Najem pojemników na odpady komunalne na potrzeby Zarządu Lokali Miejskich w Łodz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Najem pojemników na odpady komunalne na potrzeby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Lokali Miejskich
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538747-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538747-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Zarząd Lokali Miejskich: Najem pojemników na odpady komunalne na potrzeby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Lokali Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36375254600000, ul. Al. Tadeusza Kościuszki  47 , 90-514  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 628 70 00, , e-mail zamowienia@zlm.lodz.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zlm.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zlm.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlm.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście, a pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Zarząd Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem pojemników na odpady komunalne na potrzeby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Numer referencyjny: DZP.26.1.113.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest najem 5555 szt. pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Łódź i Skarbu Państwa, które muszą być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego-przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki. Pojemniki muszą spełniać wymagania europejskiej normy PN-EN 840-1 dotyczącej „ruchomych pojemników na odpady” do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych lub posiadające „deklarację producenta” o zgodności ze wskazaną normą. Pojemniki na odpady komunalne winny być kompletne (z pokrywami i ze sprawnymi kółkami), o trwałej konstrukcji, w bardzo dobrym stanie technicznym, bez pęknięć i innych uszkodzeń, umyte i zdezynfekowane, muszą posiadać oznakowanie zgodne z przeznaczeniem pojemnika ( wg specyfikacji z wykazem adresowym). Pojemniki oznaczone popiół /żużel muszą być metalowe. Wzory obowiązujących naklejek na pojemniki zawiera załącznik nr 12 do SIWZ. Naklejki z napisem popiół/żużel mogą mieć dowolne tło, kolorystycznie inne od pozostałych w formacie A5, pozostałe naklejki w formacie A4. Naklejki muszą być odporne na czynniki atmosferyczne. Pojemniki do odbioru odpadów zbieranych selektywnie ( we frakcjach) muszą być w czterech różnych kolorach, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów tj.: papier (niebieskie), metale i tworzywa sztuczne(żółte), szkło(zielone), bio( brązowe) Pojemniki oznaczone napisami (wg specyfikacji z wykazem adresowym) dostarcza Wykonawca własnym transportem i na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego ( termin do ustalenia z kierownikiem właściwego RON –u na 4 dni robocze przed terminem dostawy). Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części: 5.1.1. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest najem pojemników na odpady komunalne do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego należących obszarowo do: RON 1 przy ul. Wielkopolskiej 53 RON 2 przy ul. Sędziowskiej 16 RON 3 przy ul. Przemysłowej 7 zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ w ilości: 1178 szt. w tym: RON Nr 1 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 11 120 frakcja papier-kolor niebieski 1 1100 frakcja szkło-kolor zielony 11 120 frakcja szkło-kolor zielony 1 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 11 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 2 550 frakcja bio-kolor brązowy 12 120 Zmieszane 1 120 Zmieszane 13 240 Zmieszane 54 1100 Zmieszane 2 550 RON Nr 2 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 7 120 frakcja papier-kolor niebieski 23 240 frakcja papier-kolor niebieski 11 550 frakcja papier-kolor niebieski 1 1100 frakcja szkło-kolor zielony 7 120 frakcja szkło-kolor zielony 23 240 frakcja szkło-kolor zielony 11 550 frakcja szkło-kolor zielony 1 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 8 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 22 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 8 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 4 1100 frakcja bio-kolor brązowy 15 120 frakcja bio-kolor brązowy 27 240 Pozostałe po segregacji 24 550 Pozostałe po segregacji 9 240 Pozostałe po segregacji 8 1100 Zmieszane 95 240 Zmieszane 9 550 Zmieszane 128 1100 RON NR 3 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 18 550 frakcja papier-kolor niebieski 1 1100 frakcja papier-kolor niebieski 44 120 frakcja papier-kolor niebieski 49 240 frakcja szkło-kolor zielony 2 550 frakcja szkło-kolor zielony 50 120 frakcja szkło-kolor zielony 54 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 3 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 50 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 54 240 frakcja bio-kolor brązowy 36 120 frakcja bio-kolor brązowy 71 240 Pozostałe po segregacji 18 120 Pozostałe po segregacji 16 240 Zmieszane 27 550 Zmieszane 125 1100 5.1.2. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest najem pojemników na odpadykomunalne do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego należących obszarowo do: RON 4 przy ul. Lubelskiej 9/11 RON 5 przy ul. Paderewskiego 47 RON 6 przy ul. Ciasnej 19 a RON 7 przy ul. Paderewskiego 47 zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ w ilości 1107 szt. w tym: RON NR 4 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 37 120 frakcja szkło-kolor zielony 36 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 24 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 1 240 frakcja bio-kolor brązowy 15 120 frakcja bio-kolor brązowy 1 240 Pozostałe po segregacji 14 120 lub zmieszane 6 240 lub zmieszane 5 550 lub zmieszane 13 1100 RON NR 5 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 11 550 frakcja papier-kolor niebieski 72 120 frakcja papier-kolor niebieski 6 240 frakcja szkło-kolor zielony 10 550 frakcja szkło-kolor zielony 71 120 frakcja szkło-kolor zielony 6 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 11 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 65 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 6 240 frakcja bio-kolor brązowy 8 120 frakcja bio-kolor brązowy 56 240 Pozostałe po segregacji 14 550 Pozostałe po segregacji 6 1100 Pozostałe po segregacji 40 120 Pozostałe po segregacji 25 240 Zmieszane 131 550 Zmieszane 42 240 Zmieszane 16 1100 Zmieszane 26 120 RON NR 6 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 14 120l frakcja papier-kolor niebieski 1 1100l frakcja szkło-kolor zielony 15 120l frakcja szkło-kolor zielony 1 1100l frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 15 120l frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 1 1100l frakcja bio-kolor brązowy 13 120l frakcja bio-kolor brązowy 3 240l Pozostałe po segregacji 11 120l Pozostałe po segregacji 1 240l Pozostałe po segregacji 1 1100 l Zmieszane 6 240l Zmieszane 9 1100l Zmieszane 6 120L RON NR 7 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 51 120 frakcja papier-kolor niebieski 7 240 frakcja szkło-kolor zielony 51 120 frakcja szkło-kolor zielony 2 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 51 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 7 240 frakcja bio-kolor brązowy 25 120 frakcja bio-kolor brązowy 4 240 Pozostałe po segregacji 16 120 Pozostałe po segregacji 6 240 Zmieszane 4 120 Zmieszane 4 240 Zmieszane 8 1100 5.1.3. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest najem pojemników na odpady komunalne do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego należących obszarowo do: RON 8 przy pl. Barlickiego 11 RON 9 przy ul. Wapiennej 15 RON 10 przy ul. Radwańskiej 31 zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ w ilości 579 szt. w tym: RON Nr 8 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 5 120 frakcja papier-kolor niebieski 22 240 frakcja szkło-kolor zielony 5 120 frakcja szkło-kolor zielony 22 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 4 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 22 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 1 550 frakcja bio-kolor brązowy 5 120 frakcja bio-kolor brązowy 22 240 Pozostałe po segregacji 3 550 Pozostałe po segregacji 1 120 Pozostałe po segregacji 8 240 Pozostałe po segregacji 14 1100 Zmieszane 1 120 Zmieszane 11 1100 RON Nr 9 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 4 550 frakcja papier-kolor niebieski 13 240 frakcja papier-kolor niebieski 11 120 frakcja szkło-kolor zielony 15 240 frakcja szkło-kolor zielony 20 120 frakcja szkło-kolor zielony 1 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 1 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 18 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 29 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 2 550 frakcja bio-kolor brązowy 15 240 frakcja bio-kolor brązowy 9 120 Pozostałe po segregacji 19 120 Pozostałe po segregacji 5 240 Pozostałe po segregacji 6 550 Zmieszane 15 1100 Zmieszane 3 120 Zmieszane 5 550 RON NR 10 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 16 120 frakcja papier-kolor niebieski 30 240 frakcja papier-kolor niebieski 11 550 frakcja szkło-kolor zielony 25 120 frakcja szkló-kolor zielony 3 550 frakcja szkło-kolor zielony 33 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 27 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 30 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 11 550 frakcja bio-kolor brązowy 14 120 frakcja bio-kolor brązowy 16 240 Pozostałe po segregacji 2 120 Pozostałe po segregacji 11 550 Pozostałe po segregacji 10 1100 Zmieszane 1 120 Zmieszane 1 550 Zmieszane 1 1100 5.1.4. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest najem pojemników na odpady komunalne do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego należących obszarowo do: RON 11 przy ul. Piotrkowskiej 86 RON 12 przy ul. Piotrkowskiej 238 RON 13 przy ul. Pomorskiej 115 b zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ w ilości 668 szt. w tym: RON Nr 11 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 9 550 frakcja papier-kolor niebieski 6 1100 frakcja papier-kolor niebieski 2 120 frakcja papier-kolor niebieski 2 240 frakcja szkło-kolor zielony 7 550 frakcja szkło-kolor zielony 4 1100 frakcja szkło-kolor zielony 6 120 frakcja szkło-kolor zielony 2 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 9 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 4 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 4 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 2 240 frakcja bio-kolor brązowy 4 120 frakcja bio-kolor brązowy 17 240 Pozostałe po segregacji 7 550 Pozostałe po segregacji 10 1100 Pozostałe po segregacji 5 120 Pozostałe po segregacji 5 240 Zmieszane 2 550 Zmieszane 29 1100 Zmieszane 1 120 Zmieszane 1 240 RON NR 12 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 2 1100 frakcja papier-kolor niebieski 8 550 frakcja papier-kolor niebieski 8 240 frakcja papier-kolor niebieski 15 120 frakcja szkło-kolor zielony 7 550 frakcja szkło-kolor zielony 7 240 frakcja szkło-kolor zielony 18 120 frakcja szkło-kolor zielony 1 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 5 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 11 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 7 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 10 120 frakcja bio-kolor brązowy 14 240 frakcja bio-kolor brązowy 11 120 Pozostałe po segregacji 9 1100 Pozostałe po segregacji 10 550 Pozostałe po segregacji 7 240 Pozostałe po segregacji 8 120 Zmieszane 1 120 Zmieszane 12 550 Zmieszane 25 1100 RON NR 13 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 11 550 frakcja papier-kolor niebieski 8 1100 frakcja papier-kolor niebieski 26 120 frakcja papier-kolor niebieski 21 240 frakcja szkło-kolor zielony 7 550 frakcja szkło-kolor zielony 3 1100 frakcja szkło-kolor zielony 32 120 frakcja szkło-kolor zielony 23 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 9 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 6 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 24 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 24 240 frakcja bio-kolor brązowy 39 120 frakcja bio-kolor brązowy 20 240 Pozostałe po segregacji i zmieszane 17 550 Pozostałe po segregacji i zmieszane 19 1100 Pozostałe po segregacji i zmieszane 22 120 Pozostałe po segregacji i zmieszane 23 240 5.1.5. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest najem używanych pojemników na odpady komunalne do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego należących obszarowo do: RON 14 przy ul. Wilczej 7 RON 15 przy ul. Dębowskiego 8 zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ w ilości 964 szt. w tym: RON NR 14 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 15 550 frakcja papier-kolor niebieski 66 120 frakcja papier-kolor niebieski 2 1100 frakcja szkło-kolor zielony 16 550 frakcja szkło-kolor zielony 66 120 frakcja szkło-kolor zielony 2 1100 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 17 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 65 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 7 1100 frakcja bio-kolor brązowy 77 120 frakcja bio-kolor brązowy 9 240 Pozostałe po segregacji 27 550 Pozostałe po segregacji 60 1100 Pozostałe po segregacji 5 120 Pozostałe po segregacji 5 240 Zmieszane 1 240 Zmieszane 1 550 Zmieszane 74 1100 RON NR 15 rodzaj pojemnika ilość pojemność frakcja papier-kolor niebieski 18 120 frakcja papier-kolor niebieski 3 240 frakcja papier-kolor niebieski 33 550 frakcja papier-kolor niebieski 7 1100 frakcja szkło-kolor zielony 20 120 frakcja szkło-kolor zielony 26 240 frakcja szkło-kolor zielony 14 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 18 120 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 3 240 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 38 550 frakcja metale i tworzywa sztuczne-kolor żółty 1 1100 frakcja bio-kolor brązowy 41 120 frakcja bio-kolor brązowy 56 240 Pozostałe po segregacji 34 120 Pozostałe po segregacji 19 240 Pozostałe po segregacji 9 550 Pozostałe po segregacji 76 1100 Zmieszane 10 120 Zmieszane 9 240 Zmieszane 3 550 Zmieszane 11 1100 5.1.6. Część 6: Przedmiotem zamówienia jest najem metalowych pojemników na popiół/żużel do nieruchomości wskazanych przez zamawiającego zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ w ilości 1059 szt. Lp Rejon Obsługi Najemców pojemnik na popiół i żużel 1 2 3 4 5 ilość w szt. o poj. 550l ilość w szt. o poj. 120l ilość w szt. o poj. 240l 1 RON Nr 1 10 58 57 2 RON Nr 2 22 3 RON Nr 3 15 17 99 4 RON Nr 4 54 3 5 RON Nr 5 425 7 RON Nr 7 42 1 8 RON Nr 8 30 2 9 RON Nr 9 4 65 35 10 RON Nr 10 37 11 RON Nr 11 15 4 12 RON Nr 14 17 13 RON Nr 15 42 5

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum: - składając ofertę na jedną część zamówienia: 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy zł .), - składając ofertę na dwie części zamówienia: 40 000,00 zł. (czterdzieści tysięcy zł.), - składając ofertę na trzy części zamówienia: 60 000,00 zł. (sześćdziesiąt tys. zł.), - składając ofertę na cztery części zamówienia: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tys. zł.) - składając ofertę na pięć części zamówienia: 100 000,00 zł (sto tys. zł.) - składając ofertę na sześć części zamówienia: 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tys. zł.)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 2) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT, c) zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówien publicznych 2. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy: a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; b) zmiana adresu do korespondencji; c) zmiana adresu do dokonania dostawy; W przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aktualizacji mapy Polski w nawigacji - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aktualizacji mapy Polski w nawigacji. Auto: Mazda 2 (wersja II DE) z wbudowaną nawigacją pracującą z programem: mazda-avn2.naviextras (C)2004-2013 autorstwa firmy Navigation Software NNG Kft. Obecnie jest to mapa o oznaczeniu: Polska 2012.Q3NAVTEQ121103. Proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI