Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) na rzecz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) na rzecz Zamawiającego 53 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoinny:
 • Termin składania wniosków19/04/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2017-03-10
 • Numer ogłoszenia2017/2017/41107
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zp.sw.gov.pl

Ogłoszenie nr 41107 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.
Olsztyn: Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) na rzecz Zamawiającego 53 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
„Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51044680100000, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego  3, 10575   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5248600, 5248713, e-mail oir_olsztyn@sw.gov.pl, faks 895 248 718.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Służba Więzienna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) na rzecz Zamawiającego 53 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części
Numer referencyjny: OIP-POWER.2230.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje przeszkolenie w ramach 53 kursów (cykli aktywizacyjno-zawodowych) 636 osadzonych (53 kursów/grup x 12 osadzonych), a celem organizowanych kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w określonym zawodzie (zgodnie z obowiązującymi przepisami –w tym BHP), nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach organizowanych kursów osadzeni uzupełnią/zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zajęcia aktywizacyjno-zawodowe realizowane są w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 195

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wyznacza następujące wymagane terminy realizacji: a) dla części I -V: 35 dni od dnia podpisania Umowy b) dla części VI: 50 dni o dnia podpisania Umowy c) dla części VII - IX: 90 dni d dnia podpisania Umowy d) dla części X - XI: 160 dni od dnia podpisania Umowy e) dla części XII - XVIII: 19 dni od dnia podpisania Umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - łącznie dla części : III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIV, XVII, XVIII - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę szkolenia zawodowego, gdzie w szkoleniu brało udział co najmniej 10 osób. - łącznie dla części I, II, VIII, X, XI, XIII, XV, XIV - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi szkolenia zawodowego, gdzie w szkoleniu brało udział co najmniej 10 osób. Przez usługę szkolenia Zamawiający rozumie łączną ilość osób przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu. Jeżeli szkolenie prowadzone było dla kilku jednostek/podmiotów jednocześnie (lub/i w podziale na grupy), powyższą sytuację należy interpretować jako jedno szkolenie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ. Forma dokumentu -oryginał. - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznie – według wzoru stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ. Forma dokumentu -oryginał.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, złożone zostanie oświadczenie wykonawcy – Wykaz usług zostanie sporządzony przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi w rozdziale X ust. 1 pkt 2 lit. c SIWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu -oryginał.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - w przypadku składania oferty na część nr I - 1 800,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr II - 1 400,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr III - 400,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr IV - 300,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr V - 300,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr VI - 700,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr VII - 300,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr VIII - 2 100,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr IX - 1 000,00 zł. - w przypadku składania oferty na część nr X - 1 600,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XI - 1 400,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XII - 400,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XIII - 1 900,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XIV - 300,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XV - 1 400,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XVI - 1 800,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XVII - 700,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr XVIII - 700,00 zł W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium musi stanowić sumę wartości wadiów dla części, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto banku NBP o/o Olsztyn o numerze 02 1010 1397 0059 7513 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „(Skrócona nazwa Wykonawcy, Wadium w postępowaniu OIP-POWER.2230.1.2017 na zadanie nr ……..(wpisać numer(y) części, na które Wykonawca składa ofertę)”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XV. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 ust. 1 do 5 oraz art. 148 ust. 4 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty połeczne-Ogólna liczba zatrudnionych osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) Zamawiający i Wykonawca i może dokonać zmian osób wyznaczonych do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. Zmiana ta następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej strony, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany umowy. b) W przypadku nie ukończenia szkolenia przez uczestnika kursu i braku możliwości przyjęcia w to miejsce innego skazanego, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o wartość ilości osobogodzin szkolenia, które nie zostały zrealizowane. Zmiana ta następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy pod rygorem nieważności i nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. c) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; e) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; f) w przypadku braku możliwości zrekrutowania wymaganej liczby uczestników szkolenia/ niskiego stanu zaludnienia w danej jednostce, Zamawiający może wyznaczyć inną jednostkę penitencjarną okręgu olsztyńskiego do zrealizowania danego kursu. g) zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; h) zmiany w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; i) zmiany terminu realizacji usług związanych z zaistnieniem siły wyższej j) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy lub wykonania Umowy w wyznaczonym terminie; k) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; l) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie dotyczy ceny jednostkowej netto. 2. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/04/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: malarz-szpachlarz - 5 kursów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 1,2,3,4,5- każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiały używane przy pracach malarskich i szpachlarskich;  posługiwanie się dokumentacją techniczną;  metody i techniki malowania i szpachlowania;  prace przygotowawcze i wykończeniowe;  obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń;  remontowanie okładzin ściennych; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Apekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: Malarz-glazunik, Glaurnik-posadzkarz 4 kursy -
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 6,7,8- każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna;  zasady obmiarowania robót malarskich, glazurniczych- kalkulacja kosztów;  prace malarskie i glazurnicze;  przygotowanie powierzchni do malowania i glazury;  malowanie emulsyjne i olejne;  układanie glazury i terakoty;  wykonywanie fugowania; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 9- kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik-posadzkarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI GLAZURNIK-POSADZKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik-posadzkarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI GLAZURNIK-POSADZKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna; kalkulacja kosztów  technologie glazurnictwa i technologie posadzkarstwa  przygotowanie i wykonanie podkładu wraz z izolacją  układanie glazury i terakoty  wykonywanie posadzek  wykonywanie fugowania, montaż elementów wykończeniowych i konserwacja posadzek ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: iii    Nazwa: Tapicer - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 10 - kurs tapicer trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TAPICER: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs tapicer zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TAPICER:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  charakterystyka zawodowa;  rysunek zawodowy w tapicerstwie;  materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie;  wyroby tapicerowane;  przybory, narzędzia, maszyny i urządzenia w tapicerstwie;  procesy technologiczne wyrobów tapicerowanych;  renowacja i naprawa wyrobów tapicerowanych;  rodzaje ściegów tapicerskich;  łączenie elementów montażowych w gotowy wyrób;  szycie tkanin, tapicerki meblowej, wykonywanie obić tapicerskich; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IV    Nazwa: Hydraulik 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 11 - kurs hydraulik trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS HYDRAULIK: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs hydraulik zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS HYDRAULIK:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  charakterystyka zawodowa;  rodzaje sprzętu i narzędzi;  budowa oraz funkcjonowanie sieci wodno-kanalizacyjnej;  technologia układania, uszczelniania, łączenia rur;  odczytywanie rysunku technicznego;  ocena jakości materiałów;  organizacja stanowiska pracy;  dobór materiałów i technologii;  wykorzystanie podstawowych narzędzi i sprzętu;  montaż armatury sanitarnej;  ocena jakościowa wykonanej pracy; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: V    Nazwa: Kucharz małej gastronomii - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 12 - kurs kucharz małej gastronomii trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs kucharz małej gastronomii zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;  przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych;  stosowanie zasad prawidłowego żywienia;  obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;  dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw;  ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej;  przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej, sporządzanie zup, sosów i potraw z różnych produktów;  przygotowywanie ciast, deserów i napojów;  dobieranie dodatków do różnych potraw;  obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gastronomii;  sporządzanie kalkulacji, podejmowanie prostych działań marketingowych; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty spoleczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: VI    Nazwa: Elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV - 2 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 13,14 - każdy kurs elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV trwać będzie łącznie 170 godziny:  KURS ELEKTRYK/MONTER SIECI ELEKTRYCZNYCH DO 1 kV: 146 godz, w tym 90 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min) i 56 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs elektryk/monter sieci elektrycznych do 1 kV zawierać musi w programie szkolenia minimum: KURS ELEKTRYK/MONTER SIECI ELEKTRYCZNYCH DO 1 KV:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (min.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  przepisy dot. budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;  zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej;  zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej;  zasady i warunki wykonywania prac montażowych;  zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;  instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;  organizacja pracy;  budowa instalacji oświetleniowej z łącznikami instalacyjnymi: świecznikowym, schodowym, schodowo – krzyżowym;  budowa instalacji oświetlenia awaryjnego;  podłączanie: bezpieczników, wyłączników zwarciowych, zabezpieczeń różnicowo – prądowych, styczników;  montaż lamp oświetleniowych;  montaż instalacji jedno i trójfazowej, gniazd wtykowych, rozdzielnic; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 50
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: VII    Nazwa: Spawacz metodą MAG 135 - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 15- spawacz metodą MAG 135 trwać będzie łącznie 234 godziny:  KURS SPAWACZ METODĄ MAG 135: 210 godz, w tym 170 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min) i 40 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej i w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). W porozumieniu z kierownikiem jednostki dopuszcza się możliwość zrealizowania kursu poza terenem jednostki penitencjarnej. Realizacja kursu poza terenem jednostki możliwa będzie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności) możliwym będzie opuszczenie przez osadzonych jednostki każdego dnia, na czas trwania kursu. Ww. kwestie należy każdorazowo ustalić z kierownikiem jednostki- wymagana jest zgoda kierownika jednostki na realizację ww. kursu poza terenem jednostki, co jest uzależnione od zrekrutowanej grupy uczestników kursu. Kurs spawacz metodą MAG 135 zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS SPAWCZ METODĄ MAG 135:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  zastosowanie elektryczności do spawania łukowego;  urządzenia spawalnicze;  materiały dodatkowe do spawania;  spawanie w praktyce;  oznaczenie i wymiarowanie spoin;  metody przygotowania złączy do spawania;  kwalifikacje spawaczy;  budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG;  materiały dodatkowe do spawania;  charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: VIII    Nazwa: Technolog robót wykończeniowych- różne specjalności - 6 kursów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 16- kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik-posadzkarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI GLAZURNIK-POSADZKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik-posadzkarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI GLAZURNIK-POSADZKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna; kalkulacja kosztów  technologie glazurnictwa i technologie posadzkarstwa  przygotowanie i wykonanie podkładu wraz z izolacją  układanie glazury i terakoty  wykonywanie posadzek  wykonywanie fugowania, montaż elementów wykończeniowych i konserwacja posadzek ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 17,18 kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiały używane przy pracach malarskich i szpachlarskich;  posługiwanie się dokumentacją techniczną;  metody i techniki malowania i szpachlowania;  prace przygotowawcze i wykończeniowe;  obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń;  remontowanie okładzin ściennych; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 19,20- każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna;  zasady obmiarowania robót malarskich, glazurniczych- kalkulacja kosztów;  prace malarskie i glazurnicze;  przygotowanie powierzchni do malowania i glazury;  malowanie emulsyjne i olejne;  układanie glazury i terakoty;  wykonywanie fugowania; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 21- kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-tynkarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-TYNKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-tynkarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-TYNKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna;  zasady obmiarowania robót malarskich, tynkarskich- kalkulacja kosztów;  prace malarskie i tynkarskie;  przygotowanie powierzchni do malowania i tynkowania;  malowanie emulsyjne i olejne;  tynkowanie powierzchni ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IX    Nazwa: Brukarz - 3 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 22, 23, 24 – każdy kurs brukarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS BRUKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs brukarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS BRUKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  podstawowe informacje o robotach ziemnych  kosztorysowanie  materiałoznawstwo  technologie wykorzystywane przy pracach brukarskich  wykonywanie wykopów, skarp i nasypów  wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, kostek i płytek betonowych  organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego  obsługa maszyn i narzędzi do prac ziemnych – zagęszczarki, ugniatarki, niwelatory ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 90
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: X    Nazwa: Ogrodnik/konserwator terenów zielonych 5 kursów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 25,26,27,28, 29 każdy kurs ogrodnik/konserwator terenów zielonych trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS OGRODNIK/KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs ogrodnik/konserwator terenów zielonych zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS OGRODNIK/KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  Podstawy ogrodnictwa  roślinoznawstwo  podstawy gleboznawstwa, uprawa gleby  urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych  narzędzia i maszyny wykorzystywane w ogrodnictwie  zajęcia praktyczne ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 160
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XI    Nazwa: Blacharz-dekarz - 4 kusy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 30, 31, 32, 33- każdy kurs Blacharz-dekarz rwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS BLACHARZ-DEKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs Blacharz-dekarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS BLACHARZ-DEKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiały używane przy pracach blacharsko-dekarskich  posługiwanie się dokumentacją techniczną;  przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich  wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, lutowanie połączeń, nitowanie, wyklepywanie naroży)  obijanie blachą elementów drewnianych  wykonywanie pokryć dachowych, montowanie rynien i rur spustowych  wykonywanie obróbek blacharskich kominów, włazów dachowych, podokienników ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 160
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XII    Nazwa: Technolog rozbioru drobiu - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 34 – każdy kurs technolog rozbioru drobiu trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROZBIORU DROBIU: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog rozbioru drobiu zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROZBIORU DROBIU: P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  normy i instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa drobiu;  rozbiór i wykrawanie mięsa;  magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji;  wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;  magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XIII    Nazwa: Termomodernizacja budynków - 5 kursów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 35, 36, 37, 38, 39- każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności termomodernizacja budynków rwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności termomodernizacja budynków zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiały używane przy pracach termomodernizacyjnych  posługiwanie się dokumentacją techniczną;  metody ociepleń budynków  technologia wykonania dociepleń metodą mokrą  wykonywanie pokryć dachowych, montowanie rynien i rur spustowych  zagruntowywanie ścian  mocowanie podstawowe  mocowanie izolacji termicznych z płyt, mocowanie w postaci kołków  zatapianie siatki  wykonywanie powłoki tynkarskiej i malarskiej ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XIV    Nazwa: Monter/instalator sieci teletechnicznych - 1 kurs-
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 30 - kurs Monter/Instalator sieci teletechnicznych trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS INSTALATOR SIECI TELETECHNICZNYCH: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs Monter/Instalator sieci teletechnicznych zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS MONTER/INSTALTOR SIECI TELETECHNICZNYCH:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  wykonanie, konserwacja, remont i naprawa telekomunikacyjnych linii kablowych i światłowodowych stosując narzędzia i przyrządy monterskie;  testowanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych;  wykonywanie kanalizacji teletechnicznej (osadzanie studzienek teletechnicznych);  budowa kanałów teletechnicznych oraz przygotowywanie trasy wykopu z rurami ochronnymi i oznakowaniem;  układanie kabli światłowodowych;  zapoznawanie się z dokumentacją techniczną budowy lub remontu linii; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XV    Nazwa: Brukarz - 4 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 41, 42, 43, 44 – każdy kurs brukarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS BRUKARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs brukarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS BRUKARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  podstawowe informacje o robotach ziemnych  kosztorysowanie  materiałoznawstwo  technologie wykorzystywane przy pracach brukarskich  wykonywanie wykopów, skarp i nasypów  wykonywanie nawierzchni brukowych z kamieni, kostek i płytek betonowych  organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego  obsługa maszyn i narzędzi do prac ziemnych – zagęszczarki, ugniatarki, niwelatory ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XVI    Nazwa: Technolog robt wykończenowych różne secjalności - 5 kursów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 45 - każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-GLAZURNIK:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiałoznawstwo budowlane;  maszynoznawstwo budowlane;  techniczne podstawy budownictwa;  rysunek i dokumentacja techniczna;  zasady obmiarowania robót malarskich, glazurniczych- kalkulacja kosztów;  prace malarskie i glazurnicze;  przygotowanie powierzchni do malowania i glazury;  malowanie emulsyjne i olejne;  układanie glazury i terakoty;  wykonywanie fugowania; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 46, 47, 48 - każdy kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W SPECJALNOŚCI MALARZ-SZPACHLARZ:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  materiały używane przy pracach malarskich i szpachlarskich;  posługiwanie się dokumentacją techniczną;  metody i techniki malowania i szpachlowania;  prace przygotowawcze i wykończeniowe;  obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń;  remontowanie okładzin ściennych; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XVII    Nazwa: Kucharz małej gastonomii - 2 kursy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 50, 51 - kurs kucharz małej gastronomii trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs kucharz małej gastronomii zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;  przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych;  stosowanie zasad prawidłowego żywienia;  obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;  dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw;  ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej;  przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej, sporządzanie zup, sosów i potraw z różnych produktów;  przygotowywanie ciast, deserów i napojów;  dobieranie dodatków do różnych potraw;  obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gastronomii;  sporządzanie kalkulacji, podejmowanie prostych działań marketingowych; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Apekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: XVIII    Nazwa: Stolarz - 1 kurs, Tapicer - 1 kurs
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs nr 52- kurs Stolarz trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS STOLARZ: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs Stolarz zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS STOLARZ :  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  rysunek techniczny  materiałoznawstwo - poznanie rodzajów drewna oraz ich właściwości fizycznych. nauka dobierania odpowiednich rodzajów drewna  maszynoznawstwo  techniki obróbki drewna (szlifowanie, frezowanie, heblowanie)  dobieranie farb, malowanie oraz bejcowanie drewna  poznanie konstrukcji mebli, drzwi, okien  wykończenie wyrobów – dodanie elementów ozdobnych ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej; Kurs nr 53 - kurs tapicer trwać będzie łącznie 132 godziny:  KURS TAPICER: 108 godz, w tym 74 godz. zajęć praktycznych (1 godz. = 45 min- godz. dydaktyczna) i 34 godz. zajęć teoretycznych (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna) dla osób pozbawionych wolności, z czego minimum 2 godziny zajęć stanowią zagadnienia BHP i 8 godzin elementy i instruktaż udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej.  ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: 24 godzin (1 godz. = 45 min. – godz. dydaktyczna), w tym 16 godz. aktywizacyjno-zawodowych oraz 8 godz. z obsługi komputera. Kurs i zajęcia aktywizacji należy przeprowadzić na terenie jednostki penitencjarnej w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.30, uwzględniając obowiązujący w niej Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki penitencjarnej zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie, soboty, dni wolne w innych godzinach. W harmonogramie należy uwzględnić przerwy między zajęciami (10 minutowe przerwy po każdych kolejnych 90 minutach zajęć, lub 5 minutowe po każdych kolejnych 45 minutach zajęć). Kurs tapicer zwierać musi w programie szkolenia minimum: KURS TAPICER:  P.POŻ i BHP tj. poznanie specyfiki warunków pracy w zawodzie, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia wypadków w pracy, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (m.in.: krwotok oraz poważne rany, oparzenia, porażenie prądem, urazy głowy i kręgosłupa, inne urazy kostno-stawowe, ból w klatce piersiowej, zaburzenia pracy serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenie, epilepsja);  charakterystyka zawodowa;  rysunek zawodowy w tapicerstwie;  materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie;  wyroby tapicerowane;  przybory, narzędzia, maszyny i urządzenia w tapicerstwie;  procesy technologiczne wyrobów tapicerowanych;  renowacja i naprawa wyrobów tapicerowanych;  rodzaje ściegów tapicerskich;  łączenie elementów montażowych w gotowy wyrób;  szycie tkanin, tapicerki meblowej, wykonywanie obić tapicerskich; ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:  komunikacja interpersonalna (sztuka rozmowy i spokojnego argumentowania);  racjonalne gospodarowanie czasem;  radzenie sobie z negatywnymi emocjami;  zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV, wypełnianie formularzy rekrutacyjnych (w tym przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego);  umiejętność autoprezentacji;  prowadzenie rozmów z potencjalnym pracodawcą;  zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń;  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;  rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 195
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Aspekty społeczne40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię rybki do oczka wodnego, Bobrowice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesuje mnie zakup rybek do oczka wodnego - 5 karpi koi ,5 linów orfa i 5 karasi kolorowych (8-10 cm ) . Uprzejmie prosze o informację czy jest to możliwe , a jeśli tak toproszę o informacje o formie zakupu . Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI