Dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich oraz części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZamość
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538253-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538253-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu: Dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich oraz części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny 61402337000000, ul. Wojska Polskiego  2F , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 181 536, e-mail 32wog.zampub@ron.mil.pl, faks 261 181 607.
Adres strony internetowej (URL): www.32wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.32wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.32wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, bud. nr 33 pok. nr 12 - Kancelaria Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich oraz części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.
Numer referencyjny: ZP/PN/13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich oraz części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego. Pod pojęciem wyrób fabrycznie nowy Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta wyrobu, które zostały opracowane (zaprojektowane) w celu zapewnienia optymalnej jakości, wydajności i niezawodności zgodnie z przeznaczeniem, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyclingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Opony do pojazdów winny być bezwarunkowo fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane), w chwili dostawy do Zamawiającego nie powinny być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oponach (tzn. wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od daty dostawy). Przedmiot zamówienia składa się z poszczególnych zestawów. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów wraz z transportem i rozładunkiem do ww. magazynów Zamawiającego. 2) Pod pojęciem „wyrób fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta wyrobu, które zostały opracowane (zaprojektowane) w celu zapewnienia optymalnej jakości, wydajności i niezawodności zgodnie z przeznaczeniem, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyclingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 3) Opony do pojazdów winny być bezwarunkowo fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane), w chwili dostawy do Zamawiającego nie powinny być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oponach (tzn. wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od daty dostawy). 4) Pod pojęciem „wyrób równoważny” Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych lub lepszych w zakresie wydajności w stosunku do wyrobu zalecanego przez producenta sprzętu. Jest wyrobem fabrycznie nowym. 5) Oferowany „wyrób równoważny” nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych wyrobów. 6) Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym w rubryce 4 oznaczenia oferowanego wyrobu (w sposób jasny i czytelny, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację poprzez podanie - nazwę producenta, numeru katalogowego, typu, wersji, parametrów, itp. – celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanego wyrobu z wymaganiami przedmiotowymi). Część nr 1 – dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie części nr 1 określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ 2) Rozdzielnik dostaw i fakturowania dla przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ Część nr 2 – dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie części nr 2 określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ 2) Rozdzielnik dostaw i fakturowania dla przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ Istotne informacje mające wpływ na prawidłowy proces realizacji zamówienia: • Dostarczone wyroby będą fabrycznie nowe. • Okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, na opony nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostarczenia. • Dostawa w jednej partii (przesyłce). • J.m. na fakturze zgodna z j.m. w specyfikacji. Nazwa wyrobu na fakturze zgodna z nazwą wyrobu w ofercie. Osobna faktura na każdy zestaw. • Wykonawca zapewni we własnym zakresie rozładunek dostarczonych wyrobów do budynku magazynu. • O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. • Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, która nie została mu zaawizowana. • Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, która przekracza ilości oraz zawiera inny asortyment, bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodnym z opisem przedmiotu umowy), w tym przypadku Zamawiający e-mailem powiadomi Wykonawcę o przyczynach. Czynność odbioru w tym, przypadku zostanie powtórzona. • Dostarczone wyroby będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta zabezpieczające przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Na opakowaniu należy umieścić: nazwę wyrobu lub jego symbol literowy, nazwę producenta, datę produkcji, jednostkę miary. Wyroby zapakowane nieprawidłowo nie zostaną przyjęte przez zamawiającego. • Wykonawca oświadcza, iż wraz z dostawą wyrobów dostarczy odpowiednio: atesty, certyfikaty, karty charakterystyki, świadectwa aprobaty technicznej, szczegółowe wykazy ukompletowania materiałów oznaczonych j.m. – kpl. dokumenty do zgłoszenia urządzeń w UDT, świadectwa legalizacji. • Z czynności odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek zostanie sporządzony w dniu dostawy „protokół zdawczo-odbiorczy” z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Sporządzającym „protokół” będzie wykonawca. • Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać: • Numer i datę wystawienia, • Pełną nazwę Wykonawcy, • Pełną nazwę Zamawiającego, • Podstawę przekazania – numer i datę umowy, • Pełną nazwę przedmiotu umowy wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi dane wyroby (nr fabryczny, rok produkcji, itp.), • Cenę i wartość brutto przedmiotu umowy, • Wykaz przekazanej dokumentacji oraz elementów wyposażenia, jeżeli występuje, • Datę, • Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy • Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. • Warunki i termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dostarczenia faktury. • Okres gwarancji i przydatności na części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - nie krótszy niż 24 miesięcy od daty dostarczenia, gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta, okres gwarancji na opony - nie krótszy niż 36 miesięcy od daty dostarczenia. • Rodzaj dokumentu potwierdzającego parametry techniczno-jakościowe a wymaganego od Wykonawcy do oferty lub dostawy: Opis wskazanych danych oferowanego asortymentu w ofercie. • Warunki dostawy: Asortyment dostarczyć własnym transportem, na własny koszt, w jednej dostawie (jednej partii) wg rozdzielnika dostaw i fakturowania (załącznik nr 1b, 2b) do: ZESTAWY: B,C,E,F,H,M,P, - magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Zamość ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – budynek nr 72 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). ZESTAW: J - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów budynek nr 16 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). ZESTAWY: A,D,G,H,I,K,L,Ł,N,O,R, - magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Lublin ul. Herberta 49, 20-400 Lublin – budynek nr 165 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku).

II.5) Główny kod CPV: 34300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34351100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie części nr 1 i części nr 2: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty wskazane w Rozdziale XII B. pkt 3 ppkt 1), 2), 3), 4) w odniesieniu do tych podmiotów. 6) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - dokumenty wskazane w Rozdziale XII B. pkt 3 ppkt 1), 2), 3), 4) w odniesieniu do tego podwykonawcy. 7) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII B. pkt 3 ppkt 1), 2), 3), 4) składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie CZĘŚCI NR 1: • 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) W zakresie CZĘŚCI NR 2: • 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 259). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/13/2019 – dostawa fabrycznie nowych wyrobów: części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich oraz opon do pojazdów silnikowych w zakresie CZĘŚCI NR …”4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.04.2019 r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość; 2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich oraz części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego. Nr sprawy ZP/PN/13/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity), dalej “ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 1: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. Pod pojęciem „wyrób fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta wyrobu, które zostały opracowane (zaprojektowane) w celu zapewnienia optymalnej jakości, wydajności i niezawodności zgodnie z przeznaczeniem, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyclingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Pod pojęciem „wyrób równoważny” Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych lub lepszych w zakresie wydajności w stosunku do wyrobu zalecanego przez producenta sprzętu. Jest wyrobem fabrycznie nowym. Oferowany „wyrób równoważny” nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym w rubryce 4 oznaczenia oferowanego wyrobu (w sposób jasny i czytelny, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację poprzez podanie - nazwę producenta, numeru katalogowego, typu, wersji, parametrów, itp. – celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanego wyrobu z wymaganiami przedmiotowymi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie części nr 1 określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ 2) Rozdzielnik dostaw i fakturowania dla przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyrobów w zakresie części nr 2: opony do pojazdów silnikowych wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego. 2) Pod pojęciem „wyrób fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta wyrobu, które zostały opracowane (zaprojektowane) w celu zapewnienia optymalnej jakości, wydajności i niezawodności zgodnie z przeznaczeniem, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyclingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Opony do pojazdów winny być bezwarunkowo fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane), w chwili dostawy do Zamawiającego nie powinny być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na oponach (tzn. wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od daty dostawy). Pod pojęciem „wyrób równoważny” Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny ze sprzętem do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych lub lepszych w zakresie wydajności w stosunku do wyrobu zalecanego przez producenta sprzętu. Jest wyrobem fabrycznie nowym. Oferowany „wyrób równoważny” nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym w rubryce 4 oznaczenia oferowanego wyrobu (w sposób jasny i czytelny, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację poprzez podanie - nazwę producenta, numeru katalogowego, typu, wersji, parametrów, itp. – celem dokonania sprawdzenia zgodności i weryfikacji oferowanego wyrobu z wymaganiami przedmiotowymi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie części nr 2 określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ 2) Rozdzielnik dostaw i fakturowania dla przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34351100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę aktualizację mapy do nawigacji - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę aktualizację mapy do nawigacji. Jestem posiadaczem Hondy Accord 2013 r. 2.0l. Proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI