Remont kapitalny pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont kapitalny pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537225-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537225-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce: Remont kapitalny pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, krajowy numer identyfikacyjny 12068127000000, ul. ul. Słowackiego  51 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 294 91 89, e-mail zbk@wieliczka.eu, faks 012 294 91 89.
Adres strony internetowej (URL): www.zbk.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/zbkomunalnych,m,313944,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/zbkomunalnych,m,313944,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/zbkomunalnych,m,313944,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w Zarządzie Budynków Komunalnych w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 51 – pok.3b ( KASA),

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kapitalny pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce
Numer referencyjny: ZBK. 271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Remont kapitalny pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce, dz. nr 1293, 1300, 2. W zakres Zamówienia wchodzi: Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz niskoprądowej dla remontowanych pomieszczeń w budynku UMiG Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce W zakres wykonywanych instalacji wchodzi: • Wykonanie zasilania budynku w zakresie wyniesienia istniejącym układ pomiarowy energii elektrycznej wraz ze złączem kablowym na zewnątrz budynku. Zwiększenie parametrów zasilania budynku do: PS=70kW – moc szczytowa budynku; U=230/400V; f=50Hz. • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających: gniazda wtyczkowe ok 5000m, oświetlenia ewakuacyjne ok 3000m, oświetlenia podstawowe ok 5000m, połączenia wyrównawcze, rozdzielnice elektryczne, instalacje LAN oraz SSWiN. • Wykonanie rozdzielnic głównych i rozdzielnic odbiorczych na każdej kondygnacji budynku. • Wykonanie oświetlenia 230V ok. 230szt, gniazd wtykowych 1fazowych i 3 fazowych ok 300szt. • Wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. • Wykonanie połączeń wyrównawczych. • Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej poprzez zamontowanie ograniczników klasy I+II w rozdzielnicy głównej oraz klasy II w pozostałych rozdzielnicach. • Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przy pomocy samoczynnych wyłączników nadmiarowo prądowych, wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA oraz rozłączników bezpiecznikowych. • Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (internet, telefon) w zakres której wchodzi zapewnienie transmisji danych dla urządzeń komputerowych, telefonicznych: Budowę Punków Dystrybucyjnych; Montaż okablowania poziomego; Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego i miedzianego. łącznie ułożenie około 10000m przewodów. • Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu. montaż czujek ruchu ok 56szt, montaż sygnalizatora optycznego itp. • Wykonanie prób i pomiarów instalacji ok 1060 prób. • wykonanie protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Prace przygotowawcze • Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych schodów wejściowych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlanych. Wykonanie zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej. • Wykonanie zabezpieczenia całej instalacji c.o. przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, STWiORB, oraz dokumentacją techniczną, które stanowią załączniki do SIWZ. 5. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych w SIWZ, w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz STWOiRB dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane SIWZ, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz STWOiRB, konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w w/w dokumentach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w w/w dokumentach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty pisemne zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu równoważnego) opisanych w SIWZ i jego załącznikach, w tym w szczególności w STWIORB. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych według której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację właściwości użytkowych albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to: 7.1) Polskie Normy przenoszących normy europejskie, 7.2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, 7.3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 7.4) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 4/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 7.5) normy międzynarodowe, 7.6) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 7.7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne, 7.8) Polskie Normy, 7.9) polskie aprobaty techniczne, 7.10) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 7.11) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 5 letniej gwarancji i rękojmi na cały zakres wykonanego zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego wykonanych robót w obiekcie. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę na cały zakres wykonanego zamówienia w obiekcie jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 17 SIWZ 9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 9.1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 9.2) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9.3) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza). 9.4) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia wysokości minimum 70 000,00 zł. 9.5) Wykonawca zapewni realizację robót budowlanych pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub elektrycznej i elektroenergetycznej – pełniącego funkcję kierownika budowy oraz osób posiadających uprawnienia budowlane konstrukcyjne i instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) – pełniących funkcję kierowników robót. 9.6) Wykonawca skieruje bezpośrednio do realizacji zadania niezbędną ilość osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (elektryków). 9.7) Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu robót budowlanych, który musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zatwierdzony harmonogram robót budowlanych Zamawiającemu. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to czynności związanych z wykonaniem: - robót rozbiórkowych - robót instalacyjnych - robót tynkarskich - robót montażowych - robót wykończeniowych Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: kierownika budowy, kierownika robót, osób samozatrudnionych itp. Zamawiający wymaga, aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności opisane wyżej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności wykonują/będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez zwrócenie się np. do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oprócz w/w oświadczenia, następujących dokumentów lub oświadczeń: - poświadczonej/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. lub - dokumentów np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek; lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa wyżej, skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem którego, Zamawiający wystąpi z żądaniem zapłaty kary umownej 3.11. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania robót objętych zamówieniem. 3.12. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma prawo do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W takim wypadku zobowiązany jest do uzgodnienia terminu wejścia na teren budynku z Inspektorem w Zarządzie Budynków Komunalnych Panem Szczepanem Misiakiem, tel.517-735-511 lub za pośrednictwem Zamawiającego. W przypadku wątpliwości wynikłych podczas wykonania wizji w terenie, Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień na złożone wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z punktem 8 i 12 SIWZ. W celu jednoznacznych odpowiedzi na ewentualne wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający oświadcza, że nie będą udzielane żadne odpowiedzi w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej oraz nie będą sporządzane żadne notatki z przeprowadzonych wizji.

II.5) Główny kod CPV: 45311100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45311200-2
45317300-5
32400000-7
45312200-9
45314310-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u Pzp.Wartość zamówień robót podobnych do 10% wartości zamówienia podstawowego w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych. Roboty podobne zamawiający przewiduje na robotach typu: • Pozostałe prace instalacyjne około pkt 500. • Układanie przewodów w bruzdach oraz korytkach instalacyjnych w ilości około 8000m. • Kolizje tras przewodów z elementami instalacyjnymi, konstrukcyjnymi budynku w ilości około 20 szt. • Wykonanie prac narzuconych przez dystrybutora energii elektrycznej w warunkach przyłączeniowych zwiększenia mocy na budynku UMiG w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 32.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu/budowie/przebudowie/remoncie instalacji elektrycznej i teletechnicznej o wartości minimum tych instalacji 300 000,00 zł brutto w budynku. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego: - co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej lub elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do instalacji elektrycznych obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. - co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. - co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. *Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U . z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. a) - warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej - doświadczenia - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie wymaganego doświadczenia. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia. W takim wypadku tenże inny podmiot musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia. 2. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. b) - warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w odnosi się również do podmiotu innego, na którego potencjale polega Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca i inny podmiot mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w pkt III.4) nin. ogłoszenia, w odniesienia do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 nin. ogłoszenia. 1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4) ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.1) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o którym/ych mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.1) stosuje się. 2.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, - inne dokumenty, wykaz według wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 5.1.2.3) lit. a). Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III.1.3) lit. b). W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx? f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy. Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie ww. wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4 SIWZ) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów: 2.1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku dokumentu wielostronicowego podpisy należy złożyć na każdej stronie; 2.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.3. Stosowne pełnomocnictwo/a – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty lub dokumentu (oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione do dnia 30.04 .2019 r. do godz. 09:50

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): 1. zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, 2. udziału lub zmiany podwykonawców, 3. zmiany kierownika budowy, oraz innych osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu, 4. zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie, 5. zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego), 6. na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości, 7. zmiany warunków finansowania, 8. wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych, 9. możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca, 10. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych, 11. zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi, 12. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku 12.1. braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego 12.2. w wyniku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych na terenie 12.3. Zmiany warunków geotechnicznych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania 12.4. Zmiana z powodu działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze Stron. 12.5. w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie 12.6. wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 12.7. przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych), 12.8. przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.), 12.9. z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody, 13. zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne, 14. zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 15. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 16. zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych. 17. Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zmianę sposobu wykonywania poszczególnych robót, przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego nie spowoduje wzrostu kosztów albo wpłynie korzystnie na termin zakończenia robót. 18. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 18.1. stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy; 18.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 18.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 19. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 19.1. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 19.2. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 19.3. przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 19.4. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian przewidzianych w pkt 18.2. oraz 18.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu m.in. szczegółowe kalkulacje kosztów pracy z oferty oraz koszty pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 19.5. w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 19.1) i 19.2) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępnione oraz w tym terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace murarskie - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace murarskie, do wymurowania 15 000 m2 ścian działowych w apartamentowcu. Miejscowość: Kraków.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI