Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSierpc
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Sierpcu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504097-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504097-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Starostwo Powiatowe w Sierpcu: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, krajowy numer identyfikacyjny 61101920000000, ul. ul. Świętokrzyska  , 09200   Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2754648, 2758918, e-mail starosta@powiat.sierpc.pl, faks 242 754 806.
Adres strony internetowej (URL): www.sierpc.starostwo.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sierpc.starostwo.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagana jest wersja papierowa oferty.
Adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Świętokrzysk a2a, 09-200 Sierpc.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.
Numer referencyjny: ON.272.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II Opis przedmiotu zamówienia. 1. WSTĘP Zamówienie swym zakresem obejmuje budowę 9 Punktów Alarmowych PA oraz 1 Centrali Alarmowej CA wraz z systemem oraz aplikacją. Budowany System musi zostać zintegrowany z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Ostrzegania i Alarmowania Województwa Mazowieckiego w zakresie opisanym w dalszej części dokumentu. 1. Zamawiający: Powiat Sierpecki z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc, NIP 7761676252. 2. Partnerzy: Urząd Gminy Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo; Urząd Gminy Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo; Urząd Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo; Urząd Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc; Urząd Gminy Szczutowo, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo; Urząd Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz. 3. Użytkownicy: - Zamawiający; - Partnerzy; - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Dostawa, montaż w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu oraz uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych, tj. 9 syren elektronicznych, każda z zestawem głośników, urządzeniem sterującym i masztem, montowanych na budynku lub wolnostojącym wskazanym przez Zamawiającego, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową, Internet/LAN oraz inne media; 2) Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia sterowania i kontroli (Centrali Powiatowej) wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym pracę wszystkich punktów alarmowych, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z istniejącymi w gminach systemami ostrzegania i alarmowania oraz System Ostrzegania i Alarmowania Wojewody Mazowieckiego; 3) Dostawa i uruchomienie stacji roboczej dla Zamawiającego. 3. ZAKRES ZADAŃ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego, polegającego na budowie punktów alarmowych oraz wyposażenie uczestników projektu w urządzenia sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem sterującym, monitorującym i diagnostycznym na podstawie wstępnego projektu technicznego. 2. Dostawa dedykowanego oprogramowania dla systemu integrującego zdefiniowane funkcjonalności. 3. Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, niezbędnych podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, anten, urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających; 4. Dokonanie niezbędnych uzgodnień z osobami zarządzającymi obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe; 5. Dostawa, instalacja i konfiguracja dostarczonych punktów alarmowych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządzających obiektami na, których będą instalowane punkty alarmowe; 6. Dostawa instalacja i konfiguracja urządzeń sterujących punktami alarmowymi dla Zamawiającego (Centrala Alarmowa -1); 7. Dostawa i instalacja niezbędnego okablowania służącego do podłączenia budowanych elementów Systemu, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez zarządzających obiektami na których będą budowane punkty alarmowe; 8. Konfiguracja systemu na szczeblu powiatowym i gminnym, w celu integracji istniejących Gminnych Systemów alarmowych z Systemem Powiatowym. 9. Integracja wskazanych punktów alarmowych i nowo budowanego Systemu Powiatowego z Systemem Wojewódzkim za pośrednictwem interfejsu API (Application Programming Interface), będącym narzędziem pozwalającym na komunikację centrali wojewódzkiej z systemami obcymi. 10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej: wszystkie dokonane uzgodnienia, protokoły odbiorów lub potwierdzenia należytego wykonania prac wydane przez właścicieli (zarządców) obiektów wykorzystanych do instalacji punktów alarmowych, wykonanych pomiarów toru antenowego (WFS) oraz oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 11. Przeprowadzenie instruktaży dla administratorów i użytkowników Systemu wskazanych przez Zamawiającego. 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Projektem technicznym, wytycznymi Zamawiającego ujętymi w Umowie, SIWZ oraz zgodnie z zasadami finansowania i realizacji projektów unijnych, obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa wspólnotowego. 2. Wykonawca będzie odpowiadał za zarządzanie i koordynację realizowanych przez siebie zadań. 3. Wykonawca musi przygotować produkty służące realizacji przedmiotu zamówienia, w celu osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego jakości i terminowej realizacji prac. 4. Oprogramowanie i urządzenia podczas realizacji budowy Systemu muszą być dostarczane bezpośrednio do miejsc instalacji wskazanych w OPZ przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń do magazynowania elementów systemu przed ich instalacją. 5. Harmonogram Wykonawcy ma przedstawiać kolejność prac podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Kolejność realizacji prac w ramach harmonogramu powinna zakładać stworzenie jako pierwszych tych elementów, które zapewniają zasadnicze funkcjonalności, a następnie rozbudowywanie funkcjonalności systemu o dodatkowe, bardziej złożone funkcje. 6. Wykonawca zgadza się, aby harmonogram o którym mowa w pkt. 5, służył Zamawiającemu do formalnej kontroli postępu prac Wykonawcy przy realizacji Systemu zgodnie z Umową. 7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd na każdym etapie realizacji Systemu w wytwarzane oprogramowanie, dokumentację oraz inne produkty, które powstaną w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oraz Partnerom udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie konfiguracji, wdrożenia, testowania). 9. Wykonawca dostarczy urządzenia i środki materiałowe będą fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie, pozbawione wad fizycznych i prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji i oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski, posiadające odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych i osobistych praw autorskich lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 11. Wykonawca zapewni na własny koszt przez okres trwania gwarancji jakości, konsultacje techniczne dotyczące pracy i konfiguracji Systemu, w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu instalacji urządzeń Systemu. 12. Wykonawca zagwarantuje integralność elementów budowanego Systemu z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Wojewódzkim pod względem sterowania i kontroli pracy wszystkich elementów z użyciem jednej aplikacji. Zamawiający nie dopuszcza realizacji integralności Systemu poprzez instalację urządzeń pracujących równolegle do istniejących z użyciem więcej niż jednej aplikacji. 13. Wykonawca zapewni i przekaże Zamawiającemu na własny koszt wszystkie niezbędne do funkcjonowania Systemu licencje i certyfikaty. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stają się jego własnością. Przekazanie licencji i certyfikatów Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru Systemu. 14. System musi zapewniać niezależnie od medium transmisji danych, szyfrowanie sygnałów na poziomie uniemożliwiającym ponowne użycie danych w celu sterowania urządzeniem. 15. Wykonawca zabezpieczy elementy Systemu pod względem ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej oraz wykona instalację odgromową, przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącej instalacji odgromowej obiektu. 16. System musi zapewniać diagnostykę jego elementów składowych w zakresie minimum: Centrala Alarmowa, Punkty Alarmowe, urządzenia transmisyjne, urządzenia nadawczo-odbiorcze, zasilanie w taki sposób, aby użytkownik Systemu poprzez GUI posiadał aktualną, odświeżaną w trybie „on-line” (bez zbędnej zwłoki), wiedzę o poprawności działania tych elementów. 17. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zrealizuje wszelkie czynności niezbędne do uzyskania w pełni funkcjonalnego Systemu oraz jego integracji z Systemami Gminnymi oraz Systemem Województwa Mazowieckiego. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktaży zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 35120000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77268000-1
35240000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp (Zał. Nr 3 do SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (Zał. Nr 2 do SIWZ) posiadają kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. poruszają się w ramach Rekomendacji zamieszczonych na stronie internetowej wojewody mazowieckiego (Zał. Nr 1 do SIWZ) oraz są zarejestrowani jako podmiot gospodarczy.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawcę oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający oczekuje, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia i w tym celu wymaga złożenia: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 0,25 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 200.000 zł.
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania – każdy objęty osobną umową - o wartości usługi minimum 250.000,00 zł brutto polegające na budowie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu, systemu stanowiącego część systemu wojewódzkiego, z podaniem wartości zadania, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zadania zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zadania zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego załącznika Nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego. że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w oprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) oświadczenie ws. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą składa ten załącznik w ciągu 3 dni od upublicznienia informacji na podstawie art. 86.5 Pzp); 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 0,25 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 7) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 200.000 zł, 8) harmonogram prac – Załącznik Nr 5 do SIWZ; 9) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 10) dowód wniesienia wadium. 11) w przypadku, gdy Wykonawca ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 12) W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 Pzp będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Wykonawca dołączy do oferty wymienione w SIWZ dokumenty i oświadczenia dotyczące innych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ; 2) wypełniony w całości formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 3) wykaz wykonanych zamówień o wartości min. 250000 każde odpowiadające charakterowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich rzetelne wykonanie (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 4) podpisany wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykonawca składa formularz ofertowy + Załącznik Nr 2 do SIWZ + Załącznik Nr 6 do SIWZ + Załącznik Nr 8 do SIWZ.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ; 2) wypełniony w całości formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 3) wykaz wykonanych zamówień o wartości min. 250000 każde odpowiadające charakterowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich rzetelne wykonanie (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego. że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w oprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) oświadczenie ws. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą składa ten załącznik w ciągu 3 dni od upublicznienia informacji na podstawie art. 86.5 Pzp); 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 0,25 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 7) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 200.000 zł, 8) harmonogram prac – Załącznik Nr 5 do SIWZ; 9) podpisany wzór umowy - załącznik Nr 8 do SIWZ; 10) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 11) dowód wniesienia wadium. 12) w przypadku, gdy Wykonawca ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 13) W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 Pzp będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Wykonawca dołączy do oferty wymienione w SIWZ dokumenty i oświadczenia dotyczące innych podmiotów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Harmonogram prac, oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej, ew. oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 7.000 zł (słownie: siedemtysięcy złotych) 1) Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zamawiającego Nr 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 z zaznaczeniem „System”. 3) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sierpcu lub dołączyć do oferty. 5) Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
samodzielność wykonania zamówienia 20,00
dodatkowa gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA Nr ON.032….2018 zawarta w dniu …....2018 r. pomiędzy Powiatem Sierpeckim, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, NIP 7761676252 ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc reprezentowanym przez Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego i Wojciecha Rychtera – Wicestarostę Sierpeckiego z kontrasygnatą Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej Zamawiającym, a ……………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą, w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektu - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi o następującej treści: §1 1. Wykonawca podejmuje się zrealizować zamówienie polegające na zbudowaniu Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego zintegrowanego z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Ostrzegania i Alarmowania Województwa Mazowieckiego. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przestawiony w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. §2 1. Obowiązki wykonawcy: 1) budowa systemu alarmowego Powiatu Sierpeckiego zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną oraz SIWZ; 2) dostawa dedykowanego oprogramowania dla systemu integrującego zdefiniowane funkcjonalności; 3) dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, niezbędnych podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, masztów, anten, urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających, itp.); 4) dokonanie niezbędnych uzgodnień z osobami zarządzającymi obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe; 5) dostawa i instalacja dostarczonych punktów alarmowych we wskazany przez Zamawiającego lokalizacjach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządzających obiektami, na których będą instalowane punkty alarmowe; 6) konfiguracja urządzeń sterujących syreną; 7) konfiguracja systemu na szczeblu powiatowym, w celu włączenia do systemu ostrzegania i alarmowania Powiatu Sierpeckiego dostarczonych punktów alarmowych oraz integrację wszystkich funkcjonujących punktów z systemem wojewódzkim za pośrednictwem interfejsu API (Application Programming Interface), będącym narzędziem pozwalającym na komunikację centrali wojewódzkiej z systemami obcymi; 8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej: wszystkie dokonane uzgodnienia, protokoły odbiorów lub potwierdzenia należytego wykonania prac wydane przez właścicieli (zarządców) obiektów wykorzystanych do instalacji punktów alarmowych, wykonanych pomiarów elektrycznych oraz toru antenowego (WFS) oraz oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Protokół powykonawczy powinien zostać przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia; 9) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla użytkowników systemu wskazanych przez Zamawiającego; 10) wykonanie bezpłatnych corocznych przeglądów w ramach gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy systemów – nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów; 11) zabezpieczenie punktów alarmowych pod względem ochrony przepięciowej i przeciwpożarowej; 12) zapewnienie dostawy przedmiotu umowy do miejsca realizacji zamówienia; 13) oznakowanie opracowanej w ramach zamówienia dokumentacji i dostarczonych urządzeń poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki z elementami graficznymi zawierającymi: a) znak Funduszy Europejskich, b) znak Unii Europejskiej, c) znak maki Mazowsze (logo promocyjne województwa mazowieckiego) zgodnie z wytycznymi i zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji’, kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. logotypy do pobrania na stronie – www.funduszedlamazowsza.eu/promocje; 14) przedstawienie projektu naklejki/tabliczki do akceptacji Zamawiającego; 15) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac; użycie materiałów i urządzeń posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 r., s. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 16) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacja przedmiotu umowy w czasie od daty podpisania umowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci poprzedni stan na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru; 17) realizowanie robót zgodnie z wymogami BHP i p.poż. 18) Prowadzenie prac będzie odbywało się w obiektach w godzinach ich funkcjonowania, dlatego też wszystkie prace należy wykonywać w sposób nie zakłócający działania, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności podczas prac; 19) zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 20) w przypadku korzystania z energii elektrycznej, wody kanalizacyjnej (wc) w trakcie prowadzenia robót budowlanych, należy uzgodnić z właścicielem/zarządcą obiektu. Ewentualne koszty zużycia mediów ponosi Wykonawca; 21) zapewnienie i przekazanie na własny koszt wszystkich niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji i certyfikatów. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością. Przekazanie licencji i certyfikatów Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru systemu. 2. Obowiązki Zamawiającego: 1) udostępnienie Wykonawcy miejsc, w których będą przeprowadzane prace montażowe i instalatorskie; 2) dokonanie odbioru przeprowadzonych prac w terminie ustalonym przez Strony; 3) dokonanie zapłaty w ustalonej przez Strony wysokości, po dokonaniu odbioru prac, w terminie ustalonym przez Strony. §3 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wymieniony w §1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r., co oznacza, iż nie później niż w tym dniu musi nastąpić podpisanie protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. 2. Wykonawca zrealizuje dostawę wraz z montażem zgodnie z załączonym do oferty Harmonogramem prac. 3. Po dokonaniu odbioru Wykonawca będzie usuwał wady i braki w projekcie z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego – w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. §4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości …………...zł ( słownie:………………………złotych ) uwzględniające podatek od towarów i usług VAT - ….. % w wysokości ……… zł ( słownie: ………………………………); 2. Rozliczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi po jego realizacji i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego zrealizowanych prac. 4. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na: Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09 – 200 Sierpc, NIP 7761676252. 6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania zamówienia; 7. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. §5 1. Nadzór nad realizacją Umowy sprawować będą w imieniu stron: 1) ze strony Zamawiającego: kierownik projektu oraz konsultant ds. projektu; 2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 2. Zmiana osób wymienionych w pkt 1 następuje w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do umowy. §6 1. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i oprogramowanie podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu przez Zamawiającego w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny. a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość odbioru. b) Zamawiający dokona odbioru, o którym mowa w pkt 1 w terminie 2 dni od zgłoszenia. 2. Przedmiot umowy podlega odbiorowi poszczególnych etapów i odbiorowi końcowemu przez Zamawiającego. Podstawą podpisania protokołu końcowego zrealizowanych prac jest stwierdzenie zgodności wykonania z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym, a w przypadku opisanym w ust. 12 protokół podpisany zostanie po usunięciu niezgodności. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru zainstalowanych urządzeń: a) karty gwarancyjne producenta; b) dokumentacje i instrukcje obsługi w języku polskim, w tym deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE; c) dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację. 4. Wykonawca dokonuje instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego oprogramowania w środowisku testowym systemu. 5. Środowisko testowe wymagane do przeprowadzenia testów, czyli sprzęt, oprogramowanie systemowe i narzędziowe niezbędne do wykonania testów leży po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu scenariusze akceptacyjnych testów systemu. W każdym momencie, w czasie przeprowadzania testów Zamawiający ma prawo do wykonania dodatkowych testów sporządzonych w oparciu o własne scenariusze i dane testowe. 7. Zakres przeprowadzonych testów musi obejmować całą funkcjonalność systemu, czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Testy kończą się podpisaniem protokołu zawierającego zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o błędach. 9. Warunkami do odbioru są: a) zakończenie prac związanych z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem całości systemu; b) zakończenie z pozytywnym rezultatem procedury testowej; c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia; 10. Odbioru dokonują osoby powołane przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy. 11. W czasie czynności odbiorowych Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego a po usunięciu niezgodności nastąpi odbiór przeprowadzonych prac. 13. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. 14. Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu budowy Systemu w każdej gminie objętej projektem oraz w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym 2 instruktaże po minimum 5 godzin każde (jedna godzina instruktażu to 60 minut) odpowiednio dla administratorów i użytkowników Systemu; 15. Termin i czas instruktaży musi uwzględniać wszystkich użytkowników Systemu, tj. Zamawiającego oraz Partnerów biorących udział w projekcie; 16. Przeprowadzenie instruktaży Zamawiający potwierdzi odpowiednimi protokołami, które stanowić będą integralną cześć dokumentacji powykonawczej, przy czym w imieniu Zamawiającego przeprowadzenie instruktaży potwierdzają - stosownie do miejsca przeprowadzanego instruktażu - wójtowie gmin lub kierownik projektu; 17. Instruktaż swoim zakresem tematyki ma obejmować zagadnienia związane z konfigurowaniem systemu, konfigurowaniem elementów Systemu, funkcjonowaniem systemu, obsługą zainstalowanych urządzeń, zasadami użytkowania oprogramowania służącego do obsługi Systemu w systemie IP i radiowym; 18. W instruktażu udział wezmą osoby określone przez Zamawiającego. §7 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. m-cy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 k.c., chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, w takim wypadku obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zrealizowanych prac. 3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od daty i godziny powiadomienia (telefonicznie, faksem, e-mailem) i dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu w terminie do 3 dni (72 godziny) od daty i godziny zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest zdemontować i odebrać sprzęt w celu naprawy oraz dostarczyć i zamontować sprzęt po naprawie na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia. 4. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego – na własny koszt i ryzyko. 5. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego, w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z Wykonawcą. 6. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca zdemontuje i odbierze sprzęt celem jego naprawy a po jego naprawieniu dostarczy, zamontuje, uruchomi, zainstaluje i przetestuje sprzęt; 7. W przypadku konieczności demontażu uszkodzonego sprzętu, Wykonawca dokona deinstalacji, uruchomi, zainstaluje i przetestuje urządzenia zastępcze na okres trwania naprawy; 8. W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego; 9. Wykonawca w okresie objętym gwarancją dokona corocznych przeglądów gwarancyjnych wszystkich lokalizacji PA i CA; 10. Wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji powykonawczej wynikające z usuwania usterek, aktualizacji oprogramowania oraz pozostałych czynności serwisowych Systemu; 11. Wykonawca w przypadku aktualizacji oprogramowania przenosi dane do nowej wersji Systemu; 12. Wykonawca w ramach gwarancji będzie wykonywał bezpłatne przeglądy techniczne i konserwację urządzeń oraz łączy transmisyjnych Systemu w celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami technicznymi nie rzadziej niż raz na rok; 13. Termin przeglądów będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym; 14. Każdy przegląd Wykonawca kończy sporządzeniem raportu technicznego z opisem stanu technicznego Systemu i jego elementów składowych uzupełnionego pomiarami głośności każdego PA i pomiarami akumulatorów wykonanych przyrządami pomiarowymi, oraz dokumentacją fotograficzną stanu technicznego mocowań i powłok antykorozyjnych i głównych elementów składowych tych punktów; 15. Wszelkie koszty związane z realizacją prac świadczonych przez Wykonawcę w ramach gwarancji i wsparcia ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko; 16. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie traci swojej ważności w przypadku rozbudowy Systemu przez innego Wykonawcę. §8 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zamiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1 e Pzp; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. §9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a w szczególności, jeżeli: 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości , z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy; 2) Wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu umowy urządzenia i materiały o parametrach niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3) jakość wykonania zamówienia odbiega od gwarantowanej oferty; 4) wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, trwająca dłużej niż 14 dni. 2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww zdarzeń. §10 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a mianowicie: 1) w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 2) w usunięciu niezgodności o której mowa w §6 ust. 12 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przystąpieniu do usunięcia awarii – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 4) w usunięciu awarii ponad umowny termin – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy. 2. Zamawiającemu przysługuj prawo dochodzenia odszkodowana uzupełniającego, w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. §11 1. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące czynności objęte zakresem zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu tego obowiązku przez Wykonawcę, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące niedopełnienia obowiązku Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 3000 zł od stwierdzonego przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wynikającego z art. 29.3a Pzp wskazanego w SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego załącznika na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Zamawiający bezpośrednio dokona sprawdzenia dotrzymania przez Wykonawcę tego warunku w przypadku osób przeprowadzających instruktaże, żądając okazania: • oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tej osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. §12 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących Zamawiającego. 2. Przez obowiązek o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji – nie związanych ze zleconym zakresem prac; 2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy – a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje prace dla Zamawiającego – przestrzegali tych samych reguł poufności, określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak swoje własne. 5. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich. 7. Postanowienia pkt. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; 2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową; 3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej. §13 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie w wybranej przez siebie formie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie, przy czym: 1) Zwrot 70% wartości zabezpieczenia dokonany zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie zadeklarowanego terminu gwarancji jakości. 2. Wszelkie naprawy gwarancyjne i roczne przeglądy techniczne w we wszystkich lokalizacjach odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego ) sprzętu podlegającego naprawie. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później niż 2 dni od czasu zgłoszenia usterki. §14 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT, 2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, b) zaistnienie niekorzystnych warunków pogodowych w postaci np. mrozów, opadów śniegu lub ulewnych deszczy. 3) miejsc lokalizacji wskazanych w §1 – w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów. 3. Istotne zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, np. utrzymywaniem się niekorzystnych warunków pogodowych, 2) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 3) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. §15 W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. §16 Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. §17 Integralną część Umowy stanowi oferta, SIWZ oraz dokumentacja techniczna. §18 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik Nr 1 do Umowy PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU/PRZEPROWADZONYCH INSTRUKTAŻY Sporządzony w dniu ………………………… r., w siedzibie…….., na podstawie umowy Nr ………………… z dnia ……………………. 1. Komisja odbioru w składzie: Członkowie: ……………………………………………………………. …………………………………………………………… przystąpiła do odbioru przedmiotu Umowy w części dotyczącej wykonania prac Etapu/PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU : ………………………………………….. W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………………………… Część zamówienia wykonano terminowo i odebrano bez zastrzeżeń/Instruktaż przeprowadzono bez zastrzeżeń. Uwagi: ………………, dnia: ……………………………….. Miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Załącznik Nr2 do Umowy PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Sporządzony w dniu ………………………… r., w siedzibie…….., na podstawie umowy nr ………………… z dnia ……………………. 1. Komisja odbioru w składzie: Członkowie: ……………………………………………………………. …………………………………………………………… przystąpiła do końcowego odbioru przedmiotu Umowy: ………………………………………….. W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………………………… Zamówienie wykonano terminowo i odebrano bez zastrzeżeń. Uwagi: ………………, dnia: ……………………………….. Miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie w wybranej przez siebie formie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie, przy czym: 1) Zwrot 70% wartości zabezpieczenia dokonany zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. 2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie zadeklarowanego terminu gwarancji jakości.

Informacje dodatkowe:
Uwaga! Zamawiający zaprasza Wykonawców na wizję lokalną w lokalizacjach objętych projektem w dniu 18 stycznia 2018 r. Początek o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2a. Kontakt z p. Joanną Pakiełą - kierownikiem projektu.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, np. utrzymywaniem się niekorzystnych warunków pogodowych, 2) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 3) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację powierzchni betonowej - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację 80 m zewnętrznej powierzchni betonowej z materiałami wykonawcy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI