, 434/2, 197/1, 197/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 198/1, 199/1, 199/2, 201, 202, 204, 405, 436, 233, 225/11, 225/10, 225/12, 225/6, 225/5, 226. Zadanie nr 5 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110410L w m. Kalinowice - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przewodem YAKY 4x35 mm2 wzdłuż drogi gminnej 110410 L dł. – ok. 280 mb wraz z instalacją 7 stalowych słupów oświetleniowych z oprawami 41W Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania tymczasowej organizacji ruchu od zarządców dróg. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania tymczasowej organizacji ruchu od zarządców dróg. Wykonanie geodezyjnego wytyczenia w terenie projektowanej trasy oświetlenia zgłosić do akceptacji przez inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego - nieprzewidziane w dokumentacji kosztorysowej - w przypadku wystąpienia wolnych środków po przetargu możliwość zwiększenia zakresu prac zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na takich samych zasadach jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, - Załączony aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 polegającą budowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż: zadanie 1: 120 000 zł brutto /każda robota/ zadanie2: 60 000 zł brutto /kazda robota/ zadanie 3: 30 000 zł brutto /każda robota/ zadanie 4: 90 000 zł brutto /każda robota/ zadanie 5: 40 000 zł brutto /każda robota/ oraz załączenia dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone: b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego: - kierownik budowy (1 osoba) - z uprawnieniami w branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej, c) Sprzęt - / oświadczenie/
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie) 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) 3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Oświadczenia i dokumenty, których złożenia może żądać od Wykonawcy, którego oferta zostania najwyżej oceniona, lub Wykonawców, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 oraz 2f ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni: a.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). b.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. c.informację o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy na adres wskazany w Rozdziale I składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ba danie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII pkt. 3a) niniejszej SIWZ oceniane będzie w ten sposób, że jeden z wykonawców musi się wykazać spełnieniem tych warunków. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1.Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie, a jeżeli powołuje się na zasoby podwykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje również nazwy podwykonawców. 2.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 4.Wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, na zasadach określonych w projekcie umowy. 5.Obowiązek przedkładania umów, o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy zł brutto. 6.Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności: a.tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią określoną w projekcie umowy (załącznik nr 9) oraz wprowadzania do nich zmian, b.szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy tj. wskazanie jakie roboty, składające się na dany element, będzie realizował dany podwykonawca, c.wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona w tabeli elementów (kosztorys - załącznik nr 2). d.termin wykonania robót przez podwykonawcę, nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony w umowie i musi gwarantować zakończenie przedmiotu niniejszej umowy w terminie umownym, e.termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, f.obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 15;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Kosztorys
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 1) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub decyzję pozwolenie na budowę. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 3) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niesprzyjające temperatury. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 5) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 6) Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 7) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do naniesienia zmian w projekcie lub zmiany projektu. 8) Wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 9) Przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni licząc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od upływu 15 dniowego okresu od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy. 10. Roboty dodatkowe 11. Roboty uzupełniające 3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 5. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. 6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 5) ogłoszeniu likwidacji, 6) zawieszeniu działalności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 07:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsxSn 2x25mm2 wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 930 mb wraz z instalacją 22 opraw oświetleniowych na słupach typu ŻN-9 na działkach nr ew. 855, 1216 w obrębie geodezyjnym Mokre, 464, 462, 461/8, 592, 440/3, 439, 438/6, 548, 437, 436, 435, 434, 433/1, 433/2, 432, 431, 430, 428/2, 427, 426, 438/1 w obrębie geodezyjnym Hubale.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia z przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 – wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 540 mb wraz z instalacją 14 opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych typu ŻN-9 na działkach nr ew. 210, 229, 693, 127/1, 119, 120.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsxSn 2x25mm2 wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej dł. – ok. 260 mb wraz z instalacją 8 opraw oświetleniowych na słupach ŻN- 9; - budowa przyłącza kablowego przewodem YAKY 4x45 mm2 - montaż szafy oświetleniowej SOU- 1K
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Lipsko Polesie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego na przebudowywanej obecnie linii energetycznej dł 1286 mb wraz z budową 4 ( niezbędnych) słupów wirowanych oświetlenia drogowego, - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikami na słupach wirowanych 26 szt. , - montaż szafek oświetleniowych -2 szt. na działkach nr ew. 457/2, 120/1, 176/1, 121/1, 122/2, 122/1, 123/4, 123/5, 123/2, 123/3, 125, 126/2, 126/1, 127/1, 127/2, 434/2, 197/1, 197/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 198/1, 199/1, 199/2, 201, 202, 204, 405, 436, 233, 225/11, 225/10, 225/12, 225/6, 225/5, 226.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110410L w m. Kalinowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przewodem YAKY 4x35 mm2 wzdłuż drogi gminnej 110410 L dł. – ok. 280 mb wraz z instalacją 7 stalowych słupów oświetleniowych z oprawami 41W
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:DOTYCZY CZĘŚCI 1-5 otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość świetlica pok. 30, II piętro w dniu 28.02.2018 o godzinie 08;00


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie kostki brukowej - Kraśnik
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie kostki brukowej - 600 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI