Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSamborzec
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Samborzec
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-06
 • Numer ogłoszenia521510-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521510-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.

Gmina Samborzec: Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Samborzec, krajowy numer identyfikacyjny 83040977800000, ul. Samborzec  43 , 27-650  Samborzec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 8314443, e-mail zamowienia.publiczne@samborzec.pl, faks 15 8314583.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.samborzec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.samborzec.pl/Article/id,199.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.samborzec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie ofert w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
Numer referencyjny: Ig.271.2.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zamówienie zostało podzielone na 6 części: Część 1 - Zakup 2 quadów z przyczepkami dla OSP w Samborcu oraz OSP w Skotnikach, Część 2 – Zakup łodzi z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP w Złotej, Część 3 – Zakup pompy szlamowej z wyposażeniem dla OSP w Złotej, Część 4 - Zakup 12 radiotelefonów cyfrowych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach, Część 5 - Zakup 36 kompletów lekkich ubrań do akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach, Część 6 – Zakup 9 kombinezonów do pracy w wodzie dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis techniczny przedmiotu zamówienia / opis oferowanego sprzętu”.

II.5) Główny kod CPV: 35110000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34113300-5
34521400-9
42122100-1
32236000-6
18100000-0
34223300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały określone w §9 Zmiany umowy. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy. 2 Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1. 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej: RODO). Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2 Klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, reprezentowana prze Wójta Gminy Samborzec – Witolda Surowca; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest Pan Dawid Dziuba, kontakt: iod@samborzec.pl, 15 83 14 443 wew. 29; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym” (nr Ig.271.2.2.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 3 Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 13 i 14 RODO Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał (UWAGA: obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawcy zostaną zobowiązani do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na formularzu ofertowym oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup 2 quadów z przyczepkami dla OSP w Samborcu oraz OSP w Skotnikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 quadów przeprawowych wraz z przyczepkami dla OSP w Samborcu oraz OSP w Skotnikach. Dostarczone quady mają spełniać niżej wymienione parametry: 1) 4-suwowy, 4-zaworowy, jednocylindrowy silnik o pojemności min. 700 cm3 i mocy min. 50 KM, 2) elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS), 3) układ przeniesienia napędu: 2WD, 4WD i 4WD z blokadą dyferencjału z blokadą dyferencjału, 4) niezależne zawieszenie, 5) Skrzynia biegów z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem wszystkich kół, Wyższy/Niższy/L/W/P, 6) hydrauliczne hamulce tarczowe wszystkich kół, 7) elektroniczny układ wtrysku paliwa, 8) zbiornik paliwa o pojemności min. 18 litrów, 9) napęd z wałem, 10) czytelne wskaźniki LCD, 11) hak holowniczy pod montaż zaczepu kulowego, 12) reflektory diodowe LED, 13) oświetlenie ostrzegawcze w technologii LED emitujące niebieskie światło oraz modulator dźwięku z min. 3 sygnałami dźwiękowymi, 14) całkowita ładowność (przedni i tylny bagażnik): min. 130 kg, 15) oznakowanie numerami operacyjnymi i napisami STRAŻ, 16) dokumentacja umożliwiająca rejestrację quada i dopuszczenie do ruchu, 17) sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku. Przyczepy do transportu worków przeciwpowodziowych mają spełniać niżej wymienione parametry: 1) DMC 750 kg, 2) koła min. 13 cali o podniesionej nośności, 3) wymiary zewnętrzne skrzyni, ładunkowej długość min. 250 cm, szerokość min. 150 cm, - wysokość burty (alu – cynk) min. 30 cm (burta z 4 stron, demontowana z tyłu do montażu najazdów), 4) demontowane najazdy o dł. min. 2 metrów, umożliwiające transport quada na przyczepce, chowane pod podłogą przyczepki, 5) plandeka o wysokości min. 120 cm od burty (od podłogi: min. 150 cm), 6) podpory wzmacniające z tyłu i przodu przyczepki - maksymalny nacisk na podporę min. 300 kg, 7) fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2018 lub 2019 roku wraz z dokumentami umożliwiającymi rejestrację i dopuszczenie do ruchu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 34113300-5, 34223300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup łodzi z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP w Złotej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup łodzi ratowniczej aluminiowej płaskodennej wraz z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową dla OSP w Złotej. Zakupiona łódź, silnik i przyczepa muszą spełniać minimalne, niżej wymienione parametry: 1. Łódź ratownicza aluminiowa płaskodenna: 1) długość: min. 450 cm, szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 0,80 cm, 2) waga: 170 - 250 kg, 3) silnik min. 30 KM, 4) max. obciążenie: min. 600 kg, min. liczba osób: 6, 5) materiał: aluminium (3mm) - odporne na korozję i wodę zasoloną, 6) lakierowanie zewnętrzne górna część, pas czerwony (szer. ok. 20 cm) oznakowanie numerami operacyjnymi i napisem STRAŻ, 7) fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2018 lub 2019 roku. Wymagane wyposażenie łodzi: 1) dwie ławki poprzeczne z komorami wypornościowymi, 2) dwie bakisty rufowe (na zbiornik paliwa i akumulator), 3) kokpit stermotorzysty, 4) pompa zęzowa, 5) knagi nierdzewne - 4 szt., 6) dulki 2 szt., 7) wiosła 2 szt., 8) gaśnica 1 szt., 9) bosak 1 szt., 10) koło ratunkowe, 11) rzutka, 12) pałąk ze stali nierdzewnej z oświetleniem nawigacyjnym, 13) dodatkowe oświetlenie LED dalekosiężne - szperacze (4 szt.), 14) lampa sygnalizacyjna LED pojedyncza z niebieskimi światłami błyskowymi, 15) urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), uprzywilejowania. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: 1) minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji dźwiękowej, 2) załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), 3) wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), 4) wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku). 2. Silnik zaburtowy – wymagane parametry: 1) moc min. 30 KM, 2) pojemność – min. 650 cm3, 3) waga max. 120 kg, 4) długa kolumna (L), sterowanie manetką, rozruch elektryczny i ręczny, 5) zbiornik paliwa, akumulator, 6) fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku. 3. Przyczepa podłodziowa – wymagane parametry: 1) DMC - 750 kg, 2) rolki, listwa oświetleniowa demontowalna, osłona zaczepu, koło podporowe, pasy transportowe, 3) dokumentacja umożliwiająca rejestrację i dopuszczenie do ruchu, 4) fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2018 lub 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 34521400-9, 34223300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zakup pompy szlamowej z wyposażeniem dla OSP w Złotej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup pompy szlamowej z wyposażeniem dla OSP w Złotej. W zakres zamówienia wchodzi pompa szlamowa z wyposażeniem: 10 odcinków węży tłocznych W-110 oraz 2 odcinki węży ssawnych A lub B-110-2500-Ł wraz ze smokiem ssawnym. 1. Pompa do wody szlamowej (1 szt.)- wymagane parametry: 1) wydajność – min. 1600 l/min, 2) maksymalna wysokość podnoszenia – min. 24 m, 3) maksymalna wysokość ssania – min. 6 m, 4) średnica króćcy przyłączeniowych – ssawny 4 cale, tłoczny 4 cale, 5) maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 30 mm., 6) oil alert, zbiornik paliwa min. 6 litrów, czas pracy pompy na zbiorniku paliwa min. 3,5 godziny, 7) fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2018 lub 2019 roku. Wraz z pompą ma być dostarczone 10 odcinków węży tłocznych W-110-20-ŁA i dwa odcinki węży ssawnych A lub B-110-2500-Ł wraz ze smokiem ssawnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 42122100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zakup 12 radiotelefonów cyfrowych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup 12 radiotelefonów cyfrowych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach. Radiotelefony cyfrowe (12 sztuk) - wymagane parametry: 1) praca w standardzie cyfrowym DMR oraz w standardowym trybie analogowym w pasmach VHF i/lub UHF, 2) bateria Li-Ion o pojemności min. 1500 mAh, 3) odporność na czynniki zewnętrzne - zgodność z normą IP67, 4) kolorowy wyświetlacz min. 1,8” z interfejsem użytkownika w j. polskim, 5) ładowarka sieciowa 230 V do ładowania radiotelefonów lub samych akumulatorów, 6) fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 lub 2019 roku. Radiotelefon ma spełniać wymagania techniczno – funkcjonalne określone w Rozdziale VI Instrukcji ws. organizacji łączności radiowej w sieci radiowej UKF Państwowej Straży Pożarnej (Załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendant Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.). Radiotelefony powinny m.in.: -umożliwić przerwanie rozmowy radiotelefonicznej innych użytkowników w celu przekazania krytycznych informacji dokładnie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. - posiadać wbudowane szyfrowanie zwiększające bezpieczeństwo, - funkcję automatycznej regulacji głośności radiotelefonu (hałas tła jest automatycznie kompensowany, przez co użytkownicy nie muszą sami dokonywać tej regulacji, nie chcąc przeoczyć połączenia w hałaśliwym miejscu lub przeszkadzać innym po przejściu do cichego otoczenia) - praca w trybie cyfrowym i analogowym - dynamiczny tryb mieszany przemiennika powinien ułatwiać automatyczne przełączanie między połączeniami analogowymi i cyfrowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 32236000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zakup 36 kompletów lekkich ubrań do akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup 36 kompletów lekkich ubrań do akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach. Ubrania specjalne - wymagane parametry: 1) ubranie lekkie, składające się z ochronnej kurtki 3/4 i spodni, wykonane z użyciem niepalnego włókna w celu zapewnienia trwałej i niezawodnej ochrony przed działaniem płomienia i wysokiej temperatury w sytuacjach kryzysowych (spełnia wymagania normy EN 469 zarówno przed promieniowaniem cieplnym jak i bezpośrednim kontaktem z płomieniami w II poziomie ochrony), 2) układ warstwowy: tkanina zewnętrzna impregnowana fluorocarbonem, wewnętrzna membrana na podkładzie aramidowym bi-component ePTFE, podszewka; łączna waga układu warstwowego: poniżej 500 g/m², 3) wysoka paroprzepuszczalność - wskaźnik oporu pary wodnej wg normy PN-EN 343 Ret poniżej 15m2 Pa/W, 4) kurtka musi posiadać 2 kieszenie na radio, umieszczone symetrycznie na lewej i prawej piersi oraz dwie kieszenie boczne zapinane na rzep, 5) spodnie muszą posiadać dodatkową ochronę kolan poprzez zastosowanie dodatkowej pianki oraz ergonomicznej trudnopalnej nakładki, chroniącej kolana podczas przyklękania oraz dwie kieszenie boczne zapinane na rzep., 6) tkanina ubrania w kolorze żółtym (piaskowym), 7) szelki asekuracyjne służące do odciągnięcia rannego lub nieprzytomnego strażaka ze strefy zagrożenia, 8) zamek awaryjnego otwierania, 9) elementy zapewniające widzialność, wykonane z trudno zapalnych taśm odblaskowych w kolorze srebrnym oraz taśm fluorescencyjnych w kolorze żółtym wraz z oznakowaniem w formie napisów „STRAŻ”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 18100000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zakup 9 kombinezonów do pracy w wodzie dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 kombinezonów do pracy w wodzie dla OSP w Samborcu, Złotej i Skotnikach. Kombinezony do pracy w wodzie - wymagane parametry: - możliwość stosowania w akcjach ratowniczych, - wodoszczelność i niezatapialność, - wykonanie z tkaniny zapobiegającej przemoczeniu, pozwalającej zachować ciepłotę ciała oraz utrzymującej użytkownika na powierzchni wody, - elementy konstrukcyjne: gumowe uszczelnienie szyjne, oddzielnie kaptur i rękawice z pianki neoprenowej; zamek wodoszczelny usytuowany wzdłuż pasa barkowego; rękawy zakończone mankietami sztywnymi, na które zakładane są wymienne mankiety elastyczne, a całość uszczelniana jest dodatkowo pierścieniem gumowym; buty gumowe przyklejone na stałe; wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością regulacji długości szelek; dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciwpoślizgowej folii gumowej rozmieszczone na kolanach, wokół zamka i na pośladkach; - konstrukcja materiału: na zewnątrz tkanina poliestrowa odznaczająca się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wewnątrz kombinezonu dzianina poliamidowa, pomiędzy tkaninami uszczelniająca warstwa gumy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 18100000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont domu - Brudzów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont domu osobom bez działalności lub firmie murarskiej. Konkretnie postawienie ścian i ewentualne krycie blachą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI