Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla uczestników projektów współfinansowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy pod nazwą: „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 oraz „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” WND-RPSL.09.02-24-0040/18-003 z podziałem na 3 części: CZĘŚĆ NR 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkoczów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-18
 • Numer ogłoszenia539106-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539106-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy pod nazwą: „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 oraz „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” WND-RPSL.09.02-24-0040/18-003 z podziałem na 3 części: CZĘŚĆ NR 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 oraz Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” WND-RPSL.09.02-24-0040/18-003
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 72745037000000, ul. ul. Morcinka  18 , 43-430  Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 533 452, e-mail ops@um.skoczow.pl, faks 338 533 452.
Adres strony internetowej (URL): http://ops.skoczow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ops.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ops.skoczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, za pośrednictwem posłańca, osobiście
Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-430 Skoczów, ul. Gustawa Morcinka 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy pod nazwą: „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 oraz „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” WND-RPSL.09.02-24-0040/18-003 z podziałem na 3 części: CZĘŚĆ NR 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów.
Numer referencyjny: PD.270.2868.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy dla realizowanych projektów pod nazwą, „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 oraz „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” WND-RPSL.09.01.02-24-0040/18-003 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części: CZĘŚĆ NR 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. CZĘŚĆ NR 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): DLA CZĘŚCI 1, 2, 3: CPV 80.57.00.00.0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Dla CZĘŚĆI NR 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. 1.) Termin realizacji. Dla Projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 termin dla pierwszej grupy szkoleniowej: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2019r. termin dla drugiej grupy szkoleniowej: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.11.2019r. termin dla trzeciej grupy szkoleniowej: od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.03.2020r. dla Projekt pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” . WND-RPSL.09.01.02-24-0040/18-003 termin dla pierwszej grupy szkoleniowej: od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.06.2019r. termin dla drugiej grupy szkoleniowej: od dnia 01.03.2020r. do dnia 30.04.2020r. termin dla trzeciej grupy szkoleniowej: od dnia 01.08.2020r. do dnia 30.09.2020r. 2.) Liczebność grup szkoleniowych, czas trwania szkoleń i blok tematyczny. Zajęcia zostaną zorganizowane grupach szkoleniowych liczących nie więcej niż 10 osób, za zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek liczebność grupy szkoleniowej może zostać zwiększona do 12 osób. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 34 godziny dydaktyczne przy zachowaniu następującej tematyki i wymiaru godzinowego : a) autoprezentacja i wystąpienia publiczne – 7 godzin, b) budowanie porozumienia, sprawna komunikacja - 8 godzin, c) reguły komunikacji negocjacyjnej – 6 godzin, d) radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym i rodzinnym - 8 godzin, e) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 5 godzin, Łącznie 34 godzin (dydaktycznych) tj. 34 x 45 minut Dzienny czas trwania zajęć nie może być mniejszy niż 6 godzin lekcyjnych przy czym dla każdej grupy szkoleniowej przewiduje się nie więcej niż 5 dni szkoleniowych. 3.) Materiały szkoleniowe Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i merytoryczne, wydrukowany zestaw materiałów szkoleniowych oraz nośnik pamięci flash (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 16 GB zawierający materiały szkoleniowe. Wykonawca na ww. materiałach przeznaczonych dla uczestników szkolenia zamieści informację o realizowanym projekcie, oznakuje materiały zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz zamieści informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020. Logotypy związane z projektem według wytycznych znajdujących się na stronie https://rpo.slaskie.pl/ Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji jeden zestaw szkoleniowy. 4.) Catering i poczęstunek dla uczestników. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń i dzieci, dla których zapewniono opiekę w formie: a) poczęstunku obejmującego kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski lub owoce, soki – w przypadku, gdy zajęcia trwają co najmniej 4 godziny lekcyjne, przy czym warunek ten musi zostać spełniony dla co najmniej 3 ostatnich dni szkoleń. b) obiadu obejmującego dwa dania (240 g/600 kcal, zupę i drugie danie oraz napój) – w przypadku, gdy zajęcia trwają co najmniej 6 godzin lekcyjnych. Warunek ten musi zostać spełniony w trakcie wszystkich 5 dni zajęć. Dla CZĘŚĆI NR 2: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. 1.) Termin realizacji. Dla Projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia 01.08.2019r. do dnia 30.09.2019r. Dla projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” . WND-RPSL.09.01.02-24-0040/18-003 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.11.2019r. 2.) Liczebność grup szkoleniowych, czas trwania szkoleń i blok tematyczny. Zajęcia zostaną zorganizowane w 4 grupach szkoleniowych z czego 2 grupy liczyć będą po 7 uczestników każda, a kolejne 2 grupy liczyć będą po 8 uczestników każda. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 20 godzin zegarowych przy zachowaniu następującej tematyki: a) budowanie relacji dorosły – dziecko, b) asertywność w relacjach z dziećmi, c) radzenie sobie z uczuciami, d) budowanie relacji między dziećmi, e) problemy wieku dorastania oraz proces usamodzielniania dziecka, f ) nagrody i kary w wychowaniu. Łącznie 20 godzin x 60 minut Dla każdej grupy szkoleniowej przewiduje się nie więcej niż 5 dni szkoleniowych. 3.) Materiały szkoleniowe Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i merytoryczne, wydrukowany zestaw materiałów szkoleniowych Wykonawca na ww. materiałach przeznaczonych dla uczestników szkolenia zamieści informację o realizowanym projekcie, oznakuje materiały zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz zamieści informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020. Logotypy związane z projektem według wytycznych znajdujących się na stronie https://rpo.slaskie.pl/ Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji jeden zestaw szkoleniowy. 4.) Catering i poczęstunek dla uczestników. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń i dzieci, dla których zapewniono opiekę w formie co najmniej poczęstunku obejmującego kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski lub owoce, soki. Poczęstunek musi zostać zapewniony podczas trwania każdego dnia szkoleń. Dla CZĘŚĆI NR 3: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów. 1.) Termin realizacji. Dla projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” WND-RPSL.09.01.02-24-003H/18-003 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.07.2019r. Dla projektu pn. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” . WND-RPSL.09.01.02-24-0040/18-003 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.10.2019r. 2.) Liczebność grup szkoleniowych, czas trwania szkoleń i blok tematyczny. Zajęcia zostaną zorganizowane w 4 grupach szkoleniowych z czego każda z grup liczyć będzie po 10 uczestników za zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek liczebność grupy szkoleniowej może zostać zwiększona do 12 osób. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 75 godzin zegarowych przy zachowaniu następującej tematyki i wymiaru godzinowego : a) kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej – 15 godzin, b) trening asertywności– 15 godzin, c) trening aktywnego poszukiwania pracy – 15 godzin, d) kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem – 15 godzin, e) nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 15 godzin. Łącznie 75 godzin x 60 minut Dla każdej grupy szkoleniowej przewiduje się nie więcej niż 15 dni szkoleniowych przy założeniu, że zajęcia będą trwały po 5 godzin zegarowych dziennie. 3.) Materiały szkoleniowe Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i merytoryczne, wydrukowany zestaw materiałów szkoleniowych oraz nośnik pamięci flash (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 16 GB zawierający materiały szkoleniowe. Wykonawca na ww. materiałach przeznaczonych dla uczestników szkolenia zamieści informację o realizowanym projekcie, oznakuje materiały zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz zamieści informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020. Logotypy związane z projektem według wytycznych znajdujących się na stronie https://rpo.slaskie.pl/ Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji jeden zestaw szkoleniowy. 4.) Catering i poczęstunek dla uczestników. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń i dzieci, dla których zapewniono opiekę w formie co najmniej obiadu obejmującego dwa dania (240 g/600 kcal, zupę i drugie danie oraz napój) – w przypadku, gdy zajęcia trwają co najmniej 6 godzin lekcyjnych. Warunek ten musi zostać spełniony w trakcie wszystkich dni zajęć. Poniżej wspólny opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, nr 2 i nr 3. 1. Miejsce i sposób realizacji szkoleń. 1.1 Preferowany teren miasta Skoczowa. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć poza Skoczowem. Miejsce kursu nie powinno być oddalone od gminy Skoczów więcej niż 10 km. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środku transportu we własnym zakresie i pokrycia kosztów przejazdów uczestników w obie strony. Wykonawca będzie zobowiązany także do zapewnienia pomieszczeń szkoleniowych spełniających wymogi wynikające z przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wynajętą salę i jej wyposażenie. W celu zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno- sprawnościami, wymaga się, aby Wykonawca dla celu realizacji szkoleń posiadał odpowiednią bazę lokalową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – bez barier architektonicznych. W przypadku prowadzenia zajęć poza Skoczowem środek transportu zapewniony przez Wykonawcę powinien również być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymaga się również aby forma przeprowadzenia zajęć oraz materiały szkoleniowe uwzględniały dostępność dla osób niedosłyszących i niedowidzących. 1.2 Szkolenia powinny odbywać się w tygodniu (dni robocze) w przedziale godzinowym 8.00 - 17.00. 1.3 Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia zajęć w formie e-learning. 1.4 Wykonawca umożliwi eksponowanie logotypów projektu w miejscu i czasie prowadzenia zajęć. 1.5 Kursy powinny obowiązkowo zakończyć się wydaniem zaświadczenia ich ukończenia dla każdego/ej uczestnika/czki projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Zaświadczenia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz powinny zawierać informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020. 1.6. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia w trakcie trwania kursów indywidualnych list obecności wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych, opieki nad dzieckiem, poczęstunku dla dziecka, cateringu i poczęstunku z każdego dnia kursu oraz przekazania tych list Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od zakończenia poszczególnych kursów. 1.7 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia poszczególnych kursów. Dokumentacja powinna obejmować: a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający grupową listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, c) dokumentację fotograficzną, d) ankietę ewaluacyjną po zakończeniu każdego kursu. 1.8 Wszystkie dokumenty dotyczące kursów powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz powinny zawierać informację, że projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. 1.9 Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów, w tym: dokumentacji finansowej, do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego ), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów w sposób zapewniający dostępność poufność i bezpieczeństwo. Udostępniania jej zarówno Zamawiającemu jak i innym uprawnionym podmiotom odpowiedzialnym za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.10 Liczebność grupy szkoleniowej nie może przekraczać 12 osób. 1.11 Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej przez cały czas realizacji umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej równej wartości przedmiotu zamówienia. 1.12 Wykonawca opracuje plan zajęć i harmonogram zajęć i przekaże go Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki dzieciom uczestników szkoleń w trakcie trwania zajęć (maksymalnie 8 dzieci w wieku od 3 do lat 7 oraz 6 dzieci od 0 do lat 3 dla każdej odrębnej części zamówienia) wraz z wyżywieniem i poczęstunkiem. Przez zapewnienie opieki rozumie się zapewnienie opieki dla dzieci w przedszkolu / żłobku/ klubie dziecięcym. Dopuszcza się, aby osoba sprawująca opiekę za zgodą uczestnika sprawowała opiekę w miejscu zamieszkania dziecka. Wymaga się aby osoba sprawująca opiekę nad dziećmi posiadała kwalifikacje i warunki określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity 2019r. Poz 409 z późn.zm.) 1.14 Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przebiegu szkolenia oraz frekwencji uczestników, a także wglądu do dokumentów dotyczących realizacji zapisów umowy, w tym do dokumentów finansowych tj. dowodów poniesionych wydatków wraz z dokumentacją sposobu ich wyliczenia, 1.15 Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem, nie będącej własnością Zamawiającego, o czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego ), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów w sposób zapewniający dostępność poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający zastrzega sobie, Instytucji Pośredniczącej oraz innym uprawionym podmiotom przeprowadzającym kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji projektu, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe Wykonawcy związane z realizacją projektu. 1.16 Zaleca się aby Wykonawca przy przygotowaniu oferty kierował się dokumentem „Wykaz dla dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator” z grudnia 2016r. dostępny pod adresem: www.rpo.slaskie.pl

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać: a) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 5 usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych w tym w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) dysponowanie co najmniej 1 osobą – ekspertem/trenerem prowadzącym szkolenie dla części zamówienia nr 1 „Trening umiejętności społecznych” i części nr 3 zamówienia „Szkolenia społeczne”, która musi posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć podnoszących kompetencje społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze co najmniej 100 godzin dydaktycznych. Posiadają wykształcenie wyższe poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej na jednym z wymienionych kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, lub nauki społeczne. c) dysponowanie co najmniej 1 osobą – ekspertem/trenerem prowadzącym szkolenie dla części nr 2 zamówienia „Szkoła dla rodziców”, która musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika z ukończoną terapią pedagogiczną/socjoterapeutyczną lub przygotowaniem pedagogicznym, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, przygotowanie pedagogiczne. Osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w tematyce zbieżnej z przedmiotem zamówienia w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych. d) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Doświadczenie zawodowe personelu skierowanego do realizacji zadania stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SIWZ. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wypełnić pkt. 2.1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego wg załącznika nr 4 do specyfikacji), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to przedstawi inne dokumenty, - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg załącznika nr 5 do specyfikacji).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje (w oryginale), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie personelu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla 60 uczestników projektów. Zajęcia zostaną zorganizowane w 10 osobowych grupach szkoleniowych. Czas trwania szkoleń. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 34 godziny dydaktyczne przy zachowaniu następującej tematyki i wymiaru godzinowego : a) autoprezentacja i wystąpienia publiczne – 7 godzin, b) budowanie porozumienia, sprawna komunikacja - 8 godzin, c) reguły komunikacji negocjacyjnej – 6 godzin, d) radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym i rodzinnym - 8 godzin, e) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 5 godzin, Łącznie 34 godzin (dydaktycznych) tj. 34 x 45 minut Dla uczestników zapewnić należy: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, nośnik pamięci flash (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 16 GB zawierający materiały szkoleniowe, poczęstunek w formie przerwy obiadowej (catering) oraz przerwy kawowej. Wykonawca w trakcie trwania szkoleń zobowiązany będzie do zapewnienia opieki dzieciom uczestników (maksymalnie 8 dzieci w wieku od 3 do lat 7 oraz 6 dzieci od 0 do lat 3 dla każdej odrębnej części zamówienia) oraz zapewnienia dla nich żywienia. Miejsce realizacji kursu: preferowany teren miasta Skoczowa. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć poza Skoczowem. Miejsce kursu nie powinno być oddalone od gminy Skoczów więcej niż 10 km. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środku transportu we własnym zakresie i pokrycia kosztów przejazdów uczestników w obie strony. Zaleca się, aby Wykonawca przy przygotowaniu oferty kierował się dokumentem „Wykaz dla dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator” z grudnia 2016r. dostępny pod adresem: www.rpo.slaskie.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoły dla rodziców dla 30 uczestników projektów. Zajęcia zostaną zorganizowane w 4 grupach szkoleniowych z czego 2 grupy liczyć będą po 7 uczestników każda, a kolejne 2 grupy liczyć będą po 8 uczestników każda. Czas trwania szkoleń. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 20 godzin zegarowych przy zachowaniu następującej tematyki: a) budowanie relacji dorosły – dziecko, b) asertywność w relacjach z dziećmi, c) radzenie sobie z uczuciami, d) budowanie relacji między dziećmi, e) problemy wieku dorastania oraz proces usamodzielniania dziecka, f ) nagrody i kary w wychowaniu. Łącznie 20 godzin x 60 minut Dla uczestników zapewnić należy: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, poczęstunek w formie przerwy kawowej. Wykonawca w trakcie trwania szkoleń zobowiązany będzie do zapewnienia opieki dzieciom uczestników (maksymalnie 8 dzieci w wieku od 3 do lat 7 oraz 6 dzieci od 0 do lat 3 dla każdej odrębnej części zamówienia) oraz zapewnienia dla nich żywienia. Miejsce realizacji kursu: preferowany teren miasta Skoczowa. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć poza Skoczowem. Miejsce kursu nie powinno być oddalone od gminy Skoczów więcej niż 10 km. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środku transportu we własnym zakresie i pokrycia kosztów przejazdów uczestników w obie strony. Zaleca się, aby Wykonawca przy przygotowaniu oferty kierował się dokumentem „Wykaz dla dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator” z grudnia 2016r. dostępny pod adresem: www.rpo.slaskie.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń społecznych dla 40 uczestników projektów. Zajęcia zostaną zorganizowane w 4 grupach szkoleniowych z czego każda z grup liczyć będzie po 10 uczestników. Czas trwania szkoleń. Na zajęcia kursu należy przeznaczyć łącznie dla każdej grupy szkoleniowej 75 godzin zegarowych przy zachowaniu następującej tematyki i wymiaru godzinowego : a) kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej – 15 godzin, b) trening asertywności– 15 godzin, c) trening aktywnego poszukiwania pracy – 15 godzin, d) kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem – 15 godzin, e) nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 15 godzin. Łącznie 75 godzin x 60 minut Dla uczestników zapewnić należy: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, nośnik pamięci flash (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 16 GB zawierający materiały szkoleniowe, poczęstunek w formie przerwy obiadowej (catering) oraz przerwy kawowej. Wykonawca w trakcie trwania szkoleń zobowiązany będzie do zapewnienia opieki dzieciom uczestników (maksymalnie 8 dzieci w wieku od 3 do lat 7 oraz 6 dzieci od 0 do lat 3 dla każdej odrębnej części zamówienia) oraz zapewnienia dla nich żywienia. Miejsce realizacji kursu: preferowany teren miasta Skoczowa. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć poza Skoczowem. Miejsce kursu nie powinno być oddalone od gminy Skoczów więcej niż 10 km. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środku transportu we własnym zakresie i pokrycia kosztów przejazdów uczestników w obie strony. Zaleca się, aby Wykonawca przy przygotowaniu oferty kierował się dokumentem „Wykaz dla dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator” z grudnia 2016r. dostępny pod adresem: www.rpo.slaskie.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie personelu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI