Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie tj. w Areszcie Śledczym Koszalinie/Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, Areszcie Śledczym w Słupsku/Oddziale Zewnętrznym w Ustce, Zakładzie Karnym w Czarnem/Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku, Zakładzie Karnym w Koszalinie, Zakładzie Karnym w Starem Bornem/Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, Zakładzie Karnym w Wierzchowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-07
 • Numer ogłoszenia515005-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515005-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie: Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie tj. w Areszcie Śledczym Koszalinie/Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, Areszcie Śledczym w Słupsku/Oddziale Zewnętrznym w Ustce, Zakładzie Karnym w Czarnem/Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku, Zakładzie Karnym w Koszalinie, Zakładzie Karnym w Starem Bornem/Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, Zakładzie Karnym w Wierzchowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie, krajowy numer identyfikacyjny 33046846600000, ul. ul. Młyńska  69 , 75950   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 52 361, e-mail dariusz.jablonski@sw.gov.pl, faks 94 343 00 53.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego, osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie tj. w Areszcie Śledczym Koszalinie/Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, Areszcie Śledczym w Słupsku/Oddziale Zewnętrznym w Ustce, Zakładzie Karnym w Czarnem/Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku, Zakładzie Karnym w Koszalinie, Zakładzie Karnym w Starem Bornem/Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, Zakładzie Karnym w Wierzchowie
Numer referencyjny: OI/POWER.2230.1.2018.AS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia 40 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w formie kursów w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie tj.: w Areszcie Śledczym w Koszalinie/Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, Areszcie Śledczym w Słupsku/Oddziale Zewnętrznym w Ustce, Zakładzie Karnym w Czarnem/Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku, Zakładzie Karnym w Koszalinie, Zakładzie Karnym w Starem Bornem/Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, Zakładzie Karnym w Wierzchowie. Każdy cykl szkoleniowo-aktywizacyjny będzie składał się z 2 części: kurs aktywizacji zawodowej i kurs zawodowy, połączony ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cykle szkoleniowo-aktywizacyjne będą realizowane dla 12 osobowych grup osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych okręgu koszalińskiego. Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z podziałem na części: CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Areszt Śledczy Koszalin/Oddział Zewnętrzny Dobrowo 1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Areszt Śledczy Słupsk/Oddział Zewnętrzny w Ustce 1. Kurs: Malarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Malarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Opiekun nad osobą starszą lub niepełnosprawną z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakład Karny w Czarnem/Oddział Zewnętrzny w Szczecinku 1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Elektryk z uprawnieniami do 1 kV z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Glazurnik - posadzkarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Grafik komputerowy z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Kucharz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Opiekun nad osobą starszą lub niepełnosprawną z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 7. Kurs: Pracownik ogólnobudowlany – monter ociepleń budynków z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 8. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 9. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 10. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 11. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 12. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakład Karny w Koszalinie 1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Malarz - tynkarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Spawacz MAG(135) z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej CZĘŚĆ V PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakład Karny w Starem Bornem/Oddział Zewnętrzny w Opatówku 1. Kurs: Palacz centralnego ogrzewania z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej CZĘŚĆ VI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakład Karny w Wierzchowie 1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Krawiec-szwacz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Spawacz MAG(135) z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80000000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz usług, które wykonał Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, tj. co najmniej: - 20 usług szkoleniowych w zakresie szkolenia zawodowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto (w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia), - 2 usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia zawodowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 20 000 złotych brutto (w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ustawie Pzp w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 ppkt 12 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca dołącza: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ dotyczących: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632); b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); c) zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający zażąda następujących dokumentów: 1) wykaz usług, które wykonał Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, tj. co najmniej: - 20 usług szkoleniowych w zakresie szkolenia zawodowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto (w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia), - 2 usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia zawodowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 20 000 złotych brutto (w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia). Do wykazu Wykonawca dołączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Ocena tego warunku będzie się odbywać na podstawie Wykazu usług wykonanych przez wykonawcę - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) SIWZ, z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – formularz JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ; 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – formularz JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ; 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu – formularz JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ; 7) oświadczenie o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) na poziomie nie mniejszym niż 30% – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, o którym mowa w art. 22a, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: a)formularz ofertowy, b)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ, w szczególności w rozdziale 7; Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w rozdziale 11 pkt 6 SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie do oferty aktualnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pełnomocnictwo); Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej zaproponowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, że dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw i adresów podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Na podstawie art.45 ust.1 zamawiający żąda wniesienia wadium: I część przedmiotu zamówienia: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), II część przedmiotu zamówienia: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), III część przedmiotu zamówienia: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), IV część przedmiotu zamówienia: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), V część przedmiotu zamówienia: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), VI część przedmiotu zamówienia: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), Łącznie części od I do VI: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Areszt Śledczy Koszalin / Oddział Zewnętrzny Dobrowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Areszt Śledczy Słupsk / Oddział Zewnętrzny w Ustce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Malarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Malarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Opiekun nad osobą starszą lub niepełnosprawną z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zakład Karny w Czarnem / Oddział Zewnętrzny w Szczecinku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Elektryk z uprawnieniami do 1 kV z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Glazurnik - posadzkarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Grafik komputerowy z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Kucharz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Opiekun nad osobą starszą lub niepełnosprawną z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 7. Kurs: Pracownik ogólnobudowlany – monter ociepleń budynków z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 8. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 9. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 10. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 11. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 12. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zakład Karny w Koszalinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Malarz - tynkarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Spawacz MAG(135) z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 6. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zakład Karny w Starem Bornem / Oddział Zewnętrzny w Opatówku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Palacz centralnego ogrzewania z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Pilarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zakład Karny w Wierzchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kurs: Brukarz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Kurs: Krawiec-szwacz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 3. Kurs: Spawacz MAG(135) z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 4. Kurs: Technolog robót wykończeniowych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej 5. Kurs: Zagospodarowanie terenów zielonych z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kursem pierwszej pomocy przedmedycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80000000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 10
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu prawa jazdy - Myślibórz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania15-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu prawa jazdy na kat. B - jak najkrótszego (najlepiej 2 tygodnie, 30.07-15.08).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI