DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 13WOG -SPRAWA NR 15/2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrudziądz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526764-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526764-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 13WOG -SPRAWA NR 15/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Informacje w zakresie ochrony danych w odniesieniu do RODO znajdują się w SIWZ
I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej w formie i identyfkacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w kopercie oznaczonej: „OFERTA PRZETARGOWA: DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 13WOG” – sprawa numer 15/2019 nie otwierać do dnia 27.03.2019 r. do godziny 10.00”
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 13WOG -SPRAWA NR 15/2019
Numer referencyjny: 15/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia do pojazdów z 13 WOG oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 13WOG, zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale III SIWZ i Załączniku Nr 1 do SIWZ, na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia: Określa: Typ ogumienia (bezdętkowego) ,Ilość ZAKRESU PODSTAWOWEGO, Ilość ZAKRESU PRAWA OPCJI – art. 34 ust. 5 PZP: 1. Opona 215/70 R15C letnia - ZAKRES PODSTAWOWY - 10, ZAKRES OPCJI - 5; 2. Opona 215/70 R15C zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - 10, ZAKRES OPCJI - 5 3. Opona 235/65 R16C letnia - ZAKRES PODSTAWOWY - 15, ZAKRES OPCJI - 10; 4. Opona 235/65 R16C zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - ----------- , ZAKRES OPCJI - 5; 5. Opona 185 R15C zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - 8, ZAKRES OPCJI - 4; 6. Opona 7.50 R16 - ZAKRES PODSTAWOWY - 30, ZAKRES OPCJI - 10; 7. Opona 195/65 R15 letnia - ZAKRES PODSTAWOWY - 10, ZAKRES OPCJI - 5; 8. Opona 195/65 R15 zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - ----------, ZAKRES OPCJI - 4; 9. Opona 255/100 R16 - ZAKRES PODSTAWOWY - ----------, ZAKRES OPCJI - 5; 10. Opona 205/65 R16C letnia - ZAKRES PODSTAWOWY - 5, ZAKRES OPCJI - 5; 11. Opona 205/65 R16C zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - 4, ZAKRES OPCJI - 4; 11. Opona 215/55 R16 letnia - ZAKRES PODSTAWOWY - 5, ZAKRES OPCJI - 5; 13. Opona 215/55 R16 zimowa - ZAKRES PODSTAWOWY - 8, ZAKRES OPCJI - 4; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Określa:Typ ogumienia (bezdętkowego), Typ pojazdu, Indeks nośności, (nie mniej niż), Indeks prędkości (nie mniej niż), Minimalna klasa efektywności paliwowej, Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni, Minimalna klasa zewnętrznego hałasu toczenia: 1. Opona 215/70 R15C Letnia, Fiat Ducato 2,3 rok produkcji 2011 VIN ZFA25000002083897, 109/107, R, E, C, 71. 2. Opona 215/70 R15C Zimowa, Fiat Ducato 2,3 rok produkcji 2011 VIN ZFA25000002083897, 109/107, R, E, C, 72. 3. Opona 235/65 R16C letnia, VW Crafter 2,0 rok produkcji 2012 VIN WV1ZZZZ2EZD6017699, 115/113, R, E, C, 72. 4. Opona 235/65 R16C zimowa, VW Crafter 2,0 rok produkcji 2012 VIN WV1ZZZZ2EZD6017699, 115/113, R, E, C, 73. 5. Opona 185R15C zimowa, Quad rok produkcji 2012 VIN TL966SP80D1900014, 103/102, P, E, C, 73. 6. Opona 7.50 R16C, Quad rok produkcji 2012 VIN TL966SP80D1900014, 108, N, E, E, 70. 7. Opona 195/65 R15 letnia, Lublin 3314 rok produkcji 2000 VIN SUL331412Y0041883, 91, T, E, C ,71. 9. Opona 195/65 R15 zimowa, Lublin 3314 rok produkcji 2000 VIN SUL331412Y0041883, 91, T ,C, C, 72. 9. Opona 255/100R16, Honker 2000 rok produkcji 2011 VIN SUL25245KB0002953, 126/124, K ,Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych istotnych wymagań. 10. Opona 205/65 R16C letnia, Skoda Octavia 1,6 rok produkcji 2008 VIN TMBCB21Z382229417, 107/105, T, E, C, 70. 11. Opona 205/65 R16C zimowa, Skoda Octavia 1,6 rok produkcji 2008 VIN TMBCB21Z382229417, 107/105, T, E, C, 73. 12. Opona 215/55 R16 letnia, Iveco Daily rok produkcji 2013 vinZCFD55C80E5967728, 93, H, C, B, 71. 13. Opona 215/55 R16 zimowa, Opel Vivaro 2,0 rok produkcji 2008 VIN WOLF7BHA68V661000, 93, H, E ,B, 71. 3. Ogumienie winno być wyprodukowane nie później niż w roku 2018, wykonane w I gatunku, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane. Dostarczone ogumienie co do jego jakości, winno gwarantować możliwość przechowywania zgodnie z PN-C-94300-7: 1997 P „Ogumienie - pakowanie, przechowywanie i transport” Przedmiot zamówienia winien spełniać uwarunkowania określone w aktualnym świadectwie homologacji wydawanym dla danego producenta lub importera opon oraz posiadać aktualną homologację wydaną na podstawie Regulaminu EKG ONZ nr 54, w zależności wg jakiego z regulaminów winno być homologowane. 4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z magazynu Zamawiającego w dniu dostawy lub w terminie 60 dni od daty ostatniej wykonanej dostawy za dany rok realizacji umowy, zużytych opon (kat.V) w ilości ogółem nie większej niż dostarczona ogółem ilość opon objętych zawartą umową, własnym załadunkiem i transportem na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować odebrane od Zamawiającego zużyte opony z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 r. poz. 799 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 922 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 09.12. 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Przedstawiciel 13WOG poinformuje Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem (licząc od terminów określonych powyżej) o przygotowaniu do odbioru zużytych opon lub o braku konieczności odbioru zużytych opon. Zamawiający może odstąpić całkowicie od przekazania zużytych opon w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 5. Dostarczone ogumienie winno być zgodne z rozmiarem podanym przez Zamawiającego oraz nie może posiadać parametrów gorszych niż wskazane w ofercie. 6. Wszystkie dostarczane opony winny być o takich samym uwarunkowaniach technicznych dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, w szczególności o takiej samej rzeźbie bieżnika, odpowiedniej do wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania na etapie realizacji umowy przedłożenia kopii dokumentu aktualnej homologacji. 7. Dostarczony przedmiot zamówienia: a) ma być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez danego producenta opon; b) powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46) - nie dotyczy opony 255/100R16 wskazanej w poz. 9 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). c) musi być opakowany w sposób zapewniający zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt oraz dokonać rozładunku towaru (Wykonawca własnym staraniem zapewnia osoby i sprzęt niezbędny do rozładunku) oraz wniesienia dostarczonego ogumienia do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia. 10. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 34351100-3. 11. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu ilościowego ogumienia podstawowego o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych na ten cel. Rzeczywista ilość sztuk zamawianego asortymentu i jego rodzaj w ramach prawa opcji jest w pełni uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia maksymalnie do łącznej wartości opcji 27.861,19 zł brutto. Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia każdorazowego aneksu ale będzie przez służbę czołgowo-samochodową pisemnie udokumentowana. W przypadku zastosowania prawa opcji cena umowy, zostanie zwiększona o wartość zrealizowanych dostaw w ramach opcji – maksymalnie o kwotę 27.861,19 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji według cen jednostkowych wykazanych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji. Prawo Zamawiającego do skorzystania z opcji dodatkowych ilości zamówienia obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 12. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą kopii / wydruku etykiety według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46) lub informacji na druku Załącznika nr 1a do SIWZ, który stanowi Informację o oferowanym przez Wykonawcę produkcie. Etykieta lub informacje o produkcie winny zawierać co najmniej następujące dane: a) nazwa producenta, b) typ bieżnika, c) indeks nośności, d) indeks prędkości, e) klasa przyczepności na mokrej nawierzchni, f) klasa efektywności paliwowej, g) klasa i wartość zewnętrznego hałasu toczenia oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 9 dotyczącej Opony 255/100R16: Informacje o produkcie winny zawierać co najmniej następujące dane: a) nazwa producenta, b) typ bieżnika, c) indeks nośności, d) indeks prędkości, Powyższe dane są wymagane w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa opon odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (podstawa: § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126, Dz.U. z 2018 r., poz. 1993) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza wydruk etykiety z internetu, kopię, zdjęcie itp.(wersja obcojęzyczna winna zostać przetłumaczona na język polski). 13. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 34351100-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-13
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-13

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 1. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. 5. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.) – Załącznik nr 3 do SIWZ - wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.) oraz firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wskazuje dane w zakresie, o którym mowa powyżej w treści oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. Realizacja podstawowego zakresu zamówienia nastąpi w sposób jednorazowy, w dwóch etapach: - (etap I) - do 14.06.2019 r. - opony letnie wskazane w poz. asortymentowej nr 1, 3, 7, 10, 11 oraz opony uniwersalnej wskazanej w poz. asortymentowej nr 6 Formularza ofertowego ( Załącznik nr 1 do SIWZ); - (etap II) - do 13.09.2019 r. - opony zimowe wskazane w poz. asortymentowej nr 2, 5, 11, 13 Formularza ofertowego ( Załącznik nr 1 do SIWZ); w jednym z dni roboczych od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.00, w piątki od 7.30 do godz. 12.30. Zakres zamówienia, wynikający w prawa opcji będzie realizowany na podstawie bieżących potrzeb, w sposób sukcesywny w okresie od zawarcia umowy do 13.09.2019 r., na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień. Termin realizacji poszczególnych zamówień – do 8 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, w jednym z dni roboczych od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.00, w piątki od 7.30 do godz. 12.30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa powyżej w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 3) Etykiety / informacje oferowanego ogumienia - zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 12 pkt. 1) 4) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 j.t.). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera dokumentacja SIWZ - załącznik do SIWZ - projekt ogólnych warunków umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (art. 147 Ustawy). 2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. 4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w dokumentach, o których mowa w Rozdziale XV ust. 3 pkt. 2-5 SIWZ Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego co do poprawności jego wniesienia (np. przesłanie projektu dokumentu wskazanego w pkt. 1–4 pod numer faksu 261 48 32 22 lub e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl, z dopiskiem Komisja przetargowa oraz wskazaniem numeru sprawy, w której zabezpieczenie zostanie ustanowione). 5. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej winno wynikać – bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 88 1010 1078 0105 5913 9120 1000 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres co najmniej od dnia obowiązywania umowy do 30 dnia po dacie zakończenia jej realizacji. 9. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę, w wysokości, o której mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a Ustawy).

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) miejsca dostawy (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym m.in. magazyn w Grubnie k. Chełmna i Brodnicy ul. Czwartaków 1), o ile wystąpią po stronie Zamawiającego okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, polegające na braku możliwości przyjęcia przedmiotu zamówienia do magazynu lub koniecznością zabezpieczenia potrzeb w rodzaju dostawy innej jednostki w rejonie zaopatrywania 13 WOG. Zamawiający nie później niż na 7 dni roboczych przed datą dostawy jest zobowiązany poinformować pisemnie, faksem lub e-mail Wykonawcę o zmianie miejsc dostawy, zmiana nie wymaga aneksu a jedynie w formie jak powyżej zgłoszenia z zachowaniem określonego terminu. 2) zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o równych lub wyższych parametrach przy zachowaniu cen wskazanych w umowie, pod warunkiem, że Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy i udowodni, że wystąpiły okoliczności od niego niezależne, których nie mógł składając ofertę z należytą starannością przewidzieć a nowo proponowany produkt spełnia wymagania co najmniej równe wymaganym przez Zamawiającego, zmiana ta wymaga aneksu. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6 Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 5. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy. 5. Kopertę należy opisać hasłem: „OFERTA PRZETARGOWA:DOSTAWA OGUMIENIA DO POJAZDÓW Z 13 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 13WOG -SPRAWA NR 15/2019 nie otwierać do dnia 27.03.2019 r. do godziny 10.00” Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 6. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 18, poziom kondygnacyjny „-1” - w dniu 27.03.2019 r. o godz. 10.00.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport gości weselnych - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport gości weselnych w dniu 24.08.2019 r. w Bydgoszczy między Hotelem Pod Orłem (ul. Gdańska) a Hotelem Pałac (ul. Konna) na ceremonię na 17 (czyli transport ok. 16.30) i z powrotem w nocy kilkoma kursami, z uwzględnieniem życzenia gości (czyli w miarę możliwości nie o sztywnie ustalonych godzinach). Zależałoby nam na transporcie samochodami osobowymi/ niewielkimi busami (nie autobusami czy autokarami). Gości jest około 94, w tym pięcioro dzieci w przedziale 4-11 roku życia i ośmioro dzieci do 4 roku życia. Proszę o podanie orientacyjnego kosztu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI