Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoUczelnia publiczna
 • Kategoria zamówienia (CPV)Instalowanie infrastruktury okablowania
 • Termin składania wniosków29/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54921
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 54921 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych , ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6282641, faks 012 6282072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa bezprzewodowej sieci komputerowej dla WIEiK, budynek 10-21 Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie. Uzupełnienie istniejącej struktury EDUROM, umożliwiającej bezproblemową łączność sieciową w każdym miejscu poprzez WLAN dla studentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar, schemat ideowy i STWiOR..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obejmującą roboty w zakresie instalacji strukturalnej, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł każda, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ,Kalkulacja ceny oferty,dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictwo osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 2) Uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do specyfikacji technicznej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron. 3) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ . 4) Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą 5) Określonym w umowie wykaz podwykonawców określający, zakres i wartość wykonywanych robót pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy. 6) W przypadku ograniczenia części robót objętych zamówieniem Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia o wartość tych prac w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, budynek 10-24 pokój 110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, budynek 10-24 pokój 110.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko dom nowy z pustaka ceramicznego pow. tynków ok. 500m2 możliwość noclegu na budowie jest wc,woda blisko sklep.Termin rozpoczęcia od zaraz, Michałowice k/Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI