Kompleksowa spedycja towarów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa spedycja towarów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-18
 • Numer ogłoszenia515092-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515092-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: Kompleksowa spedycja towarów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 367849538, ul. Karolkowa  30 , 01-207  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 452-55-01, , e-mail zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (parter, Kancelaria KOWR)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa spedycja towarów
Numer referencyjny: 152/2019/C
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. część nr 1: kompleksową spedycję towarów w związku z udziałem KOWR w ośmiu imprezach targowych: 1) Food & Hotel Vietnam (Ho Chi Minh City, Wietnam) odbywające się w dniach 24-26.04 .2019 r., 2) Sial China (Szanghaj, Chiny) odbywające się w dniach 14-16.05.2019 r., 3) Seul Food & Hotel (Seul, Korea Płd.) odbywające się w dniach 21-24.05.2019 r., 4) Thaifex (Bangkok, Tajlandia) odbywające się w dniach 28.05-01.06.2019 r., 5) HKTDC Food Expo (Hongkong, Hongkong) odbywające się w dniach 15 -19.08 2019 r., 6) Annapoorna Anufood India (Mumbaj, Indie) odbywające się w dniach 29-31.08.2019 r., 7) Anufood China (Pekin, Chiny) odbywające się w listopadzie 2019 r., 8) Sial Interfood (Jakarta, Indonezja) odbywające się w listopadzie 2019 r. 2. część nr 2: kompleksową spedycję towarów w związku z udziałem KOWR w czterech imprezach targowych: 1) Ziemia Żywicielka (Czeskie Budziejowice, Czechy) odbywające się w dniach 22-27.08.2019 r., 2) Anuga (Kolonia, Niemcy) odbywające się w dniach 05-09.10.2019 r., 3) Israfood (Tel Awiw, Izrael) odbywające się w listopadzie 2019 r., 4) Speciality Food Festival (Dubaj, ZEA) odbywające się w listopadzie 2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60600000-4
60400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 280838,52
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy sekcji II.8) ogłoszenia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, składający ofertę na wykonanie części nr 1 lub części nr 2 lub dwóch części zamówienia wykaże, że posiada: - aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) lub - aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej musi spełniać ten Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia w zakresie wymagającym posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, składający ofertę na wykonanie części nr 1 lub części nr 2 lub obu części zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej obsłudze spedycyjno-transportowej, obejmującej transport oraz dopełnienie formalności celnych i sanitarnych towarów, w tym produktów spożywczych, z Polski do krajów spoza Unii Europejskiej, każda usługa o wartości minimum 25 000,00 złotych brutto. UWAGA 1: W przypadku wartości usług wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA 2: W przypadku wykazania usług realizowanych w oparciu o umowę nie zakończoną przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która została faktycznie zrealizowana do upływu terminu składania ofert. UWAGA 3: Na potrzeby wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu pojęcie „usługa” oznacza jednorazowe zlecenie spedycji towarów, nie zaś umowę, obejmującą swoją wartością kilka lub więcej zleceń spedycji. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności zawodowej musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 1) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej: a) aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) lub b) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydanej na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. 2) zdolności zawodowej – wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu zostanie udostępniony wraz z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów) oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca składa do upływu terminu składania ofert: 1) wypełniony Formularz oferty, zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz cenowy dla części zamówienia, na którą(-e) Wykonawca składa ofertę (odpowiednio: załącznik nr 1a do SIWZ – dla części nr 1; załącznik nr 1b do SIWZ – dla części nr 2); 3) dokumenty, o których mowa w rozdziale XI ust. 3 SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) dowód wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 1) w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) – jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie części nr 1 zamówienia; 2) w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie części nr 2 zamówienia. 2. Wykonawca, który składa ofertę na wykonanie dwóch części zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości stanowiącej sumę kwot określonych w ust. 1.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Wartość procentowa stałego rabatu od obowiązującego cennika za transport 1 kg asortymentu określonego przez Zamawiającego w związku z realizacją spedycji wynikającej z niezaplanowanego etapu umowy 20,00
Termin przekazania informacji o przesyłanym towarze 10,00
Wysokość kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy 10,00
Odległość magazynu spedycyjnego Wykonawcy od siedziby Zamawiającego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację działań wynikających z umowy oraz ich danych kontaktowych, określonych w § 6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy oraz zmiana adresów do korespondencji oraz danych kontaktowych, o których mowa w § 6 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony. 2. Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i obejmują w szczególności: 1) terminy realizacji imprez targowych, 2) liczbę wydarzeń targowych wchodzących w skład Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 11 Istotnych Postanowień Umowy, 3) powstania/likwidacji nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 4) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy, lub powodującej konieczność zmiany w Przedmiocie umowy lub sposobie wykonania umowy, o której mowa w § 7 Istotnych Postanowień Umowy, 5) zmianę ustawodawstwa powodującą zmianę obowiązującej stawki podatku VAT w ustalonym wynagrodzeniu Wykonawcy lub powodującą konieczność zmian w Przedmiocie umowy lub sposobie wykonania umowy, 6) zmianę ustawodawstwa powodującą zmianę: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 7) ostateczny termin poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru na daną imprezę targową uzależniony od udostępnienia tej informacji przez organizatora targów. 3. W przypadku ustawowego zmniejszenia bądź zwiększenia stawki podatku VAT na usługi będące Przedmiotem umowy, kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w wystawianej fakturze podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r., o godz. 12.10 w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ul. Inflancka 4, Warszawa. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa spedycja towarów w związku z udziałem KOWR w ośmiu imprezach targowych, określonych w § 1 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy dla części nr 1 zamówienia, stanowiących załącznik nr 4a do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów w związku z udziałem KOWR w ośmiu imprezach targowych: 1) Food & Hotel Vietnam (Ho Chi Minh City, Wietnam) odbywające się w dniach 24-26.04 .2019 r., 2) Sial China (Szanghaj, Chiny) odbywające się w dniach 14-16.05.2019 r., 3) Seul Food & Hotel (Seul, Korea Płd.) odbywające się w dniach 21-24.05.2019 r., 4) Thaifex (Bangkok, Tajlandia) odbywające się w dniach 28.05-01.06.2019 r., 5) HKTDC Food Expo (Hongkong, Hongkong) odbywające się w dniach 15 -19.08 2019 r., 6) Annapoorna Anufood India (Mumbaj, Indie) odbywające się w dniach 29-31.08.2019 r., 7) Anufood China (Pekin, Chiny) odbywające się w listopadzie 2019 r., 8) Sial Interfood (Jakarta, Indonezja) odbywające się w listopadzie 2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60400000-2, 60600000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 187430,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Wartość procentowa stałego rabatu od obowiązującego cennika za transport 1 kg asortymentu określonego przez Zamawiającego w związku z realizacją spedycji wynikającej z niezaplanowanego etapu umowy 20,00
Termin przekazania informacji o przesyłanym towarze 10,00
Wysokość kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy 10,00
Odległość magazynu spedycyjnego Wykonawcy od siedziby Zamawiającego 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa spedycja towarów w związku z udziałem KOWR w czterech imprezach targowych, określonych w § 1 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy dla części nr 2 zamówienia, stanowiących załącznik nr 4b do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów w związku z udziałem KOWR w czterech imprezach targowych: 1) Ziemia Żywicielka (Czeskie Budziejowice, Czechy) odbywające się w dniach 22-27.08.2019 r., 2) Anuga (Kolonia, Niemcy) odbywające się w dniach 05-09.10.2019 r., 3) Israfood (Tel Awiw, Izrael) odbywające się w listopadzie 2019 r., 4) Speciality Food Festival (Dubaj, ZEA) odbywające się w listopadzie 2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60400000-2, 60600000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 93408,52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 50,00
Wartość procentowa stałego rabatu od obowiązującego cennika za transport 1 kg asortymentu określonego przez Zamawiającego w związku z realizacją spedycji wynikającej z niezaplanowanego etapu umowy 20,00
Termin przekazania informacji o przesyłanym towarze 10,00
Wysokość kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 8 Istotnych Postanowień Umowy 10,00
Odległość magazynu spedycyjnego Wykonawcy od siedziby Zamawiającego 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewiezienie motocykla - Ostrołęka - Duisburg
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przewiezienie motocykla z Ostrołęki do Niemiec w okolice Duisburg. Może być bus, laweta. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI