Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia513191-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513191-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 000041683, ul. Park Kingi  1 , 32-020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2787111, 12 2787132, , e-mail malgorzata.pasierska@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna – Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kopalniawieliczka.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych
Numer referencyjny: KSW/2018/TW/15
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądu głównego pomp zatapialnych typu P-1BA-Ex, P-2BA-Ex, GOODWIN 100 ANZE, PK 80B, zwanych dalej łącznie pompami, oraz innych usług, w tym wymianie uszkodzonych podzespołów pomp. 1.2. Zakres usług został wyspecyfikowany w poniższej tabeli. L.p. Typ pompy Zakres usługi P-1BA-Ex P-2BA-Ex GOODWIN 100 ANZE PK 80B 1) Wykonanie przeglądu głównego pomp max.115szt. (P-1BA-Ex) max.3szt. (P-2BA-Ex) max.1szt. (GOODWIN 100 ANZE) max.1szt. (PK 80B) 2) Wymiana kadłuba silnika max.6szt. (P-1BA-Ex) 3) Wymiana kadłuba tłocznego max.25szt. (P-1BA-Ex) 4) Wymiana obudowy silnika 5) Wymiana pokrywy ssawnej + pierścienia zabezpieczającego max.33szt. (P-1BA-Ex) max.1szt. (P-2BA-Ex) 6) Wymiana pokrywy łożyska max.34szt. (P-1BA-Ex) 7) Wymiana wirnika max.25szt. (P-1BA-Ex) 8) Wymiana zespołu wirującego (rotora) max.25szt. (P-1BA-Ex) 9) Wymiana tarczy łożyska N max.42szt. (P-1BA-Ex) 10) Wymiana tarczy łożyska P max.15szt. (P-1BA-Ex) 11) Wymiana zespołu kosza ssawnego max.45szt. (P-1BA-Ex) 12) Wymiana przewód zasilający (15m) max.5szt. (P-1BA-Ex) 13) Utylizacja pomp max.5szt. (P-1BA-Ex) 14) Wystawienia duplikatu zaświadczenia fabrycznego max.20szt. (P-1BA-Ex) max.1szt. (P-2BA-Ex) max.1szt. (GOODWIN 100 ANZE) max.1szt. (PK 80B) 15) Odtworzenie tabliczki znamionowej max.61szt. (P-1BA-Ex) max.1szt. (P-2BA-Ex) max.1szt. (GOODWIN 100 ANZE) max.1szt. (PK 80B) 1.3. Przez zakres usług wyspecyfikowanych w tabeli, o której mowa w ppkt 1.2, zwanej dalej Tabelą, rozumie się zespół przedsięwzięć, w skład których wchodzą koszty części zamiennych, roboczogodzin oraz użytych maszyn i urządzeń niezbędnych do ich realizacji. 1.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia wykonania przeglądu głównego i remontu pomp zatapialnych o wartości 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego ofercie. Zlecenie wykonania pozostałych usług objętych ofertą, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 1.5. W ramach usługi wykonania przeglądu głównego pomp /Tabela Lp. 1/ Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotowego przeglądu, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (zwaną dalej DTR) / instrukcją użytkowania sporządzoną przez producenta urządzenia i wymogami dokumentacji, na podstawie której urządzenie wprowadzono do obrotu i było eksploatowane przed przeglądem. 1.6. Zakres przeglądu głównego pomp /Tabela Lp. 1/ będzie obejmował w szczególności: 1) demontaż i weryfikację podzespołów, 2) czyszczenie pompy, 3) sprawdzenie krzywizn wału, 4) wyważanie części wirujących, 5) wymianę łożysk, 6) wymianę uszczelnień mechanicznych, 7) uzupełnienie elementów złącznych, 8) sprawdzenie, suszenie i impregnację uzwojenia stojana i pakietu wirnika, 9) wymianę oleju, 10) montaż i zabezpieczenie antykorozyjne, 11) przeprowadzenie prób ruchowych na stanowisku pomiarowym. 1.7. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania zakresu prac lub pakietu części przekraczającego czynności przewidziane do realizacji w ramach przeglądu głównego pomp wskazanego w Tabeli Lp. 1, Wykonawca zrealizuje usługi serwisowe wskazane w Tabeli Lp. 2-12, z zastrzeżeniem postanowień ppkt 1.8. 1.8. Przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych wskazanych w Tabeli Lp. 2-12 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kalkulacji cenowej usługi, przy zastosowaniu cen wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich wykonanie. 1.9. W przypadku uzyskania akceptacji przez Zamawiającego na realizację usług serwisowych wskazanych w Tabeli Lp. 2-12, Wykonawca wykona je zgodnie z DTR/instrukcją użytkowania urządzenia sporządzoną przez ich producenta i wymogami dokumentacji, na podstawie której zostały one wprowadzone do obrotu i były eksploatowane przed przeglądem/remontem. 1.10. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego na realizację usług serwisowych wskazanych w Tabeli Lp. 2-12, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za demontaż i weryfikację podzespołów, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. 1.11. Wykonawca zrealizuje usługi serwisowe wskazane w Tabeli Lp. 2-12 w oparciu o fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne ujęte w wykazie części zamiennych DTR/instrukcji użytkowania urządzenia lub certyfikowane, fabrycznie nowe części zamienne, substytucyjne z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniające wymagania aktualnych norm i przepisów, posiadające certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. 1.12. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części i podzespołów wymienionych w urządzeniu w ramach usług serwisowych wskazanych w Tabeli Lp. 2-12. 1.13. W przypadku pomp nie nadających się do naprawy lub gdy ich naprawa nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zgodnie ze specyfikacją usług wskazaną w Tabeli Lp. 13, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przyjmie je do utylizacji i wystawi stosowne zaświadczenie. 1.14. Wykonawca w przypadku braku zaświadczenia fabrycznego urządzenia wystawi jego duplikat zgodnie z specyfikacją usług wskazaną w Tabeli Lp. 14, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 1.15. W przypadku nieczytelnej tabliczki znamionowej na urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia, zgodnie z wymogami określonymi w DTR/instrukcji użytkowania pompy, zgodnie z specyfikacją usług wskazaną w Tabeli Lp. 15, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 1.16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do odbioru pomp z siedziby Zamawiającego oraz do zwrotu sprzętu po wykonaniu usług serwisowych do siedziby Zamawiającego. 1.17. Wykonawca do realizacji usług zapewni materiały, sprzęt, narzędzia oraz transport pomp we własnym zakresie i na własny koszt. 1.18. Do każdego urządzenia po przeprowadzeniu usług serwisowych Wykonawca dołączy: a) świadectwo jakości wykonanych czynności serwisowych urządzenia potwierdzające wykonanie usługi zgodnie z DTR/instrukcją użytkowania oraz przywrócenie go do stanu pełnej zgodności z dokumentacją, która stanowiła podstawę wprowadzenia urządzenia do obrotu i dopuszczenia do eksploatacji. b) wyniki badań części elektrycznych urządzenia wykonanych zgodnie z DTR/instrukcją użytkowania. c) wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione w trakcie usług serwisowych. 1.19. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących prace serwisowe objęte niniejszą umową, wyłącznie na podstawie umów o pracę. 1.20. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować charakter zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1.19, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania. 1.21. Udokumentowanie charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ppkt. 1.19 może nastąpić według wyboru Zamawiającego przez: 1) przedstawienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, 2) przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę osób wykonujących roboty górnicze w ramach niniejszej umowy, 3) przedstawienie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 1.22. Postanowienia ppkt 1.19-1.21 stosuje się odpowiednio do podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 1.23. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zobowiązań, o których mowa w ppkt 1.19-1.21, Zamawiający wzywa do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także ma prawo do jednoczesnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. 1.24. Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ppkt 1.23, nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, na zasadach określonych w § 11 ust. 2 wzoru umowy oraz naliczyć kare umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50511000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: udokumentowanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług mających za przedmiot wykonanie przeglądów, napraw lub remontów pomp zatapialnych, budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej – polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych; 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług mających za przedmiot wykonanie przeglądów, napraw lub remontów pomp zatapialnych, budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) oświadczenie, że Wykonawca jest producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem w zakresie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca działający jako upoważniony przedstawiciel producenta winien do oferty dołączyć upoważnienie wystawione przez producenta urządzenia będącego przedmiotem remontu; lub b) oświadczenie producenta urządzenia, którego przedmiot zamówienia dotyczy lub jego upoważnionego przedstawiciela o udzieleniu Wykonawcy autoryzacji do wykonywania remontów w zakresie przedmiotu zamówienia, lub c) ocena zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzającą zdolność Wykonawcy do prowadzenia remontów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania – oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 8 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XV pkt 2 specyfikacji. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/TW/15 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XV pkt 2 specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy: 1) w zakresie przedmiotu umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia - w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy. 2) w zakresie okresu na który umowa została zawarta - w przypadku nie zrealizowania usług serwisowych w maksymalnej ilości określonej w Tabeli, dopuszcza się możliwość jednokrotnego przedłużenia okresu, na który umowa została zawarta, o którym mowa w § 5 ust. 1, o okres do 6 miesięcy. 2. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 i 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 i 2, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej oceny zdolności do wykonywania remontów w zakresie przedmiotu umowy, wydaną przez jednostkę notyfikowaną. Obowiązek posiadania oceny zdolności nie dotyczy producenta urządzeń objętych przedmiotem umowy, jego upoważnionego przedstawiciela lub podmiot posiadający autoryzację producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę stałą dostawę żywicy - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania28-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stałą dostawę żywicy do produkcji wody destylowanej potrzebnej w urządzeniu PURAQLEEN. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieliczka: Rozbudowa ulicy Mickiewicza w Wieliczce
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieliczka: Dostawa środków do produkcji soli
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa przwoźnych chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Krośnice
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI