Zakup samochodu służbowego (osobowego) na potrzeby gminnych jednostek samorządowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup samochodu służbowego (osobowego) na potrzeby gminnych jednostek samorządowych Gminy Chmielnik
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChmielnik
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Chmielnik
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-13
 • Numer ogłoszenia513768-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513768-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

Gmina Chmielnik: Zakup samochodu służbowego (osobowego) na potrzeby gminnych jednostek samorządowych Gminy Chmielnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, krajowy numer identyfikacyjny 29100974500000, ul. Plac Kościuszki  7 , 26-020  Chmielnik, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 543 273, e-mail inwestycje@chmielnik.com, faks 413 543 273.
Adres strony internetowej (URL): www.chmielnik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.chmielnik.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.chmielnik.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, pokój nr 102 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu służbowego (osobowego) na potrzeby gminnych jednostek samorządowych Gminy Chmielnik
Numer referencyjny: IPS.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego na potrzeby Gminy Chmielnik . 2) Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. 3) Samochód nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 4) Minimalne parametry – właściwości techniczne: • Samochód osobowy ( 7 osób + kierowca); • Rok produkcji: 2018 lub 2019, • Nadwozie: Long , typu bus, w tylnej części przeszklony, brak stałej przegrody między kabiną a tylną częścią pojazdu, • Długość całkowita: maksimum 5350 cm, • Wysokość całkowita: maksimum 193 cm, • Szerokość całkowita z lusterkami: maksimum 220 cm, Uwaga: Wymiary samochodu ograniczono ze względów na techniczne utrudnienie wjazdu do garażu Zamawiającego – stromy wjazd, maksymalna wysokość 193 cm. • Wydłużona część bagażowa: minimum 80 cm; • Moc silnika: minimum 135 KM, • Rodzaj silnika: Diesel, • Pojemność silnika: minimum 1900 cm3, • Skrzynia biegów: manualna 6 biegów, • Lakier metalik, • Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP; • Centralny zamek, immobilizer, elektrycznie sterowane szyby przednie, • Boczne drzwi przesuwane, • Szyby boczne przyciemniane, • Światła do jazdy dziennej, reflektory przeciwmgłowe, • Komplet poduszek powietrznych kierowca i pasażer, • Poduszki powietrzne- kurtyny, • Klimatyzacja półautomatyczna na przód i na tył, • Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, • Oryginalne radio fabryczne z nawigacją + min. 4 głośniki, USB, Bluetooth, • Kierownica multifunkcyjna, komputer pokładowy, • Tempomat, • Komplet opon letnich i zimowych z felgami, • Pełnowymiarowe koło zapasowe, • Apteczka, trójkąt, gaśnica, • Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, • Fotel kierowcy z regulacją i podłokietnikami, • 6 szt. szybko i łatwo demontowalnych foteli pasażerskich w części pasażerskiej samochodu, • Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, • Część bagażnikowa otwierana, szyby z wycieraczkami, spryskiwaczem, ogrzewane. • Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej. • Dywaniki gumowe do przestrzeni kierowcy, pasażerskiej i bagażowej, • Kierownica wykończona skórą, • Czujnik deszczu, • Automatyczny układ włączania świateł, • Kamera cofania, • Czujniki parkowania przód, tył, • Alarm antywłamaniowy, • Okres gwarancyjny: - na podzespoły mechaniczne, bez względu na ilość przejechanych km - co najmniej 2 lata, - na powłokę lakierniczą co najmniej 2 lata, - na perforację nadwozia co najmniej 2 lata. • Do oferty należy dołączyć kserokopie katalogów, folderów, kart producenta samochodu itp. potwierdzających parametry oferowanego samochodu, 3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 3.1.Warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. 3.2. Świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu. 3.3. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności w stosunku do wyżej opisanych właściwości technicznych. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojazdy spełniały, co najmniej parametry wskazane, jako parametry podstawowe. Pojazdy, które nie będą spełniały określonych wymagań w zakresie podstawowych parametrów technicznych jak i elementów wyposażenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 5. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie. 6. Wykonawca może zaproponować w złożonej ofercie rozwiązania techniczne oraz elementy wyposażenia istotne z punktu widzenia potrzeb zamawiającego oraz przeznaczenia pojazdu. Są to głównie elementy zwiększające bezpieczeństwo pasażerów i kierowcy, a także elementy poprawiające funkcjonalność pojazdu. 7. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególnego procesu, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. nie gorszych niż te, które wskazano w SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłaby się nazwa własna zamawianego sprzętu, nazwy producentów lub produktów to należy to traktować wyłącznie i jedynie jako przykładowe dane, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości ( będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów, urządzeń wskazuje się znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wskazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, zaoferowanego pojazdu lub pojazdu podobnego, o zbliżonych parametrach technicznych. 9. W toku badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 10. Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, podjazd od ul. Wspólnej. 11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do SIWZ. 12.Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego statusu przedsiębiorcy ( informacja o charakterze statystycznym wymagana do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, publikowanego przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych) zamieszczonego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Zgodnie z art. 106 ww. ustawy za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ, b) Dowód wniesienia wadium, c) Kserokopie katalogów, folderów, kart producenta samochodu itp. potwierdzających parametry oferowanego samochodu. d) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w/w pkt.2 lit. b-e SIWZ ( art.45 ust.6 pkt.2-5) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 6. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy: - załączyć do oferty w oryginale; lub - złożyć w pokoju nr 209 Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 przed terminem składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. jeżeli zajdą okoliczności wpływające na zatrzymanie wadium) 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zużycie energii 10,00
wielkość emisji dwutlenku węgla 15,00
Wielkoś emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ. 3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3.1. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. 3.2. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku powyższe zapisy stosuje się odpowiednio. 3.3 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisów umownych, w sytuacji: 4.1. pisemnego żądania wstrzymania dostawy skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 4.2. wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 5. Przewiduje się również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub rezygnacji z tegoż podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 6. Zmiany nazwy lub formy prawnej stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 7. Zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport podnośnika dwukolumnowego na palecie - Sandomierz - Dania
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport podnośnika dwukolumnowego na palecie. Wymiary 320/80/100. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI