Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPłońsk
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504274-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504274-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.: Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 13031457400000, ul. ul. Mickiewicza  4 , 09100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6624278 w, 35, e-mail zamowienia@pgk.plonsk.pl, faks 236 624 278.
Adres strony internetowej (URL): www.pgk.plonsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pgk.plonsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pgk.plonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
PGK w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej trzyosiowej naczepy z ruchomą podłogą oraz przystosowanie ciągnika siodłowego marki MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Parametry techniczne naczepy: • Naczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018. • Ilość osi – 3. • Naczepa przeznaczona do ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 o rozstawie osi 3 600mm i kabiną sypialną. • Wysokość siodła nie załadowanego 1 150 – 1 200 mm. • Masa własna około 8 300 kg. • Długość wewnętrzna użytkowa około 13 430 mm. • Szerokość wewnętrzna około 2 470 mm. • Wysokość wewnętrzna około 2 685 mm. • Konstrukcja ramy podwozia naczepy bez obrzeża przystosowana do zamontowania zabudowy i mechanizmu ruchomej podłogi (bez drzwi bocznych). • Pojemność minimum 89 m3. • Trzy osie na zawieszeniu pneumatycznym. • Nośność każdej osi min. 9 000 kg każda. • Hamulce tarczowe. • Zawieszenie pneumatyczne z zaworem do podnoszenia i opuszczania. • Bezazbestowe okładziny hamulcowe. • Automatyczna regulacja luzu hamulcowego. • Pierwsza oś podnoszona. • Podnoszenie osi automatyczne ze wspomaganiem przyciskiem lub ręczne, mocowane na konsoli. • Felgi stalowe 6 szt. w kolorze szarym. • Opony 385/65R22,5” – firmy zachodniej. • Błotniki nad każdym kołem, tylne z chlapaczami. • Mocowanie nadkoli na rurkach ocynkowanych, przykręcanych do ramy pojazdu. • Aluminiowy zderzak tylny z lampami LED i uchylną klapą zakrywającą lampy. • Boczne zderzaki ochronne, aluminiowe przed osiami z zamocowaniem uchylnym. • Kosz podwójny na dwa koła zapasowe naczepy, montowany przed lub za osiami między belkami głównymi. • Kliny pod koła mocowane przy nogach podporowych. • Skrzynka narzędziowa, plastikowa mocowana z prawej strony pojazdu nie zakryta zderzakami bocznym. • Zbiornik na wodę, mocowany z prawej lub lewej strony przed lub za osiami. • Laska do zaczepiania plandeki dachowej mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony pojazdu. • Drabinka aluminiowa dł. max. 3 m, mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony przed osiami. • Szeroki chlapacz tylny. • Dodatkowe uchwyty na szczotkę i łopatę. • Dwuprzewodowy układ powietrzny z automatyczną regulacją siły hamowania system EBS, 2S/2M. • Automatyczny hamulec postojowy. • RSS – system stabilizacji toru jazdy. • Plastikowe zbiorniki powietrza – 2 szt. • Przyłącze pneumatyczne standardowe. • Instalacja elektryczna 24 V, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Elektryczny przewód zasilający, zamontowany do wspornika na ścianie czołowej, ze standardowymi wtyczkami. • Okrągłe światła tylne LED (pozycyjne/stop, światło cofania, przeciwmgielne). • Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED i podkładka tablicy wmontowane w zderzak tylny. • Światła zewnętrzne „lizaki” zamontowane do boków lamp lub zderzaka tylnego. • Pomarańczowe, obrysowe światła boczne mocowane do podwozia wzdłuż naczepy. • Przednie, białe światła, mocowane w dolnych lub górnych narożnikach kłonic przednich. • Tylne, czerwone światła obrysowe mocowane w górnych narożnikach kłonic. • Lakierowane podwozie – kolor czarny. • Osie, piasty i nogi podporowe lakierowane w kolorze podwozia. • Cynkowane wspornik ściany czołowej. • Śrutowanie wszystkich elementów stalowych podwozia. • Ściana czołowa i boczne wykonane z profili aluminiowych szer. min. 350 mm i na całą wysokość zabudowy. • Na zewnętrznej stronie ścianie czołowej przymocowany stalowy, ocynkowany podest do obsługi zwijania plandeki dachowej. • Drabinki wejściowe do podestu po lewej lub prawej stronie lub z obu stron (jak najbliżej ściany przedniej). • Na ścianie czołowej zamontowana konsola do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych. • Aluminiowe drzwi tylne z uszczelkami i z jednym lub dwoma zewnętrznymi zamkami na każde skrzydło. • Uchwyty utrzymujące otwarte drzwi mocowane do podwozia. • Belki/poprzeczki dachowe usztywniające ściany boczne – 2 szt. demontowane. • Belka dachowa tylna- uchylna. • Przesuwna na rolkach aluminiowa ściana wewnętrzna zawieszona na łańcuchach z podłogową plandeką uszczelniającą długości ok. 1 200 mm zawieszana na ścianie i z uszczelnieniami bocznymi • Drzwi wejściowe małe wmontowane po lewej lub prawej stronie ściany przedniej. • Aluminiowe odboje z tyłu podwozia. • Hydrauliczny mechanizm napędu ruchomej podłogi zamocowany między belkami głównymi po środku podwozia. • Aluminiowe deski podłogowe gładkie lub karbowane grubości 10 mm. • Sterowanie napędem ruchomej podłogi z konsoli mocowanej przed lub za osiami z lewej strony. • Bezprzewodowy pilot do sterowania ruchomą podłogą. • Wyjście przewodów hydraulicznych w dolnej części ściany przedniej. • Plandeka dachowa o gramaturze min 650g/m2 w kolorze szarym zwinięta na aluminiowej listwie i rolowana za pomocą korby na prawą (pobocze) stronę naczepy. • Napinanie boczne zasuniętej plandeki dachu za pomocą pasów zaczepionych w uchwytach/ grzechotkach mocowanych do podwozia naczepy z lewej strony (kierowca) – 4szt. • Napinanie przednie plandeki dachu za pomocą ekspanderów lub pasów mocowanych na ścianie przedniej i tylnej za pomocą ekspanderów na belce dachowej tylnej. • Gumowe odboje pod pasami zapinające plandekę dachu, mocowane na ścianie bocznej – 3 szt. w pionie na każdy pas. • Gumowe odboje pod pasami mocowane na dolnym obrzeżu ściany bocznej – 1 szt. na każdy pas. • Z prawej strony profilu bocznego u góry, zamontowane uchylne odboje do blokowania zwiniętej plandeki dachu – 4 szt. • Korba do zwijania plandeki, mocowana w uchwycie na ścianie przedniej przy balkonie. • Oznaczenie konturowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 2.2. W zakres zamówienia wchodzi również przystosowanie ciągnika siodłowego MAN TGA 01 A12 do współpracy z naczepą, w tym w szczególności: • montaż przystawki przenoszenia napędu, • montaż pompy hydraulicznej, • montaż kompletnej instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz inne nie wymienione czynności umożliwiające współpracę naczepy z ciągnikiem siodłowym. 2.3. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji: • 12 miesięcy na podwozie, • 24 miesiące na układ hamulcowy, • 24 miesiące na instalację elektryczną, • 24 miesiące na mechanizm napędu ruchomej podłogi, • 24 miesiące na osie. b) Wykonawca zapewni dostępność serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 2 dni od daty pisemnego (dopuszcza się porozumiewanie za pomocą poczty elektronicznej) zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni. c) Wykonawca musi posiadać serwis zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. 2.4. Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z przedmiotem zamówienia: a) instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, b) katalog części zamiennych, c) deklaracja zgodności dla naczepy, d) gwarancja oraz adresy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, e) schemat instalacji elektrycznej w jęz. polskim. 2.5. Pozostałe wymagania Zamawiającego. a) Do odbioru naczepy Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność parametrów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie. b) W ramach zamówienia Wykonawca dokona rozruchu kompletnego zestawu (ciągnik + naczepa) oraz przeprowadzi szkolenie minimum trzech pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji.

II.5) Główny kod CPV: 34223100-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
84

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 2a do siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 2a do siwz.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu z powyższym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 2a do siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 65,00
Termin realizacji zamówienia 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewiezienie dywanu - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przewiezienie dywanu z Michałowa do Rajca. Proszę o podanie ceny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI