„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D i kurs Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Mikołowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-05
 • Numer ogłoszenia510184-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510184-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D i kurs Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. Żwirki i Wigury  4a , 43-190   Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (URL): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie,ul.Żwirki i Wigury 4a,43 - 190 Mikołów, wejście C,I pietro,kancelaria - pokój nr 232

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D i kurs Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.”
Numer referencyjny: MN.272.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020: 1) Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D 2) Kurs Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: I.A. Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” dla 24 uczniów/uczennic, w wymiarze minimum 30 godzin dla każdej z grup, w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzamin wewnętrzny z zakresu komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD. Liczba uczestników ogółem – 24 Liczba grup ogółem – 3 Liczba osób w grupie: minimum 6, maksimum 12 Liczba godzin/grupę – 30 Liczba godzin ogółem – 90 godzina = godzina zegarowa liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. Kurs dla 24 uczestników/uczestniczek zostanie przeprowadzony w 2 edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 2 grupy zajęciowe po 8 osób (łącznie 16 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 1 grupę zajęciową po 8 osób (łącznie 8 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 3 grupy obejmujące 24 osoby. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 12 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Kurs powinien obejmować następujące minimum programowe: a) przygotowanie teoretyczne zawierające następujące elementy programu merytorycznego: • Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. • Rzuty prostokątne. • Widoki i przekroje. • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach (ogólne zasady). • Rysowanie części maszyn. • AutoCAD - tworzenie rysunku prototypowego. • Warstwy rysunkowe. • Podstawowe komendy programu AutoCAD. • Podstawowe elementy rysunku oraz zasady ich tworzenia. • Zasady rysowania precyzyjnego. • Edycja tekstu na rysunku. • Modyfikowanie, kopiowanie i usuwanie poszczególnych elementów rysunku. • Zmiana kształtu i wielkości obiektów. • Edycja cech obiektów. • Wymiarowanie rysunkowe - wymiary liniowe i kątowe (AutoCAD). • Definiowanie i wstawianie bloków. • Wykreślanie rysunku z programu AutoCAD na drukarce. • Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. • Sterowanie układami współrzędnych w układzie 3D. • Oglądanie rysunku w przestrzeni. • Modyfikacja obiektów 3D. • Przygotowanie i eksport pliku z programu CAD do programu CAM. b) przygotowanie praktyczne zawierające ćwiczenia praktyczne z następującego zakresu programu merytorycznego: • Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. • Rzuty prostokątne. • Widoki i przekroje. • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach (ogólne zasady). • Rysowanie części maszyn. • AutoCAD - tworzenie rysunku prototypowego. • Warstwy rysunkowe. • Podstawowe komendy programu AutoCAD. • Podstawowe elementy rysunku oraz zasady ich tworzenia. • Zasady rysowania precyzyjnego. • Edycja tekstu na rysunku. • Modyfikowanie, kopiowanie i usuwanie poszczególnych elementów rysunku. • Zmiana kształtu i wielkości obiektów. • Edycja cech obiektów. • Wymiarowanie rysunkowe - wymiary liniowe i kątowe (AutoCAD). • Definiowanie i wstawianie bloków . • Wykreślanie rysunku z programu AutoCAD na drukarce. • Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. • Sterowanie układami współrzędnych w układzie 3D. • Oglądanie rysunku w przestrzeni. • Modyfikacja obiektów 3D. • Przygotowanie i eksport pliku z programu CAD do programu CAM. c) egzamin końcowy. 2. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44, w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach lub odpowiednio wyposażonej pracowni zapewnionej przez Wykonawcę. Szkoła zapewnia nieodpłatnie salę wykładową wyposażoną w min. 12 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz tablicę. Pozostały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym program do komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD zapewnia Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie, a zajęcia na kursie powinny być wsparte programami multimedialnymi dotyczącymi projektowania AutoCAD. 4. Podczas zajęć praktycznych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. 5. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 6. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 7. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu wraz z płytami CD lub USB z zakresu projektowania AutoCad (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł. oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć. 10. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: do stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 12. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 13. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego I.B. Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.” Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych.” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych” dla 66 uczniów w wymiarze 15 godzin dla każdej z grup w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzamin wewnętrzny z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. Przez inne urządzenia sklepowe rozumie się: terminal kart płatniczych, system kasowy POS z ekranem dotykowym, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, metkownice. Liczba uczestników ogółem – 66 Liczba grup ogółem – 6 Liczba osób w grupie: minimum 6, maksimum 15 Liczba godzin/grupę – 15 Liczba godzin ogółem – 90 godzina = godzina zegarowa liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Kurs dla 66 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 2 grupy zajęciowe po 10 osób oraz 2 grupy zajęciowe po 12 osób (łącznie 44 osoby) II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 1 grupę zajęciową 10-osobową oraz 1 grupę zajęciową 12-osobową (łącznie 22 osoby) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 6 grup obejmujące 66 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 15 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zamawiający wymaga, aby program zajęć uwzględniał zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne obejmujące naukę umiejętności potrzebnych na stanowisku kasjer. Program musi objąć co najmniej następujące zagadnienia: 1) Co to jest kasa fiskalna? – ogólne informacje. 2) Warunki techniczne i kryteria jakie muszą spełniać kasy. 3) Wybrane zagadnienia z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. 4) Programy pracy kasy. 5) Moduł fiskalny, pojęcia fiskalne kasy. 6) Numery unikatowe, raporty fiskalne. 7) Wystawianie faktur i rachunków. 8) Obowiązki podatnika. 9) Obsługa klienta. 10) Nauka obsługi kasy fiskalnej firmy. Sprzedaż. 11) Obsługa dodatkowych urządzeń współpracujących z kasami (komputer, czytnik kodów, waga elektroniczna). 12) Raportowanie - Drukowanie raportów czytających i zerujących. 13) Baza danych stawek podatku (PTU). - Wprowadzanie stawek PTU - Drukowanie raportu stawek zaprogramowanych w kasie fiskalnej. 14) Baza danych opakowań zwrotnych. 15) Baza danych towarów (PLU). Baza danych rabatów i dopłat. 16) Zasady BHP w obiekcie handlowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 3. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 (dla 30 osób) oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ulicy Chopina 11b (dla 36 osób), w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do kursu wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. •. Zajęcia dotyczące obsługi programów komputerowych sprzedażowych powinny odbywać się w sali wyposażonej w stanowiska komputerowe, kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, tj. odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika:  1 kasa fiskalna na 1 uczestnika  1 terminal kart płatniczych na 2 uczestników  1 system kasowy POS z ekranem dotykowym na 2 uczestników  1 czytnik kodów kreskowych na 1uczestnika, 1 metkownica na 1 uczestnika  Instrukcje obsługi ww. urządzeń oraz materiały dydaktyczne i dodatkowy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:  urządzenia współpracujące z kasami – np. wagi (min. 1 na grupę zajęciową)  komputery wyposażone w programy Subiekt GT, Microsoft Excel (min. 1 stanowisko na 2 uczestników),  projektor multimedialny,  rzutnik pisma,  skaner ręczny, diodowy – 3 szt,  środki pieniężne: gotówka, czeki, karty płatnicze,  druki dokumentów (zamówienie, dowód dostawy, PZ, WZ, faktura VAT, rachunek, paragon, paragon fiskalny, kontrolka sprzedaży, taśma kasy rejestrującej, raporty fiskalne), instrukcje obsługi urządzeń: kas fiskalnych, czytników kodów, drukarek fiskalnych, metkownic, terminali kart płatniczych,  wykaz cen i kodów towarowych. 4. Podczas zajęć praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wymagania odnośnie funkcjonalności sprzętu wykorzystywanego w czasie kursu: • kasy fiskalne: baza umożliwiająca zapamiętanie minimum 60 tys. towarów, szeroka gama interfejsów umożliwiających współpracę w sieci. Wyposażenie w alfanumeryczny wyświetlacz klienta z podświetleniem i regulowanym kontrastem, odpowiednio skonfigurowana. Fiskalizacja kasy (uaktywnienie pamięci kasy fiskalnej czyli wprowadzenie do niej na stałe numeru NIP podatnika). • drukarki fiskalne: współpracujące z każdym programem do obsługi sprzedaży, wbudowany akumulator, który pozwala na wydruk paragonów w przypadku braku zasilania. Szybki mechanizm drukujący, duży podświetlany obrotowy alfanumeryczny wyświetlacz dla klienta. Odpowiednio skonfigurowane. • terminale kart płatniczych: spełnienie wymogów PCI DSS (dane przetwarzane we wszystkich punktach akceptacji takie jak: dane karty oraz numery PIN są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów. Posiadające media komunikacyjne np. Ethernet, GPRS, linię telefoniczną. • system kasowy POS z ekranem dotykowym: musi posiadać oprogramowanie dostosowane do pracy z ekranem dotykowym. • czytniki kodów kreskowych z oprogramowaniem • metkownice: jedno- lub kilkurzędowe, numeryczne lub alfanumeryczne. Możliwość drukowania średnio dziesięciu znaków w jednym rzędzie, przede wszystkim dla oznaczenia daty, ceny i wagi towaru. Posiadają dodatkowo znaki: walut - najczęściej znak zł i znak euro, znaki ilości najczęściej szt., wagi najczęściej kg, oraz inne dodatkowe znaki. 6. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu wraz z płytami CD lub USB z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom szkolenia oraz Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, m.in: oznakowanie materiałów szkoleniowych, dokumentów. 12. Prawidłowość wykonania umowy zostanie potwierdzona poprzez prowadzenie dzienników kursu i list obecności. 13. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 14.Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 15. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 16. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie I 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1 skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD projektowanie 3D. Zadanie II 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1 skieruje do realizacji zamówienia minimum następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs obsługi kas fiskalnych 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.1.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3.1.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.1.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.2.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 3.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa pkt. 3.1.1 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.. 3.3. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zadanie I 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II ppkt. 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie II 1A.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II A ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena - zadanie I i II 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia zadanie I i zadanie II 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawa zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach: 1) Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego. 2) W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę. 3) W przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 4) W przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług. 5) Zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności. 6) Zmiana osób prowadzących kurs zawodowy, a w szczególności dodanie nowych osób lub zamiana na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ; zmiana może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia wskazanych w SIWZ.. 7) Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności. 8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3. 9) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 10) W przypadkach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt.2 - 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 3. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 4. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony niezwłocznym od dnia zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany Umowy. 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 6.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” dla 24 uczniów/uczennic, w wymiarze minimum 30 godzin dla każdej z grup, w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzamin wewnętrzny z zakresu komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD. Liczba uczestników ogółem – 24 Liczba grup ogółem – 3 Liczba osób w grupie: minimum 6, maksimum 12 Liczba godzin/grupę – 30 Liczba godzin ogółem – 90 godzina = godzina zegarowa liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. Kurs dla 24 uczestników/uczestniczek zostanie przeprowadzony w 2 edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 2 grupy zajęciowe po 8 osób (łącznie 16 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 1 grupę zajęciową po 8 osób (łącznie 8 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 3 grupy obejmujące 24 osoby. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 12 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Kurs powinien obejmować następujące minimum programowe: a) przygotowanie teoretyczne zawierające następujące elementy programu merytorycznego: • Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. • Rzuty prostokątne. • Widoki i przekroje. • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach (ogólne zasady). • Rysowanie części maszyn. • AutoCAD - tworzenie rysunku prototypowego. • Warstwy rysunkowe. • Podstawowe komendy programu AutoCAD. • Podstawowe elementy rysunku oraz zasady ich tworzenia. • Zasady rysowania precyzyjnego. • Edycja tekstu na rysunku. • Modyfikowanie, kopiowanie i usuwanie poszczególnych elementów rysunku. • Zmiana kształtu i wielkości obiektów. • Edycja cech obiektów. • Wymiarowanie rysunkowe - wymiary liniowe i kątowe (AutoCAD). • Definiowanie i wstawianie bloków. • Wykreślanie rysunku z programu AutoCAD na drukarce. • Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. • Sterowanie układami współrzędnych w układzie 3D. • Oglądanie rysunku w przestrzeni. • Modyfikacja obiektów 3D. • Przygotowanie i eksport pliku z programu CAD do programu CAM. b) przygotowanie praktyczne zawierające ćwiczenia praktyczne z następującego zakresu programu merytorycznego: • Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. • Rzuty prostokątne. • Widoki i przekroje. • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach (ogólne zasady). • Rysowanie części maszyn. • AutoCAD - tworzenie rysunku prototypowego. • Warstwy rysunkowe. • Podstawowe komendy programu AutoCAD. • Podstawowe elementy rysunku oraz zasady ich tworzenia. • Zasady rysowania precyzyjnego. • Edycja tekstu na rysunku. • Modyfikowanie, kopiowanie i usuwanie poszczególnych elementów rysunku. • Zmiana kształtu i wielkości obiektów. • Edycja cech obiektów. • Wymiarowanie rysunkowe - wymiary liniowe i kątowe (AutoCAD). • Definiowanie i wstawianie bloków . • Wykreślanie rysunku z programu AutoCAD na drukarce. • Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej. • Sterowanie układami współrzędnych w układzie 3D. • Oglądanie rysunku w przestrzeni. • Modyfikacja obiektów 3D. • Przygotowanie i eksport pliku z programu CAD do programu CAM. c) egzamin końcowy. 2. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44, w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach lub odpowiednio wyposażonej pracowni zapewnionej przez Wykonawcę. Szkoła zapewnia nieodpłatnie salę wykładową wyposażoną w min. 12 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz tablicę. Pozostały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym program do komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD zapewnia Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie, a zajęcia na kursie powinny być wsparte programami multimedialnymi dotyczącymi projektowania AutoCAD. 4. Podczas zajęć praktycznych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. 5. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 6. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 7. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu wraz z płytami CD lub USB z zakresu projektowania AutoCad (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł. oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć. 10. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: do stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 12. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 13. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.” Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.” Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych.” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych” dla 66 uczniów w wymiarze 15 godzin dla każdej z grup w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzamin wewnętrzny z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. Przez inne urządzenia sklepowe rozumie się: terminal kart płatniczych, system kasowy POS z ekranem dotykowym, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, metkownice. Liczba uczestników ogółem – 66 Liczba grup ogółem – 6 Liczba osób w grupie: minimum 6, maksimum 15 Liczba godzin/grupę – 15 Liczba godzin ogółem – 90 godzina = godzina zegarowa liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Kurs dla 66 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 2 grupy zajęciowe po 10 osób oraz 2 grupy zajęciowe po 12 osób (łącznie 44 osoby) II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 1 grupę zajęciową 10-osobową oraz 1 grupę zajęciową 12-osobową (łącznie 22 osoby) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 6 grup obejmujące 66 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 15 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zamawiający wymaga, aby program zajęć uwzględniał zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne obejmujące naukę umiejętności potrzebnych na stanowisku kasjer. Program musi objąć co najmniej następujące zagadnienia: 1) Co to jest kasa fiskalna? – ogólne informacje. 2) Warunki techniczne i kryteria jakie muszą spełniać kasy. 3) Wybrane zagadnienia z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. 4) Programy pracy kasy. 5) Moduł fiskalny, pojęcia fiskalne kasy. 6) Numery unikatowe, raporty fiskalne. 7) Wystawianie faktur i rachunków. 8) Obowiązki podatnika. 9) Obsługa klienta. 10) Nauka obsługi kasy fiskalnej firmy. Sprzedaż. 11) Obsługa dodatkowych urządzeń współpracujących z kasami (komputer, czytnik kodów, waga elektroniczna). 12) Raportowanie - Drukowanie raportów czytających i zerujących. 13) Baza danych stawek podatku (PTU). - Wprowadzanie stawek PTU - Drukowanie raportu stawek zaprogramowanych w kasie fiskalnej. 14) Baza danych opakowań zwrotnych. 15) Baza danych towarów (PLU). Baza danych rabatów i dopłat. 16) Zasady BHP w obiekcie handlowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 3. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 (dla 30 osób) oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ulicy Chopina 11b (dla 36 osób), w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do kursu wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. •. Zajęcia dotyczące obsługi programów komputerowych sprzedażowych powinny odbywać się w sali wyposażonej w stanowiska komputerowe, kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, tj. odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika:  1 kasa fiskalna na 1 uczestnika  1 terminal kart płatniczych na 2 uczestników  1 system kasowy POS z ekranem dotykowym na 2 uczestników  1 czytnik kodów kreskowych na 1uczestnika, 1 metkownica na 1 uczestnika  Instrukcje obsługi ww. urządzeń oraz materiały dydaktyczne i dodatkowy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:  urządzenia współpracujące z kasami – np. wagi (min. 1 na grupę zajęciową)  komputery wyposażone w programy Subiekt GT, Microsoft Excel (min. 1 stanowisko na 2 uczestników),  projektor multimedialny,  rzutnik pisma,  skaner ręczny, diodowy – 3 szt,  środki pieniężne: gotówka, czeki, karty płatnicze,  druki dokumentów (zamówienie, dowód dostawy, PZ, WZ, faktura VAT, rachunek, paragon, paragon fiskalny, kontrolka sprzedaży, taśma kasy rejestrującej, raporty fiskalne), instrukcje obsługi urządzeń: kas fiskalnych, czytników kodów, drukarek fiskalnych, metkownic, terminali kart płatniczych,  wykaz cen i kodów towarowych. 4. Podczas zajęć praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wymagania odnośnie funkcjonalności sprzętu wykorzystywanego w czasie kursu: • kasy fiskalne: baza umożliwiająca zapamiętanie minimum 60 tys. towarów, szeroka gama interfejsów umożliwiających współpracę w sieci. Wyposażenie w alfanumeryczny wyświetlacz klienta z podświetleniem i regulowanym kontrastem, odpowiednio skonfigurowana. Fiskalizacja kasy (uaktywnienie pamięci kasy fiskalnej czyli wprowadzenie do niej na stałe numeru NIP podatnika). • drukarki fiskalne: współpracujące z każdym programem do obsługi sprzedaży, wbudowany akumulator, który pozwala na wydruk paragonów w przypadku braku zasilania. Szybki mechanizm drukujący, duży podświetlany obrotowy alfanumeryczny wyświetlacz dla klienta. Odpowiednio skonfigurowane. • terminale kart płatniczych: spełnienie wymogów PCI DSS (dane przetwarzane we wszystkich punktach akceptacji takie jak: dane karty oraz numery PIN są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów. Posiadające media komunikacyjne np. Ethernet, GPRS, linię telefoniczną. • system kasowy POS z ekranem dotykowym: musi posiadać oprogramowanie dostosowane do pracy z ekranem dotykowym. • czytniki kodów kreskowych z oprogramowaniem • metkownice: jedno- lub kilkurzędowe, numeryczne lub alfanumeryczne. Możliwość drukowania średnio dziesięciu znaków w jednym rzędzie, przede wszystkim dla oznaczenia daty, ceny i wagi towaru. Posiadają dodatkowo znaki: walut - najczęściej znak zł i znak euro, znaki ilości najczęściej szt., wagi najczęściej kg, oraz inne dodatkowe znaki. 6. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu wraz z płytami CD lub USB z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom szkolenia oraz Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, m.in: oznakowanie materiałów szkoleniowych, dokumentów. 12. Prawidłowość wykonania umowy zostanie potwierdzona poprzez prowadzenie dzienników kursu i list obecności. 13. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 14.Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 15. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 16. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI