Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych realizowane...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych realizowane w 2019 roku w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-20
 • Numer ogłoszenia649563-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 649563-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych realizowane w 2019 roku w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 16155521000000, ul. ul. Ozimska  19 , 45057   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, e-mail beata.klopotowska@um.opole.pl, faks 77 443 57 39.
Adres strony internetowej (URL): http://mzlk-opole.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych 45-057 Opole ul. Ozimska 19 Sekretariat - pokój 8.35, piętro VIII

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych realizowane w 2019 roku w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
Numer referencyjny: MZLK.2420.72.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamówienie podzielono na 3 zadania (cześci). Wykonawca może złozyć ofertę wyłacznie na jedno zadanie (cześć).


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych - konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach lub budynkach, stanowiących zasób komunalny Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, (załącznik nr 1a-REJON I, załącznik nr 1b-REJON II, 1c-REJON III), b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. 5. Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych, a w szczególności: a) wymiana lub naprawa instalacji domofonowej, b) wymiana lub naprawa lamp, włączników, łączników oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, c) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, d) wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zabezpieczeń różnicowo – prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, e) wymiana i regulacja automatów elektrycznych sterujących na klatkach schodowych, f) częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych, w tablicach oświetleniowych administracyjnych i w tablicach rozdzielczych głównych instalacji WLZ, g) wymiana tablic licznikowych administracyjnych i do mieszkań, wraz z zaplombowaniem licznika, h) naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych, i) inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii. 6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy , licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 1 rok. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót. 7. Zamówienie podzielono na zadania: Zadanie 1: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE I. Zadanie 2: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE II. Zadanie 3: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE III.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego) w wielkości nie większej niż 80% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 108 z późn. zm.), tj.: robotnik/cy wykonujący roboty elektryczne. Powyższy wymóg nie dotyczy kierownika budowy/robót ponieważ zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. We wzorze umowy Zamawiający wskazał: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych (nieprzerwanie) wykonywanie w zakresie instalacji elektrycznych konserwacji w tym naprawy i wymianę instalacji elektrycznych w budynkach o powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2 stanowiących zasób np. komunalny, spółdzielczy, 2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) jedną osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (D) w zakresie konserwacji, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, b) dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust 1 ustawy pzp). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania - załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 5 do SIWZ. 2) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy; b) Zmniejszenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy; c) Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; d) Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wskazanego w załączniku nr 3 do umowy, wymaga zgody obu Stron umowy; e) Zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; f) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; g) Zmiany nazwy, adresu firmy spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, o ile zmiany te nie stoją w sprzeczności z art. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jen. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), h) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; i) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; j) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; k) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE I.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych - konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach lub budynkach, stanowiących zasób komunalny Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. 5. Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych, a w szczególności: a) wymiana lub naprawa instalacji domofonowej, b) wymiana lub naprawa lamp, włączników, łączników oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, c) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, d) wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zabezpieczeń różnicowo – prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, e) wymiana i regulacja automatów elektrycznych sterujących na klatkach schodowych, f) częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych, w tablicach oświetleniowych administracyjnych i w tablicach rozdzielczych głównych instalacji WLZ, g) wymiana tablic licznikowych administracyjnych i do mieszkań, wraz z zaplombowaniem licznika, h) naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych, i) inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii. 6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy , licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 1 rok. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE II.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych - konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach lub budynkach, stanowiących zasób komunalny Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. 5. Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych, a w szczególności: a) wymiana lub naprawa instalacji domofonowej, b) wymiana lub naprawa lamp, włączników, łączników oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, c) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, d) wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zabezpieczeń różnicowo – prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, e) wymiana i regulacja automatów elektrycznych sterujących na klatkach schodowych, f) częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych, w tablicach oświetleniowych administracyjnych i w tablicach rozdzielczych głównych instalacji WLZ, g) wymiana tablic licznikowych administracyjnych i do mieszkań, wraz z zaplombowaniem licznika, h) naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych, i) inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii. 6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy , licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 1 rok. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w REJONIE III.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych - konserwacja, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych w lokalach lub budynkach, stanowiących zasób komunalny Gminy Opole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z: a) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. 5. Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych, a w szczególności: a) wymiana lub naprawa instalacji domofonowej, b) wymiana lub naprawa lamp, włączników, łączników oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, c) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, d) wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zabezpieczeń różnicowo – prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, e) wymiana i regulacja automatów elektrycznych sterujących na klatkach schodowych, f) częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych, w tablicach oświetleniowych administracyjnych i w tablicach rozdzielczych głównych instalacji WLZ, g) wymiana tablic licznikowych administracyjnych i do mieszkań, wraz z zaplombowaniem licznika, h) naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych, i) inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii. 6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy , licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót, a na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 1 rok. Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie blatu do łazienki - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie blatu do łazienki z umywalką w jednym na początek. Proszę o oferty i ewentualne przesłanie projektów.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI