Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Opole
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia536353-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536353-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Miasto Opole: Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Opole, krajowy numer identyfikacyjny 53141266800000, ul. Rynek-Ratusz  - , 45-015  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 44 38 702, e-mail pzp@um.opole.pl, faks 77 44 58 326.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.um.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Opola, Wydział Zamówień Publicznych ul. Piastowska 17, pokój 515 (budynek Instytutu Śląskiego) 45-081 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
Numer referencyjny: ZP.042.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1: Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla przedszkoli w kolorze niebieskim i zielonym wraz z oznakowaniem. Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Edukacyjne pojemniki dla przedszkoli powinny być w kształcie bajkowych postaci (np. zwierzątek) lub bajkowych przedmiotów. 2. Pojemnik musi przedstawiać całą postać lub przedmiot. 3. Pojemniki powinny być co najmniej w 80% w kolorze niebieskim tożsamym z kolorem niebieskich pojemników do segregacji odpadów z papieru, oraz co najmniej w 80% w kolorze zielonym tożsamym z kolorem zielonych pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych ze szkła na terenie miasta Opola. 4. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 5. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 6. Specyfikacja: Ilość: 38 szt. pojemników niebieskich i 38 szt. pojemników zielonych; Rodzaj pojemnika: Zewnętrzny; Wysokość: 800 mm do 1300 mm; Szerokość: do 800 mm; Pojemność: 50 l do 90 l; Materiał: Polietylen co najmniej średniej gęstości plus stabilizator UV wykonany w technice rotomouldingu lub wykonany z innego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na uderzenia i warunki atmosferyczne; Funkcjonalność: Pojemnik z otworem wrzutowym, wkład metalowy lub plastikowy wyciągany górą lub za pomocą otwieranych drzwiczek na tylnej ścianie, zamykany na klucz (obowiązkowo klucz do każdej szt. pojemnika); Inne: Możliwość mocowania do podłoża; Waga: 10 kg do 20 kg. Wskazane w ofercie pojemniki w zakresie Zadania nr 1 (pojemniki niebieskie i zielone) mają być w tym samym kształcie. Zadanie nr 2: Dostawa zestawów, edukacyjnych pojemników (systemów) do segregacji odpadów komunalnych dla szkół podstawowych wraz z oznakowaniem. Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Zestawy (systemy) pojemników do szkół powinny składać się z 4 pojemników do segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów bio. 2. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 3. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 4. Specyfikacja: Ilość: 44 zestawy (systemy) czterech pojemników do segregacji odpadów; Rodzaj pojemnika: Wewnętrzny; Kolor: Kolor pojemnika zgodny z kolorem przyporządkowanej frakcji odpadów (niebieski, żółty, zielony i brązowy) lub jednolity (np. jasnobeżowy, jasnoszary itp.) z otworami wrzutowymi w kolorach zgodnych z frakcją odpadów (niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym). Oznakowanie w formie opisanych etykiet których treść zostanie przekazana przez Zamawiającego; Wysokość: do 700 mm; Szerokość pojedynczego pojemnika: do 400 mm; Pojemność: 50 l. do 80 l.; Materiał: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na uderzenia; Funkcjonalność: Pojemniki z otworem wrzutowym; możliwość umocowania worka na odpady wewnątrz pojemnika; Inne: Pierścień do przytrzymywania worków, bez dodatkowych mocowań; Waga: Do 5 kg.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przesłania kart katalogowych pojemników (lub innych podobnych materiałów) potwierdzających spełnienie wymagań technicznych i użytkowych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla przedszkoli w kolorze niebieskim i zielonym wraz z oznakowaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Edukacyjne pojemniki dla przedszkoli powinny być w kształcie bajkowych postaci (np. zwierzątek) lub bajkowych przedmiotów. 2. Pojemnik musi przedstawiać całą postać lub przedmiot. 3. Pojemniki powinny być co najmniej w 80% w kolorze niebieskim tożsamym z kolorem niebieskich pojemników do segregacji odpadów z papieru, oraz co najmniej w 80% w kolorze zielonym tożsamym z kolorem zielonych pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych ze szkła na terenie miasta Opola. 4. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 5. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 6. Specyfikacja: Ilość: 38 szt. pojemników niebieskich i 38 szt. pojemników zielonych; Rodzaj pojemnika: Zewnętrzny; Wysokość: 800 mm do 1300 mm; Szerokość: do 800 mm; Pojemność: 50 l do 90 l; Materiał: Polietylen co najmniej średniej gęstości plus stabilizator UV wykonany w technice rotomouldingu lub wykonany z innego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na uderzenia i warunki atmosferyczne; Funkcjonalność: Pojemnik z otworem wrzutowym, wkład metalowy lub plastikowy wyciągany górą lub za pomocą otwieranych drzwiczek na tylnej ścianie, zamykany na klucz (obowiązkowo klucz do każdej szt. pojemnika); Inne: Możliwość mocowania do podłoża; Waga: 10 kg do 20 kg. Wskazane w ofercie pojemniki w zakresie Zadania nr 1 (pojemniki niebieskie i zielone) mają być w tym samym kształcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa zestawów, edukacyjnych pojemników (systemów) do segregacji odpadów komunalnych dla szkół podstawowych wraz z oznakowaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Zestawy (systemy) pojemników do szkół powinny składać się z 4 pojemników do segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów bio. 2. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 3. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 4. Specyfikacja: Ilość: 44 zestawy (systemy) czterech pojemników do segregacji odpadów; Rodzaj pojemnika: Wewnętrzny; Kolor: Kolor pojemnika zgodny z kolorem przyporządkowanej frakcji odpadów (niebieski, żółty, zielony i brązowy) lub jednolity (np. jasnobeżowy, jasnoszary itp.) z otworami wrzutowymi w kolorach zgodnych z frakcją odpadów (niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym). Oznakowanie w formie opisanych etykiet których treść zostanie przekazana przez Zamawiającego; Wysokość: do 700 mm; Szerokość pojedynczego pojemnika: do 400 mm; Pojemność: 50 l. do 80 l.; Materiał: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na uderzenia; Funkcjonalność: Pojemniki z otworem wrzutowym; możliwość umocowania worka na odpady wewnątrz pojemnika; Inne: Pierścień do przytrzymywania worków, bez dodatkowych mocowań; Waga: Do 5 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport mebli - Strzelce Opolskie - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport mebli w postaci meblościanki, pojedynczych szafek, sofy z bloku w Strzelcach Opolskich do Kędzierzyna, konkretnie do Miejsca Kłodnickiego. Potrzebne wynoszenie i wnoszenie mebli. Mieszkanie do wynoszenia to I piętro, wnoszenie zaś parter domku i podwórko. Interesuje mnie jak najbliższy termin, proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wieży widokowej na Jagodnej.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Przebudowa chodnika w miejscwości Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka gmina Gniezno
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI