Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMosina
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Mosina
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-05
 • Numer ogłoszenia520972-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520972-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Gmina Mosina: Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, krajowy numer identyfikacyjny 63125862600000, ul. Pl. 20 Października  1 , 62-050  Mosina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 109 500, e-mail inwestycje@mosina.wokiss.pl, faks 618 109 558.
Adres strony internetowej (URL): www.mosina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mosina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - Cz. I
Numer referencyjny: BZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina – cz. II” obejmujące zadania: Część nr 1 (Zadanie nr 1): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Gruszkowa, Część nr 2 (Zadanie nr 2): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Dymaczewo Stare , ulica Nad Stawem – ETAP I, Część nr 3 (Zadanie nr 3): Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Drużyna, ul. Choinkowa - ETAP II, ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze, Część nr 4 (Zadanie nr 4): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Sienkiewicza, Część nr 5 (Zadanie nr 5): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem – ETAP I, Część nr 6 (Zadanie nr 6): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wiórek, ulica Sosnowa, Część nr 7 (Zadanie nr 7): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia placu zabaw w miejscowości Krosno, ul. Leśna, Część nr 8 (Zadanie nr 8): Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Sasinowo, ulica Leśna – ETAP II.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 robotę budowlaną o wartości minimum 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych), polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogowego/ulicznego, b. Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: a) Kierownik budowy - 1 osoba, posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, - doświadczenie zawodowe – wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w w/w specjalności; Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 4 pkt 5 SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych (z zastrzeżeniem rozdziału V ust.2 pkt.3 ppkt.a.) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) wykazu osób (z zastrzeżeniem rozdziału V ust.2 pkt.3 ppkt.b.) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie dotyczące: a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 Ustawy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, b) opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, c) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, d) siły wyższej, e) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, f) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach, usunięcie niewybuchów lub niewypałów itp. W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. g) nieprzewidziane zjawiska związane z ochroną środowiska W powyższych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone Aneksem do Umowy. 2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w budownictwie - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie: 1) osób i adresów w niej wskazanych, 2) zmiany stawki podatku VAT, 3) zmian zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców. 5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób oraz danych, o których mowa w § 5 i 6. W takim przypadku za wystarczające dla dokonania skutecznej zmiany umowy, Strony uznawać będą przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), zgody na zmianę osób personelu Wykonawcy lub powiadomienia o zmianie danych adresowych. 7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 7 ppkt.1), b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj. za zmianę istotną rozumie się zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; lub sytuację w której nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 4. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Gruszkowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót : 1. od istniejącego słupa oświetleniowego w ulicy Gruszkowej, ułożyć linię kablową oświetlenia drogowego, 2. w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia drogowego, wykonać montaż 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 3. przewierty mechaniczne pod obiektami, 4. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien uwzględnić rozebranie i odtworzenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na długości ulicy 32 m wzdłuż trasy linii kablowej oświetlenia drogowego Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w miejscowości Mosina, ulica Gruszkowa, Załącznik nr 9 do SIWZ – STWiOR Szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia drogowego budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w m. Mosina, ul. Gruszkowa, Załącznik nr 10 cz. 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Mosina, ul. Gruszkowa, Załącznik nr 10 cz.2 do SIWZ dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Mosina, ul. Gruszkowa – protokół z narady.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Dymaczewo Stare, ulica Nad Stawem – ETAP I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót : 1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. oraz zamontować zegar astronomiczny, 2. ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego, 3. wykonać montaż 9 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerach: I/1- I/4, II/1, II/2, I/1/1, II/1/1, I/3/1 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 4. wykonać montaż 1 słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 7 m o numerze: II/3 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 5. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. Załącznik nr 8 a do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Dymaczewo Stare, ulica Nad Stawem – ETAP I, Załącznik nr 9 a do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie dróg – oświetlenie drogi w m. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem, Załącznik nr 10 a cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem, Załącznik nr 10 a cz. 2 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 - dokumentacja projektowa linia kablowej energetycznej 0,4 kV świetlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Drużyna, ul. Choinkowa - ETAP II, ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót : w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia drogowego wybudowanego w ulicy Choinkowej w I etapie należy: 1. od istniejącego słupa oświetleniowego o numerze: II/2, ułożyć linię kablową oświetlenia drogowego, 2. wykonać montaż 14 słupów oświetleniowych stalowanych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerach: II/3- II/12, II/10/1 – II/10/3, II/10/2/1 ( oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 3. wykonać montaż 1 słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 7 m o numerze: II/13 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 4. przewierty mechaniczne pod obiektami, 5. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza. Załącznik nr 8 b do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Drużyna, ul. Choinkowa - ETAP II, ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze, Załącznik nr 9 b do SIWZ – STWiOR Szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie dróg – oświetlenie drogi w m. Drużyna, ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa, Zacisze, Załącznik nr 10 b cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w m. Drużyna, ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa, Zacisze, Załącznik nr 10 b cz.2 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 - dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w m. Drużyna, ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodłowa, Zacisze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Sienkiewicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót: 1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. oraz zamontować zegar astronomiczny, 2. ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego, 3. wykonać montaż 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h= 7 m (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami dwuramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 4. Przewierty mechaniczne pod obiektami, 5. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. Załącznik nr 8 c do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Sienkiewicza, Załącznik nr 9 c do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia dróg – oświetlenie drogi w m. Mosina, ul. Sienkiewicza, Załącznik nr 10 c cz. 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Sienkiewicza, Załącznik nr 10 c cz. 2 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 - dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ulica Sienkiewicza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem – ETAP I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót: 1. zdemontować i zutylizować wolnostojącą kompletną szafkę SO jednoobwodową i zamontować nową szafkę oświetleniową SO dwuobwodową wraz z wyposażeniem 1 kpl. oraz zamontować nowy zegar astronomiczny, 2. ułożyć linię kablową oświetlenia drogowego, 3. wykonać montaż 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m o numerach : II/1, II/2 ( oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 4. przewierty mechaniczne pod obiektami, 5. na kolidującym odcinku ulicy wzdłuż trasy kabla oświetlenia drogowego wycinka i usunięcie odrostów drzew nie kwalifikujących się do uzyskania decyzji Starosty jako organu właściwego na ich usunięcie wraz z ich utylizacją, 6. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. Załącznik nr 8 d do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem – ETAP I, Załącznik nr 9 d do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia drogowego – budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w m. Sowinki, ul. Nad Lasem, Załącznik nr 10 d cz.1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem, Załącznik nr 10 d cz.2 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 - dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem, Załącznik nr 10 d cz.3 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 z naniesionymi kolizjami z drzewostanem (odrosty drzew) na trasie linii kablowej - dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Sowinki, ulica Nad Lasem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wiórek, ulica Sosnowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót: 1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. oraz zamontować zegar astronomiczny, 2. ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego, 3. wykonać montaż 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m (oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami: dwuramiennym 1szt. i jednoramiennym 1szt. z oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 4. przewierty mechaniczne pod obiektami, 5. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. Załącznik nr 8 e do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wiórek, ulica Sosnowa, Załącznik nr 9 e do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie dróg – Oświetlenie drogi w m. Wiórek, ul. Sosnowa, Załącznik nr 10 e do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wiórek, ulica Sosnowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia placu zabaw w miejscowości Krosno, ul. Leśna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót: 1. wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. wraz gniazdami do zasilania imprez plenerowych oraz zamontować zegar astronomiczny, 2. zdemontować i zutylizować istniejące złącze do zasilania imprez plenerowych, 3. ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego, 4. wykonać montaż 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami dwuramiennymi z oprawami LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 5. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza, 5) założenie książki obiektu budowlanego. Załącznik nr 8 f do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia placu zabaw w miejscowości Krosno, ul. Leśna, Załącznik nr 9 f do SIWZ - STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna Oświetlenie – budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia w m. Krosno, ulica Leśna, Załącznik nr 10 f cz.1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia placu zabaw w miejscowości Krosno, ul. Leśna, Załącznik nr 10 f cz. 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia placu zabaw w miejscowości Krosno, ul. Leśna - protokół z narady.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Sasinowo, ulica Leśna – ETAP II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót: w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia drogowego wybudowanego w ulicy Leśnej w I etapie należy: 1. na istniejącej linii kablowej oświetlenia drogowego wykonać montaż 1 słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 8 m o numerze: II/9 (oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą LED o emitowanej barwie światła biała - neutralna, 2. roboty towarzyszące: 1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, 2) oznakowanie robót w terenie, 3) obsługa geodezyjna, 4) inwentaryzacja powykonawcza. Załącznik nr 8 g do SIWZ - Przedmiar robót – Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Sasinowo, ulica Leśna – ETAP II, Załącznik nr 9 g do SIWZ – STWiOR Szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie dróg – oświetlenie drogi w m. Sasinowo, ul. Leśna, Załącznik nr 10 g cz.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Sasinowo, ulica Leśna, Załącznik nr 10 g cz.2 do SIWZ - Plan projektowy rys. nr 1 - dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Sasinowo, ulica Leśna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę koparko-ładowarki. Sieraków
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania20-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę usługę koparko-ładowarki. Prosze o informację czy za godzinę usługi liczy się moment wyjazdu z domu, czy za samą pracę na miejscu inwestycji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI