„Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2019”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia537872-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537872-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: „Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2019”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, e-mail 35wog.szpk@ron.mil.pl, faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): http://35wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://35wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://35wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
 Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2 30-199 RZĄSKA, Kancelaria jawna, budynek nr 1, pokój nr 120 (piętro I) w godzinach 8.00 – 11.00 i 13.00 – 15.00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2019”.
Numer referencyjny: 13/INFR/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w roku 2019. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na 6 części wskazanych poniżej: Część nr 1: Tytuł Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych urządzeń klimatyzacji typu Split, Multi Split i VRF znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu dwa razy w roku konserwacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (typu SPLIT i MULTI SPLIT) oraz urządzeń chłodniczych i grzewczych baz noclegowych, agregatów chłodniczych samochodów chłodni, znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja klimatyzatorów będzie realizowana w dwóch etapach dwa raz w roku: • etap I ( 90 dni od dnia podpisania umowy) • etap II (03.09.2019 - 03.10.2019) Część nr 2: Tytuł Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu dwa razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central w budynkach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w dwóch etapach dwa raz w roku: • Etap I (30 dni od dnia podpisania umowy) • Etap II (03.09.2019-03.10.2019) Część nr 3: Tytuł Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu trzy razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019-22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019 Część nr 4: Tytuł Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu trzy razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019 - 22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019 Część nr 5: Tytuł Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych KLIMOR znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie – rok 2019. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacyjno-naprawczych trzy razy w roku:  central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych  agregatów chłodniczych pracujących dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach i na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019-22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019 Część nr 6: Tytuł Wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON znajdującej się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych klimatyzacji precyzyjnej EMERSON trzy razy w roku: • Etap I: 04.06.2019-18.06.2019 • Etap II: 03.09.2019-17.09.2019 • Etap III: 03.12.2019-10.12.2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 6 określony został w Specyfikacji przedmiotu umowy oraz w zestawieniu urządzeń, stanowiących załączniki do umów odpowiednio dla poszczególnych części.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 361100,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla: Części nr 1 – na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Części nr 2 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Części nr 3 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Części nr 4 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) Części nr 5 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych) Części nr 6 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty odpowiednio dla części od nr 1 do nr 6 potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa Standardowy formularz jednolitego oświadczenia JO (zał. 6 do SIWZ) potwierdzający spełnienie niżej wskazanych wymagań: a) Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu usług wykonanych, dla każdej części z osobna, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla: Części nr 1 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń klimatyzacyjnych lub chłodniczych typu split lub multi split na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, Części nr 2 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda, Części nr 3 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, Części nr 4 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) każda, Części nr 5 – co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, Części nr 6 – co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. Na etapie składania ofert, Wykonawca w JO (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej dla części od nr 1 do nr 6. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, odpowiednio dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 6) – zał. nr 5 do SIWZ. 9.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę personelu do realizacji przedmiotu zamówienia z niżej określonymi wymaganiami dla poszczególnych części: Dla części nr 1: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firm: a) MITSUBISHI – na urządzenia typu Multi Split i VRF, b) FUJITSU – na urządzenia typu Multi Split i VRF, c) SAMSUNG – na urządzenia typu Multi Split i VRF. 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 2: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochód ciężarowych chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 3: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: VTS 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 4: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: FRAPOL 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochód ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 5: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: KLIMOR 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 6: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: EMERSON 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. JO (załącznik nr 6 do SIWZ), iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami dla części od nr 1 do nr 6. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 6) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami – zał. nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.4. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego w oparciu o zapis art. 26 ust. 2 ustawy Pzp niżej wymienione dokumenty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia standardowego formularza jednolitego oświadczenia (zwanego dalej JO) e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). j) Wykonawca który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  zamawiającym,  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  członkami komisji przetargowej,  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; l) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Dokumenty wskazane powyżej dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 Pzp mogą być złożone przez Wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony oraz trwale połączonym w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie (np. zszyty). 1.5. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,2,4 rozporządzenia część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a, b, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) , składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby., Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dla każdej części „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (wzór załącznik nr 2 do SIWZ) złożony w oryginale – załącznik musi być potwierdzony przez podmiot oddający do dyspozycji zasoby. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.: • dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.); • dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. • oświadczenie w oryginale zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ potwierdzającego odpowiednio że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. w związku z § 5 pkt 5-9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawca (w przypadku konsorcjum, każdy z członków konsorcjum), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieszczając na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert dołączy przykładowe wzory oświadczeń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie. 9.2 Posiadania zdolności zawodowej Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa Standardowy formularz jednolitego oświadczenia JO (zał. 6 do SIWZ) potwierdzający spełnienie niżej wskazanych wymagań: a) Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu usług wykonanych, dla każdej części z osobna, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla: Części nr 1 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń klimatyzacyjnych lub chłodniczych typu split lub multi split na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, Części nr 2 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każda, Części nr 3 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, Części nr 4 - co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) każda, Części nr 5 – co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń central wentylacyjnych lub central wentylacyjno-klimatyzacyjnych na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, Części nr 6 – co najmniej dwie usługi, których przedmiotem zamówienia była konserwacja lub serwis lub przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 3 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. c) Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. Na etapie składania ofert, Wykonawca w JO (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej dla części od nr 1 do nr 6. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, odpowiednio dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 6) – zał. nr 5 do SIWZ. 9.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę personelu do realizacji przedmiotu zamówienia z niżej określonymi wymaganiami dla poszczególnych części: Dla części nr 1: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firm: a) MITSUBISHI – na urządzenia typu Multi Split i VRF, b) FUJITSU – na urządzenia typu Multi Split i VRF, c) SAMSUNG – na urządzenia typu Multi Split i VRF. 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 2: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochód ciężarowych chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 3: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: VTS 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 4: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: FRAPOL 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochód ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 5: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: KLIMOR 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 06 listopada 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Dla części nr 6: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym wymagane świadectwa kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” (co najmniej dwie osoby) i dozorem „D” (co najmniej jedną osobę) ważne w okresie trwania umowy, w zakresie: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt 5: urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, pkt 6: pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, pkt 10: aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 5,6. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia posiadał ważną autoryzację lub certyfikat upoważniający do wykonywania konserwacji lub serwisu urządzeń firmy: EMERSON 3) Wymagania dotyczące wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 2221) i aktów wykonawczych oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. I rozporządzeń wykonawczych a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla personelu (co najmniej 2 osoby) a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych, chłodniach i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w zakresie: i. kontroli szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 ii. odzysku; iii. instalacji (instalowanie); iv. naprawy, konserwacji lub serwisowania; v. likwidacji b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i przedstawił niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców: a. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w zakresie: i. instalacji, ii. konserwacji lub serwisowaniu, iii. naprawie lub likwidacji Dokumenty wymienione w punkcie 1, 2, 3 wykonawca ma dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca w celu potwierdzenia, że jest w stanie zabezpieczyć wykonywanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części wykaże w załączniku złożonym do oferty tj. JO (załącznik nr 6 do SIWZ), iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami dla części od nr 1 do nr 6. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 6) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami – zał. nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e do SIWZ. 9.4 Sytuacji finansowej i ekonomicznej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i będzie posiadał: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla: Części nr 1 – na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Części nr 2 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Części nr 3 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Części nr 4 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) Części nr 5 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych) Części nr 6 - na sumę gwarancyjną tj. na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia (zał. nr 6 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp. dokumenty odpowiednio dla części od nr 1 do nr 6 potwierdzające spełnienie warunków z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty:  Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6);  „Formularz cenowy” (zał. nr 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e);  „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części nr 1 w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); dla części nr 2 w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); dla części nr 3 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); dla części nr 4 w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych); dla części nr 5 w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych); dla części nr 6 w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
zatrudnienia bezrobotnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów umowy dla części od nr 1 do nr 6 zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 pkt.3, pkt 6 ustawy Pzp zgodnie z zapisami określonymi we wzorach umów stanowiących zał. nr 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych urządzeń klimatyzacji typu Split, Multi Split i VRF znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu dwa razy w roku konserwacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (typu SPLIT i MULTI SPLIT) oraz urządzeń chłodniczych i grzewczych baz noclegowych, agregatów chłodniczych samochodów chłodni, znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja klimatyzatorów będzie realizowana w dwóch etapach dwa raz w roku: • etap I ( 90 dni od dnia podpisania umowy) • etap II (03.09.2019 - 03.10.2019)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 138600,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu dwa razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central w budynkach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w dwóch etapach dwa raz w roku: • Etap I (30 dni od dnia podpisania umowy) • Etap II (03.09.2019-03.10.2019)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu trzy razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019-22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu trzy razy w roku konserwacji oraz serwisu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych pracujących dla central FRAPOL znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019 - 22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52500,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych KLIMOR znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie – rok 2019.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacyjno-naprawczych trzy razy w roku:  central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych  agregatów chłodniczych pracujących dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach i na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Konserwacja będzie realizowana w trzech etapach: • Etap I: 21 dni od dnia podpisania umowy • Etap II: 01.08.2019-22.08.2019 • Etap III: 05.11.2019-27.11.2019
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON znajdującej się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych klimatyzacji precyzyjnej EMERSON trzy razy w roku: • Etap I: 04.06.2019-18.06.2019 • Etap II: 03.09.2019-17.09.2019 • Etap III: 03.12.2019-10.12.2019
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 75000,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
kryterium zatrudnienia bezrobotnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji odgromowej - Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji odgromowej dla domu jednorodzinnego. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI