Wykonanie termomodernizacji budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie termomodernizacji budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap II.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-06-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-23
 • Numer ogłoszenia550614-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 550614-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: wykonanie termomodernizacji budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 00051431900000, ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego  7/9 , 10-575  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (89) 5232400, , e-mail sekrzo@uw.olsztyn.pl, , faks (89) 5272049.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie.
Adres:
10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pok. nr 354.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie termomodernizacji budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16 – etap II.
Numer referencyjny: WO-IV.272.12.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją dachu budynku Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16, polegających w szczególności na: 1) ociepleniu stropodachu, 2) ociepleniu attyki, 3) wymianie obróbek blacharskich attyki, 4) wymianie rynien i rur spustowych, 5) demontażu na czas robót i późniejszym montażu anten, 6) demontażu oraz późniejszym odtworzeniu instalacji odgromowej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarze robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznikami do SIWZ. 4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót pod warunkiem, że, zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 5. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym SIWZ. 6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania obiektu. Prace o dużym natężeniu hałasu wykonawca będzie wykonywał w sposób uzgodniony z zamawiającym. 8. Zakres objęty przedmiotem zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej (opisie technicznym – załączniku nr 6.1 do SIWZ) jako etap 5. 9. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z zastosowaniem klauzuli społecznej stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 bezrobotnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu: 1) zatrudnienia bezrobotnego w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. podpisania umowy o pracę z bezrobotnym nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy i na okres nie krótszy niż do zakończenia realizacji zamówienia, tj. do upływu okresu obowiązywania umowy z wykonawcą, 2) zatrudnienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub wykonawcę przed zakończeniem realizacji zamówienia, na to miejsce innego bezrobotnego, postanowienia ppkt 1 stosuje się odpowiednio, 3) przedstawienia zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia zgłoszenia oferty pracy przekazanej powiatowemu urzędowi pracy, 4) przedstawienia zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania z powiatowego urzędu pracy skierowania bezrobotnego kopii tego skierowania oraz kopii zanonimizowanej umowy o pracę z osobą skierowaną przez powiatowy urząd pracy. 10. Jeżeli wykonawca będzie miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, może przedstawić zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przekazanych odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę, odpisy wystawionych przez ten organ dokumentów kierujących bezrobotnych do pracy oraz umowę o pracę. 11. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zwrócenia się w każdym okresie realizacji zamówienia do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia bezrobotnego, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni, licząc od dnia wystąpienia o dokumentację przez zamawiającego. 12. W przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę wyżej wymienionych postanowień dotyczących zatrudnienia bezrobotnego przy realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne określone w projekcie umowy – załączniku nr 3 do SIWZ. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.): 1) osoby wykonujące czynności dekarza obejmujące: analizę dokumentacji technicznej, w szczególności rysunków niezbędnych dla przygotowania i realizacji robót dekarskich; pokrywanie konstrukcji dachowej: papą, blachą i wyrobami z blachy; układanie warstwy wodoodpornej i mocowanie metalowych lub syntetycznych materiałów do konstrukcji budynku; wymiarowanie i cięcie materiałów dachowych tak, aby dopasować je do krawędzi i takich obiektów jak np. kominy; instalowanie rynien i rur spustowych; wykonywanie obróbek blacharskich dachowych i elewacyjnych; montaż tymczasowych rusztowań i drabin, 2) osoby wykonujące czynności tynkarza obejmujące: wykonywanie, konserwowanie i naprawę tynków; nakładanie warstw dekoracyjnych lub ochronnych tynku na zewnętrznych ścianach obiektów; przycinanie i montaż gzymsów ozdobnych, 3) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego obejmujące: wznoszenie oraz demontaż tymczasowych rusztowań metalowych, 4) osoby wykonujące czynności montera izolacji obejmujące: określanie rodzaju, jakości i ilości wymaganych materiałów izolacyjnych w oparciu o analizę dokumentacji; przycinanie materiałów izolacyjnych do właściwego rozmiaru i kształtu; montowanie płyt i arkuszy materiałów izolacyjnych. 14. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: w ramach przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zamierza udzielić zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień będzie dotyczył wykonania robót budowlanych związanych z termomodernizacją dachu budynków dozymetrii sprzętu oraz stacji diagnostycznej mieszczących się na terenie Bazy Transportowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 16. Warunkami udzielenia zamówień będą: 1) zabezpieczenie środków na realizację zamówienia w budżecie zamawiającego, 2) zaproszenie do udziału w negocjacjach wykonawcy zamówienia podstawowego, 3) ustalenie warunków realizacji zamówienia, w tym wysokości wynagrodzenia, umożliwiających zawarcie umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 119
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: okres realizacji zamówienia może być krótszy, w zależności od wskazanego w ofertach wykonawców.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonanie nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień obejmujących roboty termomodernizacyjne, z których wartość każdego była nie mniejsza niż 250.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (odnośnie każdego z podmiotów), 3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 i 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym musi być tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarze robót, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 5) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Olsztyn 93 1010 1397 0020 2013 9120 0000. 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 15,00
Termin gwarancji 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych – skutkujących uprawnieniem stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych – skutkujących uprawnieniem stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) rezygnacji z części robót budowlanych – skutkującej możliwością zmiany przez strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 4) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy – skutkującej uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 5) konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej – skutkującej możliwością zmiany przez strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 6) pojawienia się nowych, korzystnych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie, w stosunku do przewidzianych umową – skutkujących uprawnieniem stron do zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 7) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 8) zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania – skutkującego możliwością skrócenia przez strony terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 9) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, od założonych w dokumentacji projektowej – uprawniającej strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy, 10) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających strony do zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 11) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze stron wniosku i jego akceptacja przez stronę drugą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków maszynowych z terminem jeszcze w sierpniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI