Dostawa czterech samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z napędem 4x4 dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa czterech samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z napędem 4x4 dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia536770-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536770-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: dostawa czterech samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z napędem 4x4 dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 00051417600000, ul. ul. Basztowa  22 , 31-156  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3921 338, e-mail zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl, faks 12 3921956.
Adres strony internetowej (URL): www.malopolska.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.malopolska.uw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej pod podanym niżej adresem
Adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa czterech samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z napędem 4x4 dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
Numer referencyjny: WL-IV.272.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech o tożsamych parametrach, fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, niezarejestrowanych i nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z napędem 4x4 rok produkcji 2019, spełniających wymagania przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruch drogowego i posiadających obowiązkowe polskie świadectwo homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, znajduje się w załącznikach do swiz: zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 2 do siwz – wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 34113300-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 31.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, tj. specyfikacji technicznej oferowanego produktu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) formularz oferty wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 4) kserokopię dowodu wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.19.2019 wadium – dostawa samochodów terenowych”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110) – załączone do oferty (tj. w osobnej kopercie z ofertą) lub składane (przed upływem terminu składania ofert!) w siedzibie zamawiającego, tj. na dzienniku podawczym (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, parter, pokój nr 24), za potwierdzeniem przyjęcia, w kopercie opisanej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Administracji i Logistyki, Oddział Zamówień Publicznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Wadium w postępowaniu znak WL-IV.272.19.2019 Dostawa samochodów terenowych 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, - zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja na nowy samochód 14,00
gwarancja na powłokę lakierniczą 10,00
gwarancja na perforację nadwozia 10,00
Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) w cyklu mieszanym, według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych 2,00
Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2 w jednostkach g/km) w cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji 2,00
Łączna wielkość emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) i węglowodorów (THC+NMHC) (w jednostkach mg/km), zgodnie z wynikami badań homologacji 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 2. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru: C = (Cmin / Cob) x 60 gdzie: C – ilość punktów oferty badanej Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert Cob – cena oferty badanej W kryterium „cena” Wykonawca może zdobyć maksymalnie 60 punktów. 3. W kryterium „Gwarancja na nowy samochód” oferta może otrzymać maksymalnie 14 pkt, a minimalny okres, na jaki Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji wynosi 2 lata. Wykonawca podaje okres gwarancji wyłącznie w latach. Liczba lat musi być określona jedną liczbą całkowitą. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z następującą zasadą: Liczba lat gwarancji w ofercie: 2 lata – 0 pkt 3 lata – 3 pkt 4 lata – 6 pkt 5 lat – 9 pkt 6 lat – 11 pkt 7 lat lub więcej – 14 pkt W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu, na jaki udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 2 lata i otrzyma 0 punktów. 4. W kryterium „Gwarancja na powłokę lakierniczą” oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt, a minimalny okres, na jaki Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji wynosi 3 lata. Wykonawca podaje okres gwarancji wyłącznie w latach. Liczba lat musi być określona jedną liczbą całkowitą. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z następującą zasadą: Liczba lat gwarancji w ofercie: 3 lata – 0 pkt 4 lata – 2 pkt 5 lat – 5 pkt 6 lat – 7 pkt 7 lat lub więcej – 10 pkt W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu, na jaki udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 3 lata i otrzyma 0 punktów. 5. W kryterium „Gwarancja na perforację nadwozia” oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt, a minimalny okres, na jaki Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji wynosi 6 lat. Wykonawca podaje okres gwarancji wyłącznie w latach. Liczba lat musi być określona jedną liczbą całkowitą. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z następującą zasadą: Liczba lat gwarancji w ofercie: 6 lat – 0 pkt 7 lat – 3 pkt 8 lat – 5 pkt 9 lat – 8 pkt 10 lat lub więcej – 10 pkt W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu, na jaki udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 6 lat i otrzyma 0 punktów. 6. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „Wielkość zużywanej energii …” zostanie obliczona według wzoru: E = najniższe zużycie energii w ofertach/zużycie energii w ofercie badanej x 2 W kryterium „Wielkość zużywanej energii …” Wykonawca może zdobyć maksymalnie 2 punkty. 7. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla …” zostanie obliczona według wzoru: Dw = najniższa emisja dwutlenku węgla w ofertach/emisja dwutlenku węgla w ofercie badanej x 2 W kryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla …” Wykonawca może zdobyć maksymalnie 2 punkty. 8. Liczba punktów, jaką uzyska wykonawca w kryterium „Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów …” zostanie obliczona według wzoru: T = najniższa łączna emisja tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów w ofertach/łączna emisja tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów w ofercie badanej x 2 W kryterium „Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów …” Wykonawca może zdobyć maksymalnie 2 punkty. 9. Cena ofertowa oraz inne informacje stanowiąc podstawę oceny ofert (przyznania punktacji), zostaną podane przez Wykonawcę w „formularzu oferty” składanym zgodnie z pkt. 6.1.1 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 10. Zamawiający obliczy zgodnie z powyższymi zasadami wartość punktową każdej oferty. 11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę części samochodowych - Oświęcim
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę części samochodowych: 1. Sprzęgło VHT 04 - 1 szt. 2. Sprzęgło VHT 07 - 1 szt .
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI