Sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKartuzy
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-05
 • Numer ogłoszenia521291-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521291-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach: Sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 19168725300000, ul. ul. Gdańska  26 , 83-300  Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6810715, e-mail sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl, faks 58 6811522.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.kartuzy.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Numer referencyjny: ZDP.4.2201.5.2019.MF
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. 2. Zakres rzeczowy: Lp. Wyszczególnienie - opis Typ folii Wielkość Ilość 1 2 3 4 5 1 Kategoria znaku: A II 900 12 2 Znak drogowy: A-7 II 900 8 3 Kategoria znaku: B II 800 12 4 Znak drogowy: B-2 II 800 2 5 Znak drogowy: B-20 II 800 2 6 Kategoria znaku: C II 800 4 7 Znak drogowy: C-9 (Mały) II 600 2 8 Kategoria znaku: D II 600*600 6 9 Znak drogowy: D-1 (mini) II 400*400 5 10 Znak drogowy: D-6, D-6a, D-6b II 600*600 12 11 Znak drogowy: D-15 itp. II 600*750 4 12 Drogowskaz (rys.6.3.3.5)- np. napis "Szpital" II 1000*300 2 13 Znak drogowy: D-42, D-43 II 1200*530 2 14 Kategoria znaku: E-17,E-18A,E-4 itp. II m2 2 15 Kategoria znaku: E-17a, E-18A, E-4: np. napis "Leszczynki" II 1300*530 4 16 Znak D-6 łacznie z zn.T-27 na tle folii fluoroscencyjnej żółto-zielonej II/fluor 900*1500 10 17 Znak drogowy: F-5 (np.15t.,4,0km) II 900*900 4 18 Znak drogowy: F-6 II 1200*900 4 19 Znak G-1d, G-1e i G-1f II 300*1000 6 20 Tabliczka T-1 do T-5 II m2 10 21 Tabliczka T-6 II 600*600 5 22 Tabliczka t-25a-c II 320x800 6 23 Tablica U-9a i b II 500x1250 2 24 Tablica U-6a i b II 500x500 10 25 Urządzenie BRD: U-18a, Ø 800 10 26 Urządzenie BRD: U-18b, 600 x 800 1 27 Urządzenie BRD: U-21a,U-21b, dwustronna plastyk II 16 28 Podstawa do U-21a i U-21b, ok. 17 kg, ok.350x350 16 29 Uchwyt (kompl. -2 szt.) 136 Ustalenia dodatkowe: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w celu ich wykorzystania na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach. 2. Znaki i urządzenia muszą spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.), rozmiar znaków drogowych oraz urządzeń BRD powinien odpowiadać ich przeznaczeniu tj. wykorzystaniu na drogach powiatowych – w przypadku braku wskazania innego wymiaru w powyższej tabeli. 3. Każdy dostarczony znak drogowy (urządzenie BRD) musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) 4. Każdy materiał zastosowany do wykonania znaków (urządzeń BRD – łącznie z konstrukcją wsporczą) musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub dokument równoważny. 5. Znaki wykonane na podkładzie z blachy stalowej, podwójnie giętej i obustronnie ocynkowanej, ogniwo o grubości co najmniej 1,25 mm (dla tablic o pow. powyżej 1 m²: blacha ocynkowana ogniowo o grubości min. 1,5 mm). 6. Tablice znaków do mocowania za pomocą obejm uniwersalnych (nie za krawędź – na śruby). 7. Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza była poddana, muszą być usunięte. 8. Folie odblaskowe powinny być II generacji. 9. Zastosowane folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są niedoklejania, odklejania, złuszczenia, lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 10. Folie odblaskowe muszą posiadać ważne aprobaty techniczne, potwierdzające ich własności fotometryczne i kolorystyczne. Folie powinny charakteryzować się w momencie odbioru, w trakcie i na koniec okresu gwarancji, określonymi w aprobacie wartościami parametrów fotometrycznych oraz pełnym związaniem się z tarczą znaku. 11. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien umożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 12. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jaki na obrzeżach tarczy. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 13. Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. 14. Każdy znak na odwrocie musi posiadać metryczkę producenta z podaniem kategorii zastosowanej folii odblaskowej oraz roku produkcji. 15. Lustra drogowe powinny być akrylowe, panoramiczne. Obudowa powinna być wykonana z elastycznego tworzywa, technologia produkcji powinna być zgodna ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 16. Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego za dostawę dołączonego każdorazowo do Faktury VAT. 17. Znaki drogowe, elementy oznakowania pionowego należy dostarczać do Sierakowic ul. Brzozowa 1. Transport znaków, tablic i pozostałego asortymentu odbywać się będzie na koszt Dostawcy, transport może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający zamówiony asortyment przed uszkodzeniem, a obowiązkiem Dostawcy jest rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.. 18. Pierwsza dostawa znaków drogowych i urządzeń BRD stanowić będzie co najmniej połowę wartości zamówienia, natomiast kolejne dostawy obejmować będą minimum 10 znaków drogowych wraz z urządzeniami BRD. 19. Ewentualne wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych towarów, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu zgodnie z opisanymi lub równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych. Podane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym ilości poszczególnych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego objętych zamówieniem mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego dotychczasowego zapotrzebowania. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania – jednak gwarantuje, że zamówienie nie będzie niższe niż 80 % w zakresie łącznej kwoty całości zamówienia określonej w umowie. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia za faktycznie dostarczone materiały budowlane.

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34996000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2019 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – wykonawca wskazuje adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, a zamawiający samodzielnie pobierze dokument z tych wskazanych przez wykonawcę baz danych. b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W przypadku, gdy dany dokument jest dostępny w formie elektronicznej wykonawca wskaże adres strony internetowej, gdzie jest ogólnie i bezpłatnie dostępny, a zamawiający samodzielnie pobierze go.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. c) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 3) zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w umowie, 4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz wykazać, iż w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczeniu z postępowania określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP - w tym celu wykonawca przedkłada wypełniony przez podwykonawcę oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, 5) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie; 6) rezygnacji z podwykonawstwa, zmiany zakresu usług realizowanych w podwykonawstwie, 7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych m.in. okolicznościami: a) siłą wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy np. ze względu na niespotykane opady deszczu, śnie-gu, b) przestojów, opóźnień zawinionych przez zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy (np. nie udostępnienie w odpowiednim cza-sie miejsc, w których mogą być składowane materiały, nie odebranie w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą całości dostawy), c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, d) zmiana terminów płatności za zrealizowane dostawy, e) wystąpienia omyłek rachunkowych, pisarskich w treści umowy, f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części umowy, 8) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) rezygnacji z części zamówienia, w takim wypadku Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą zamówieniu, z którego Zamawiający zrezygnował, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zosta-nie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian a wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku VAT. 9) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających charakter zmian nieistotnych w rozumieniu z art. 144 ust 1e ustawy PZP 10) jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia okre-ślonej pierwotnie w umowie 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakre-sie określonym w art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w sposobie fakturowania i terminów zapłat za faktury. 4. Warunki dokonywania zmian: 1) pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport słupów stalowych lakierowanych - Majdan Stary - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport słupów stalowych lakierowanych. Długość słupów L=2,95 m. 60 sztuk słupów położone na 3 paletach po 20 sztuk. Waga całości 3,5 tony. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI