Dostawa kontenerów na odpady stałe i pojemników na odpady segregowane

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa kontenerów na odpady stałe i pojemników na odpady segregowane
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPruszcz Gdański
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPURUM Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia526189-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526189-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

PURUM Sp. z o.o.: Dostawa kontenerów na odpady stałe i pojemników na odpady segregowane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: PURUM Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36942958500000, ul. Kowalska  2 , 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 730828721, , e-mail p.olowski@purum-pruszcz.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.purum-pruszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
gminna spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.purum-pruszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.purum-pruszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Purum Sp. z o.o. ul. Kowalska 2 83-000 Pruszcz Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontenerów na odpady stałe i pojemników na odpady segregowane
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów na odpady stałe oraz sukcesywne dostawy pojemników na odpady segregowane. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 dzieli się na dwie części i obejmuje: 1) część 1: dostawa kontenerów na odpady stałe 2) część 2: sukcesywne dostawy pojemników na odpady segregowane. 3. Przedmiot zamówienia, w zakresie części 1 obejmuje dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych otwartych na odpady stałe, w łącznej ilości 17 sztuk, według poniższego zestawienia: 1) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 12-14m3 - 9 szt. 2) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 12-14m3 ze zwijaną plandeką – 2 szt. 3) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 9-11m3 – 4 szt. 4) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 9-11m3 ze zwijaną plandeką – 1 szt. 5) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 8-10m3 - 1szt. 4. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarczy kontenery do miejsca dostawy: Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, ul. Kupiecka, Pruszcz Gdański, i rozładuje je we wskazanym miejscu. 5. Przedmiot zamówienia, w zakresie części 2 obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane, w szacunkowej łącznej ilości 960 sztuk, według poniższego zestawienia: 1) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „BIO” o pojemności 120 l w ilości 100 szt. 2) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „BIO” o poj. 240 l w ilości 90 szt. 3) pojemniki dwukołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 120 l w ilości 400 szt. 4) pojemniki dwukołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 240 l w ilości 50 szt. 5) pojemniki czterokołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 1100 l w ilości 200 szt. 6) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” o poj. 240 l w ilości 10 szt. 7) pojemniki czterokołowe na odpady segregowane z płaską dzieloną pokrywą „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” o poj. 1100 l w ilości 50 szt. 8) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „PAPIER” o poj. 240 l w ilości 10 szt. 9) pojemniki czterokołowe na odpady segregowane z płaską dzielona pokrywą „PAPIER” o poj. 1100 l w ilości 50 szt. 6. Ilości pojemników wskazane w ust. 5 są ilościami szacunkowymi do kalkulacji cenowej oferty. Pojemniki będą dostarczane sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość pojemników wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od zapotrzebowania zakupiona ilość pojemników może być większa lub mniejsza od łącznej ilości pojemników wskazanej w ust. 6 o 20 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych w zakresie poszczególnych rodzajów pojemników stosownie do bieżącego zapotrzebowania. 7. Dostawy sukcesywne pojemników będą odbywały się po otrzymaniu każdorazowego zamówienia od Zamawiającego („zamówienia bieżącego”), w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia bieżącego. 8. Zamówienie bieżące, o którym mowa w ust. 7, będzie obejmowało pojemniki o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto. 9. Wykonawca będzie dostarczał pojemniki na własny koszt i własnym staraniem do bazy przy ul. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim i rozładowywał je we wskazanym miejscu.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
dla części 2: sukcesywne dostawy pojemników na odpady segregowane: 1) atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) na dostarczane pojemniki 2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane pojemniki spełniają wymagania normy PN EN-840 lub równoważnej normy międzynarodowej 3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane pojemniki posiadają certyfikat jakości RAL GZ 951/1 lub równoważny. Potwierdzenie równoważności certyfikatu powinno zawierać potwierdzenie przeprowadzenia wszystkich testów wymaganych przez RAL GZ951/1 wraz z numerem formy produkcyjnej z której wyprodukowano pojemnik poddany testom.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części 1: dostawa kontenerów na odpady stałe - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). 2) dla części 2: sukcesywne dostawy pojemników na odpady segregowane - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany Umowy, mogą dotyczyć: 1) warunków płatności, 2) poszczególnych elementów dostawy, 3) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT 4) terminu, miejsca dostawy. Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ, lub ofercie rozwiązań, w szczególności wycofania danego produktu z produkcji, 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy, przez co rozumie się: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec 3) potrzeb organizacyjnych zamawiającego. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne pod rygorem nieważności uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dostawa kontenerów na odpady stałe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia, w zakresie części 1 obejmuje dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych otwartych na odpady stałe, w łącznej ilości 17 sztuk, według poniższego zestawienia: 1) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 12-14m3 - 9 szt. 2) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 12-14m3 ze zwijaną plandeką – 2 szt. 3) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 9-11m3 – 4 szt. 4) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 9-11m3 ze zwijaną plandeką – 1 szt. 5) Kontener KP otwarty na odpady komunalne, o pojemności 8-10m3 - 1szt. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dostarczy kontenery do miejsca dostawy: Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, ul. Kupiecka, Pruszcz Gdański, i rozładuje je we wskazanym miejscu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: sukcesywne dostawy pojemników na odpady segregowane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia, w zakresie części 2 obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane, w szacunkowej łącznej ilości 960 sztuk, według poniższego zestawienia: 1) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „BIO” o pojemności 120 l w ilości 100 szt. 2) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „BIO” o poj. 240 l w ilości 90 szt. 3) pojemniki dwukołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 120 l w ilości 400 szt. 4) pojemniki dwukołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 240 l w ilości 50 szt. 5) pojemniki czterokołowe na odpady komunalne „SUCHE” o poj. 1100 l w ilości 200 szt. 6) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” o poj. 240 l w ilości 10 szt. 7) pojemniki czterokołowe na odpady segregowane z płaską dzieloną pokrywą „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” o poj. 1100 l w ilości 50 szt. 8) pojemniki dwukołowe na odpady segregowane „PAPIER” o poj. 240 l w ilości 10 szt. 9) pojemniki czterokołowe na odpady segregowane z płaską dzielona pokrywą „PAPIER” o poj. 1100 l w ilości 50 szt. 2. Ilości pojemników wskazane w ust. 1 są ilościami szacunkowymi do kalkulacji cenowej oferty. Pojemniki będą dostarczane sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość pojemników wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od zapotrzebowania zakupiona ilość pojemników może być większa lub mniejsza od łącznej ilości pojemników wskazanej w ust. 6 o 20 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych w zakresie poszczególnych rodzajów pojemników stosownie do bieżącego zapotrzebowania. 3. Dostawy sukcesywne pojemników będą odbywały się po otrzymaniu każdorazowego zamówienia od Zamawiającego („zamówienia bieżącego”), w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia bieżącego. 4. Zamówienie bieżące, o którym mowa w ust. 3, będzie obejmowało pojemniki o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto. 5. Wykonawca będzie dostarczał pojemniki na własny koszt i własnym staraniem do bazy przy ul. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim i rozładowywał je we wskazanym miejscu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres gwarancji 10,00
posiadane certyfikaty jakości 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport przyczepy kempingowej - Hoorn - Człuchów
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport przyczepy kempingowej. Masa: 1350 kg. Termin: do końca czerwca (żeby była już w Polsce). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW Zamość
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI