Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWołomin
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wołomin
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587616-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587616-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Wołomin: Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr RPMA.04.02.00-14-4574/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wołomin, krajowy numer identyfikacyjny 1326964000000, ul. ul. Ogrodowa  4 , 05200   Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 633 000, e-mail przetargi@wolomin.org, faks 227 633 066.
Adres strony internetowej (URL): www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej- w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie.
Adres:
Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, Stanowiska podawcze - punkt informacyjny nr 1, 2, 3 (parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin”.
Numer referencyjny: ZP.271.47.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin, przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin”. 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) docieplenie ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu w budynkach A (administracyjny), B (łącznik) i C (hala sportowa) wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, 2) docieplenie ścian zewnętrznych cokołu i piwnic ponad gruntem w budynku , fundamentowych i stropodachów A i B wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej, 3) docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w segmencie A i B wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 4) docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w budynku A stanowiące ścianę oddzielenia pożarowego wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 5) docieplenie ścian zewnętrznych wiatrołapu w budynku A (wiatrołap przyległy do elewacji południowej) wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 6) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych przy ścianach docieplanych styropianem wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 7) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych przy ścianach docieplanych wełną mineralną wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 8) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku A, 9) docieplenie stropodachu pełnego w budynku A wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, 10) wymianę stare drzwi zewnętrznych, 11) docieplenie powierzchni balkonu i loggii w budynku A od strony spodniej wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 12) docieplenie powierzchni balkonów i loggii w budynku A od strony czołowej wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej, 13) przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem w budynku A oraz ich docieplenie wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej, 14) częściową rozbiórkę ponad dachem istniejącego komina byłej kotłowni węglowej w budynku A, 15) remont nawierzchni tarasów zewnętrznych, balkonów i loggii, 16) wymianę balustrad zewnętrznych, 17) wymianę pokrycia zadaszenia nad balkonem w budynku A, 18) budowę nowych schodów z kostki brukowej przy wejściu do budynku A od strony zachodniej i południowej oraz przy wejściu do budynku B od strony południowej, 19) wymianę pokrycia dachu wraz z pełnym deskowaniem oraz remont istniejącej więźby dachowej w budynku A, 20) wymianę istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej w budynku A i B – rynny i rury spustowe, 21) wymianę istniejących obróbek blacharskich w budynku A i B, 22) wymianę krat okiennych w budynku A i B, 23) wymianę okien PVC w budynku hali sportowej zlokalizowanych bezpośrednio nad stropodachem budynku B wraz z przymurowanie otworów okiennych, likwidacja jednego z otworów okiennych, 24) przełożenie istniejących elementów mocowanych do elewacji w budynku A i B, 25) zasypanie pomieszczenia podziemnego przyległego do elewacji południowej w budynku A i B, 26) opaskę wokół budynku, z odtworzeniem pozostałej nawierzchni uszkodzonej w trakcie prowadzenia robót, 27) wydzielenie budynku administracyjnego A jako oddzielnej strefy pożarowej. 28) wymianę instalacji c.o., 29) instalację hydrantową p.poż., 30) instalację wentylacji mechanicznej, 31) instalację ciepła technologicznego, 32) naprawę wentylacji grawitacyjnej, 33) konstrukcję stalową pod montaż paneli fotowoltaicznych, 34) konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną, 35) demontaż istniejących tablic elektrycznych, oświetlenia wewnętrznego i na elewacji, osprzętu elektrycznego, instalacji odgromowej części A i B budynku, przewodów, 36) budowę rozdzielnicy głównej RG, rozdzielnic elektrycznych obiektowych, instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz na elewacji,instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gniazd ogólnych 230V i 400V, instalacji gniazd DATA 230V, instalacji zasilania urządzeń technologicznych, zasilania wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej, ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwprzepięciowej, 37) harmonogram robót i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, uwzględniający zakres wykonywanych prac, przy czynnym obiekcie OSIR, 38) niezbędne próby techniczne wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, rozruch technologiczny, protokólarnie przekaże przedmiot umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 39) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu, 40) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 41) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizacje odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 42) świadectwo charakterystyki energetycznej oraz powykonawczy audyt po zakończeniu robót termomodernizacyjnych, 43) szkolenie wyznaczonych przez użytkownika pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45332200-5
45331210-1
45261215-4
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie robót wymienionych w przedmiarze robót, tj. w zakresie: robót budowlanych, robót instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca: - posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 000 000,00 zł, - był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje: a)kierownikiem budowy – 1 osoba: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, b) kierownikiem robót elektrycznych – 1 osoba: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych. c) kierownikiem robót sanitarnych – 1 osoba: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); - w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o wartości minimum 700.000,00 zł brutto. b) wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 700.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie lub powołują się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie, z zastrzeżeniem warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, gdzie warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub podmiotów. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
wysokość kary umownej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego np.: a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np.: a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 4) w pozostałym zakresie – w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.: a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) klęski żywiołowe, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, e) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa, 6) opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę podbitki dachowej - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę podbitki dachowej w domu piętrowym (około 20-30 mb) z malowaniem. Lokalizacja: Warszawa Włochy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI