Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej w latach 2019-2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526742-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526742-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej w latach 2019-2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z209/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 17490000000000, ul. Powstańców Warszawy  12 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , e-mail dorzech@prz.edu.pl, , faks 17 8651075.
Adres strony internetowej (URL): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej w latach 2019-2021
Numer referencyjny: NA/P/80/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej w latach 2019-2021. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne lata i z zakresem znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Zad 1: a) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 akredytowanymi trenerami posiadającymi co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu PRINCE2. (tj. osoba posiadająca certyfikat tzw. PRINCE2 Approved Trainer, wydany przez APMG International, AXELOS bądź jednostkę równoważną). b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 usługi szkoleniowe z zakresu metodyk zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji PRINCE2 i zakończone egzaminem w języku polskim - dla grup min. 10 osobowych i usługi te zostały wykonane należycie. Zad 2: a) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 trenerami posiadającymi co najmniej dwu letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu szkoleń z zakresu IPMA. b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 usługi szkoleniowe z zakresu metodyk zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA i zakończone egzaminem w języku polskim - dla grup min. 10 osobowych i usługi te zostały wykonane należycie. Zad 4: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 10 usług szkoleniowych z zakresu metodyk zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji SCRUM i zakończone egzaminem w języku polskim - dla grup min. 10 osobowych i usługi te zostały wykonane należycie. Zad 3: O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. musi dysponować lub będzie dysponował trenerem posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi systemu TM Project tj. przeprowadził min 50 godzin szkoleniowych Zad 5 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. musi dysponować lub będzie dysponował trenerem który przeprowadził szkolenia z zakresu branży symulacji biznesowej tj. przeprowadził min 100 godzin szkoleniowych Zad 6: O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. musi dysponować lub będzie dysponował trenerem posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami tj. przeprowadził min 150 godzin szkoleniowych Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty na dostawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 3 000.00 zł Zadanie nr 2 - 5 000.00 zł Zadanie nr 3 - 4 000.00 zł Zadanie nr 4 - 6 000.00 zł Zadanie nr 5 - 500.00 zł Zadanie nr 6 - 700.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Szkolenia certyfikowane zarządzanie projektami - PRINCE2 (poziom Foundation)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Minimalna tematyka powinna obejmować wszystkie aspekty wchodzące w skład metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation, w tym m.in.: Pryncypia, Tematy (Jakość, Organizacja, Plany, Postępy, Ryzyko, Uzasadnienie, Biznesowe, Zmiana), Procesy (Inicjowanie Projektu (IP), Przygotowanie Projektu (PP), Sterowanie Etapem (SE), Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD), Zamykanie Projektu (ZP), Zarządzanie Końcem Etapu (KE), Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)), Produkty i inne zagadnienia w ramach metodyki. Egzamin próbny + analiza/omówienie wyników egzaminu. Wykonawca zapewni podręcznik z zakresu PRINCE2 dla każdego uczestnika szkolenia. 2. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego PRINCE 2 na poziomie FOUNDATION dla każdego uczestnika szkolenia. Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikującego otrzymają międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2 na poziomie FOUNDATION. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Szkolenia certyfikowane zarzadzanie projektami - IPMA Level D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IPMA D oraz C Minimalna tematyka powinna obejmować: Poziomy zarządzania projektem; Pojęcie projektu, programy, pakiety prac; Cele projektu, zasady definiowania celów (SMART); Rola interesariuszy w realizacji projektu; Struktura podziału prac; Metody planowania sieciowego(CPM); Harmonogram realizacji projektu; Wykres Gantta; Zasoby w projekcie - Histogram zasobów; Koszty w projekcie: Histogram kosztów; Budżet projektu; Zespół projektowy, zarządzanie zespołem; Rola komunikacji podczas realizacji projektu; Ryzyko w projekcie, Identyfikacja i ocena ryzyka; Monitorowanie kosztów; Monitorowanie projektu metodą wartości wypracowanej; Analiza trendu kamieni milowych; Egzamin próbny + analiza/omówienie wyników egzaminu. Wykonawca zapewni podręcznik z zakresu metodyki IPMA dla każdego uczestnika szkolenia. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego na poziomie IPMA D oraz C zgodnie z systemem 4-L-C IPMA Polska, Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikującego otrzymają międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami IPMA D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Szkolenie certyfikowane obsługi systemu TM Project
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZKOLENIE Z OBSŁUGI SYSTEMU TM PROJECT Minimalna tematyka powinna obejmować: interaktywny warsztat z zakresu podstaw zarządzania projektami przy wykorzystaniu systemów klasy ERP, w tym szczególnie warsztat z obsługi systemu TM Project. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego OBSŁUGI SYSTEMU TM PROJECT. Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikującego otrzymają certyfikat obsługi SYSTEMU TM PROJECT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Szkolenie certyfikowane SCRUM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZKOLENIE certyfikowane SCRUM Minimalna tematyka powinna obejmować: Podstawy teoretyczne Scrum - empiryzm, adaptacyjność, lean; Scrum a Waterfall - porównanie do podejścia tradycyjnego; Omówienie elementów Scrum - zasady, obiekty, role, zdarzenia; Zarządzanie wymaganiami w Scrum - praca z backlogiem; Oszacowania - ich rola i metody ich przygotowania; Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum; Ryzyko a Scrum - kwestie zarządzania ryzykiem; Dynamika samoorganizujących się zespołów - kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji. Jakość techniczna a koszty i wartość oprogramowania - pojęcie TCO (całkowity koszt posiadania), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości oprogramowania, sposoby ich optymalizacji; Skalowanie Scrum - praca w Scrum przy większej liczbie zespołów; Zmiana organizacyjna - jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści; Scrum Master - kim jest i jaka jest jego rola; Przygotowanie do egzaminu PSM-I - omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.) Egzamin próbny + analiza/omówienie wyników egzaminu. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego SCRUM (Professional Scrum Master I). Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikującego otrzymają międzynarodowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Szkolenie certyfikowane z wykorzystaniem branżowej symulacji biznesowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZKOLENIE certyfikowane z wykorzystaniem branżowej symulacji biznesowej. Zorganizowanie egzaminu certyfikującego. Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikującego otrzymają międzynarodowy certyfikat z branżowej symulacji biznesowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zrównoważone zarządzanie projektami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZKOLENIE certyfikowane z zrównoważonego zarządzania projektami. Minimalna tematyka powinna obejmować: czynniki zrównoważonego rozwoju, myślenie systemowe, etyka, wartości i zasady, nadzór, portfel projektów i program projektów, zdolność organizacyjna do zmian, zarządzanie projektami, cykl życia a PRiSM™, standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami, korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, struktury i role organizacyjne, zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie interesariuszy, Envex w praktyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gotowość do realizacji 20,00
Certyfikaty/akredytacje / znaki jakości niezbędne do rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) 10,00
Adekwatność programu szkolenia do uzyskanych rezultatów 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje korepetytorki języka angielskiego dla 13 latka - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje korepetytorki języka angielskiego dla 13 latka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI