Dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia581217-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 581217-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, krajowy numer identyfikacyjny 140533156, ul. Wspólna  1/3 , 00-529  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225292738, e-mail przetargi@mnisw.gov.pl, faks +48225292780.
Adres strony internetowej (URL): http://www.nauka.goy.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.nauka.goy.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.nauka.goy.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepjsy-ustawy-pzp/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.nauka.goy.pl/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepjsy-ustawy-pzp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Biuro Podawcze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej
Numer referencyjny: BDG.WZP.311.12.2018.8.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniami Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.237.1.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. i WZ.5595.143.1.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 oraz dokumentacją projektową. Realizacja zamówienia będzie obejmowała dwie grupy robót wykonywanych równolegle: I. Roboty obejmujące instalację systemu sygnalizacji pożarowej (SSP): 1) montaż modułowej centrali z oprzyrządowaniem, 2) montaż pozostałych elementów wchodzących w skład systemu: a) liniowe czujki dymu, b) jonizacyjne czujki dymu, c) wielosensorowe czujki dymu i ciepła oraz tlenku węgla, d) radiowe: optyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożaru, e) ręczne ostrzegacze pożaru, f) sygnalizatory akustyczne, głosowe, g) elementy kontrolno-sterujące, h) adaptery czujek radiowych, 3) wymiana okablowania przycisków oddymiania, 4) montaż tras kablowych z okablowaniem, 5) uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania, 6) przekazanie kluczy i kodów serwisowych dla nowego SSP, 7) wyłączenie i demontaż obecnie działającej instalacji SSP, 8) prace przygotowawcze i porządkowe przed i po wykonanych robotach, 9) utylizacja urządzeń starego SSP. II. Roboty remontowe obejmujące wydzielenia pożarowe: 1) wykonanie wydzielenia ppoż. klatek schodowych, 2) wykonanie wydzielenia ppoż. piwnic i poddasza, 3) montaż okien EI 60, 4) montaż kurtyn okiennych EW 60/120, 5) montaż nowych drzwi ppoż. oraz brakujących elementów w drzwiach istniejących, 6) wykonanie atestowanych przejść instalacyjnych EI 60/120, 7) montaż bramek antypanicznych przy biegach schodowych oddzielających kondygnacje -1 i 1, 8) wykonanie obudowy ognioodpornej kabla zasilającego, 9) wymiana witryny wejściowej na 6 kondygnacji, 10) prace przygotowawcze i porządkowe przed i po wykonanych robotach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: 1) Projekcie Budowlanym remontu budynku biurowego MNiSW w zakresie ochrony przeciwpożarowej (branża – Wydzielenia przeciwpożarowe) - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Projekcie Budowlanym remontu budynku biurowego MNiSW w zakresie ochrony przeciwpożarowej (branża – System Sygnalizacji Pożaru) - Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Projekcie Wykonawczym remontu budynku biurowego MNiSW w zakresie ochrony przeciwpożarowej (branża – Wydzielenia przeciwpożarowe) - Załącznik nr 3 do SIWZ 4) Projekcie Wykonawczym remontu budynku biurowego MNiSW w zakresie ochrony przeciwpożarowej (branża – System Sygnalizacji Pożaru) - Załącznik nr 4 do SIWZ 5) Koncepcji podłączenia projektowanego systemu sygnalizacji pożaru do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej (Koncepcja) - Załącznik nr 5 do SIWZ 6) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ 7) Przedmiarze robót - Załącznik nr 7 do SIWZ UWAGA Przedmiar ten jest dokumentem pomocniczym, który może służyć jedynie do oszacowania rozmiarów zadania. Dla szczegółowej wyceny oferty należy zapoznać się szczegółowo z Projektami Budowlanymi, Projektami Wykonawczymi, Koncepcją oraz STWiOR. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych zgodnie z Projektami Budowlanymi, Projektami Wykonawczymi, Koncepcją oraz STWiOR, z uwzględnieniem lokalnych warunków wykonywania robót. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących – Załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Informacja na temat wizji lokalnej: 1) przed wyznaczonym terminem do składania ofert w niniejszym postępowaniu zostanie zorganizowana wizja lokalna, w celu umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dla prawidłowego sporządzenia oferty; 2) Zamawiający informuje, że dla należytego przygotowania oferty, udział w wizji jest wskazany (nie jest obowiązkowy); 3) Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej, które odbędą się w dniach: 13 lipca 2018 r. oraz 17 lipca 2018 r. o godz. 11:00, pozostawiając do wyboru Wykonawcy, z którego ze wskazanych terminów skorzysta. Innego terminu wizji lokalnej nie przewiduje się; 4) spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego odbędzie się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Hożej 20 w Warszawie; 5) podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszelkie wątpliwości i pytania, które pojawią się podczas wizji lokalnej ,Wykonawcy zobowiązani będą do przesłania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Rozdziale I SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45343000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45421132-8
45421131-1
45210000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą/posiadającymi : • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoba pełniąca funkcję kierownika robót budowlanych); • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba pełniąca funkcje kierownika robót instalacyjnych); odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym, • uprawnienia elektryczne do 1 kV; • ukończone szkolenie u producenta SSP instalowanego w obiekcie uprawniające do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wymianie lub budowie nowego systemu sygnalizacji pożaru każda o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) oraz - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wydzieleniu stref pożarowych każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto tysięcy). Zamawiający dopuszcza aby ww. roboty budowlane były wykonywane w ramach jednej umowy, w takim przypadku wartości warunków, o których mowa powyżej sumuje się. UWAGA w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w lit. a i b musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ); UWAGA Zmiana osoby wymienionej w wykazie osób w toku realizacji umowy będzie dopuszczalna pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. Zaproponowana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w niniejszej SIWZ. 3) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, UWAGA pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony) c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ, d) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa, e) zestawienie produktów równoważnych zastosowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem opisu i ich certyfikatów, że w zakresie równoważności odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych UWAGA w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, niezłożenie wraz z ofertą Wykonawcy dokumentów, o których mowa powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. f) pisemną informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji łącznie z wymaganymi prawem przeglądami w tym okresie (wraz z przeglądami SSP zgodnie z wymaganiami producenta) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany przewidziane w Istotnych Postanowieniach Umowy: § 4 ust. 1 pkt 4 umowy - 4) w przypadku wykonania całości prac etapu I przed datą 20 grudnia 2018 r., strony dopuszczają możliwość rozszerzenia, w drodze aneksu do niniejszej umowy, zakresu prac etapu I, poprzez powierzenie Wykonawcy dodatkowo w ramach tego etapu wykonania części prac z etapu II. Warunkiem zwiększenia zakresu prac w sposób opisany powyżej jest przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do zakończenia prac zakresu rozszerzonego do dnia 20 grudnia 2018 r., pod rygorem skutków przewidzianych w Umowie. Zakres prac etapu II zostanie w takim wypadku odpowiednio ograniczony; § 4 ust. 2 - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) co najmniej dwóch przerw w dostawie energii przez okres dłuższy niż 8 godzin każda. Fakt ten musi zostać potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego; 2) wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy lub zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy; 3) z przyczyn obiektywnych powstałych po stronie Zamawiającego, powodujących konieczność wstrzymania robót na czas dłuższy niż 8 godzin; 4) z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia przez co należy rozumieć wyłącznie wystąpienie niemożliwego do przewidzenia lub zapobieżenia stanu klęski żywiołowej, stanu wojny bądź zamieszek w miejscu wykonywania umowy lub miejscu siedziby wykonawcy; 5) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. § 8 ust. 6 - Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w ust. 5 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. § 8 ust. 7 - 7. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres robót będących przedmiotem umowy. Zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. § 15 - 1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 9 oraz 11 stosuje się odpowiednio. 11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Otwock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ułożenia kostki przed wjazdem na posesję + opaska wokół drewutni oraz opaska w ogródku. Proszę o kontakt i wycenę.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wójtowa, Kryg, Rozdziele w 2018 r. (zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego) - z podziałem na 8 części; Część 1 Modernizacja/remont drogi gminnej „Do Żywca” dz. nr 1056/3, 1056/5, 1057/3, 1057/5, 1062/5, 1063/2 w miejscowości Wójtowa o długości 200 m Część 2 Modernizacja/remont drogi gminnej „Zagrody” dz. nr 1160 w miejscowości Wójtowa o długości 105 m Część 3 Modernizacja/remont drogi gminnej „Do Czecha – Oczyszczalnia” dz. nr 1624/2, 1625/2, 1626/2, 1630/1 w miejscowości Wójtowa o długości 200 m Część 4 Modernizacja/remont drogi gminnej „Do Wieży – Wojnarowicz” dz. nr 10/2, 11/4 w miejscowości Wójtowa o długości 150 m Część 5 Modernizacja/remont drogi gminnej „Do Bajorka” dz. nr 1219/1, 1219/2, 1219/3 w miejscowości Kryg o długości 100 m Część 6 Modernizacja/remont drogi gminnej „Do Świerza” dz. nr 1693 w miejscowości Kryg o długości 100 m Część 7 Modernizacja/remont drogi gminnej „Sady” dz. nr 51 w miejscowości Rozdziele o długości 50 m Część 8 Modernizacja/remont drogi gminnej „Walczykówka” dz. nr 1604/2 i 1606 w miejscowości Kryg o długości 200 m Modernizacja drogi gminnej Zagumnie I w Lipinkach; Remont drogi gminnej „Na cmentarz” w miejscowości Pagorzyna
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Naprawa instalacji chłodniczej i wentylacyjnej budynku biblioteki
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI