Dostawa sprzętu pożarniczego oraz przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu pożarniczego oraz przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach 6 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572461-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572461-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Dostawa sprzętu pożarniczego oraz przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach 6 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 35013684328100, ul. ul. Mogilska  85 , 30-901   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 261 13 10 40, e-mail rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl, faks 261 13 13 06.
Adres strony internetowej (URL): www.rzikrakow.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rzikrakow.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzikrakow.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków - kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu pożarniczego oraz przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka w ramach 6 części
Numer referencyjny: 17/2018/ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ppoż. i wyposażenia indywidualnego strażaka w ramach następujących części: • część 1 zamówienia – Dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych • część 2 zamówienia – Dostawa samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG – 4x ABC • część 3 zamówienia – Dostawa proszku gaśniczego • część 4 zamówienia – Dostawa środka pianotwórczego • część 5 zamówienia – Dostawa sprzętu ratowniczo gaśniczego • część 6 zamówienia – Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: Wzór umowy – dla każdej z części, Opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części, Druk „Wycena ofertowa” – dla każdej z części, Wzór protokołu przyjęcia przekazania, Dokument gwarancyjny – dla każdej z części, Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na każdą z części, jak i na wybrane części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia: - dla części nr 1 gaśnicy proszkowej GP–2x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk, gaśnicy proszkowej GP–6x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk oraz gaśnicy przewoźnej typu AP–25x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 sztuk; - dla części nr 3 proszku gaśniczego Furex ABC Plus, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 kg; - dla części nr 4 pianotwórczego środka gaśniczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 litrów; - dla części nr 5 hełmu strażackiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 sztuk oraz sorbentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 opakowań; - dla części nr 6 ubrania specjalnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 kompletów oraz ubrań koszarowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 kompletów

II.5) Główny kod CPV: 35110000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
35111320-4
35111300-8
24951210-0
24951220-3
35000000-4
24960000-1
35110000-8
18444100-4
35113000-9
31521320-3
31682000-0
18000000-9
18832000-0
18331000-8
35811100-3
18410000-6
18815000-5
18444000-3
18141000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
40

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 4.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 5. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy - dokumenty wskazane w pkt III.4 ppkt 1-4 niniejszego ogłoszenia w odniesieniu do tego podwykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dowody potwierdzające, że oferowane przez wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz - w przypadku ich zastosowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać, oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia, następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk „Oferta” – odpowiedni dla części, na którą wykonawca składa ofertę (wzór – zał. nr 1 do siwz). Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2. Wypełniony druk – „Wyceny ofertowa” – sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz – odpowiedni dla części, na którą wykonawca składa ofertę (wzór – zał. nr 2 do siwz). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część nr 1: 3 300,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) Część nr 2: 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) Część nr 3: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych) Część nr 4: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część nr 5: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) Część nr 6: 3 600,00zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian – zawiera załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 1, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 1, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 1, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 1 Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia: - dla części nr 1 gaśnicy proszkowej GP–2x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk, gaśnicy proszkowej GP–6x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 50 sztuk oraz gaśnicy przewoźnej typu AP–25x ABC, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 sztuk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35111320-4, 35111300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG – 4x ABC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa samoczynnego urządzenia gaśniczego SUG – 4x ABC. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 2, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 2, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 2, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 2. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35111320-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa proszku gaśniczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku gaśniczego. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 3, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 3, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 3, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 3. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia proszku gaśniczego Furex ABC Plus, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951210-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa środka pianotwórczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka pianotwórczego. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 4, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 4, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 4, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 4. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia pianotwórczego środka gaśniczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 500 litrów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24951220-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa sprzętu ratowniczo gaśniczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczo gaśniczego. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 5, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 5, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 5, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 5. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia hełmu strażackiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 sztuk oraz sorbentu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 opakowań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35000000-4, 24960000-1, 35110000-8, 18444111-4, 35113000-9, 31521320-3, 31682000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem skorupy hełmu 15,00
Okres gwarancji na skorupę hełmu 25,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia indywidualnego strażaka. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy – dla części 6, - Opis przedmiotu zamówienia – dla części 6, - Druk „Wycena ofertowa” – dla części 6, - Wzór protokołu przyjęcia przekazania, - Dokument gwarancyjny – dla części 6 Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) - ponad ilość wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 kompletów oraz ubrań koszarowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w ilości do 10 kompletów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18000000-9, 18832000-0, 18331000-8, 35811100-3, 18815000-5, 18444000-3, 18141000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pocięcie 300 cegieł - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pocięcie 300 cegieł czerwonych pełnych na połówki. Proszę o wyceny i termin realizacji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI