Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571214-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571214-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Pomoc Techniczna POIiŚ 2014-2020 sektor środowisko i sektor energetyka
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krajowy numer identyfikacyjny 142137128, ul. Konstruktorska   3A , 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.
Adres strony internetowej (URL): www.nfosigw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW – przesyłając na adres wskazany poniżej lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW
Adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a
Numer referencyjny: DDZ/10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, tj. rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części III (a, b, c) SIWZ. Szacunkowe ilości i rodzaje robót przewidziane do wykonania zawarte są w Części IIIc SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmować będzie wszystkie prace niezbędne do realizacji zamówienia, bez względu na ilości szacunkowe prac wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia i faktycznie zrealizowane. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynkach przy ul. Konstruktorska 1, 1a oraz 3a, 02-673 Warszawa, objętych przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45332200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
44482200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 124000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie 70 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Wskazany termin wykonania zamówienia obejmuje również termin usunięcia ewentualnych usterek, o których mowa § 6 Części II SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że: w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2-krotnie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, które swoim zakresem obejmowały wykonanie robót instalacyjnych hydraulicznych w ramach instalacji hydraulicznych lub wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie przyjmuje się przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu zawarcia danej umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp); 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.1. zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 1 - 3 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.1)a) powyżej lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w 4.1.1)b) powyżej lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (zaleca się sporządzić Wykaz robót budowlanych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW). Dowodami o których mowa powyżej są referencje, inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 4 do IDW). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument (zobowiązanie) powinno określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy, o których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia, dotyczących tego podmiotu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt VIII.3 IDW oraz art. 22 a ustawy Pzp, Wykonawca: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach własnych, o których mowa w pkt III.3) ogłoszenia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, - dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt 2 powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. Wykonawca, który wnosi wadium w pieniądzu, poda w Formularzu Ofertowym numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (możliwe jest złożenie wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie oryginału.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Termin gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, polegających na: 1) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany przepisów prawa; 2) zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, przy czym termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny (potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego) do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności: a) działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, będące poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, które w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było do przewidzenia i którego skutki wpłynęły na zdolność strony do wykonania Umowy oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub jego skutków; b) uzyskanie wymaganych prawem i względami technicznymi pozwoleń, w terminie późniejszym niż przewidziany ustawowo dla tych czynności, z zastrzeżeniem, że nie były one skutkiem niedochowania należytej staranności ze strony Wykonawcy, o czas tego opóźnienia. 3) zmianie dotyczącej podwykonawców, wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie wymagania, o których mowa w § 11 Umowy; 4) zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Umowy; 5) zmianie terminów bądź kolejności wykonania poszczególnych etapów robót określonych w Harmonogramie robót, które nie będą miały wpływu na ostateczny termin realizacji Przedmiotu Umowy; 6) zmianie osób, o których mowa w § 7 Umowy; 7) jeżeli przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie brał udział podmiot, na którego potencjale polegał Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, to zmiana tego podmiotu lub rezygnacja z niego, może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w § 11 ust. 4 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt III.2) ogłoszenia, z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia musi spełniać co najmniej jeden z nich, natomiast brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.2) ogłoszenia musi wykazać każdy z Wykonawców. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.3) oraz w pkt III.4) ogłoszenia albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt III.4)4.1 i III.4)4.2 ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt III.7)1 ogłoszenia, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców b) dokumenty, o których mowa w pkt III.5.1) ogłoszenia zobowiązany jest złożyć ten z Wykonawców, który wykazywać będzie spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą. 4. Wraz z ofertą należy złożyć: a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub ich uzupełniania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Wróblewski - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu +48 22 45 90 201, e-mail: Rafal.Wroblewski@nfosigw.gov.pl. 7. Oświadczenia, o których mowa w pkt IX IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w pkt VIII.3 IDW i art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści. 9. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 10. Przedmiotowe zamówienie stanowi część większego zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 384.000,00 zł netto.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę futryn i wymianę drzwi - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stolarską naprawę futryny (najprawdopodobniej zastąpienie fragmentu). Dodatkowo jestem zainteresowany renowacją 5 futryn metalowych. Drewniana futryna drzwi wejściowych została uszkodzona w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zamka podklamkowego. Interesuje mnie także wymiana drzwi wejściowych z futryną.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI