Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-30
 • Numer ogłoszenia642442-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 642442-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

Wojewódzki Urząd Pracy: Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 27685569600000, ul. Kościuszki  30 , 40-048   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 757 33 61, , e-mail wup@wup-katowice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”
Numer referencyjny: PN/12/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”, w ramach projektu pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - łącznie około 100 osób, przy czym nie mniej niż 90 osób (9 edycji, które zostaną zrealizowane w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej, przy czym 2 edycje zostaną zrealizowane w Częstochowie, 2 edycje zostaną zrealizowane w Bielsku-Białej oraz min. 5 edycji zostanie zrealizowanych w Katowicach). Ilość edycji w poszczególnych miastach zostanie podana po przeprowadzeniu rekrutacji wśród pracowników Urzędu nie później niż na 3 dni przed pierwszą edycją szkolenia. Możliwa jest zmiana ilości edycji kosztem lokalizacji w Częstochowie oraz Bielsku-Białej, tylko i wyłącznie na rzecz Katowic. Ostateczna liczba osób biorących udział w edycji szkolenia zostanie podana nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed planowanym terminem danej edycji szkolenia. 3. Termin i miejsce realizacji: Szkolenie ma zostać zrealizowane do 6 dni od momentu podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r., w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy. Dana edycja szkolenia powinna się odbywać w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni. 3 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycje terminów realizacji poszczególnych edycji szkoleń Dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkolenia za zgoda obu stron. Każda edycja szkolenia obejmować będzie 15 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.) i zostanie zorganizowana na terenie miast: Katowice, Częstochowa oraz Bielsko-Biała, w obiekcie konferencyjnym/szkoleniowym o standardzie odpowiadającym standardowi hotelu trzygwiazdkowego lub porównywalnym; w lokalizacji dogodnej pod względem komunikacyjnym dla uczestników korzystających ze środków transportu publicznego. Lokalizacja sal powinna być usytuowana w śródmieściach poszczególnych miejscowości (Katowice, Częstochowa oraz Bielsko-Biała) w odległości maksymalnie 3 km od siedziby WUP oraz Filii WUP w tych miastach, tj. - dla Katowic - ul. Kościuszki 30; - dla Częstochowy - Al. Niepodległości 20/22; - dla Bielska-Białej - ul. Piastowska 40. Przy ocenie czy sala szkoleniowa spełnia wymagania dotyczące maksymalnej odległości 3 km od siedziby WUP w poszczególnych miastach, wykorzystać należy następującą metodę liczenia odległości: na stronie http://www.mapy.google.pl w pasku „Wyszukaj w Mapach Google” należy wpisać adres siedziby Urzędu w danym mieście”, następnie w pasku bocznym należy wpisać adres sali szkoleniowej. Należy zaznaczyć pozycję Pieszo i nacisnąć przycisk „WYZNACZ TRASĘ”. Hotel lub obiekt w którym będzie odbywać się szkolenie, musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów noclegu oraz kosztów dojazdu. 4. Szczegółowy program szkolenia „Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym” powinien zostać przedstawiony jako jeden z elementów oferty. Powinien być dostosowany do uczestników szkolenia (pracowników Urzędu) i obejmować między innymi następujące zagadnienia, będące przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników: 1) Czym jest stres w pracy i jak powstaje? Jego oznaki i podstawowe założenia. 2) Określenie charakteru w celu przeciwdziałania stresowi. 3) Wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu człowieka. 4) Stres w życiu prywatnym a zawodowym. 5) Sposoby redukcji i zwalczania stresu: techniki radzenia sobie ze stresem, kontrola nad emocjami, zdrowe podejście do stresu w pracy, techniki relaksacyjne, ćwiczenia antystresowe. 6) Syndrom wypalenia zawodowego – czym jest wypalenie zawodowe w perspektywie psychicznej, fizycznej i hormonalnej. 7) Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu (w ramach samooceny, pracy w zespole, pracy w Urzędzie). 8) Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u siebie i pracownika? - objawy wypalenia zawodowego. 9) Techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym – motywacja zawodowa, system wspierania pracowników, pozytywne nastawienie do pracy. 10) Metody zapobiegania powstawaniu stresu i wypalenia zawodowego - ćwiczenia przy pomocy różnych technik pozwalające m.in. na: kontrolę emocjonalną i intelektualną w warunkach stresowych, kontrolę emocji własnych i partnera w kontaktach służbowych, umiejętność wyciszenia się, odreagowania napięcia, budowania odporności w pracy pod presją czasu, wzmocnienie odporności psychicznej i pewności siebie. Szkolenie powinno składać się z części merytorycznej oraz warsztatowej (case study), z uwzględnieniem form treningów relaksacyjnych, ćwiczeń antystresowych, budowania równowagi i zarządzania emocjami w celu wykorzystania potencjału w życiu zawodowym, zgodnie z zakresem. 5.Ramowy harmonogram szkolenia: DZIEŃ I 08:30 - 10:00 Zajęcia 10:00 - 10:10Przerwa kawowa 10:10 - 11:40 Zajęcia 11:40 - 11:50 Przerwa kawowa 11:50 - 13:20 Zajęcia 13:20 - 13:45 Przerwa obiadowa 13:45 - 15:00 Zajęcia DZIEŃ II 08:45 - 10:20 Zajęcia 10:20 - 10:30 Przerwa kawowa 10:30 - 11:50 Zajęcia 11:50 - 12:00 Przerwa kawowa 12:00 - 13:20 Zajęcia 13:20 - 13:45 Przerwa obiadowa 13:45 - 15:00 Zajęcia 6. Szczegółowy zakres realizacji usługi: Wykonawca powinien zapewnić: W każdym dniu szkolenia obecność przynajmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za organizację przez cały czas trwania szkolenia, niezależnie od obecności Wykładowcy. Dla każdej edycji szkolenia salę szkoleniową posiadającą liczbę miejsc siedzących przy stołach, odpowiadającą liczbie osób biorących udział w szkoleniu, wyposażoną w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, w tym: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart z kartkami i flamastrami oraz bezpłatny dostęp do sieci WI-FI, nagłośnienie, odpowiednie oświetlenie w tym światło dzienne, ogrzewanie i klimatyzację. Sala musi spełniać wymogi BHP i p.poż. Wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia: 2 przerwy kawowe dziennie dla każdego uczestnika: • 1 przerwa składająca się z: - kanapek różnorodnych na białym oraz ciemnym pieczywie z dodatkami do wyboru np. sera, szynki, past, z dodatkami świeżych warzyw - po 4 kanapki na jedną osobę (min. 180g), - wyrobów cukierniczych różnorodnych: np. kruchych i/lub biszkoptowych ciasteczek,wafelków, babeczek, rogalików z nadzieniem (co najmniej 4 rodzaje, nie mniej niż 40g na osobę z każdego rodzaju), -napojów: świeżo parzonej kawy z ekspresu podawanej w warnikach lub ekspresie ciśnieniowym (min. 0,25 l/os.), herbaty (min. 3 rodzaje herbat w torebkach – czarna, zielona, owocowa – min. 0,25 l/os), gorącej wody podawanej w warnikach, soków owocowych naturalnych 100% – 2 smaki (np. pomarańczowego, jabłkowego - min. 0,33 l/os.), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej (min. 0,33 l/os.), - dodatków: plastrów cytryny w ilości odpowiadającej liczbie herbat, cukru, mleka do kawy. • 2 przerwa składająca się z: - wyrobów cukierniczych różnorodnych: drobnych słodkich i słonych przekąsek, np. kruchych i/lub biszkoptowych ciasteczek, wafelków, babeczek, rogalików z nadzieniem (co najmniej 4 rodzaje, nie mniej niż 40g na osobę z każdego rodzaju); - ciast (min. 3 rodzaje po 1 szt/os. z każdego rodzaju), - napojów: świeżo parzonej kawy z ekspresu podawanej w warnikach lub ekspresie ciśnieniowym (min. 0,25 l/os.), herbaty (min. 3 rodzaje herbat w torebkach – czarna, zielona, owocowa – min. 0,25 l/os), gorącej wody podawanej w warnikach, soków owocowych naturalnych 100% - 2 smaki (np. pomarańczowego, jabłkowego - min. 0,33 l/os.), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej (min. 0,33 l/os.), - dodatków: plastrów cytryny w ilości odpowiadającej liczbie herbat, cukru, mleka do kawy. Bufet kawowy powinien być dostępny dla uczestników szkoleń przez cały czas trwania wykładów oraz na bieżąco uzupełniany. Bufet kawowy powinien znajdować się w sali konferencyjnej lub w pomieszczeniu do niej przylegającym. przerwa obiadowa dziennie dla każdego uczestnika, składająca się z: - zupy (min. 250 ml/os.), -dania głównego: pierwszego dnia szkolenia danie mięsne (150 g/os.) z dodatkiem ziemniaków z wody lub opiekanych, frytek, klusek śląskich, kaszy lub ryżu (min. 2 rodzaje – min. 150 g/os.) i zestawu sałatek i surówek (min. 2 rodzaje – min. 50 g/os.), drugiego dnia do wyboru ryba lub danie mięsne (min. 150 g/os.) z dodatkiem ziemniaków z wody lub opiekanych, frytek, klusek śląskich, kaszy lub ryżu (min. 2 rodzaje – min. 150 g/os.) i zestawu sałatek i surówek (min. 2 rodzaje – min. 50 g/os.), - deseru,- napojów: soków owocowych, naturalnych 100% – 2 smaki (np. pomarańczowy, jabłkowy - min. 0,33 l/os.), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej (min. 0,33 l/os.). Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu ewentualnej konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich, wegańskich), o których wykonawca zostanie poinformowany w przededniu realizacji usługi. Wszystkie składniki obiadu podawanego pierwszego dnia szkolenia powinny być różne od składników obiadu podawanego w drugim dniu szkolenia. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło i może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu. Obiady powinny być podawane w odrębnym pomieszczeniu dostępnym lub wydzielonym wyłącznie dla uczestników szkolenia w budynku, w którym odbywać się będzie szkolenie, na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych i serwetek, w formie umożliwiającej spożywanie posiłku w pozycji siedzącej. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przygotowania i podania posiłków, zgodnie z ramowym harmonogramem szkolenia, zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków, przygotowania posiłków z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia. W zakresie realizacji usługi gastronomicznej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnego serwisu gastronomicznego związanego z wyżywieniem, tzn. przygotowaniem, obsługą kelnerską, nakryciem stołów, zapewnieniem zastawy (nie dopuszcza się stosowania plastikowych lub papierowych kubeczków, sztućców, talerzy itp.) oraz innych naczyń niezbędnych do serwowania zimnych i ciepłych posiłków (np. podgrzewacze, warniki, zaparzacze, termosy). Osoby prowadzące szkolenie tj.: co najmniej trzech doświadczonych wykładowców, praktyków i specjalistów posiadających wykształcenie wyższe psychologiczne oraz certyfikat coacha, z min 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć grupowych, którzy - każdy z nich oddzielnie - przeprowadzili co najmniej 80 godzin szkoleń w okresie ostatnich 3 lat z zakresu walki ze stresem i/lub wypaleniem zawodowym, w tym również przynajmniej jednego dla jednostek administracji publicznej. Wykładowcy poprowadzą poszczególne edycje szkoleń oddzielnie, wykorzystując przygotowane przez siebie prezentacje, a także udzielą odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania i wyjaśnią ich wątpliwości. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem szkolenia uwzględniającym zakres merytoryczny i zagadnienia dopasowane do potrzeb uczestników szkolenia. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia oraz egzemplarz dla celów archiwizacyjnych (teczka, notes, długopis, zakreślacz, prezentacja szkolenia w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie e-maila wysłanego na skrzynki pocztowe uczestników szkolenia, bądź linku z którego można pobrać materiały - nie później niż w pierwszym dniu danej edycji szkolenia). Dla każdego uczestnika szkolenia publikacja książkowa z zakresu walki ze stresem i/lub wypaleniem zawodowym. Wydanie imiennych certyfikatów / zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu, zgodnie z listą obecności. Zabezpieczenie minimum 3 bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia (w przypadku parkingu hotelowego). Odpowiednie oznakowania na materiałach szkoleniowych (prezentacji w formie papierowej i elektronicznej) i certyfikatach / zaświadczeniach zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, w szczególności dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Odpowiednie oznakowania sal, w których będą przeprowadzone zajęcia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, w szczególności dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (a Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do propozycji w terminie 2 dni roboczych): 1) propozycję materiałów szkoleniowych (w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy), 2) propozycję menu (w terminie 2 dni przed pierwszą edycją szkolenia), 3) wzór certyfikatu / zaświadczenia (w terminie 2 dni przed pierwszą edycją szkolenia). Wszystkie materiały, tj. harmonogram, program szkolenia, certyfikaty / zaświadczenia i materiały szkoleniowe związane ze szkoleniem powinny zostać oznaczone kolorowymi logotypami przesłanymi przez Zamawiającego (dopuszcza się umieszczenie logotypów tylko na pierwszej stronie danego dokumentu). Płatność za usługę nastąpi po zorganizowaniu i przeprowadzeniu każdej edycji szkolenia, przy czym koszt będzie uzależniony od rzeczywistej liczby uczestników, zgłoszonych na 3 dni kalendarzowe przed terminem poszczególnej edycji szkolenia. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szkolenie finansowane jest w całości ze środków publicznych, w związku z czym jest zwolnione z podatku VAT (cena netto = cena brutto). Szkolenie organizowane jest przez WUP w Katowicach w ramach projektu pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129993,33
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie usługi obejmujących co najmniej 500 godzin szkoleń/warsztatów/kursów, w tym co najmniej 300 godzin z tematyki obejmującej przedmiot szkolenia tj. walki ze stresem i/lub wypaleniem zawodowym, gdzie przynajmniej jedna usługa szkoleniowa była przeprowadzona dla jednostek administracji publicznej. Za godzinę szkolenia/warsztatu/kursu przyjmuje się 45 minut. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie wykazu zawierającego usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert bądź wykonywane nadal, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające w/w przedmiotowi zamówienia, z podaniem: nazwy jednostki dla której była świadczona usługa, przedmiotu usługi szkoleniowej, daty wykonania usługi, czasu trwania szkolenia/warsztatu/kursu oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Faktura VAT (jako dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi) wystawiona przez Wykonawcę w ramach danej usługi wskazanej w wykazie usług zrealizowanych, nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego. Sam dokument faktury, bez żadnych dodatkowych informacji na temat należytego wykonania, nie może ze swej istoty tego faktu potwierdzać. Z tego dokumentu nie wynika chociażby, że zamówienie zostało wykonane w terminie, a na Wykonawcę nie nałożono kar umownych czy potrąceń. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 2. wykaże, iż posiada jeden z certyfikatów jakości: a) Certyfikat ISO 29990:2010 b) Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) c) Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna d) Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 f) Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) lub równoważny wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie Certyfikatu Jakości. Certyfikat Jakości powinien zostać przedstawiony w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.3 wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami wskazanymi jako wykładowcy, zgodnie z następującymi wymogami: Wykonawca przedstawi sylwetki co najmniej trzech doświadczonych wykładowców, praktyków i specjalistów posiadających wykształcenie wyższe psychologiczne oraz certyfikat coacha. Każdy z wykładowców musi spełniać łącznie następujące kryteria: 1)posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/kursów, 2)legitymować się przeprowadzeniem co najmniej 80 godzin szkoleń/warsztatów/kursów w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert z zakresu tematyki obejmującej przedmiot zamówienia tj. walki ze stresem i/lub wypaleniem zawodowym, w tym również przynajmniej jednego szkolenia/warsztatów/kursu dla jednostek administracji publicznej. Za godzinę szkoleniową przyjmuje się 45 min. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia zawierającego: zawierającego imię i nazwisko osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako wykładowcy wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, z podaniem daty wydania/ważności certyfikatu coacha oraz nazwę instytucji wydającej, ilości lat stażu przy przeprowadzeniu szkoleń z podaniem ilości godzin szkoleń z tematyki obejmującej przedmiot zamówienia, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ; 2.Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ; 3.Certyfikat Jakości przedstawiony w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 14.6 SIWZ: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (Załącznik Nr 5 do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. III.4., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 3.w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 52 1560 0013 2367 0237 0105 0001 z dopiskiem „wadium – znak sprawy: PN/12/18”; 4. w formach niepieniężnych: 1) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 5. Wadium wniesione w formach niepieniężnych, o których mowa w pkt 18.2.2 SIWZ, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej - na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą - wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał dokumentu wadialnego należy umieścić w kopercie, bez wpinania/wszywania go do oferty. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu wadialnego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, była dołączona do oferty. 7. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 18.2.2 SIWZ, niezawierające zobowiązań, o których mowa w pkt 18.3 SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Dodatkowy staż pracy Wykładowców 30,00
Ilość przeprowadzonych dodatkowych godzin szkoleń/warsztatów/kursów przez Wykładowców 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie: 1. wykładowcy wskazanego do prowadzenia szkolenia; Warunki zmiany: zmianę taką dopuszcza się w sytuacji, gdy okaże się ona konieczna ze względu na śmierć lub chorobę wykładowcy bądź innej okoliczności dot. wykładowcy (uzasadnione przez Wykonawcę) wskazanego w ofercie do prowadzenia zajęć. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest poinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności zmiany wykładowcy wraz z podaniem przyczyn oraz przekazanie Zamawiającemu do jego akceptacji danych osobowych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wykładowcy w zastępstwie. Zmiana, o której mowa w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: OZNAKOWANIE POZIOME ULIC MIASTA ŻYRARDOWA
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Przeprowadzenie kursów programowania urządzeń mobilnych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" nr RPSL.11.02.01-24-008B/17 realizowanym w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT w oparciu o umowę nr UDA.RPSL.11.02.01-24-008B/17-0 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI