Usługi szkoleń wyjazdowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi szkoleń wyjazdowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja = Sukces II”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMysłowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-07
 • Numer ogłoszenia569757-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569757-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Usługi szkoleń wyjazdowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja = Sukces II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Ja = Sukces II
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 344718000000, ul. ul. Gwarków  24 , 41400   Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 221 289, e-mail mysmops@poczta.onet.pl, faks 322 221 289.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Tak http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w postaci papierowej
Adres:
sekretariat MOPS Mysłowice ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleń wyjazdowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja = Sukces II”
Numer referencyjny: DA.331-03/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I: Wyjazdowy trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Część III: Trening kompetencji społecznych z elementami samoobrony dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie.

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35999,96
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-29   lub zakończenia: 2018-07-02

II.9) Informacje dodatkowe: Ten sam termin rozpoczęcia i zakończenia dla Części 1 i Części 3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych (Dz.U. 2014 poz. 196) zamawiający sprawdzi to na stronie www.turystyka.gov.pl.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Podpisane oświadczenia wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie kadry w prowadzeniu szkoleń o adekwatnej tematyce. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń o adekwatnej tematyce do danej części dla: w części 1 osób bezrobotnych, w części 2 dla młodzieży, w części 3 osób zagrożonych przemocą , ilość wymaganych szkoleń: 3 w ciągu ostatnich 3 lat dla grup min. po 10 osób. Wymagania dotyczące wykształcenie kadry prowadzącej szkolenie: w części 1, 2 i 3 wykształcenie wyższe (psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu nauk społecznych), uprawnienia trenerskie ( poparte certyfikatami ) adekwatne do tematyki szkolenia. Wymagania dotyczące opieki nad dziećmi : część 1 i 3 wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs opiekunki dzieci oraz doświadczeniena ( podstawie CV lub świadectw pracy)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Podpisane oświadczenia wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz kadry przewidzianej do prowadzenia szkolenia zgodnie z załącznikiem do karty ofertowej, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24aa ust 1 ustawy PZP Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów : - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Program szkolenia wyjazdowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w zakresie osób prowadzących szkolenie pod warunkiem, że będą to osoby o doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych od doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji kadry wykazanej w załączniku 2 do oferty, miejsca szkolenia pod warunkiem, że będzie ono spełniać warunki określone w siwz oraz terminu realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy (np. choroba uczestników szkolenia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wyjazdowy trening kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba uczestników: 12 osób dorosłych – uczestników/uczestniczek projektu Liczba dzieci wymagających opieki podczas zajęć ich rodzica: 17 (w wieku od 2 do 14 lat) - koszt pobytu dzieci musi zostać ujęty w całościowym koszcie dorosłych uczestników projektu ( Wiek dzieci , ukończone lata na dzień 02.07.2018r. : 2 lata – 2 dzieci, 4 lata – 3 dzieci, 5 lat – 1 dziecko, 6 lat – 2 dzieci, 7 lat – 2 dzieci, 8 lat – 2 dzieci, 9 lat – 1 dziecko, 10 lat – 1 dziecko, 12 lat – 1 dziecko, 13 lat – 1 dziecko, 14 lat – 1 dziecko ) Czas trwania: 4 dni (3 noclegi) w terminie: 29.06-02.07.2018 r. (pobyt powinien rozpocząć się i zakończyć obiadem) Liczba godzin zajęć szkoleniowych w formie warsztatów: 24h szkoleniowe na osobę (4 dni) Program szkolenia wyjazdowego: Wyjazd z parkingu przy ul. Gwarków w Mysłowicach (obok boiska sportowego), pobyt zaczyna się od obiadu. Warsztaty szkoleniowe (24 godziny szkoleniowe- 4 dni po 6h), obejmujące m.in. następującą tematykę: a) autodiagnoza (słabe i mocne strony, uzdolnienia), b) efektywna automotywacja (pasje i zainteresowania, potrzeby i pragnienia), c) wzmacnianie poczucia własnej wartości. d) komunikacja interpersonalna i asertywność w kontaktach międzyludzkich; właściwe odbieranie przekazu (aktywne słuchanie), konstruktywne wyrażanie siebie (komunikat „JA”), niewerbalne środki wyrazu (m.in. mowa ciała), zakłócenia w komunikowaniu się, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych (asertywna krytyka, pochwała, prośba, odmowa), stawianie i obrona swoich granic e) radzenie sobie ze stresem; analiza reakcji i zachowań w stresie - profil odporności psychicznej, skutki przewlekłego stresu, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (eliminacja/akceptacja), ćwiczenia z technik psychorelaksacyjnych. f) zarządzanie konfliktem i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; przyczyny i fazy konfliktu, własne emocje i reakcje w sytuacjach konfliktu (mechanizmy obronne), polubowne sposoby rozwiązywania sporów (negocjowanie, szukanie rozwiązań), ćwiczenia z technik zastępowania agresji, zarządzanie emocjami g) stawianie sobie nowych wyzwań; wyznaczanie celów i strategii ich osiągania zgodnie z wartościami (metoda SMART), wzmocnienie pewności siebie i swojej sprawczości, proces podejmowania decyzji Opieka nad dziećmi: a) Wykonawca na czas nieobecności osób dorosłych (uczestniczących w warsztatach szkoleniowych w ramach niniejszego zamówienia) winien zapewnić opiekę nad małoletnimi dziećmi dostosowaną do wieku dzieci i sprawowaną przez doświadczoną kadrę- min. 3 opiekunki. Opieka ta powinna być realizowana w oddzielnym pomieszczeniu dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci, wyposażonym w zabawki i inne akcesoria do zajęć. b) W czasie trwania warsztatów szkoleniowych Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dziećmi, w tym w formie co najmniej 3 różnych rodzajów animacji, także podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych ( w szczególności: zabawy ruchowe na powietrzu, spacer po okolicy z możliwością zwiedzenia miejscowych atrakcji, kino, przejście na miejscowy plac zabaw, zajęcia plastyczno-ruchowe na terenie Ośrodka itp). W trakcie zajęć nad zbiornikami wody, wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę ratownika. Czas wolny: W czasie wolnym od zajęć należy zapewnić uczestnikom oraz ich dzieciom efektywną i atrakcyjną organizację czasu wolnego. Wykonawca winien zapewnić co najmniej 2 różne formy organizacji czasu wolnego (w tym wycieczkę po okolicy), w szczególności wykorzystując dostępność miejscowych atrakcji takich jak źródła termalne, skanseny dawnej zabudowy, obiekty muzealne (stałe i czasowe ekspozycje), parki krajobrazowe itp. W przypadku, gdy proponowana animacja znajduje się poza obiektem, Wykonawca zapewni transport autokarem tam i z powrotem. Szkolenie kończy się obiadem i odwiezieniem uczestników szkolenia do Mysłowic, na parking przy boisku sportowym na ul. Gwarków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19599,96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-29
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Program szkolenia wyjazdowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Trening kompetencji społecznych z elementami samoobrony dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w rodzinie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba uczestników: 10 osób dorosłych – uczestniczek projektu Liczba dzieci wymagających opieki podczas zajęć ich rodzica: 11 (w wieku od 3 do 14 lat) - koszt pobytu dzieci musi zostać ujęty w całościowym koszcie dorosłych uczestników projektu. ( Wiek dzieci , ukończone lata na dzień 02.07.2018r. : 3 lata – 2 dzieci, 4 lata – 1 dziecko, 7 lat – 1 dziecko, 10 lat – 3 dzieci, 11 lat – 2 dzieci, 13 lat – 1 dziecko, 14 lat – 1 dziecko ) Czas trwania: 4 dni (3 noclegi) w terminie: 29.06.2018r.-02.07.2018 r. (pobyt powinien rozpocząć się i zakończyć obiadem) Liczba godzin zajęć szkoleniowych w formie warsztatów: 24h szkoleniowe na osobę (4 dni po 6h) Program szkolenia wyjazdowego: Wyjazd z parkingu przy ul. Gwarków w Mysłowicach (obok boiska sportowego), pobyt zaczyna się od obiadu. Warsztaty szkoleniowe (24 h szkoleniowe- 4 dni po 6h) obejmujące m.in. następującą tematykę: a). Autodiagnoza (słabe i mocne strony, uzdolnienia), b). Efektywna automotywacja (pasje i zainteresowania, potrzeby i pragnienia), c). Wzmacnianie poczucia własnej wartości. d).Komunikacja interpersonalna i asertywność w kontaktach międzyludzkich; właściwe odbieranie przekazu (aktywne słuchanie), niewerbalne środki wyrazu (m.in. mowa ciała), zakłócenia w komunikowaniu się, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych (asertywna krytyka, pochwała, prośba, odmowa), stawianie i obrona swoich granic e). Radzenie sobie ze stresem; analiza reakcji i zachowań w stresie - profil odporności psychicznej, skutki przewlekłego stresu, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (eliminacja/akceptacja), ćwiczenia z technik psychorelaksacyjnych. f). Stawianie sobie nowych wyzwań; wyznaczanie celów i strategii ich osiągania zgodnie z wartościami, wzmocnienie pewności siebie i swojej sprawczości, g). Techniki sztuki samoobrony oraz metody unikania sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Praktyczne zajęcia z technik samoobrony powinny trwać min. 6h szkoleniowych i zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia z technik sztuki samoobrony stanowią tematykę obligatoryjną. Opieka nad dziećmi: a) Wykonawca na czas nieobecności osób dorosłych (uczestniczących w warsztatach szkoleniowych w ramach niniejszego zamówienia) winien zapewnić opiekę nad małoletnimi dziećmi dostosowaną do wieku dzieci i sprawowaną przez doświadczoną kadrę- min. 2 opiekunki. Opieka ta powinna być realizowana w oddzielnym pomieszczeniu dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci, wyposażonym w zabawki i inne akcesoria do zajęć. b) W czasie trwania warsztatów szkoleniowych Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dziećmi, w tym w formie co najmniej 3 różnych rodzajów animacji, także podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (w szczególności: zabawy ruchowe na powietrzu, spacer po okolicy z możliwością zwiedzenia miejscowych atrakcji, kino, przejście na miejscowy plac zabaw, zajęcia plastyczno-ruchowe na terenie Ośrodka itp). W trakcie zajęć nad zbiornikami wody, wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę ratownika. Czas wolny: W czasie wolnym od zajęć należy zapewnić uczestnikom oraz ich dzieciom efektywną i atrakcyjną organizację czasu wolnego. Wykonawca winien zapewnić co najmniej 2 różne formy organizacji czasu wolnego (w tym wycieczkę po okolicy), w szczególności wykorzystując dostępność miejscowych atrakcji takich jak źródła termalne, skanseny dawnej zabudowy, obiekty muzealne (stałe i czasowe ekspozycje), parki krajobrazowe itp. W przypadku, gdy proponowana animacja znajduje się poza obiektem, Wykonawca zapewni transport autokarem tam i z powrotem. Szkolenie kończy się obiadem i odwiezieniem uczestników szkolenia do Mysłowic, na parking przy boisku sportowym na ul. Gwarków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-06-29
data zakończenia: 2018-07-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Program szkolenia wyjazdowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie kursu kinezjologii edukacyjnej - Lubliniec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie kursu kinezjologii edukacyjnej w Lublińcu woj. śląskie, w terminie do końca czerwca 2018 lub na początku lipca. Proszę o informacje, ile osób musiałabym zebrać, żeby szkolenie się odbyło, i jaki byłby koszt uczestnika szkolenia.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI