Dostawa części, materiałów eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych, materiałów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa części, materiałów eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych, materiałów jednorazowego użytku do pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu 1. BLTr.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający1. Baza Lotnictwa Transportowego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia520986-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520986-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

1. Baza Lotnictwa Transportowego: Dostawa części, materiałów eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych, materiałów jednorazowego użytku do pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu 1. BLTr.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, krajowy numer identyfikacyjny 10088949300000, ul. Żwirki i Wigury  1c , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 821 316, , e-mail 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl, , faks 261 821 316.
Adres strony internetowej (URL): http://1bltr.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://1bltr.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://1bltr.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa, bud. 51 pok. 212

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części, materiałów eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych, materiałów jednorazowego użytku do pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu 1. BLTr.
Numer referencyjny: 12/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa części, materiałów eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych, materiałów jednorazowego użytku do pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu 1. BLTr" z podziałem na: Część I: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 1: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5EB5D1012993, typ silnika: 1598 ccm,132 kW, rok produkcji 2012; Zadanie nr 2: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5ET9E1165161, typ silnika: 1598 ccm, 125 kW, rok produkcji 2014; Zadanie nr 3: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Vectra 1,8 16V typ Z-C, nr VIN: W0L0ZCF6951106019, typ silnika: Opel/GM Z18XE, 1796 ccm, 90 kW, rok produkcji 2005; Zadanie nr 4: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SKODA FABIA 1 rodzaj silnika: 1390ccm/74kW nr VIN TMBCD26Y184036391, rok produkcji 2007; Zadanie nr 5: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Land Rover LA Discovery 4, nr VIN: SALLAAA14BA560432, typ silnika: 2,7 TDV6, 2720 ccm, 140 kW, rok produkcji 2010; Zadanie nr 6: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6 100 Multijet, typ silnika 2198 ccm/74kW, nr VIN ZFA25000001305013 rok produkcji 2007; Zadanie nr 7: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6A 130 MULTIJET, typ silnika 2287ccm 96 kW, nr VINZFA25000002981740 rok produkcji 2015; Zadanie nr 8: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – FORD F6/FP6V Transit nr VIN: WF0XXXTTFX8D81174, typ silnika: Ford QVFA,2198 ccm, 81kW, rok produkcji 2008; Zadanie nr 9: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - VOLKSWAGEN Crafter nr VIN: WV1ZZZ2EZC6025664, typ silnika: 1968 ccm, 80 kW rok produkcji 2011; Zadanie nr 10:DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - VOLKSWAGEN Crafter, typ silnika: 2.0 TDI, 120kW, nr VIN WV1ZZZ2EZG6014362, rok produkcji 2015. Zadanie nr 11: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO DAILY 50C17, nr VIN ZCFC50C11C5912537 typ silnika 2998ccm/125kW, rok produkcji 2012; Zadanie nr 12: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9036621R956997, rok produkcji 2006 Zadanie nr 13: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9066331S545760, rok produkcji 2011 Zadanie nr 14: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Stralis AT 260 S35 Y/P, typ E2N/S/2005, nr VIN: WJME2NP0064305329, typ silnika: Iveco F2BE0681B, 7790 ccm/ 259 kW, rok produkcji 2005 Zadanie nr 15: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika: 5880ccm/185kW, nr VIN ZCFA0MJ04A2568032, rok produkcji 2010 Zadanie nr 16: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika 5880ccm/205kW nr VIN ZCFB1LM84D2602322, rok produkcji 2012 Zadanie nr 17: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - VOLVO FM 7 AS 750M, nr VIN YV2J4DGAXYB243626, rok produkcji 1999 Zadanie nr 18: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN TGM 26.340, typ silnika: 6871ccm/250kW, nr VIN MAN48ZZ3DY292117, rok produkcji 2012 Zadanie nr 19: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SOLARIS URBINO 10 typ silnika: 6692ccm/ 178kW, nr VIN SUU2411037BPN1666, rok produkcji 2007 Zadanie nr 20: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN LIONS COACH R-07 B.2007.46.006, nr VIN WMAR07ZZ2GT023356 typ silnika: 12419 ccm, 324 kW, rok produkcji 2015 Zadanie nr 21: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Mercedes Benz Turismo 15RHD, nr VIN: WEB63203613260910, typ silnika: OM457hLA, 11967 ccm/300 kW, rok produkcji 2012 Zadanie nr 22: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy STILL R70 - 80N, nr VIN 517089000164, rok produkcji 2000 Zadanie nr 23: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy BALCANCAR DV1996.33.1215, nr VIN 2611629D3, rok produkcji 2006 Zadanie nr 24: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2007 nr VIN 722276, TYP SILNIKA PERKINS AD3.152/38KM Część II: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno-eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 25: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości do pojazdów" Zadanie nr 26: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały, akcesoria elektryczne i oświetleniowe"; Zadanie nr 27: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały ścierne i eksploatacyjne do narzędzi"; Zadanie nr 28: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości i chemia warsztatowa"; Zadanie nr 29: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „akcesoria i materiały eksploatacyjne do myjni samochodowej "; Zadanie nr 30: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały drobne"; Zadanie nr 31: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały malarskie"; Zadanie nr 32: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały spawalnicze". Część III Dwuletnia sukcesywna dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych, sprzętu przeładunkowego.

II.5) Główny kod CPV: 34300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34330000-9
44423000-1
14810000-2
16160000-4
18143000-3
19260000-6
19510000-4
19520000-7
24000000-4
24960000-1
24910000-6
31711140-6
31680000-6
31530000-7
31521000-4
33772000-2
34941100-6
39800000-0
39830000-9
39224000-8
44316400-2
44540000-5
44531600-7
45314000-5
44531600-7
44532200-0
44810000-1
44820000-4
44830000-7
44860000-7
44174000-0
44176000-4
34330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: W części I i II -termin realizacji umowy liczy się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. W części III - Zamawiający będzie realizował zamówienie na zasadzie Umowy Ramowej. Zamawiający przewiduje zakup asortymentu w sposób zamówień częściowych, sukcesywnie do dnia 15.12.2020 r. dla części trzeciej. Asortyment dla części III będzie każdorazowo określony w zamówieniach cząstkowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy); 2) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiana danych dotyczących stron umowy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), b) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć; c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; e) zmniejszenie lub zwiększenie przedmiotu umowy w przypadku zmian organizacyjnych lub zapotrzebowania Zamawiającego, w przypadku zmian przepisów, które nastąpiły po otwarciu ofert, oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu umowy a niezależnych od Stron; f) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian organizacyjnych lub zapotrzebowania Zamawiającego, w przypadku zmian przepisów, które nastąpiły po otwarciu ofert, oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu umowy a niezależnych od Stron
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 1- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5EB5D1012993, typ silnika: 1598 ccm, 132 kW, rok produkcji 2012
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 1 - DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5EB5D1012993, typ silnika: 1598 ccm, 132 kW, rok produkcji 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 1: Zadnie nr 2- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5ET9E1165161, typ silnika: 1598 ccm, 125 kW, rok produkcji 2014
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadnie nr 2: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A, nr VIN: W0LGM5ET9E1165161, typ silnika: 1598 ccm, 125 kW, rok produkcji 2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 3 -DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Vectra 1,8 16V typ Z-C, nr VIN: W0L0ZCF6951106019, typ silnika: Opel/GM Z18XE, 1796 ccm, 90 kW, rok produkcji 2005
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 3 -DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Vectra 1,8 16V typ Z-C, nr VIN: W0L0ZCF6951106019, typ silnika: Opel/GM Z18XE, 1796 ccm, 90 kW, rok produkcji 2005 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 4- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SKODA FABIA 1 rodzaj silnika: 1390ccm/74kW nr VIN TMBCD26Y184036391, rok produkcji 2007
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 4- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SKODA FABIA 1 rodzaj silnika: 1390ccm/74kW nr VIN TMBCD26Y184036391, rok produkcji 2007 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 5- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Land Rover LA Discovery 4, nr VIN: SALLAAA14BA560432, typ silnika: 2,7 TDV6, 2720 ccm, 140 kW, rok produkcji 2010
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 5- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Land Rover LA Discovery 4, nr VIN: SALLAAA14BA560432, typ silnika: 2,7 TDV6, 2720 ccm, 140 kW, rok produkcji 2010 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 6- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6 100 Multijet, typ silnika 2198ccm/74kW, nr VIN ZFA25000001305013 rok produkcji 2007
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 6- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6 100 Multijet, typ silnika 2198ccm/74kW, nr VIN ZFA25000001305013 rok produkcji 2007 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 7- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6A 130 MULTIJET, typ silnika 2287ccm 96 kW, nr VINZFA25000002981740 rok produkcji 2015
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 7- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Fiat Ducato 250/6A 130 MULTIJET, typ silnika 2287ccm 96 kW, nr VINZFA25000002981740 rok produkcji 2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 8 - DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - FORD F6/FP6V Transit nr VIN: WF0XXXTTFX8D81174, typ silnika: Ford QVFA,2198 ccm, 81kW, rok produkcji 2008
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 8 - DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - FORD F6/FP6V Transit nr VIN: WF0XXXTTFX8D81174, typ silnika: Ford QVFA, 2198 ccm, 81kW, rok produkcji 2008 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 9 - DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – VOLKSWAGEN Crafter nr VIN: WV1ZZZ2EZC6025664, typ silnika: 1968 ccm, 80kW rok produkcji 2011
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 9 - DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – VOLKSWAGEN Crafter nr VIN: WV1ZZZ2EZC6025664, typ silnika: 1968 ccm, 80kW rok produkcji 2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 10- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – VOLKSWAGEN Crafter, typ silnika: 2.0 TDI, 120kW, nr VIN WV1ZZZ2EZG6014362, rok produkcji 2015
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 10- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – VOLKSWAGEN Crafter, typ silnika: 2.0 TDI, 120kW, nr VIN WV1ZZZ2EZG6014362, rok produkcji 2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 11- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO DAILY 50C17, nr VIN ZCFC50C11C5912537 typ silnika 2998ccm/125kW, rok produkcji 2012
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 11- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO DAILY 50C17, nr VIN ZCFC50C11C5912537 typ silnika 2998ccm/125kW, rok produkcji 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 12- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9036621R956997, rok produkcji 2006
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 12- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9036621R956997, rok produkcji 2006 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 13- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9066331S545760, rok produkcji 2011
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 13- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – MERCEDES BENZ 313 typ silnika: 2143ccm /95kW nr VIN WDB9066331S545760, rok produkcji 2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 14- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Stralis AT 260 S35 Y/P, typ E2N/S/2005, nr VIN: WJME2NP0064305329, typ silnika: Iveco F2BE0681B, 7790 ccm/ 259 kW, rok produkcji 2005
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 14- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Stralis AT 260 S35 Y/P, typ E2N/S/2005, nr VIN: WJME2NP0064305329, typ silnika: Iveco F2BE0681B, 7790 ccm/ 259 kW, rok produkcji 2005 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 15- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika: 5880ccm/185kW, nr VIN ZCFA0MJ04A2568032, rok produkcji 2010
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 15- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika: 5880ccm/185kW, nr VIN ZCFA0MJ04A2568032, rok produkcji 2010 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 16- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika 5880ccm/205kW nr VIN ZCFB1LM84D2602322, rok produkcji 2012
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 16- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - IVECO Eurocargo ML 160E25, typ silnika 5880ccm/205kW nr VIN ZCFB1LM84D2602322, rok produkcji 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 17- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - VOLVO FM 7 AS 750M, nr VIN YV2J4DGAXYB243626, rok produkcji 1999
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 17- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - VOLVO FM 7 AS 750M, nr VIN YV2J4DGAXYB243626, rok produkcji 1999 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 18- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN TGM 26.340, typ silnika: 6871ccm/250kW, nr VIN MAN48ZZ3DY292117, rok produkcji 2012
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 18- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN TGM 26.340, typ silnika: 6871ccm/250kW, nr VIN MAN48ZZ3DY292117, rok produkcji 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 19- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SOLARIS URBINO 10 typ silnika: 6692ccm/ 178kW, nr VIN SUU2411037BPN1666, rok produkcji 2007
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 19- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SOLARIS URBINO 10 typ silnika: 6692ccm/ 178kW, nr VIN SUU2411037BPN1666, rok produkcji 2007 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 20 -DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN LIONS COACH R-07 B.2007.46.006, nr VIN WMAR07ZZ2GT023356 typ silnika: 12419 ccm, 324 kW, rok produkcji 2015
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 20 -DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MAN LIONS COACH R-07 B.2007.46.006, nr VIN WMAR07ZZ2GT023356 typ silnika: 12419 ccm, 324 kW, rok produkcji 2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 21- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Mercedes Benz Turismo 15RHD, nr VIN: WEB63203613260910, typ silnika: OM457hLA, 11967 ccm/300 kW, rok produkcji 2012
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 21- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - Mercedes Benz Turismo 15RHD, nr VIN: WEB63203613260910, typ silnika: OM457hLA, 11967 ccm/300 kW, rok produkcji 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 22- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy STILL R70 - 80N, nr VIN 517089000164, rok produkcji 2000
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 22- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy STILL R70 - 80N, nr VIN 517089000164, rok produkcji 2000 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 23- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy BALCANCAR DV1996.33.1215, nr VIN 2611629D3, rok produkcji 2006
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 23- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy BALCANCAR DV1996.33.1215, nr VIN 2611629D3, rok produkcji 2006 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Część 1: Zadanie nr 24- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2007 nr VIN 722276, TYP SILNIKA PERKINS AD3.152/38KM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Jednorazowa dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych i sprzętu przeładunkowego. Zadanie nr 24- DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – Podnośnik widłowy spalinowy GPW 2007 nr VIN 722276, TYP SILNIKA PERKINS AD3.152/38KM Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 34330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 25 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości do pojazdów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 25 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości do pojazdów" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24900000-3, 44423000-1, 39800000-0, 39830000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 26 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały, akcesoria elektryczne i oświetleniowe"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 26 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały, akcesoria elektryczne i oświetleniowe" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31530000-0, 31521000-4, 44176000-4, 44532200-0, 31680000-6, 31711140-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 27 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały ścierne i eksploatacyjne do narzędzi"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 27 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały ścierne i eksploatacyjne do narzędzi" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14810000-2, 44423000-1, 16160000-4, 18143000-3, 19260000-6, 19510000-4, 19520000-7, 44316400-2, 19260000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 28 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości i chemia warsztatowa"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 28 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „środki czystości i chemia warsztatowa" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 24960000-1, 24910000-6, 44423000-1, 44830000-7, 44820000-4, 44174000-0, 44810000-1, 33772000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 29 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „akcesoria i materiały eksploatacyjne do myjni samochodowej "
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 29 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „akcesoria i materiały eksploatacyjne do myjni samochodowej " Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 44423000-1, 18143000-3, 19510000-4, 24960000-1, 39224000-8, 39830000-9, 33772000-2, 44532200-0, 44174000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 30 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały drobne"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 30 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały drobne" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44423000-1, 14810000-2, 16160000-4, 18143000-3, 19260000-6, 19510000-4, 19520000-7, 24910000-6, 31711140-6, 31680000-6, 33772000-2, 39224000-8, 45314000-5, 44531600-7, 44532200-0, 44176000-4, 34941100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 31 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały malarskie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 31 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały malarskie" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44810000-1, 44820000-4, 44830000-7, 44174000-0, 44176000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: Część 2: Zadanie nr 32 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały spawalnicze"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Jednorazowa dostawa materiałów techniczno – eksploatacyjnych, środków konserwacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. Zadanie nr 32 - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w asortymencie „materiały spawalnicze" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34941100-6, 31680000-6, 31711140-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: Część 3: Dwuletnia sukcesywna dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych, sprzętu przeładunkowego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: Dwuletnia sukcesywna dostawa części do pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów i mikrobusów, pojazdów specjalistycznych, sprzętu przeładunkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.1bltr.wp.mil.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Marża 50,00
Upust 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję aktualnych map do nawigacji - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję aktualnych map do nawigacji - cała Europa, Polska. Do auta Cadillac SRX 2006 r., wersja europejska.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI