Wykonanie instalacji alarmowych - w ramach zad. 42741 Kraków -Przebudowa budynku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie instalacji alarmowych - w ramach zad. 42741 Kraków -Przebudowa budynku nr 46 oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Oddziałowy magazyn uzbrojenia i środków bojowych w K-3310.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJarosław
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty instalacyjne elektryczne
 • Termin składania wniosków06/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54949
TREŚĆ PRZETARGU
Jarosław: Wykonanie instalacji alarmowych - w ramach zad. 42741 Kraków -Przebudowa budynku nr 46 oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Oddziałowy magazyn uzbrojenia i środków bojowych w K-3310.
Numer ogłoszenia: 54949 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie , ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 016 623 57 81, 016 623 57 82, faks 016 623 57 83.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzrb.jaroslaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji alarmowych - w ramach zad. 42741 Kraków -Przebudowa budynku nr 46 oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Oddziałowy magazyn uzbrojenia i środków bojowych w K-3310..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji alarmowych - w ramach zad. 42741 Kraków -Przebudowa budynku nr 46 oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Oddziałowy magazyn uzbrojenia i środków bojowych w K-3310. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 35.12.17.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: o wartości 7000 zł. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank PKO SA I/O Jarosław, konto nr 49 1240 2571 1111 0000 3345 8254, z dopiskiem Wadium sprawa nr 16/03/R/PN/2010. 5) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty, (zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wniesienia wadium). 6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.04.2010 r., do godz. 9.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wniesienia wadium). Wykonawca, który nie wniesie lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8) Zwrotu wadiów wykonawcom zamawiający dokona niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonaw?ca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełniania warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełniania warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełni wykonawca, który dysponuje: - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, - co najmniej 6(sześcioma) osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe adekwatne do zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli poufne, -pracownikiem posiadającym uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej oraz posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli poufne. Ocenę spełniania warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocenę spełniania warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). -w przypadku podpisania oferty przez osoby nie figurujące w aktualnym odpisie z rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako osoby upoważnione do reprezentowania firmy należy załączyć do oferty pełnomocnictwo, treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - musi z niego jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami; w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamównienia pełnomocnictwo do reprezentacji musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany oraz warunki zmian określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzrb.jaroslaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław, za opłatą 20 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław, pokój nr 14 - Kancelaria Jawna..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie, uszczelnienie, osuszenie fundamentów, Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Poszukuję wykonawcy w zakresie ocieplenia, uszczelnienia, osuszenia, fundamentów domu 40 letniego typu kostka. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI