DOSTAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW ; 1– ŚMIECIARKI MAŁEJ 8-10m³...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW ; 1– ŚMIECIARKI MAŁEJ 8-10m³ oraz ŚMIECIARKI DUŻEJ 16-18m³
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNisko
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-06-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-11
 • Numer ogłoszenia559188-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 559188-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku: DOSTAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW ; 1– ŚMIECIARKI MAŁEJ 8-10m³ oraz ŚMIECIARKI DUŻEJ 16-18m³
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
DOSTAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW ; 1– ŚMIECIARKI MAŁEJ 8-10m³ oraz ŚMIECIARKI DUŻEJ 16-18m³
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku, krajowy numer identyfikacyjny 83037509700000, ul. ul. Szklarniowa  1 , 37-400  Nisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 415 565, e-mail sekretariat@mzknisko.pl, faks 158 415 569.
Adres strony internetowej (URL): www.mzknisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzknisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW ; 1– ŚMIECIARKI MAŁEJ 8-10m³ oraz ŚMIECIARKI DUŻEJ 16-18m³
Numer referencyjny: MZK/437/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego (śmieciarka bezpylna MAŁA (8-10m³) i DUŻA (16-18m³ ) do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku 37-400 Nisko, ul. Szklarniowa 1 w terminie nie wcześniej niż 26 lipca 2019r. i nie później niż 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zmówienia na własny koszt. Koszty: ubezpieczenia, zarejestrowania samochodu oraz podatku od środków transportu nie stanowią przedmiotu zamówienia i będą odrębnie pokrywane przez Zamawiającego. Dla śmieciarki MAŁEJ (8-10m³) Opis małej śmieciarki zgodnie ze specyfikacją j.n. : Podwozie 1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 2. DMC – min. 7 T , max. 12T 3. Wysokość pojazdu około - 2800 mm 4. Silnik wysokoprężny, o mocy min. 145 KM, emisja spalin min. EURO 6 5. skrzynia biegów mechaniczna lub automatyczna 6. Kabina 3 miejscowa 7. Wspomaganie układu kierowniczego 8. Automatyczna klimatyzacja 9. obrotomierz, prędkościomierz, tachograf cyfrowy, komputer pokładowy, immobilizer, 10. lusterka wsteczne szerokokątne sterowane oraz ogrzewane elektrycznie, 11. Zbiornik paliwa min. 100 l zamykany na klucz 12. Układ hamulcowy o dwu niezależnych obwodach, z układem ABS, hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej 13. Koła bliźniacze osi tylnej 14. Wyposażenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 15. Radio z systemem Bluetooth Zabudowa 1. Pojemność skrzyni ładunkowej min 8,0 m3 (do 11m³) 2. Masa przewożonych odpadów nie mniej niż 2 500 kg 3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana, z wysokogatunkowej blachy odpornej na ścieranie. 4. Sterowanie urządzeniem załadowczym i płytą zgniatającą manipulatorem umieszczonym w hermetycznej skrzynce zamykanej na klucz, 5. Urządzenie załadowcze boczne prawe, przystosowane do załadunku pojemników od 120-240-360-660-1100 l/ 1.1 m3 6. Sterowanie podnoszeniem klapy tylnej ze skrzynki w tylnej części zabudowy 7. Stopień zgniotu od 2 do 5 lub więcej 8. Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego, 9. Skrzynia ładunkowa szczelna umożliwiająca transport odpadów uwodnionych tzw „bioodpadów” 10. Tylna klapa ożebrowana (kratownica), otwierana hydraulicznie, 11. Tylna klapa wyposażona w uchwyty na pojemnik na worki oraz miotłę i łopatę, 12. Wyłącznik bezpieczeństwa, 13. Reflektor do pracy w nocy, 14. Kolor zabudowy - pomarańczowy Dla śmieciarki DUŻEJ (16-18m³) Pojazd ciężarowy śmieciarka z zabudową jednokomorową dedykowany do odbioru odpadów komunalnych I PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2019. 2) Dopuszczalna masa całkowita 18 - 26 ton 3) Dopuszczalna ładowność 7 - 10 ton 4) Rozstaw osi pojazdu 3500-3800 mm 5) Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 6) Hamulce tarczowe, ABS, ASR, system kontroli trakcji ESP), 7) Błotniki kół tylnych z chlapaczami 8) Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 230 KM, norma emisji spalin: EURO 6 9) skrzynia biegów mechaniczna lub automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami 10) Zbiorniki paliwa o pojemności min. 180 litrów 11) Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 12) Ogranicznik prędkości 30 km/h, 13) Kabina 3 osobowa w kolorze białym lub inny. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 14) Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu 15) Elektrycznie sterowane szyby 16) Klimatyzacja 17) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 18) Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej 19) Radio z systemem Bluetooth 20) Immobiliser fabryczny 21) Tachograf cyfrowy 22) Gniazdo elektryczne 12V 23) Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim 24) Fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola 25) 2 kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu 26) Wyposażenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy) 27) Instrukcja obsługi dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami w języku polskim II ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: 1) Zabudowa umożliwiająca odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zmieszanych i segregacyjnych (plastik, papier, szkło) 2) Zabudowa skrzyniowa fabrycznie nowa, bezpylna z urządzeniem załadowczym tylnym, montowana na ramie dzielonej połączonej elastycznie z podwoziem 3) Pojemność zabudowy skrzyniowej – 16 – 18 m3 4) Wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1:2011, DIN 1501 oraz posiadająca znak CE 5) Skrzynia ładunkowa o sztywnej prostokątnej stalowej konstrukcji lub ścianach półokrągłych wykonana z jednolitych blach całkowicie spawana, szczelna. W przypadku zabudowy ożebrowanej przez jednolite blachy rozumie się blachy łączące poszczególne żebra; 6) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, 7) Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej o grubości min. 3 mm, 8) Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej trudnościeralnej o grubości min 4 mm, 9) Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy z dodatkowymi klockami ślizgowymi. Dookoła płyty wypychającej zamontowana uszczelka 10) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową lub zastosowanie drzwi inspekcyjnych znajdujących się z prawej strony skrzyni ładunkowej pozwalających na prace porządkowo-konserwacyjne w jej wnętrzu 11) Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy. 12) Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry 13) Uszczelka z dwoma krawędziami uszczelniającymi znajdująca się pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem 14) Podłoga wanny zasypowej wykonana ze stali o twardości min HB400 i grubości min. 6 mm 15) Dwa pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka 16) Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1. Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy (szufladowy) lub system prasujący zamocowany do odwłoka za pomocą dwóch sworzni, 17) Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem, 18) Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120-240-360-660-1100 l/ 1.1 m3z mechanizmem otwierania półokrągłej klapy kontenera 1100 L. 19) Przyciski lub dźwignie systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka, 20) Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu ciągłym oraz pojedynczym, 21) Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu ugniatania, 22) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, cofania, kierunkowskazy oraz 2 światła alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu, po dwa reflektory robocze na odwłoku i z tyłu zabudowy, światła ostrzegawcze boczne, 23) Boczne osłony przeciw najazdowe, 24) Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik w kabinie kierowcy, 25) Reflektor do pracy w nocy, 26) Wyłącznik bezpieczeństwa, 27) Sygnał dźwiękowy przy jeździe do tyłu, 28) Kolor zabudowy – pomarańczowy. Dodatkowe informacje. 1. Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:  książka gwarancyjna podwozia oraz karta gwarancyjna zabudowy,  wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w tym świadectwo homologacji całopojazdowej .  instrukcja obsługi w języku polskim, 2. Samochód musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP, i ustawy Prawo o ruchu drogowym, III. Gwarancja 1) Zamawiający wymaga minimum 12miesięcznej gwarancji na cały samochód z zabudową. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. 3) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy. 4) Wszelkie wady fizyczne i uszkodzenia przedmiotu umowy, które nastąpią w okresie gwarancji będą usunięta przez serwis bezpłatnie. Gwarancją objęte są wady przedmiotu wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 5) O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień w formie pisemnej lub elektronicznej. 6) Gwarancją nie są objęte: • mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego, 7) Przeglądy gwarancyjne zabudowy odbywać się będą u Zamawiającego w MZK Nisko sp. z o.o. 37-400 Nisko, ul. Szklarniowa 1. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił kosztów dojazdu. 8) Serwis podwozia nie częściej niż raz w roku (szacowany przebieg do 20 000 km rocznie). 9) Czas fizycznej reakcji serwisu (tj. przyjazd na miejsce awarii) do 48 godzin (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny zgłoszenia awarii. 10) Czas naprawy zabudowy do 72 godzin od momentu przyjazdu na miejsce awarii do oddania naprawionego pojazdu. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godz. Zamawiający wymaga dostarczenia bezpłatnie (Zamawiający pokrywa tylko koszt paliwa i materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas pracy) samochodu zastępczego o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia, jako że stanowi on niezbędne narzędzie pracy Zamawiającego. 11) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe, należy usunąć je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni roboczych, licząc od przekazania pisemnej reklamacji (dopuszczalny e-mail) złożonej przez Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00 – 15:00, na adres ………………, e-mail ……………… 12) W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych powyżej okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu. 13) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad na pisemny wniosek (dopuszczalny e-mail) zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. 14) Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one wady, należy wymienić je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w pkt 13). 15) W przypadku nieprzystąpienia do wymiany lub usunięcia wad w terminie wyżej wskazanym, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo udzielającego gwarancji. IV. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do pojazdudu: 1) książkę/kartę gwarancyjną z uzupełnionym pierwszym tzw. zerowym przeglądem technicznym, 2) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia, 3) katalog części zamiennych zabudowy, 4) kopię karty pojazdu wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią świadectwa homologacji, 5) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, 6) wykaz autoryzowanych stacji obsługi, nie dalej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. 7) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, 8) 2 komplety kluczyków do samochodu. Wyżej wymienione dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. V. Wydanie przedmiotu zamówienia 1) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie po dostarczeniu wymaganych dokumentów wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą. 2) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem e-mailem na adres: sekretariat@mzknisko.pl, o dokładnym terminie dostawy śmieciarki. 3) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko do MZK Nisko sp. z o.o. , gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego (ok. 7 osób) z obsługi pojazdu. 5) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do ruchu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumenty te dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem. Wszystkie użyte w dokumentacji ewentualne nazwy urządzeń, materiałów, surowców są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia zachowania tych parametrów spoczywa na Wykonawcy. VII. TERMIN DOSTAWY Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w terminie max. 30 od podpisania umowy i nie wcześniej niż 26 lipca 2019r ( z uwagi na rozpoczęcie świadczenia usług od 1.08.2019r). Podpisanie umowy przewiduje się na 09 lipca 2019r. Termin dostawy jest dodatkowo punktowany. VIII. UBEZPIECZENIE Umowa na ubezpieczenie pojazdu zostanie zawarta przez Zamawiającego z wybraną firmą ubezpieczeniową IX. WARUNKI DODATKOWE 1. Zamawiający wymaga posiadania stacjonarnego serwisu pojazdu zlokalizowanego na terenie Polski w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy 3. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.: - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami), - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, - certyfikat CE; 4. Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego przeszkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń); 5. Wykonawca wyrazi zgodę na zainstalowanie przez Zamawiającego na swój koszt urządzeń i czujników wraz z okablowaniem systemu monitoringu GPS .

II.5) Główny kod CPV: 34144510-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-07-26   lub zakończenia: 2019-08-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli w sposób udokumentowany wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie dostawy co najmniej jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5T, b) posiada stacjonarny serwis pojazdu zlokalizowany na terenie Polski w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wykonawca przekaże w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W tym celu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wskazanie stacjonarnego serwisu pojazdu zlokalizowanego na terenie Polski w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. 2) wykaz dostaw co najmniej jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 T wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów wg załącznika nr 7 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
Termin płatności 0,10
Okres gwarancji 0,10
Termin dostawy 0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w tym istotnych, w stosunku do treści ofert Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: a) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu realizacji dostawy, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn i ich skutków, b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa, c) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy) Wystąpienie przesłanek jak powyżej nie stanowi zobowiązania do zmiany Umowy, a jedynie daje możliwość Zamawiającemu wprowadzenia takich zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia zostaną przekroczone
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport pługu - Redhill - Zaleszany
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport pługu. Wymiary: - długość 4,70 m, - szerokość 2 m, - wysokość 1,6 m. Waga 1420 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI