Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy ramowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy ramowej na dostawę elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2 w latach 2019-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525508-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525508-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy ramowej na dostawę elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2 w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, e-mail 35wog.szpk@ron.mil.pl, faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://35wog.wp.mil.pl/pl/37.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składać wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2 30-199 RZĄSKA Kancelaria jawna, budynek nr 1, pokój nr 120 (piętro I) w godzinach 8.00 – 10.30 i 13.00 – 15.00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu podpisania umowy ramowej na dostawę elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2 w latach 2019-2020
Numer referencyjny: 9/INFR/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy posiadającej charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Pzp, a jej zawarcie nie rodzi po stronie Wykonawcy/ów roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawę elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2 w latach 2019-2020. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych po złożeniu pisemnych ofert przez wykonawców, z którymi Zamawiający podpisze umowy ramowe Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:  część nr 1: „Dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 WOG.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest sukcesywna dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.  część nr 2: „Dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 WOG.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest sukcesywna dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 3.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć: Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 4 do SIWZ). 3.4 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę Ramową: • zamawiający zawrze Umowę Ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami dla każdej części, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w oparciu o kryterium oceny ofert (cz. I pkt 14 ppkt. 14.1 SIWZ), chyba, że oferty złoży mniej wykonawców. • po podpisaniu umowy/ów ramowej/ych Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych dalej „zamówieniami wykonawczymi”. Będą one dotyczyły dostaw elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych. Istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie udzielane zamówienie jednostkowe, nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej; • wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji - w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą (art. 101a ust.1 pkt 1). W przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami – Wykonawcy zaproszeni zostaną do składania ofert na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp. 3.5 Zamówienia realizowane będą na podstawie zamówień jednostkowych, które będą udzielane po przeprowadzeniu negocjacji (w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą) lub zwróceniu się przez Zamawiającego o złożenie ofert w trybie art. 101a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp (jeżeli umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami). W tym przypadku zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium ceny spośród wszystkich złożonych ofert; 3.6 Ceny jednostkowe (elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych) zaproponowane w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (w przypadku podpisania umowy ramowej z jednym Wykonawcą)/ składania ofert, dla poszczególnego asortymentu nie mogą być wyższe od cen jednostkowych zadeklarowanych w ofercie (patrz załącznik nr 5 do SIWZ) złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe wyższe, będzie podlegała odrzuceniu; 3.7 Zaproszenie do składania ofert na dostawę ww. towarów, przekazane zostanie wszystkim Wykonawcom, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową, drogą elektroniczna na adres e-mail Wykonawcy; 3.8 Zakres poszczególnych zamówień będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym na wykonanie poszczególnych dostaw. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert określi wykaz towarów (elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych). 3.9 Wykonawca/cy złoży/ą ofertę jednostkową do kancelarii w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej, w terminie wskazanym w zaproszeniu; 3.10 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zaproszeniu do składania ofert jednostkowych i zaoferuje najniższą cenę na wykonanie dostawy m.in. elektrycznych artykułów w oparciu o kryterium określone w część I pkt 14 ppkt 14.2 SIWZ; 3.11 Wykonawca/cy zostanie/ą powiadomiony/eni przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty na adres e-mail Wykonawcy/ów, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty; 3.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty najtańszej lub odstąpienie od negocjacji, jeśli warunki finansowe złożonej oferty (najtańszej oferty) będą powyżej możliwości finansowych Zamawiającego lub jeśli ceny zaoferowane w formularzu cenowym będą zawyżone w stosunku do cen rynkowych; 3.13 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanego zamówienia jednostkowego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

II.5) Główny kod CPV: 31680000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31500000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 618000,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.4. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w oparciu o zapis art. 26 ust. 2 ustawy Pzp niżej wymienione dokumenty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia standardowego formularza jednolitego oświadczenia (zwanego dalej JO) e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); j) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  zamawiającym,  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  członkami komisji przetargowej,  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); l) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). Dokumenty wskazane w ppkt 1.4 dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 Pzp mogą być złożone przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony oraz trwale połączonym w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie (np. zszyty). 1.5 Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,2,4 rozporządzenia część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a, b, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) , składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.: • dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.); • oraz dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego; • oświadczenia w oryginale zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ potwierdzającego odpowiednio że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. w związku z § 5 pkt 5-9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). UWAGA !!! Wykonawca (w przypadku konsorcjum, każdy z członków konsorcjum), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieszczając na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert dołączy przykładowe wzory oświadczeń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: • Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6); • „Formularze cenowe” dla części od nr 1 do 2 – (zał. nr 5); • „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
3
Informacje dodatkowe:
3.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy posiadającej charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy Pzp, a jej zawarcie nie rodzi po stronie Wykonawcy/ów roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawę elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska, ul. Krakowska 2 w latach 2019-2020. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych po złożeniu pisemnych ofert przez wykonawców, z którymi Zamawiający podpisze umowy ramowe Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:  część nr 1: „Dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 WOG.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest sukcesywna dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.  część nr 2: „Dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 WOG.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest sukcesywna dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 3.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć: Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 4 do SIWZ). 3.4 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę Ramową: • zamawiający zawrze Umowę Ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami dla każdej części, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w oparciu o kryterium oceny ofert (cz. I pkt 14 ppkt. 14.1 SIWZ), chyba, że oferty złoży mniej wykonawców. • po podpisaniu umowy/ów ramowej/ych Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych dalej „zamówieniami wykonawczymi”. Będą one dotyczyły dostaw elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych. Istotne elementy oferty, w oparciu o którą będzie udzielane zamówienie jednostkowe, nie mogą być mniej korzystne niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej; • wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu negocjacji - w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą (art. 101a ust.1 pkt 1). W przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami – Wykonawcy zaproszeni zostaną do składania ofert na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp. 3.5 Zamówienia realizowane będą na podstawie zamówień jednostkowych, które będą udzielane po przeprowadzeniu negocjacji (w przypadku gdy umowa ramowa zostanie podpisana z jednym Wykonawcą) lub zwróceniu się przez Zamawiającego o złożenie ofert w trybie art. 101a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy Pzp (jeżeli umowa ramowa zostanie podpisana z dwoma i więcej Wykonawcami). W tym przypadku zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium ceny spośród wszystkich złożonych ofert; 3.6 Ceny jednostkowe (elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych) zaproponowane w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (w przypadku podpisania umowy ramowej z jednym Wykonawcą)/ składania ofert, dla poszczególnego asortymentu nie mogą być wyższe od cen jednostkowych zadeklarowanych w ofercie (patrz załącznik nr 5 do SIWZ) złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe wyższe, będzie podlegała odrzuceniu; 3.7 Zaproszenie do składania ofert na dostawę ww. towarów, przekazane zostanie wszystkim Wykonawcom, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową, drogą elektroniczna na adres e-mail Wykonawcy; 3.8 Zakres poszczególnych zamówień będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym na wykonanie poszczególnych dostaw. Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert określi wykaz towarów (elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych). 3.9 Wykonawca/cy złoży/ą ofertę jednostkową do kancelarii w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej, w terminie wskazanym w zaproszeniu; 3.10 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zaproszeniu do składania ofert jednostkowych i zaoferuje najniższą cenę na wykonanie dostawy m.in. elektrycznych artykułów w oparciu o kryterium określone w część I pkt 14 ppkt 14.2 SIWZ; 3.11 Wykonawca/cy zostanie/ą powiadomiony/eni przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty na adres e-mail Wykonawcy/ów, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty; 3.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty najtańszej lub odstąpienie od negocjacji, jeśli warunki finansowe złożonej oferty (najtańszej oferty) będą powyżej możliwości finansowych Zamawiającego lub jeśli ceny zaoferowane w formularzu cenowym będą zawyżone w stosunku do cen rynkowych; 3.13 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanego zamówienia jednostkowego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 14.1 W odniesieniu do oferty składanej w celu podpisania umowy ramowej: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się KRYTERIUM CENY (100 %). Jako najkorzystniejsze Zamawiający wybierze trzy kolejne oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów wg poniższego wzoru: C = ( Cmin / Cx ) x 100 % gdzie: C – wyliczona ilość punktów badanej oferty (pkt) Cmin - wartość brutto oferty z najniższą ceną (w zł) Cx - wartość brutto oferty badanej (w zł) przy czym 1% = 1 pkt W umowie ramowej wskazuje się orientacyjne przewidywane ilości elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i rządzeń oświetleniowych. Złożone w postępowaniu oferty będą stanowiły załączniki do umów. Zaoferowane przez wykonawców ceny jednostkowe dla poszczególnych wyrobów w całym okresie obowiązywania umowy są cenami maksymalnymi z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych we wzorze umowy. Szczegółowe zasady udzielania zamówień wykonawczych określa załącznik do SIWZ- Wzór umowy ramowej. 14.1.1. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów. 14.1.2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za asortyment wskazany w formularzach cenowych. 14.1.3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 14.2 W odniesieniu do oferty wykonawczej składanej w celu wykonania zamówienia jednostkowego: KRYTERIUM CENY (100%) Oferta jednostkowa będzie oceniana wg wzoru: C = ( Cmin / Cx ) x 100 % gdzie: C – wyliczona ilość punktów badanej oferty (pkt) Cmin - wartość brutto oferty z najniższą ceną (w zł) Cx - wartość brutto oferty badanej (w zł) przy czym 1% = 1 pkt 14.2.1 Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów za kryterium cena. 14.2.2 Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowe postanowienia dotyczące umów wykonawczych, określono w załączniku do SIWZ – Wzór umowy wykonawczej Uwaga: Ceny zaproponowane w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (w przypadku podpisania umowy ramowej z jednym Wykonawcą)/składania ofert, dla poszczególnych grup materiałowych nie mogą być wyższe od cen zadeklarowanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe wyższe, będzie podlegała odrzuceniu;
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest sukcesywna dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31680000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 122000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 WOG.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest sukcesywna dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 496000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek - Niepołomice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie płytek na wejściu do budynku. Płytki 30 x 60, 2 stopnie, wymiary 3 m x 1,5 m. Kąty docinane, powierzchnia ze spadkiem. Praca od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI