„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs baristy, Kurs barmański...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs baristy, Kurs barmański i Kurs kelnerski, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Mikołowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-19
 • Numer ogłoszenia539607-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539607-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs baristy, Kurs barmański i Kurs kelnerski, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. Żwirki i Wigury  4a , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (URL): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie,ul.Żwirki i Wigury 4a,43 - 190 Mikołów, wejście C,I piętro,kancelaria - pokój nr 232

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs baristy, Kurs barmański i Kurs kelnerski, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.
Numer referencyjny: MN.272.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020: 1) Kurs baristy 2) Kurs barmański 3) Kurs kelnerski dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: I.A. Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs baristy” Przedmiot zamówienia w tym zadaniu składa się z następujących części: I.A.1 Kurs baristy dla uczniów / uczennic Przedmiotem tej części zadania nr I jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs baristy” dla 36 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych sposobów parzenia oraz podawania kawy celem rozwoju czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –36 Liczba grup ogółem – 12 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 120 godzina = godzina zegarowa Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. Kurs dla 36 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 12 grup obejmujących 36 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. I.A.2 Kurs baristy dla nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu Przedmiotem tej części zadania nr I jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs baristy” dla 5 nauczycieli w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych sposobów parzenia oraz podawania kawy celem rozwoju czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –5 Liczba grup ogółem – 1 Liczba godzin/grupę – 20 Liczba godzin ogółem – 20 godzina = godzina zegarowa 1 grupa zajęciowa = 5 osób Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Dla części I.A.1 i I.A.2Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów oraz nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy baristy, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Powinien objąć minimalnie poniższy zakres tematyczny: • Zawód, warsztat i techniki pracy baristy, • Kultura i historia picia kawy, • Metody zbioru i proces produkcji, • Gatunki i odmiany kawy, • Metody parzenia, • Techniki przygotowania, • Nalewanie i wykańczanie kawy i napojów na bazie kawy (rodzaje mleka, spienianie mleka) tworzenie wzorów, kawy warstwowe), • Profesjonalne testowanie kaw, • Rozpoznawanie oraz opisywanie smaków i aromatów, • Kawy i ich mieszanki, • Profesjonalne używanie sprzętu, • Alternatywne metody parzenia kawy, • Obsługa klienta. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt oraz urządzenia (2 ekspresy do kawy, młynki do kawy, spieniacze, pełne stanowiska pracy baristy wraz z zastawą kawową, łyżeczki) a także zapewnia materiały spożywcze do ćwiczeń (kawy, mleko, syropy, cukier, przyprawy, czekolady itp. W ilościach zapewniających przygotowanie różnych rodzajów napoi przez każdego uczestnika). 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki szkolenia (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ . 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 15. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego I.B. Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs barmański”. Przedmiot zamówienia w tym zadaniu składa się z następujących części: I.B.1 Kurs barmański dla uczniów / uczennic Przedmiotem tej części zadania nr II jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs barmański” dla 36 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę barmana, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –36 Liczba grup ogółem – 12 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 120 godzina = godzina zegarowa Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. Kurs dla 36 uczestników zostanie przeprowadzony w 2 edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 12 grup obejmujących 36 osób Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. I.B.2 Kurs barmański dla nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu Przedmiotem tej części zadania nr II jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs barmański” dla 5 nauczycieli w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę barmana, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych. Liczba uczestników ogółem –5 Liczba grup ogółem – 1 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 10 godzina = godzina zegarowa 1 grupa zajęciowa = 5 osób Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Dla części I.B.1 i I.B.2 Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów oraz nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy barmana, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Zajęcia powinny obejmować minimalnie poniższy zakres tematyczny: - część teoretyczna: podstawowa wiedza na temat alkoholi, wina, piwa ich produkcji i sposobów podawania, charakterystyka napojów mieszanych, ich podział techniki miksowania, składniki napojów mieszanych, podstawowe wyposażenie i organizacja baru, - część praktyczna: przygotowywanie Short i Long drinków z wykorzystaniem oryginalnych alkoholi mocnych, likierów, soków i pełnej gamy owoców, wszystkimi technikami miksowania, obsługa gości. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wykonawca zapewni sprzęt, półprodukty i produkty niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca ma zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom kursu, m.in.: shakery, , miarki barmańskie, łyżki barmańskie do stirowania, szczypce o różnej wielkości, zestaw szkła barowego różnych wzorów do podawania napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych, trybuszon, kubki barmańskie, blender elektryczny, młynek do rozdrabniania lodu, komplet zestawów noży dekoracyjnych, dzbanki do kawy rożnej wielkości, sków i wody, cooler, muddler, ekspres do kawy, surowce i niezbędne produkty np. soki owocowe, wody gazowane i niegazowane, owoce do dekoracji, ozdoby papierowe, plastikowe do drinków i napojów, alkohole butelkowane tylko oryginalne niezbędne do realizacji kursu, napoje bezalkoholowe, syropy smakowe, sosy, przyprawy i inne drobne produkty spożywcze, owoce podstawowe i egzotyczne, warzywa, dodatki komplementarne do drinków typu słomki, mieszadełka, szpadki oraz wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania baru w restauracji. 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki kursu (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 15. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2026r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego I.C. Zadanie nr III:” Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs kelnerski” Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs kelnerski” dla 31 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę kelnera, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –31 Liczba grup ogółem – 6 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 30 Liczba godzin ogółem – 180 Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. godzina = godzina zegarowa Kurs dla 31 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 3 grupy zajęciowe po 5 osób (łącznie 15 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 2 grupy zajęciowe po 5 osób, 1 grupa 6-osobowa (łącznie 16 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będzie to 6 grup obejmujących 31 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy kelnera, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Program kursu powinien obejmować minimalnie poniższy zakres tematyczny:  Zawód profesjonalnego kelnera, kultura osobista i etyka zawodowa kelnera, obowiązki i wizerunek profesjonalnego kelnera, praca w zespole kelnerskim: jak budować pozytywną komunikację w grupie,  Przygotowanie stanowiska pracy, higiena pracy i zasady bezpieczeństwa, wyposażenie zawodowe kelnera,  Prezentacja zastawy stołowej, bielizna stołowa: techniki składania, rozkładania i zdejmowania obrusów, prawidłowe dobieranie sprzętu do charakteru potrawy i napoju, nakrywanie i dekoracja stołu,  Style obsługi: francuski, rosyjski, angielski, amerykański i niemiecki,  Praktyczne umiejętności kelnerskie, technika noszenia naczyń: nadchwyt, podchwyt, na płaskiej dłoni, na serwetkach kelnerskich, na tacy, techniki noszenia tac: właściwe chwyty tac, układanie naczyń na tacach/ zasady obciążania, przenoszenie naczyń, wykorzystanie wózka kelnerskiego techniki zbierania zastawy stołowej po konsumpcji,  Organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków, techniki serwowania śniadań, zasady podawania zup i dań zasadniczych, zasady obsługi przy podawaniu przekąsek i deserów,  Techniki podawania napojów bezalkoholowych, zasady podawania napojów gorących, zasady podawania napojów zimnych,  Techniki podawania napojów alkoholowych, dobór alkoholu do rodzaju potrawy, sposoby serwowania: piwa, wódek, likierów, drinków, techniki podawania wina oraz jego dekantacja,  Obsługa gości restauracyjnych, powitanie, serwis, obsługa z prawej/lewej strony klienta, podziękowanie i pożegnanie gości,  Systemy rozliczeń kelnerskich: system bloczkowy, francuski, półfrancuski, kas kelnerskich. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym kursu. Wykonawca ma zapewnić m.in.: odzież ochronną, szeroki asortyment szkła, talerze, sztućce, komplety do nakryć stołu, obrusy, serwetki, tace kelnerskie, alkohole butelkowane tylko oryginalne niezbędne do realizacji kursu, napoje bezalkoholowe, syropy smakowe, sosy, przyprawy i inne drobne produkty spożywcze, owoce podstawowe i egzotyczne, warzywa, dodatki komplementarne do drinków typu słomki, mieszadełka, szpadki oraz wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania baru w restauracji. 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki kursu (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - dla części IA.1 Zadania I :od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 roku. - dla części IA.2 Zadania I :od daty podpisania umowy do 31maja 2020 roku. - dla części IB.1 Zadania II :od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 roku. - dla części IB.2 Zadania II :od daty podpisania umowy do 31maja 2020 roku. - dla Zadania III: od daty podpisania umowy do 31maja 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie I 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1 skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs baristy; 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.1.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3.1.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.1.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.2.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie. Zadanie II Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1 skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs barmański; 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.1.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3.1.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.1.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.2.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie. Zadanie III 1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1 skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs kelnerski; 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 3.1.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.1.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3.1.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.1.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.2.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zadanie I,II,III 3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 3.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa pkt. 3.1.1 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.. 3.3. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zadanie I 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II ppkt. 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Zadanie II 1A.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II A ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Zadanie III 1B.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1b do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWZ); 1.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt II B ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena - zadanie I i II i III 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia- zadanie I , II,III 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
11. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , 4) zasad gromadzenia i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - na zasadach i w sposób określony w ust. 12 - 23, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 14. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą sumie wzrostu kosztów Wykonawcy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, ponoszonych w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 18. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 11, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 19. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu , w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu , w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lub 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu , w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 4. 20. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 19 pkt 2 i ust.19 pkt 3. 21. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 18, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 22. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 18. W takim przypadku przepisy ust. 19 – 21 oraz 23 stosuje się odpowiednio. 23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawa zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach: 1) Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego. 2) W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę. 3) W przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 4) W przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług. 5) Zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności. 6) Zmiana osób prowadzących kurs zawodowy, a w szczególności dodanie nowych osób lub zamiana na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ; zmiana może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia wskazanych w SIWZ.. 7) Zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności. 8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 3. 9) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 10) W przypadkach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt.2 - 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 3. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 4. Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony niezwłocznym od dnia zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany Umowy. 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 6.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs baristy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I.A. Zadanie nr I. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs baristy” Przedmiot zamówienia w tym zadaniu składa się z następujących części: I.A.1 Kurs baristy dla uczniów / uczennic Przedmiotem tej części zadania nr I jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs baristy” dla 36 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych sposobów parzenia oraz podawania kawy celem rozwoju czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –36 Liczba grup ogółem – 12 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 120 godzina = godzina zegarowa Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. Kurs dla 36 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości i liczebności grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 12 grup obejmujących 36 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. I.A.2 Kurs baristy dla nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu Przedmiotem tej części zadania nr I jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs baristy” dla 5 nauczycieli w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych sposobów parzenia oraz podawania kawy celem rozwoju czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –5 Liczba grup ogółem – 1 Liczba godzin/grupę – 20 Liczba godzin ogółem – 20 godzina = godzina zegarowa 1 grupa zajęciowa = 5 osób Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Dla części I.A.1 i I.A.2Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów oraz nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy baristy, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Powinien objąć minimalnie poniższy zakres tematyczny: • Zawód, warsztat i techniki pracy baristy, • Kultura i historia picia kawy, • Metody zbioru i proces produkcji, • Gatunki i odmiany kawy, • Metody parzenia, • Techniki przygotowania, • Nalewanie i wykańczanie kawy i napojów na bazie kawy (rodzaje mleka, spienianie mleka) tworzenie wzorów, kawy warstwowe), • Profesjonalne testowanie kaw, • Rozpoznawanie oraz opisywanie smaków i aromatów, • Kawy i ich mieszanki, • Profesjonalne używanie sprzętu, • Alternatywne metody parzenia kawy, • Obsługa klienta. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt oraz urządzenia (2 ekspresy do kawy, młynki do kawy, spieniacze, pełne stanowiska pracy baristy wraz z zastawą kawową, łyżeczki) a także zapewnia materiały spożywcze do ćwiczeń (kawy, mleko, syropy, cukier, przyprawy, czekolady itp. W ilościach zapewniających przygotowanie różnych rodzajów napoi przez każdego uczestnika). 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki szkolenia (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ . 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 15. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - dla części IA.1 Zadania I :od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 roku. - dla części IA.2 Zadania I :od daty podpisania umowy do 31maja 2020 roku.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs barmański”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I.B. Zadanie nr II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs barmański”. Przedmiot zamówienia w tym zadaniu składa się z następujących części: I.B.1 Kurs barmański dla uczniów / uczennic Przedmiotem tej części zadania nr II jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs barmański” dla 36 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę barmana, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –36 Liczba grup ogółem – 12 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 120 godzina = godzina zegarowa Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. Kurs dla 36 uczestników zostanie przeprowadzony w 2 edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 6 grupy zajęciowe po 3 osoby (łącznie 18 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będą to 12 grup obejmujących 36 osób Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. I.B.2 Kurs barmański dla nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu Przedmiotem tej części zadania nr II jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs barmański” dla 5 nauczycieli w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę barmana, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych. Liczba uczestników ogółem –5 Liczba grup ogółem – 1 Liczba godzin/grupę – 10 Liczba godzin ogółem – 10 godzina = godzina zegarowa 1 grupa zajęciowa = 5 osób Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r. Dla części I.B.1 i I.B.2 Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów oraz nauczycieli zawodu / instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy barmana, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Zajęcia powinny obejmować minimalnie poniższy zakres tematyczny: - część teoretyczna: podstawowa wiedza na temat alkoholi, wina, piwa ich produkcji i sposobów podawania, charakterystyka napojów mieszanych, ich podział techniki miksowania, składniki napojów mieszanych, podstawowe wyposażenie i organizacja baru, - część praktyczna: przygotowywanie Short i Long drinków z wykorzystaniem oryginalnych alkoholi mocnych, likierów, soków i pełnej gamy owoców, wszystkimi technikami miksowania, obsługa gości. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wykonawca zapewni sprzęt, półprodukty i produkty niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca ma zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom kursu, m.in.: shakery, , miarki barmańskie, łyżki barmańskie do stirowania, szczypce o różnej wielkości, zestaw szkła barowego różnych wzorów do podawania napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych, trybuszon, kubki barmańskie, blender elektryczny, młynek do rozdrabniania lodu, komplet zestawów noży dekoracyjnych, dzbanki do kawy rożnej wielkości, sków i wody, cooler, muddler, ekspres do kawy, surowce i niezbędne produkty np. soki owocowe, wody gazowane i niegazowane, owoce do dekoracji, ozdoby papierowe, plastikowe do drinków i napojów, alkohole butelkowane tylko oryginalne niezbędne do realizacji kursu, napoje bezalkoholowe, syropy smakowe, sosy, przyprawy i inne drobne produkty spożywcze, owoce podstawowe i egzotyczne, warzywa, dodatki komplementarne do drinków typu słomki, mieszadełka, szpadki oraz wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania baru w restauracji. 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki kursu (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b) program kursu oraz dziennik zajęć, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników). 15. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2026r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - dla części IB.1 Zadania II :od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 roku. - dla części IB.2 Zadania II :od daty podpisania umowy do 31maja 2020 roku


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr III:” Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs kelnerski”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr III:” Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn „Kurs kelnerski” Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs kelnerski” dla 31 uczniów w latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020. Kurs w szczególności powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiające pracę kelnera, czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych Liczba uczestników ogółem –31 Liczba grup ogółem – 6 Liczba osób w grupie: minimum 3, maksimum 8 Liczba godzin/grupę – 30 Liczba godzin ogółem – 180 Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 maja 2020 r. godzina = godzina zegarowa Kurs dla 31 uczestników zostanie przeprowadzony w edycjach: I edycja w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje 3 grupy zajęciowe po 5 osób (łącznie 15 osób). II edycja w roku szkolnym 2019/2020 obejmie 2 grupy zajęciowe po 5 osób, 1 grupa 6-osobowa (łącznie 16 osób). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości grup w poszczególnych edycjach w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup się nie ulegnie zmianie. Możliwa jest jedynie zmiana liczby grup pomiędzy edycjami i liczebności uczestników pomiędzy grupami. Jednakże łącznie będzie to 6 grup obejmujących 31 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 3 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Zajęcia powinny się odbywać: • od poniedziałku do soboty, • dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj: - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie - Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach • w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę. 2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy kelnera, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Program kursu powinien obejmować minimalnie poniższy zakres tematyczny:  Zawód profesjonalnego kelnera, kultura osobista i etyka zawodowa kelnera, obowiązki i wizerunek profesjonalnego kelnera, praca w zespole kelnerskim: jak budować pozytywną komunikację w grupie,  Przygotowanie stanowiska pracy, higiena pracy i zasady bezpieczeństwa, wyposażenie zawodowe kelnera,  Prezentacja zastawy stołowej, bielizna stołowa: techniki składania, rozkładania i zdejmowania obrusów, prawidłowe dobieranie sprzętu do charakteru potrawy i napoju, nakrywanie i dekoracja stołu,  Style obsługi: francuski, rosyjski, angielski, amerykański i niemiecki,  Praktyczne umiejętności kelnerskie, technika noszenia naczyń: nadchwyt, podchwyt, na płaskiej dłoni, na serwetkach kelnerskich, na tacy, techniki noszenia tac: właściwe chwyty tac, układanie naczyń na tacach/ zasady obciążania, przenoszenie naczyń, wykorzystanie wózka kelnerskiego techniki zbierania zastawy stołowej po konsumpcji,  Organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków, techniki serwowania śniadań, zasady podawania zup i dań zasadniczych, zasady obsługi przy podawaniu przekąsek i deserów,  Techniki podawania napojów bezalkoholowych, zasady podawania napojów gorących, zasady podawania napojów zimnych,  Techniki podawania napojów alkoholowych, dobór alkoholu do rodzaju potrawy, sposoby serwowania: piwa, wódek, likierów, drinków, techniki podawania wina oraz jego dekantacja,  Obsługa gości restauracyjnych, powitanie, serwis, obsługa z prawej/lewej strony klienta, podziękowanie i pożegnanie gości,  Systemy rozliczeń kelnerskich: system bloczkowy, francuski, półfrancuski, kas kelnerskich. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie. 4. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. 5. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym kursu. Wykonawca ma zapewnić m.in.: odzież ochronną, szeroki asortyment szkła, talerze, sztućce, komplety do nakryć stołu, obrusy, serwetki, tace kelnerskie, alkohole butelkowane tylko oryginalne niezbędne do realizacji kursu, napoje bezalkoholowe, syropy smakowe, sosy, przyprawy i inne drobne produkty spożywcze, owoce podstawowe i egzotyczne, warzywa, dodatki komplementarne do drinków typu słomki, mieszadełka, szpadki oraz wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania baru w restauracji. 6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu. 7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej. 8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub skryptu z zakresu tematyki kursu (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 9. Wykonawca zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć; 11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno być zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów. 13. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat. 14. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2026 r. Kody CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5 dniowych wyjazdów edukacyjnych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI