Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Fabrycznej, Warszawskiej, Sportowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Fabrycznej, Warszawskiej, Sportowej (teren parku miejskiego) w Wieruszowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalisz
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Spółka Prawa handlowego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 • Termin składania wniosków30/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/70264
TREŚĆ PRZETARGU
Kalisz: Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Fabrycznej, Warszawskiej, Sportowej (teren parku miejskiego) w Wieruszowie.
Numer ogłoszenia: 70264 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 598 52 78, faks 062 598 52 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Fabrycznej, Warszawskiej, Sportowej (teren parku miejskiego) w Wieruszowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie latarń przy ulicach Fabrycznej, Warszawskiej oraz na terenie parku miejskiego przy ul. Sportowej w Wieruszowie. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych do SIWZ dokumentach, tj. kosztorysie nakładczym, dokumentacji projektowej (w części dotyczącej kosztorysu) oraz schematach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 60 tys. zł (brutto), każda. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie zg. z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126; zm.) przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1KV w zakresie prac elektromontażowych. Dodatkowo wykonawca dołączy dokumenty aktualne na dzień składania ofert - potwierdzające posiadanie przez nie uprawnień zawodowych, tj. - decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne (dotyczy kierownika robót), - zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy kierownika robót), - świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (min. 1 osoba). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - wystąpienia siły wyższej, - działania czynników atmosferycznych, - zmian w harmonogramie prac, spowodowanych opóźnieniami w wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego (jeżeli dotyczy), - zmian w harmonogramie prac, spowodowanych niedotrzymaniem terminów dostarczenia niezbędnych do wykonania robót materiałów. 2. Wobec wystąpienia powyższych warunków Wykonawca ma prawo wnieść wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy, wyłącznie w przypadku, gdy będzie mógł udowodnić, iż mimo podjętych działań zaistnienie powyższych warunków nie jest zawinione przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswietlenie.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A; 62-800 Kalisz cena siwz w wersji pisemnej wynosi: 33,10 zł +VAT. (plus ewentualne koszty przesyłki pocztowej).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A; 62-800 Kalisz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie na poczatek kilku szaf wnękowych w Berlinie, Przeźmierowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie na poczatek kilku szaf wnękowych w Berlinie w domu wielo-mieszkaniowym. Fronty lite drewno malowane na biało, korpusy plyta laminowana biała ( lipiec ). Nastepnie beda szafy w kolejnuch mieszkaniach ( około 30szaf ) Szerokości od 1,5m do 4m wys. ponad 3m. Część prostych ubraniowych, częśc szaf to zabudowa liczników.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI