Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych dla CZG R-XXI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowogard
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCelowy Związek Gmin R-XXI
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524687-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524687-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Celowy Związek Gmin R-XXI: Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych dla CZG R-XXI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Celowy Związek Gmin R-XXI, krajowy numer identyfikacyjny 81254669600000, ul. Plac Wolności  5 , 72-200  Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 5791920; 5791950, , e-mail czg@nowogard.pl, czg.ksiegowosc@nowogard.pl, faks 91 5791953,5791955.
Adres strony internetowej (URL): http://www.czg.nowogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
związek międzygminny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej, min. poczta tradycyjna, osobiście, przez posłańca
Adres:
Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych dla CZG R-XXI
Numer referencyjny: IZ.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018r. według poniższego zestawienia i charakterystyki : 1). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części : Część 1. Opony do samochodów ciężarowych i naczep samochodowych Prowadzące/regionalne 315/80 R 22,5 – 4 szt. • Szerokość bieżnika – min. 22 cm • Wysokość bieżnika – min. 1,6 cm • Nośność - min 154/150M Napędy regionalne 315/80 R 22,5 – 8 szt. • Szerokość bieżnika – min. 27 cm • Wysokość bieżnika – min. 2 cm • Nośność - min 154/150M Napędy budowlane 315/80 R 22,5 – 8 szt. • Szerokość bieżnika – min. 27 cm • Wysokość bieżnika – min. 2 cm • Nośność - min 156/150K Opony naczepowe 385/65 R 22,5 – 40 szt. • Szerokość bieżnika – min. 31 cm • Wysokość bieżnika – min. 1,5 cm • Nośność - min 160K Część 2. Opony do pojazdów wolnobieżnych Opony do wózków widłowych - pełne z clickiem 5.00x8 – 2 szt. • Szerokość bieżnika – min. 12 cm • Nośność opony – min 1645 kg 6.50x10 – 2 szt. • Szerokość bieżnika – min. 16 cm • Nośność opony – min 2720 kg 7.00x12 – 6 szt. • Szerokość bieżnika – min. 20 cm • Nośność opony – min 3380 kg 6.00x9 – 6 szt. • Szerokość bieżnika – min. 14 cm • Nośność opony – min 2190 kg Opony do ładowarek 23,5 R 25 – 8 szt. • index nośności - 201 • index prędkości - A2 • bieżnik L-5 • wysokość bieżnika - min. 9 cm Opony do ładowarek 13.00-24 – 8 szt. • typ pełna • przeznaczenie usługi komunalne, sortowanie śmieci • wysokość bieżnika - min. 10 cm 2). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części 3). Warunki serwisu i gwarancji dla obu części a) – okres gwarancji minimum 24 miesiące od momentu dostawy. b) – gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe, wady konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancji. c) – wszystkie koszty wymiany(demontaż koła, wymiana opony, montaż koła, dojazd do zamawiającego) w przypadku stwierdzenia wady opony wskazanej w punkcie „b” ponosi wykonawca zamówienia. 4). Inne czynności - wymiana 32 szt. opon w części 2 zamówienia ze starych na nowe będzie się odbywać na koszt wykonawcy po zgłoszeniu zamawiającego na terenie RZGO Słajsino 30 i SPO Mielenko Drawskie 63, SPO Świnoujście ul. Pomorska 10, SPO Mokrawica gmina Kamień Pomorski przez Wykonawcę

II.5) Główny kod CPV: 34351100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34352300-2
34352100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składane jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy, poprzez: a. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, co nastąpi w drodze jego przedłużenia o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy spowodowany warunkami uniemożliwiającymi prowadzenie dostawy, a w szczególności klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi itp. b. Zmianę wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na zmianę przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług c. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji dostawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opony do samochodów ciężarowych i naczep samochodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1. Opony do samochodów ciężarowych i naczep samochodowych Prowadzące/regionalne 315/80 R 22,5 – 4 szt. • Szerokość bieżnika – min. 22 cm • Wysokość bieżnika – min. 1,6 cm • Nośność - min 154/150M Napędy regionalne 315/80 R 22,5 – 8 szt. • Szerokość bieżnika – min. 27 cm • Wysokość bieżnika – min. 2 cm • Nośność - min 154/150M Napędy budowlane 315/80 R 22,5 – 8 szt. • Szerokość bieżnika – min. 27 cm • Wysokość bieżnika – min. 2 cm • Nośność - min 156/150K Opony naczepowe 385/65 R 22,5 – 40 szt. • Szerokość bieżnika – min. 31 cm • Wysokość bieżnika – min. 1,5 cm • Nośność - min 160K 2). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części 3). Warunki serwisu i gwarancji dla obu części a) – okres gwarancji minimum 24 miesiące od momentu dostawy. b) – gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe, wady konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancji. c) – wszystkie koszty wymiany(demontaż koła, wymiana opony, montaż koła, dojazd do zamawiającego) w przypadku stwierdzenia wady opony wskazanej w punkcie „b” ponosi wykonawca zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34351100-3, 34352300-2, 34352100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 12,00
M&S (mud+snow) w specyfikacji całorocznej opon samochodowych i naczep samochodowych 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji - 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy


Część nr: 2 Nazwa: opony do pojazdów wolnobieżnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. Opony do pojazdów wolnobieżnych Opony do wózków widłowych - pełne z clickiem 5.00x8 – 2 szt. • Szerokość bieżnika – min. 12 cm • Nośność opony – min 1645 kg 6.50x10 – 2 szt. • Szerokość bieżnika – min. 16 cm • Nośność opony – min 2720 kg 7.00x12 – 6 szt. • Szerokość bieżnika – min. 20 cm • Nośność opony – min 3380 kg 6.00x9 – 6 szt. • Szerokość bieżnika – min. 14 cm • Nośność opony – min 2190 kg Opony do ładowarek 23,5 R 25 – 8 szt. • index nośności - 201 • index prędkości - A2 • bieżnik L-5 • wysokość bieżnika - min. 9 cm Opony do ładowarek 13.00-24 – 8 szt. • typ pełna • przeznaczenie usługi komunalne, sortowanie śmieci • wysokość bieżnika - min. 10 cm 2). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części 3). Warunki serwisu i gwarancji dla obu części a) – okres gwarancji minimum 24 miesiące od momentu dostawy. b) – gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe, wady konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancji. c) – wszystkie koszty wymiany(demontaż koła, wymiana opony, montaż koła, dojazd do zamawiającego) w przypadku stwierdzenia wady opony wskazanej w punkcie „b” ponosi wykonawca zamówienia. 4). Inne czynności - wymiana 32 szt. opon w części 2 zamówienia ze starych na nowe będzie się odbywać na koszt wykonawcy po zgłoszeniu zamawiającego na terenie RZGO Słajsino 30 i SPO Mielenko Drawskie 63, SPO Świnoujście ul. Pomorska 10, SPO Mokrawica gmina Kamień Pomorski przez Wykonawcę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34351100-3, 34352300-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji - sukcesywna wymiana opon do 31.12.2019, z tym, że termin dostawy opon do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w zarejestrowaniu sprowadzonego samochodu - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomoc w zarejestrowaniu samochodu sprowadzonego z innego kraju. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI