Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Różan
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRóżan
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Różan
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517837-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517837-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Różan: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Różan
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Różan, krajowy numer identyfikacyjny 52982900000, ul. Plac Obrońców Różana  4 , 06230   Różan, woj. , państwo Polska, tel. 297 679 120, e-mail ugrozan@post.pl, faks 297 679 121.
Adres strony internetowej (URL): www.rozan.bipgminy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rozan.bipgminy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rozan.bipgminy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty Wykonawcy składają w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 3 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan, pok. nr 22 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Różan
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Różan. Wymagania minimalne: 1) Warunki ogólne: a) pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej; b) pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Kompletne świadectwo dopuszczenia dołączone do oferty; c) pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1oraz PN-EN 1846-2; d) pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262). 2) Podwozie z kabiną: a) podwozie samochodu ze stałym napędem na wszystkie osie - 4x4 w tym: napęd stały na wszystkie koła, blokada wzdłużna dyferencjału 50/50, blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, załączany bieg terenowy, zabezpieczenie terenowe podwozia pojazdu: minimum osłona miski olejowej, przedniego zawieszenia; b) pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, świetlne (wykonane w technologii LED) i dźwiękowe, w tym: belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ” montowana na dachu kabiny pojazdu, dwie lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, po dwie lampy sygnalizacyjne z boków pojazdu, cztery lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, urządzenie dźwiękowe umożliwiające podawanie komunikatów słownych, w komplecie z głośnikami, sterowane jednym pilotem razem z sygnalizacją świetlną, zamocowane w kabinie pojazdu, syrena pneumatyczna, trąbki czerwone, moc min. 110 dB, częstotliwość dwutonowa; c) pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8) z późniejszymi zmianami (zarządzenie nr 13 z dnia 27.12.2012 r.). Numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia; d) podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub wyciąg ze świadectwa homologacji, potwierdzające parametry podwozia (dokument musi być dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego); e) podwozie pojazdu musi spełniać m.in. następujące warunki: silnik o zapłonie samoczynnym, moc min. 160 KM, manualna skrzynia biegów, ogumienie z bieżnikiem terenowym, pojedyncze na wszystkich osiach, dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami; pełnowymiarowe koło zapasowe, bez konieczności przewożenia na pojeździe, układ kierowniczy ze wspomaganiem, układ hamulcowy hydrauliczny z systemem zapobiegającym blokowaniu kół przy hamowaniu: typu ABS, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, hak holowniczy z kulą do holowania przyczep o min. uciągu 3 ton, wyposażony w gniazdo elektryczne, wskaźnik temperatury zewnętrznej, zawieszenie pojazdu sztywne, napędowe, mechaniczne, układ elektryczny 12 V z możliwością doładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła prądu stałego poprzez gniazdo wtykowe umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów, silnik powinien spełniać normy czystości spalin min. Euro 6, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dodatkowo kamera cofania i zainstalowane czujniki odległości umieszczone z tyłu pojazdu z informacją dla kierowcy, pojazd wyposażony co najmniej : 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg, sygnalizacja świetlna ostrzegawcza, pomarańczowa, tzw. fala świetlna, zamontowana z tyłu pojazdu (technologia LED), sterowana również z kabiny pojazdu, wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5 ton, sterowana z pilota przewodowego, kolor: kabina i zabudowa kontenerowa w kolorze RAL 3000 lub równoważnym – czerwień, zderzak przedni i nadkola w kolorze RAL 9010 lub równoważnym – biały, podwyższony wlot powietrza do silnika typu „snorkel”: wlot powietrza na wysokości minimum 180 cm od podłoża; f) podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliwa; g) rok produkcji podwozia nie starszy niż 2018; h) kabina załogi: kabina fabrycznie oryginalna, brygadowa, 6-cio osobowa w układzie 1+1+4, wyposażona w 4 drzwi, fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, podłoga kabiny o powierzchni antypoślizgowej, wnętrze kabiny automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi (technologia LED), indywidualne oświetlenie (technologia LED) nad fotelem dowódcy, na wysięgniku giętkim, system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika – dla kabiny kierowcy i przedziału zabudowy, klimatyzacja dla kabiny, fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z instalacją głośnikową, gniazdko typu „zapalniczka" zasilane z obwodu 12 V, drzwi zamykane na klucz, centralny zamek, elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne w drzwiach przednich, podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, instalacja przygotowana pod 4 sztuki latarek elektrycznych, kątowych Streamlight z zabezpieczeniem ATEX wykonanych w technologii LED, zamontowanymi na stałe w kabinie między siedzeniami kierowcy i dowódcy. Instalacja przygotowana pod 4 szt. radiotelefonów przenośnych, radiotelefon samochodowy pracujący w systemie Państwowej Straży Pożarnej, o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 6,25/ 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW, min. 512 kanałów/128 stref. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSW, mikrofonogłośnik zamontowany w miejscu obsługi agregatu wysokociśnieniowego. 3) Zabudowa pożarnicza – kontenerowa: a) zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję; b) skrytki sprzętowe 2+2+1, żaluzje wyposażone w mechanizmy ryglujące typu rurkowego c) konstrukcja skrytek sprzętowych, wysuwanych szuflad oraz mocowania sprzętu zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem; d) półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, wykonane z materiałów odpornych na korozję; e) skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, ze wspomaganiem otwierania, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz – jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki świetlna. Każda żaluzja wyposażona w oświetlenie z systemem włączającym i wyłączającym oświetlenie, w zależności od pozycji drzwi żaluzji (technologia LED); f) zabudowa specjalistyczna wyposażona w modułowy system półek, umożliwiający zmianę aranżacji bez ingerencji w konstrukcję. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze; g) pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu oraz dodatkowe oświetlenie po obu stronach samochodu poprawiające widoczność w odległości dalszej – oświetlenie włączane w kabinie kierowcy (technologia LED); h) na samochodzie zamontowany teleskopowy, pneumatyczny maszt oświetleniowy. Na maszcie zainstalowane najaśnice wykonane w technologii LED, o łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Najaśnice sterowane w pionie i poziomie; i) dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowanie do sań lodowych. Jedna zamykana skrzynia o masie zawartości min. 80kg. Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiające wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Dach zabudowy wyposażony w oświetlenie (technologia LED); j) dach zabudowy zabezpieczony osłoną boczną, wykonaną z kompozytów o wysokości 160 mm; k) wysokociśnieniowy agregat gaśniczy o wydajności min. 60 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Napędzany silnikiem benzynowym z rozrusznikiem elektrycznym. Zbiornik wody o pojemności min. 500 litrów + 50 litrów środka pianotwórczego. Zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości 60 mb, z prądownicą wysokociśnieniową o wydajności min. 50 l/min z regulacją kształtu strumienia. Układ dozowania piany. 4) Wymagania dodatkowe, pojazd wyposażony w oznakowanie: a) umieszczenie na pojeździe naklejek z nazwą jednostki oraz herbem miasta Różan; b) oklejenie konturowe - odblaskowe zabudowy pojazdu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5) Do obowiązków Wykonawcy należy: a) transport oraz należyte zabezpieczenie dostarczonego samochodu wraz z wyposażeniem do siedziby OSP Różan, b) dostarczenie dokumentów w języku polskim: książki gwarancyjnej samochodu i wyposażenia, świadectwa homologacji pojazdu, instrukcji obsługi i konserwacji samochodu, książki gwarancyjnej samochodu, wykazu autoryzowanych przez producenta wozu stacji napraw, dowodu wykonania przeglądu technicznego., c) dostarczenie wszelkich dokumentów koniecznych do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) przeprowadzenie instruktażu kierowcy w siedzibie OSP Różan w zakresie obsługi dostarczonego samochodu.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy, oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie i bez zastrzeżeń, w tym co najmniej jedną dostawę pojazdu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 u.p.z.p wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500 000,00 zł. Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane należycie bez zastrzeżeń. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były realizowane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja wieloetapowa
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia, 2) w innych uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności, gdy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów sprzętu, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę tych komponentów na inne spełniające warunki opisane w SIWZ. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany. Zmiana ta nie może powodować zwiększenia ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. 3) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wprowadzić zmiany umowy wynikające z tych przepisów, 4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pranie i odświeżenie obicia 2 sof - Sanok
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pranie i odświeżenie obicia dwóch sof - ocena zabrudzenia wg mnie średnia i mała. Odświeżenie ma polegać głównie na pozbyciu się roztoczy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Różan: Przebudowa dróg gminnych we wsi Chełsty
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Różan: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Różan
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa ładowarki czołowej jednonaczyniowej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI