DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, AKCESORIÓW I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW ORAZ OBRĘCZY...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, AKCESORIÓW I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW ORAZ OBRĘCZY - SPRAWA NR 22/2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrudziądz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533554-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533554-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, AKCESORIÓW I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW ORAZ OBRĘCZY - SPRAWA NR 22/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Informacje w zakresie ochrony danych w odniesieniu do RODO znajdują się w SIWZ
I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej w formie i identyfkacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w kopercie oznaczonej: „OFERTA PRZETARGOWA: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, AKCESORIÓW I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW ORAZ OBRĘCZY" – sprawa numer 22/2019 nie otwierać do dnia 15.04.2019 r. do godziny 11.00”
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, AKCESORIÓW I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW ORAZ OBRĘCZY - SPRAWA NR 22/2019
Numer referencyjny: 22/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów, akcesoriów i wyposażenia pojazdów oraz obręczy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego o według zadań następująco: ZADANIE NR 1: Dostawa części zamiennych do pojazdów ZADANIE NR 2: Dostawa akcesoriów i wyposażenia pojazdów ZADANIE NR 3: Dostawa obręczy 2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu i być zgodny z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu (o ile dotyczy). 2) Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać parametry określone przez Zamawiającego w przywołanych w treści Formularza ofertowego numerach katalogowych produktów, z tym, że przedmiotowe numery katalogowe mają charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny co do wymaganych parametrów i nie nakładają na Wykonawcę obowiązku dostawy tak konkretnie określonych numerem katalogowym produktów (o ile dotyczy). 3) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu. 3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień wskazany dla każdej pozycji asortymentowej został ujęty w Załączniku nr 1 do SIWZ 4. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy,

II.5) Główny kod CPV: 34300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34324000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 8
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 2 Ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań: 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Ograniczenie liczby części zamówienia jakie Zamawiający udzieli jednemu Wykonawcy w myśl art. 36aa ust. 4 Ustawy nie ma zastosowania. 2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w danym zadaniu. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.) – Załącznik nr 3 do SIWZ - wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.) oraz firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wskazuje dane w zakresie, o którym mowa powyżej w treści oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 6. Zamówienie publiczne - dostawa przedmiotu zamówienia do magazynu w zadaniu nr 1-3 będzie zrealizowana w terminie do 8 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. (od poniedziałku do czwartku – w godzinach od 7.30 do 15.00, w piątki od 7.30 do godz. 12.30.)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie, o którym mowa powyżej w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę w zadaniu nr 1 wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 600,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 t.j.). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera dokumentacja SIWZ - załącznik do SIWZ - projekt ogólnych warunków umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (art. 147 Ustawy). 2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. 4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w dokumentach, o których mowa w Rozdziale XV ust. 3 pkt. 2-5 SIWZ Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego co do poprawności jego wniesienia (np. przesłanie projektu dokumentu wskazanego w pkt. 1–4 pod numer faksu 261 48 32 22 lub e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl, z dopiskiem Komisja przetargowa oraz wskazaniem numeru sprawy, w której zabezpieczenie zostanie ustanowione). 5. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej winno wynikać – bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 88 1010 1078 0105 5913 9120 1000 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres co najmniej od dnia obowiązywania umowy do 30 dnia po dacie zakończenia jej realizacji. 9. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę, w wysokości, o której mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a Ustawy).

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) miejsca dostawy (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym m.in. magazyn w Grubnie k. Chełmna i Brodnicy ul. Czwartaków 1), o ile wystąpią po stronie Zamawiającego okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, polegające na braku możliwości przyjęcia przedmiotu zamówienia do magazynu lub koniecznością zabezpieczenia potrzeb w rodzaju dostawy innej jednostki w rejonie zaopatrywania 13 WOG. Zamawiający nie później niż na 7 dni roboczych przed datą dostawy jest zobowiązany poinformować pisemnie, faksem lub e-mail Wykonawcę o zmianie miejsc dostawy, zmiana nie wymaga aneksu a jedynie w formie jak powyżej zgłoszenia z zachowaniem określonego terminu. 2) zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o równych lub wyższych parametrach przy zachowaniu cen wskazanych w umowie, pod warunkiem, że Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy i udowodni, że wystąpiły okoliczności od niego niezależne, których nie mógł składając ofertę z należytą starannością przewidzieć a nowo proponowany produkt spełnia wymagania co najmniej równe wymaganym przez Zamawiającego, zmiana ta wymaga aneksu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6 Ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy; Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny „-1” - w dniu 15.04.2019 r. o godz. 11.00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn.zm.) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ;Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 6. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty. ;Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa części zamiennych do pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Uszczelka pokrywy nasady głowicy do Honker 2424, rok prod. 2005, nr VIN SUL24244450002108 - 10 szt; 2 Końcówka drążka kierowniczego prawa do IVECO EUROCARGO ML160E25, rok prod. 2011, nr VIN ZCFA1MJ04C2587408 - 40 szt; 3 Uszczelka pokrywy głowicy do IVECO EUROCARGO ML160E25, rok prod. 2011, nr VIN ZCFA1MJ04C2587408 - 80 szt; 4 Uszczelka pod głowicę do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 30 szt; 5 Zawór do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 60 szt; 6 Zawór do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 60 szt; 7 Przewód elastyczny do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 80 szt; 8 Pasek klinowy 10x800 - 15 szt; 9 Pasek klinowy 4PK 1075 - 10 szt; 10 Pasek klinowy 4PK 1102 EE - 10 szt; 11 Pierścień uszczelniający o wzmocnionej żywotności 55x80x8, nie czarny - 100 szt; 12 Pierścień uszczelniający o wzmocnionej żywotności 35x47x7, nie czarny - 20 szt; 13 Pierścień uszczelniający 130x160x15 - 40 szt; 14 Podkładka miedziana 14x20x1.5 - 500 szt; 15 Podkładka miedziana 10x14x1 - 600 szt; 16 Podkładka miedziana 12x16x1 - 500 szt; 17 Podkładka miedziana 16x20x1.5 - 500 szt; 18 Podkładka miedziana 8x14x1 - 600 szt; 19 Poodkładka miedziana 30x36x2 - 500 szt; 20 Podkładka miedziana 14x20x1,5 - 500 szt; 21 Podkładka miedziana 14x18x1,5 - 500 szt; 22 Podkładka miedziana 8x12x1 - 500 szt; 23 Podkładka miedziana 20x26x1,5 - 500 szt; 24 Podkładka miedziana 16x22x1,5 - 500 szt; 25 Podkładka miedziana 10x16x1 - 500 szt; 26 Czujnik spadku ciśnienia do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 70 szt; 27 Pompa hamulcowa do Star 1142, rok prod. 1998, nr VIN SUS1142CEW0014649 - 6 szt; 28 Przewód do paliwa i oleju Fi 3,2 w odcinkach min. 25m, max 50m - 50 szt; 29 Przewód do paliwa i oleju Fi 5 w odcinkach min. 25m, max 50m - 100 szt; 30 Przewód do paliwa i oleju Fi 6 w odcinkach min. 25m, max 50m - 100 szt; 31 Przewód do paliwa i oleju Fi 8 w odcinkach min. 25m, max 50m - 100 szt; 32 Przewód do paliwa i oleju Fi 12 w odcinkach min. 20m, max 50m - 100 szt; 33 Sprężyna szczęki do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 80 szt; 34 Przekładnia kierownicza typ ZF do Star 266, rok prod. 1988, nr VIN 8120344 - 10 szt; 35 Pompa podciśnienia do Lublin 3322, rok prod. 1999, nr VIN SUL332212X0036333 - 5 szt; 36 Uszczelka pokrywy pompy podciśnieniowej do Lublin 3322, rok prod. 1999, nr VIN SUL332212X0036333 - 10 szt; 37 Krzyżak kpl 30x91,6 do Honker 2324, rok prod. 1999, nr VIN SUL 232414X0000501 - 20 szt; 38 Lampa oświetlenia tablicy rejetracyjnej do Honker 2000, rok prod. 2011 nr VIN SUL25245KB0002899 - 10 szt; 39 Lampa oświetlenia tablicy rejetracyjnej pojazdów ciężarowych, przyczep - 20 szt; 40 Urządzenie grzewczo-wentylacyjne 24V do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 20 szt; 41 Zbiornik wyrównawczy odgazowujący do Honker 2000, rok prod. 2011 nr VIN SUL25245KB0002899 - 10 szt; 42 Żarówka 24V 21W H21W - 50 szt; 43 Sprężarka kompletna do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 5 szt; 44 Włącznik zapłonu kostka 4 PIN do Lublin 3322, rok prod. 1999, nr VIN SUL332212X0036333 - 10 szt; 45 Czujnik ABS do Fiat Ducato, rok prod. 2004, nr VIN ZFA24400007511211 - 5 szt; 46 Czujnik ABS koła tylnego do Fiat Ducato 3.0, rok prod. 2008, nr VIN ZFA25000001520126 - 5 szt; 47 Zestaw łożysk koła do Fiat Ducato 3.0, rok prod. 2008, nr VIN ZFA25000001520126 - 5 szt; 48 Klocki hamulcowe tył Fiat Ducato 3.0, rok prod. 2008, nr VIN ZFA25000001520126 - 5 szt; 49 Wirnik kompletny do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 0424620 - 30 szt; 50 Zawór hamulcowy do Jelcz 325 DS.101R, rok prod. 1985, nr VIN 08757 - 3 szt; 51 Wtyczka adapter przyczepy 15pin 2x7 ISO12098. Przeznaczenie: połączenie pojazdu Jelcz 442.32 gniazdo 15PIN z przyczepą D675 wtyczka 2x7PIN. - 10 szt; 52 Miska olejowa kompletna z oringiem i korkiem gwintowanym do Iveco Eurocargo, rok prod. 2011, nr VIN ZCFA1MJ04C2587408 - 3 szt; 53 Uszczelka miski olejowej do Iveco Eurocargo, rok prod. 2011, nr VIN ZCFA1MJ04C2587408 - 5 szt; 54 Zbiornik wyrównawczy do Iveco Eurocargo, rok prod. 2011, nr VIN ZCFA1MJ04C2587408 - 5 szt; 55 Zapięcie gumowe skrzynki akumulatora Star 200, rok prod. 1986, nr VIN A2000253371 - 100 szt; 56 Resor tylni do Lublin 3322, 7 piór, 7 cm szerokości, rok prod. 1997, nr VIN SUL332211V0024319 - 4 szt; 57 Amortyzator przedni do Fiat Ducato 2.3JTD, rok prod. 2007, nr VIN ZFA25000001283549 - 4 szt; 58 Amortyzator tylni do Fiat Ducato 2.3JTD, rok prod. 2007, nr VIN ZFA25000001283549 - 4 szt; 59 Resor tylni do Fiat Ducato 2.3JTD, rok prod. 2007, nr VIN ZFA25000001283549 - 4 szt; 60 Poduszka silnika Fiat Ducato 2.3JTD, rok prod. 2007, nr VIN ZFA25000001283549 - 4 szt; 61 Uszczelniacz wału korbowego 85-115-15 - 10 szt; 62 Uszczelniacz wału korbowego 85-110-12 - 10 szt; 63 Żarówka 24V 60W z gwintem E27 - 100 szt; 64 Osłona gumowa cięgła do Star 266, rok prod. 1990, nr VIN 124181 - 20 szt; 65 Wkład filtra oleju - 20 szt; 66 Uszczleka pokrywy zaworów do Opel Vectra II 1.8, rok prod. 2005, nr VIN W0L0ZCF6951105355 - 3 szt; 67 Dętka 8.25x20 - 30 szt; 68 Zestaw naprawczy rozrządu 06A198119 do samochodu SKODA OCTAVIA 1,6 1Z MPI OSOB nr VIN TMBCA21Z772148003 rok produkcji 2007 - 1 szt; 69 Pompa wody do samochodu SKODA OCTAVIA 1,6 1Z MPI OSOB nr VIN TMBCA21Z772148003 rok produkcji 2007 - 1 szt; 70 Pompa hamulcowa tył 34.51130.6002 do samochodu STAR 266 M2, rok prod. 1984, nr VIN 4113413 modernizacja do M2 lata 2011 - 2013 - 5 szt; 71 Sprężyna miękka pedału gazu do AUTOSAN-H 9-20.42, rok prod.1987, nr VIN 580406 - 30 szt; 72 Zawór EGR do Fiat DUCATOAUTO HIT 2,2 MULTIJET, rok prod. 2010, nr VIN ZFA000001880560 - 1 szt; 73 Filtr cząsteczek stałych do VOLKSWAGEN C2 CRAFTER, rok prod. 2012, nr VIN WV1ZZZ2ED6019512 - 1 szt;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa akcesoriów i wyposażenia pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Komplet dywaników gumowych dopasowanych do modelu Opel Vivaro 2.0 CDTI, rok prod. 2008, nr VIN WOLF7BHA68V661000. Na przód: 2 elementy, kierowca plus pasażer. Głęboka kratka i sztywny rant o wysokości min. 1 cm zapobiegający wylewaniu się wody, wzmocnienie pod nogami kierowcy. Kolor czarny." - 3 kpl. 2 "Pokrowce dopasowane do foteli modelu Opel Vivaro 2.0 CDTI, rok prod. 2008, nr VIN WOLF7BHA68V661000. Komplet składający się z 5 sztuk - przód 2 szt, tył 3 szt. PRZÓD: 2 pojedyncze fotele, 2 osobne zagłówki, regulacje lędźwiowe oraz kieszenie w obu fotelach. TYŁ: 3 fotele pojedyncze, wysokie bez osobnego zagłówka. Skrajne tylne fotele w górnej części pokrowca (po zewnętrznych stronach) wycięcie na pasy ramieniowe. Fotel tylny środkowy – pas biodrowy. Wykonanie: Eko-skóra oraz materiał tapicerski w środkowej części. Materiały dodatkowo laminowane pianką poliuretanową oraz podszewką. Pokrowce zakrywające przednie fotele w całości tylna część to czarny materiał poliestrowy. W zestawie haczyki oraz inne elementy montażowe oraz instrukcja montażu." - 1 kpl. 3 "Pokrowce dopasowane do foteli modelu Volkswagen Crafter 2.0 TDI, rok prod. 2014, nr VIN WV1ZZZ2EZE6027654. Komplet składający się z 5 sztuk - przód 2 szt, tył 3 szt. - . (tyle posiadamy foteli, nie liczymy krzeseł plastikowych w trzecim przedziale). PRZÓD: 2 pojedyncze fotele, 2 osobne zagłówki, 2 podłokietniki na środku, regulacje lędźwiowe oraz kieszenie w obu fotelach. TYŁ: 3 fotele pojedyncze, wysokie bez osobnego zagłówka; w górnej części (po lewej stronie) pokrowca wycięcie na pasy ramieniowe. Wykonanie: Eko-skóra oraz materiał tapicerski w środkowej części. Materiały dodatkowo laminowane pianką poliuretanową oraz podszewką. Pokrowce zakrywające przednie fotele w całości tylna część to czarny materiał poliestrowy. W zestawie haczyki oraz inne elementy montażowe oraz instrukcja montażu." - 1 kpl. 4 "Komplet dywaników gumowych dopasowanych do modelu Fiat Ducato 2,3 JTD, rok produkcji 2013, nr VIN ZFA25000002472081. Na przód: 2 elementy, kierowca plus pasażer. Głęboka kratka i sztywny rant o wysokości min. 1 cm zapobiegający wylewaniu się wody, wzmocnienie pod nogami kierowcy. Kolor czarny." - 1 kpl 5 "Pokrowce dopasowane do modelu Skoda Octavia 1.6, rok prod. 2008, nr VIN TMBCB21Z382229417. PRZÓD • 2 pojedyncze fotele • 2 zagłówki podłokietnik na środku • regulacje lędźwiowe oraz kieszenie w obu fotelach TYŁ • kanapa dzielona 2/1 (węższa część za kierowcą) • 3 zagłówki nachodzące na oparcie • podłokietnik • otwór na pas ramieniowy Wykonanie: eko-skóra oraz materiał tapicerski w środkowej części. Materiały dodatkowo laminowane pianką poliuretanową oraz podszewką. Pokrowce zakrywające przednie fotele w całości tylna część to czarny materiał poliestrowy. Bezpieczeństwo (AIRBAG) Zastosowanie szwu nie zakłócającego pracy AIRBAG-ów. W zestawie haczyki oraz inne elementy montażowe oraz instrukcja montażu." - 1 kpl 6 "Komplet dywaników gumowych dopasowanych do Skoda Octavia 1.6, rok prod. 2008, nr VIN TMBCB21Z382229417. Na przód oraz tył. Głęboka kratka i sztywny rant zapobiegający wylewaniu się wody, wzmocnienie pod nogami kierowcy. Kolor czarny." - 1 kpl 7 "Dywanik (mata) bagażnika do Skoda Octavia 1.6, rok prod. 2008, nr VIN TMBCB21Z382229417. Dywanik dokładnie dopasowany do modelu samochodu, wypełniający całą podłogę bagażnika, celem wyeliminowania możliwości przesuwania się maty w bagażniku, posiadający wysoką burtę (min. 4 cm) zapobiegającą przed wydostaniem się rozlanych cieczy, nie przepuszczający wody, smarów itp., kolor czarny." - 1 szt. 8 "Nawigacja samochodowa z mapami i dożywotnią aktualizacją map. Dane techniczne: - wyświetlacz min. 6,2 cala, 800x480 px - wbudowana kamera o rozdzielczości Extreme HD - 1296p dla 30kl./sek. - zaawansowany system wspomagania kierowcy na drodze: LDWS - układ ostrzegania o opuszczania pasa ruchu oraz FCWS - układ ostrzegania przed kolizją z przodu - możliwość jednoczesnego działania rejestratora i nawigacji - menu w języku polskim - zainstalowane mapy: Europa, Polska - wizualizacja mapy: dwuwymiarowa, trójwymiarowa - subskrypcja map: bezpłatna, bezterminowa - czytnik pamięci: micro SD, micro SDHC." - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa obręczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Obręcz stalowa 6J16H2D ET66 do pojazdu Renault MA/KS Master, rok prod. 2018, nr VIN VF1MA000461106239. Średnica 16 Szerokość 6J Liczba śrub 5 Osadzenie ET66 Średnica otworu 130 mm Średnica otworu centrującego CH 89 mm Rozstaw śrub 5x130 mm. Kolor czarny." - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34324000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 8
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Terneuzen - Chełmno
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu 2 sierpnia z Terneuzen do Chełmna, kujawsko-pomorskie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI