Konserwacja serwisowa i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja serwisowa i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-02
 • Numer ogłoszenia532487-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532487-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Konserwacja serwisowa i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Sektora Finansów Publicznych - Wojsko
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.31wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.31wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja serwisowa i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji
Numer referencyjny: 30/ZP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego tj.: 1) SOI Zgierz - zadanie nr 1 2) SOI Kutno - zadanie nr 1 3) SOI Leźnica Wielka- zadanie nr 1 4) SOI Łódź – Regny – Gałkówek - zadanie nr 2 5) SOI Tomaszów Mazowiecki - zadanie nr 2 6) SOI Nowy Glinnik - zadanie nr 2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. W zakresie urządzeń klimatyzacji do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1.1.) Wykonanie okresowego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzatorów wraz z instalacją chłodniczą i zasilającą oraz dokonanie czynności konserwacyjnych zapewniając ich bezpieczną eksploatację celem zapobiegania przedwczesnemu zużyciu urządzeń zamontowanych w obiekcie z częstotliwości określoną w załączniku nr 1. 2.1.2.) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego. 2.1.3.) Sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie. 2.1.4.) Sprawdzenie filtra odwadniacza i w razie konieczności jego wymiana. 2.1.5.) Kontrola wentylatora skraplacza. 2.1.6.) Kontrola i czyszczenia skraplacza. 2.1.7.) Sprawdzenie drożności przewodu odprowadzającego skropliny z parownika oraz kontrola i czyszczenie tacki skroplin. 2.1.8.) Kontrola i czyszczenia filtra jednostki wewnętrznej. 2.1.9.) Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej. 2.1.10.) Kontrola i czyszczenia parownika jednostki wewnętrznej. 2.1.11.) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i sterującej. 2.1.12.) Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 2.1.13.) Ustawienie odpowiednich parametrów powietrza wentylacyjnego. 2.1.14.) Sprawdzenie mocowania urządzeń klimatyzacji oraz instalacji wentylacji. 2.1.15.) Wykonanie innych czynności zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. 2.1.16.) Uruchomienie urządzenia po wykonanych czynnościach przeglądowych i konserwacyjnych. 2.1.17.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.1.18.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.2. W zakresie urządzeń wentylacji mechanicznej do obowiązków Wykonawcy należy: 2.2.1.) Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych i ich zamocowań. 2.2.2.) Sprawdzenie działania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. 2.2.3.) Sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnej a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 2.2.4.) Konserwacja łożysk silników i wentylatorów (czyszczenie i smarowanie). 2.2.5.) Wymiana filtrów olejowych. 2.2.6.) Czyszczenie z pyłu i zanieczyszczeń nagrzewnic. 2.2.7.) Usunięcie zanieczyszczeń z kratek wentylacyjnych 2.2.8.) Czyszczenie kanałów 2.2.9) Wymiana pasków klinowych i w razie konieczności łożysk tocznych w zamontowanych wentylatorach 2.2.10.) Czyszczenie nagrzewnicy 2.2.11.) Uruchomienie eksploatacyjne po przeprowadzeniu powyższych czynności. 2.2.12.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.2.13.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.3. Wykonawca zobowiązuje się do: 2.3.1.) Sporządzenia protokołów wykonanych przeglądów z określeniem dla każdego urządzenia stanu technicznego oraz ewentualnego wykazu usterek wymagających naprawy lub wymiany podzespołów. 2.3.2.) Uzgodnienia z Kierownikiem SOI terminów wykonania planowanych okresowych przeglądów konserwacji urządzeń w okresie trwania umowy z zachowaniem planowanych miesięcy realizacji i częstotliwości wykonania określonych w załączniku nr 1. Kierownik SOI decyduje o kolejności wykonania konserwacji w danym okresie rozliczeniowym. 2.3.3.) Wymiany wkładów filtrów powietrza (tkaninowych, włókninowych itp.) z częstotliwością określoną w DTR, uwzględniając faktyczne potrzeby użytkownika określone przez Kierownika SOI, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 2.3.4.) Dostarczania w cenie usługi materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania konserwacji i serwisu (w tym wkładów filtrów, pasków klinowych, uszczelek, smarów, bezpieczników itp.). 2.3.5.) Przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego Atestu PZH na zastosowany środek bakteriobójczy. 2.3.6.) Przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz porządkowych, wykonywania usług przez osoby posiadające aktualne, wymagane świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „E”, Grupa 1, pkt 2,10; Grupa 2 pkt. 5,10; „D” Grupa 1 pkt. 5,10; Grupa 2 pkt. 2,10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) . 2.3.7.) Wypełnienia Karty Urządzenia (znajdującej się u Zamawiającego) dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanej lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. W Karcie Urządzenia Wykonawca potwierdza wykonane czynności dotyczące konserwowania lub serwisowania , kontroli szczelności, naprawy nieszczelności, likwidacji uszkodzeń - zgodnie z art. 14 ustawy z dn.15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221). 2.3.8.) Każdorazowego uzgadniania, z wyprzedzeniem 4-ro dniowym, z Kierownikiem SOI zamiaru wejścia na teren kompleksu wojskowego w celu wykonania planowanej usługi oraz przedstawiania mu wykazu osób planowanych do wejścia na teren kompleksu. 2.3.9.) Zapewnienia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich, przez przedstawiciela jednostki wojskowej, z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz wyegzekwowania od pracowników przestrzegania tych unormowań. 2.3.10.)Uzyskania oryginału egzemplarza protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego w osobie właściwego Kierownika SOI.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 )
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej : •2 (dwie) usługi o wartości nie mniejszej niż 100.000 każda ( słownie złotych : sto tysięcy ) , odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wartość każdej zrealizowanej usługi (jedna usługa - jedna umowa), winna być nie mniejsza niż: dla zadania nr 1 – 100.000 zł , dla zadania nr 2 – 100.000 zł Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usług na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań, czyli jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadania nr: 1 i 2 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej dwóch usług polegających na konserwacji serwisowej urządzeń wentylacji i/lub klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 200 000 każda ( słownie złotych : dwieście tysięcy) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: •minimum 3 (trzema) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji: Grupa 1. punkty: 2 i 10 , Grupa 2. punkty: 5 i 10, •minimum 1 (jedną) osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru: Grupa 1. punkty: 2 i 10 , Grupa 2. punkty: 5 i 10
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną , z zachowaniem sposobu reprezentacji: • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 • składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa ust. 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 , które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy PZP) Wykonawca złoży: •WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda ( słownie złotych : sto tysięcy ) , odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. konserwacji serwisowej urządzeń klimatyzacji i/lub wentylacji z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana wraz z dowodami zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. c) – według Załącznika Nr 7 do SIWZ. •WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem postawionym w rozdz. V ust.1 pkt c) niniejszej SIWZ zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załącznik Nr 6 do SWIZ. •CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane usługi 30,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa konserwacji serwisowej i naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Zgierzu , Kutnie i Leźnicy Wielkiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest : Usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego tj.: 1) SOI Zgierz - zadanie nr 1 2) SOI Kutno - zadanie nr 1 3) SOI Leźnica Wielka - zadanie nr 1 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. W zakresie urządzeń klimatyzacji do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1.1.) Wykonanie okresowego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzatorów wraz z instalacją chłodniczą i zasilającą oraz dokonanie czynności konserwacyjnych zapewniając ich bezpieczną eksploatację celem zapobiegania przedwczesnemu zużyciu urządzeń zamontowanych w obiekcie z częstotliwości określoną w załączniku nr 1. 2.1.2.) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego. 2.1.3.) Sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie. 2.1.4.) Sprawdzenie filtra odwadniacza i w razie konieczności jego wymiana. 2.1.5.) Kontrola wentylatora skraplacza. 2.1.6.) Kontrola i czyszczenia skraplacza. 2.1.7.) Sprawdzenie drożności przewodu odprowadzającego skropliny z parownika oraz kontrola i czyszczenie tacki skroplin. 2.1.8.) Kontrola i czyszczenia filtra jednostki wewnętrznej. 2.1.9.) Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej. 2.1.10.) Kontrola i czyszczenia parownika jednostki wewnętrznej. 2.1.11.) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i sterującej. 2.1.12.) Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 2.1.13.) Ustawienie odpowiednich parametrów powietrza wentylacyjnego. 2.1.14.) Sprawdzenie mocowania urządzeń klimatyzacji oraz instalacji wentylacji. 2.1.15.) Wykonanie innych czynności zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. 2.1.16.) Uruchomienie urządzenia po wykonanych czynnościach przeglądowych i konserwacyjnych. 2.1.17.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.1.18.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.2. W zakresie urządzeń wentylacji mechanicznej do obowiązków Wykonawcy należy: 2.2.1.) Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych i ich zamocowań. 2.2.2.) Sprawdzenie działania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. 2.2.3.) Sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnej a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 2.2.4.) Konserwacja łożysk silników i wentylatorów (czyszczenie i smarowanie). 2.2.5.) Wymiana filtrów olejowych. 2.2.6.) Czyszczenie z pyłu i zanieczyszczeń nagrzewnic. 2.2.7.) Usunięcie zanieczyszczeń z kratek wentylacyjnych 2.2.8.) Czyszczenie kanałów 2.2.9) Wymiana pasków klinowych i w razie konieczności łożysk tocznych w zamontowanych wentylatorach 2.2.10.) Czyszczenie nagrzewnicy 2.2.11.) Uruchomienie eksploatacyjne po przeprowadzeniu powyższych czynności. 2.2.12.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.2.13.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.3. Wykonawca zobowiązuje się do: 2.3.1.) Sporządzenia protokołów wykonanych przeglądów z określeniem dla każdego urządzenia stanu technicznego oraz ewentualnego wykazu usterek wymagających naprawy lub wymiany podzespołów. 2.3.2.) Uzgodnienia z Kierownikiem SOI terminów wykonania planowanych okresowych przeglądów konserwacji urządzeń w okresie trwania umowy z zachowaniem planowanych miesięcy realizacji i częstotliwości wykonania określonych w załączniku nr 1. Kierownik SOI decyduje o kolejności wykonania konserwacji w danym okresie rozliczeniowym. 2.3.3.) Wymiany wkładów filtrów powietrza (tkaninowych, włókninowych itp.) z częstotliwością określoną w DTR, uwzględniając faktyczne potrzeby użytkownika określone przez Kierownika SOI, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 2.3.4.) Dostarczania w cenie usługi materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania konserwacji i serwisu (w tym wkładów filtrów, pasków klinowych, uszczelek, smarów, bezpieczników itp.). 2.3.5.) Przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego Atestu PZH na zastosowany środek bakteriobójczy. 2.3.6.) Przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz porządkowych, wykonywania usług przez osoby posiadające aktualne, wymagane świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „E”, Grupa 1, pkt 2,10; Grupa 2 pkt. 5,10; „D” Grupa 1 pkt. 5,10; Grupa 2 pkt. 2,10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) . 2.3.7.) Wypełnienia Karty Urządzenia (znajdującej się u Zamawiającego) dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanej lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. W Karcie Urządzenia Wykonawca potwierdza wykonane czynności dotyczące konserwowania lub serwisowania , kontroli szczelności, naprawy nieszczelności, likwidacji uszkodzeń - zgodnie z art. 14 ustawy z dn.15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221). 2.3.8.) Każdorazowego uzgadniania, z wyprzedzeniem 4-ro dniowym, z Kierownikiem SOI zamiaru wejścia na teren kompleksu wojskowego w celu wykonania planowanej usługi oraz przedstawiania mu wykazu osób planowanych do wejścia na teren kompleksu. 2.3.9.) Zapewnienia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich, przez przedstawiciela jednostki wojskowej, z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz wyegzekwowania od pracowników przestrzegania tych unormowań. 2.3.10.)Uzyskania oryginału egzemplarza protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego w osobie właściwego Kierownika SOI. 3.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie. 4.Wymaganą częstotliwość i terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane usługi 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa konserwacji serwisowej i naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Łodzi , Regnach , Gałkówku , Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Glinniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest : Usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego tj.: 1) SOI Łódź - Regny - Gałkówek - zadanie nr 2 2) SOI Tomaszów Mazowiecki - zadanie nr 2 3) SOI Nowy Glinnik - zadanie nr 2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. W zakresie urządzeń klimatyzacji do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1.1.) Wykonanie okresowego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzatorów wraz z instalacją chłodniczą i zasilającą oraz dokonanie czynności konserwacyjnych zapewniając ich bezpieczną eksploatację celem zapobiegania przedwczesnemu zużyciu urządzeń zamontowanych w obiekcie z częstotliwości określoną w załączniku nr 1. 2.1.2.) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego. 2.1.3.) Sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie. 2.1.4.) Sprawdzenie filtra odwadniacza i w razie konieczności jego wymiana. 2.1.5.) Kontrola wentylatora skraplacza. 2.1.6.) Kontrola i czyszczenia skraplacza. 2.1.7.) Sprawdzenie drożności przewodu odprowadzającego skropliny z parownika oraz kontrola i czyszczenie tacki skroplin. 2.1.8.) Kontrola i czyszczenia filtra jednostki wewnętrznej. 2.1.9.) Kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej. 2.1.10.) Kontrola i czyszczenia parownika jednostki wewnętrznej. 2.1.11.) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i sterującej. 2.1.12.) Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 2.1.13.) Ustawienie odpowiednich parametrów powietrza wentylacyjnego. 2.1.14.) Sprawdzenie mocowania urządzeń klimatyzacji oraz instalacji wentylacji. 2.1.15.) Wykonanie innych czynności zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. 2.1.16.) Uruchomienie urządzenia po wykonanych czynnościach przeglądowych i konserwacyjnych. 2.1.17.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.1.18.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.2. W zakresie urządzeń wentylacji mechanicznej do obowiązków Wykonawcy należy: 2.2.1.) Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych i ich zamocowań. 2.2.2.) Sprawdzenie działania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. 2.2.3.) Sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnej a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 2.2.4.) Konserwacja łożysk silników i wentylatorów (czyszczenie i smarowanie). 2.2.5.) Wymiana filtrów olejowych. 2.2.6.) Czyszczenie z pyłu i zanieczyszczeń nagrzewnic. 2.2.7.) Usunięcie zanieczyszczeń z kratek wentylacyjnych 2.2.8.) Czyszczenie kanałów 2.2.9) Wymiana pasków klinowych i w razie konieczności łożysk tocznych w zamontowanych wentylatorach 2.2.10.) Czyszczenie nagrzewnicy 2.2.11.) Uruchomienie eksploatacyjne po przeprowadzeniu powyższych czynności. 2.2.12.) Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności . 2.2.13.) W przypadku wykrycia uszkodzeń oszacowanie kosztu napraw . 2.3. Wykonawca zobowiązuje się do: 2.3.1.) Sporządzenia protokołów wykonanych przeglądów z określeniem dla każdego urządzenia stanu technicznego oraz ewentualnego wykazu usterek wymagających naprawy lub wymiany podzespołów. 2.3.2.) Uzgodnienia z Kierownikiem SOI terminów wykonania planowanych okresowych przeglądów konserwacji urządzeń w okresie trwania umowy z zachowaniem planowanych miesięcy realizacji i częstotliwości wykonania określonych w załączniku nr 1. Kierownik SOI decyduje o kolejności wykonania konserwacji w danym okresie rozliczeniowym. 2.3.3.) Wymiany wkładów filtrów powietrza (tkaninowych, włókninowych itp.) z częstotliwością określoną w DTR, uwzględniając faktyczne potrzeby użytkownika określone przez Kierownika SOI, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 2.3.4.) Dostarczania w cenie usługi materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania konserwacji i serwisu (w tym wkładów filtrów, pasków klinowych, uszczelek, smarów, bezpieczników itp.). 2.3.5.) Przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego Atestu PZH na zastosowany środek bakteriobójczy. 2.3.6.) Przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz porządkowych, wykonywania usług przez osoby posiadające aktualne, wymagane świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „E”, Grupa 1, pkt 2,10; Grupa 2 pkt. 5,10; „D” Grupa 1 pkt. 5,10; Grupa 2 pkt. 2,10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) . 2.3.7.) Wypełnienia Karty Urządzenia (znajdującej się u Zamawiającego) dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanej lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. W Karcie Urządzenia Wykonawca potwierdza wykonane czynności dotyczące konserwowania lub serwisowania , kontroli szczelności, naprawy nieszczelności, likwidacji uszkodzeń - zgodnie z art. 14 ustawy z dn.15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221). 2.3.8.) Każdorazowego uzgadniania, z wyprzedzeniem 4-ro dniowym, z Kierownikiem SOI zamiaru wejścia na teren kompleksu wojskowego w celu wykonania planowanej usługi oraz przedstawiania mu wykazu osób planowanych do wejścia na teren kompleksu. 2.3.9.) Zapewnienia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich, przez przedstawiciela jednostki wojskowej, z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz wyegzekwowania od pracowników przestrzegania tych unormowań. 2.3.10.)Uzyskania oryginału egzemplarza protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego w osobie właściwego Kierownika SOI. 3.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie. 4.Wymaganą częstotliwość i terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane usługi 30,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie drewnochronem elewacji domku, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie drewnochronem elewacji domku letniskowego w Swędowie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI