ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z POMIESZCZEŃ I ODCIĄGU OPARÓW Z DIGESTORIÓW W LABORATORIUM KATEDRY CHEMII OGÓLNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY ULICY SIENKIEWICZA 5
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoUczelnia publiczna
 • Kategoria zamówienia (CPV)Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
 • Termin składania wniosków29/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Ekonomiczny
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70620
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z POMIESZCZEŃ I ODCIĄGU OPARÓW Z DIGESTORIÓW W LABORATORIUM KATEDRY CHEMII OGÓLNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY ULICY SIENKIEWICZA 5
Numer ogłoszenia: 70620 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny , ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 293-53-85, faks (012) 293-58-98.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uek.krakow.pl/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z POMIESZCZEŃ I ODCIĄGU OPARÓW Z DIGESTORIÓW W LABORATORIUM KATEDRY CHEMII OGÓLNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZY ULICY SIENKIEWICZA 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej z pomieszczeń i odciągu oparów z digestoriów w laboratorium Katedry Chemii Ogólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 5, zgodnie z załącznikiem nr 1 A i B (specyfikacja techniczna zamówienia), załącznikiem nr 2 (rzuty, przekroje, schematy) i załącznikiem nr 3 A i B (przedmiary robót). Miejsce realizacji: Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 5, 30-033 Kraków. (CPV: 45331220-4).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.20-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli złoży w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 10 A do SIWZ albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 10 B, na podstawie art. 44 Ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 10 A do SIWZ albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 10 B, na podstawie art. 44 Ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 10 A do SIWZ albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 10 B, na podstawie art. 44 Ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazanie dysponowanie osobami (minimum jedną osobą), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (tzn. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależącej-ych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Kierownik budowy)), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - przedstawią oświadczenie-a, że osoba-y, która-e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zloży w ofercie: - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 10 A do SIWZ albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 10 B, na podstawie art. 44 Ustawy Pzp, - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje osobami (minimum jedną osobą), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (tzn. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależącej-ych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Kierownik budowy)), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 6 A do SIWZ), - oświadczenie-a, że osoba-y, która-e będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 6 B do SIWZ). - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy (zobowiązanie to musi zostać złożone w formie oryginału).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złoży w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 10 A do SIWZ albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 10 B, na podstawie art. 44 Ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku składania ofert równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 9 oraz wykazać równoważność treści swojej oferty poprzez dołączenie do oferty kart technicznych produktów lub kart katalogowych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - zał. nr 4 SIWZ; Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku spółki cywilnej lub uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału, kopii potwierdzonej przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie; Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 3 A, B do SIWZ; Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 8 do SIWZ (zgodnie z pkt 10.13 SIWZ); Wykaz materiałów równoważnych - załącznik nr 9 do SIWZ (zgodnie z pkt 3.3. SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących wypadkach: a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. c) w przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Działu Technicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w terminie 2 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT. d) zmiana osoby-osób wskazanych w wykazie osób (zał. nr 6 A), może nastąpić na wniosek Wykonawcy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub z inicjatywy Zamawiającego, w przypadku: - niewywiązywania się tej osoby-tych osób z obowiązków wynikających z umowy; - jeżeli zmiana tej osoby-tych osób stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.) Zmiany nie dotyczące postanowień umownych, np. zmiana danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu, zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://janek.uek.krakow.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, p.205 B, II piętro, Budynek Główny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, p.205 B, II piętro, Budynek Główny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych zacieranych na gładko dom nowy z pustaka ceramicznego pow. tynków ok. 500m2 możliwość noclegu na budowie jest wc,woda blisko sklep.Termin rozpoczęcia od zaraz, Michałowice k/Krakowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI