Usługi szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja=Sukces...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja=Sukces II”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMysłowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-05
 • Numer ogłoszenia521090-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521090-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Usługi szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja=Sukces II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Ja=Sukces II
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 34471800000000, ul. ul. Gwarków  24 , 41-400  Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 221 289, , e-mail zp@mops-myslowice.pl, mops@myslowice.pl , faks 322 221 289.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mops.myslowice.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie papierowej
Adres:
41-400 Mysłowice, ul.Gwarków 24, pok. 28

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Ja=Sukces II”
Numer referencyjny: DA.241-2/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Szkolenie „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Termin realizacji: 25.03.2019r. - 19.04.2019r. (zajęcia muszą rozpocząć się w marcu). Czas trwania: 36h szkolenia (6 spotkań po 6h szkoleniowych; 2 spotkania tygodniowo), pon-czw (dni robocze), w godz. 9:00 – 14:00 (1 grupa szkoleniowa: pon i śr, 2 grupa szkoleniowa: wt i czw) Przewidywana liczba uczestników: 20 osób (2 grupy szkoleniowe) Część 2: Szkolenie pn: „Indywidualne konsultacje psychologiczne” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin realizacji: 21.03.2019r. - 24.05.2019r. (dni robocze, pn-pt, w godz. 15.00-19.00). Spotkania z psychologiem będą musiały być ustalane indywidualnie z każdym z uczestników, tak by nie kolidowały z zajęciami szkolnymi oraz pozaszkolnymi. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za przeprowadzone godziny konsultacji (na podstawie list obecności).Każdy z uczestników musi rozpocząć konsultacje w terminie do 21.03.2019r. Przewidywana liczba uczestników: 20 osób w wieku 14-21 lat (osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą oraz młodzież ucząca się pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym) Czas trwania: 60 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji (ilość godzin powinna zostać dostosowana przez psychologa indywidualnie do potrzeb uczestnika, nie mniej jednak niż 1h/ uczestnika). Każdorazowo konsultacje nie powinny trwać dłużej niż 1h/ uczestnika. Część 3: Przedmiotem zamówienia są „Warsztaty psychoedukacyjne” dla osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie. Termin realizacji: Warsztaty grupowe: 48h (12 spotkań po 4h szkoleniowych; 1 spotkanie tygodniowo ), pn (dni robocze), w godz. 16.00-19.30, Indywidualne konsultacje psychologiczne: 30h zegarowych indywidualnych konsultacji dla uczestniczek warsztatów, w ilości zależnej od potrzeb uczestniczek, nie mniej jednak niż 1h/uczestnika. Termin: 25.03.2019r. - 24.06.2019r (zajęcia muszą rozpocząć się w marcu). Przewidywana liczba uczestników: 10 osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie Przewidywana liczba dzieci do opieki: 10 (4,5,5,6,6,6,7,8,9,11 lat)

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32932,80
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-25   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1: 25 marzec – 19 kwiecień 2019r, Część 2: 21 marzec – 24 maj 2019r, Część 3: 25 marzec – 24 czerwiec 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunkiem udziału w postępowaniu jest aby kadra przewidziana do realizacji zadania posiadała odpowiednie wykształcenie i doświadczenie: część 1: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Trener: • wykształcenie wyższe: psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podanej tematyce (minimum 2 szkolenia dla co najmniej 10 osób w okresie ostatnich 24 miesięcy) Opiekunka: • wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs opiekunki do dziecka lub doświadczenie w opiece nad dziećmi (na podstawie cv, referencji, świadectw pracy) część 2: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Wymagania wobec kadry prowadzącej kurs: • wykształcenie wyższe psychologiczne • doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą lub młodzieży uczącej się, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. część 3: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trener, psycholog, opiekunka, psycholog dziecięcy), której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Wymagania wobec kadry prowadzącej kurs : Trener (warsztaty grupowe): • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podanej tematyce (minimum 2 szkolenia dla co najmniej 10 osób, w ciągu ostatnich 2 miesięcy) wykształcenie wyższe: psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu pracy socjalnej. Psycholog (konsultacje indywidualne) • doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie (minimum 10 osób, w ciągu ostatnich 24 miesięcy) • wykształcenie wyższe psychologiczne . Terapeuta dziecięcy: • doświadczenie w pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (na podstawie referencji, cv, świadectw pracy) • wykształcenie wyższe: psychologiczne lub pedagogiczne- ale z ukończonym studium (lub studiami podyplomowymi) w zakresie psychoterapii dziecięcej. Prawnik (na 1 zajęciach grupowych) • wykształcenie wyższe prawnicze • doświadczenie w udzielaniu porad prawnych, prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego, kodeksu rodzinnego w obszarze przemocy w rodzinie (minimum 10 osób, w ciągu ostatnich 24 miesięcy) Opiekunka: • wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs opiekunki do dziecka lub doświadczenie w opiece nad dziećmi (na podstawie cv, referencji, świadectw pracy) .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wypełniony załącznik nr 2 do siwz zawiera imiona i nazwiska kadry przewidzianej do przeprowadzenia usługi
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do siwz oraz wykaz kadry przewidzianej do realizacji usługi zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć zobowiązanie tych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kadry 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w zakresie osób prowadzących szkolenie pod warunkiem, że będą to osoby o doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych od doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji kadry wykazanej w załączniku 2 do oferty; miejsca szkolenia pod warunkiem, że będzie ono spełniać warunki określone w siwz oraz terminu realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy (np. choroba uczestników szkolenia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Szkolenie „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termin realizacji: 25.03.2019r. - 19.04.2019r. (zajęcia muszą rozpocząć się w marcu). Czas trwania: 36h szkolenia (6 spotkań po 6h szkoleniowych; 2 spotkania tygodniowo), pon-czw (dni robocze), w godz. 9:00 – 14:00 (1 grupa szkoleniowa: pon i śr, 2 grupa szkoleniowa: wt i czw) Przewidywana liczba uczestników: 20 osób (2 grupy szkoleniowe) Wymagania podczas szkolenia: Podczas szkolenia konieczne będzie zapewnienie sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, trenera, ubezpieczenia oraz ciepłego posiłku (II danie) i napojów (kawa, herbata, soczki dla dzieci) dla uczestników i dzieci. Podczas zajęć I grupy szkoleniowej (pn i śr) konieczne będzie zapewnienie opieki dla dzieci uczestników szkolenia. Opieka ta powinna być realizowana w oddzielnym pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb dzieci, wyposażonym w zabawki i inne akcesoria do zajęć. Przewidywana liczba dzieci do opieki: 2 (4 i 2 lata) Program szkolenia: ma zawierać m.in. następującą tematykę: - techniki aktywnego poszukiwania pracy z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku pracy, - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - przygotowanie do rozmowy z pracodawcą (wygląd zewnętrzny- elementy wizażu, ubiór, higiena) - techniki autoprezentacji - umiejętności interpersonalne - radzenie sobie z krytyką i innymi negatywnymi emocjami - stres związany z poszukiwaniem pracy - zarządzanie czasem - rozwój zawodowy - wzrost samooceny i motywacji do działania Wymagania dodatkowe: • Wykonawca w cenie usługi winien ubezpieczyć wszystkich uczestników oraz dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia jego zakończenia, • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności, dziennika zajęć, potwierdzeń otrzymania przez uczestników cateringu opatrzonych wymaganymi logotypami (udostępnionymi przez zamawiającego), Materiały dydaktyczne i inne: Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów (np. podręcznik lub zestaw materiałów przygotowanych przez trenera, zeszyt, długopis, teczka na materiały szkoleniowe). Wymagania wobec kadry prowadzącej szkolenie: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Trener: • wykształcenie wyższe: psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podanej tematyce (minimum 2 szkolenia dla co najmniej 10 osób w okresie ostatnich 24 miesięcy) Opiekunka: • wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs opiekunki do dziecka lub doświadczenie w opiece nad dziećmi (na podstawie cv, referencji, świadectw pracy)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-25
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kadry 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Szkolenie pn: „Indywidualne konsultacje psychologiczne” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termin realizacji: 21.03.2019r. - 24.05.2019r. (dni robocze, pn-pt, w godz. 15.00-19.00). Spotkania z psychologiem będą musiały być ustalane indywidualnie z każdym z uczestników, tak by nie kolidowały z zajęciami szkolnymi oraz pozaszkolnymi. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za przeprowadzone godziny konsultacji (na podstawie list obecności).Każdy z uczestników musi rozpocząć konsultacje w terminie do 21.03.2019r. Przewidywana liczba uczestników: 20 osób w wieku 14-21 lat (osoby przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą oraz młodzież ucząca się pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym) Czas trwania: 60 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji (ilość godzin powinna zostać dostosowana przez psychologa indywidualnie do potrzeb uczestnika, nie mniej jednak niż 1h/ uczestnika). Każdorazowo konsultacje nie powinny trwać dłużej niż 1h/ uczestnika. Program konsultacji powinien zostać dostosowany do indywidualnych problemów uczestnika, może zawierać m.in. następującą tematykę: - radzenie sobie ze stresem i innymi negatywnymi emocjami - komunikacja interpersonalna, asertywność - budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny - analiza możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji - rozbudzanie potrzeby rozwoju osobistego i wzmacnianie motywacji - wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów Wymagania dodatkowe: • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności opatrzonych wymaganymi logotypami (udostępnionymi przez zamawiającego). • Wykonawca sporządzi także raport z wykonanej usługi zawierający ogólne informacje dotyczące przeprowadzonej usługi (tematy oraz problemy poruszane podczas spotkań) Kadra: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Wymagania wobec kadry prowadzącej kurs: • wykształcenie wyższe psychologiczne • doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą lub młodzieży uczącej się, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokumentacja: Zaświadczenia potwierdzające odbycie konsultacji przez danego uczestnika, końcowy raport przeprowadzonej usługi zawierające m.in. ogólny opis przeprowadzonych konsultacji, listy obecności potwierdzające przeprowadzenie 60h poradnictwa psychologicznego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-21
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kadry 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia są „Warsztaty psychoedukacyjne” dla osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termin realizacji: Warsztaty grupowe: 48h (12 spotkań po 4h szkoleniowych; 1 spotkanie tygodniowo ), pn (dni robocze), w godz. 16.00-19.30, Indywidualne konsultacje psychologiczne: 30h zegarowych indywidualnych konsultacji dla uczestniczek warsztatów, w ilości zależnej od potrzeb uczestniczek, nie mniej jednak niż 1h/uczestnika. Termin: 25.03.2019r. - 24.06.2019r (zajęcia muszą rozpocząć się w marcu). Przewidywana liczba uczestników: 10 osób zagrożonych bądź doznających przemocy w rodzinie Przewidywana liczba dzieci do opieki: 10 (4,5,5,6,6,6,7,8,9,11 lat) Warunki realizacji: Podczas warsztatów konieczne będzie zapewnienie sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych (notes, długopis, materiały edukacyjne), trenera (każde zajęcia), prawnika (na min. 1 spotkaniu) oraz ubezpieczenia i poczęstunku (np. kanapki, drożdżówki, słodkie i słone przekąski oraz napoje -kawa, herbata, woda, soczki dla dzieci) dla uczestników i ich dzieci. Podczas warsztatów grupowych konieczne będzie zapewnienie opieki (także psychologicznej) dla dzieci uczestników szkolenia (opiekunka oraz terapeuta dziecięcy). Opieka ta powinna być realizowana w oddzielnym pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb dzieci, wyposażonym w zabawki i inne akcesoria do zajęć. Wymagania dodatkowe: Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników szkolenia oraz dzieci do opieki, od następstw nieszczęśliwych wypadków od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia. Program warsztatów grupowych powinien zawierać m.in. tematykę: - Zjawisko przemocy: mity i stereotypy - Funkcjonowanie psychiczne osób doświadczających przemocy - Strategie radzenia sobie z przemocą - Indywidualny Plan Bezpieczeństwa - Przemoc jest przestępstwem: Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, procedura „Niebieskie Karty” - Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem przemocy - Alkohol a przemoc. Mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia. - Zwiększenie samoświadomości oraz wykorzystywanie własnych zasobów w sytuacjach kryzysowych. -Wzajemna wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów. Spotkania z psychologiem będą musiały być ustalane indywidualnie z każdym z uczestników, w dogodnym dla nich czasie. Ilość konsultacji na uczestnika powinna wynikać z jego potrzeb, nie mniej jednak niż 1h konsultacji z psychologiem na osobę. Program konsultacji powinien zostać dostosowany do indywidualnych problemów uczestnika Kadra Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trener, psycholog, opiekunka, psycholog dziecięcy), której powierzy realizację przedmiotu zamówienia. Wymagania wobec kadry prowadzącej kurs : Trener (warsztaty grupowe): • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podanej tematyce (minimum 2 szkolenia dla co najmniej 10 osób, w ciągu ostatnich 2 miesięcy) wykształcenie wyższe: psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu pracy socjalnej. Psycholog (konsultacje indywidualne) • doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie (minimum 10 osób, w ciągu ostatnich 24 miesięcy) • wykształcenie wyższe psychologiczne . Terapeuta dziecięcy: • doświadczenie w pracy z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (na podstawie referencji, cv, świadectw pracy) • wykształcenie wyższe: psychologiczne lub pedagogiczne- ale z ukończonym studium (lub studiami podyplomowymi) w zakresie psychoterapii dziecięcej. Prawnik (na 1 zajęciach grupowych) • wykształcenie wyższe prawnicze • doświadczenie w udzielaniu porad prawnych, prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego, kodeksu rodzinnego w obszarze przemocy w rodzinie (minimum 10 osób, w ciągu ostatnich 24 miesięcy) Opiekunka: • wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs opiekunki do dziecka lub doświadczenie w opiece nad dziećmi (na podstawie cv, referencji, świadectw pracy) . Dokumentacja: Warsztaty grupowe: Listy obecności, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu, potwierdzenia otrzymania przez uczestniczki poczęstunku, materiałów szkoleniowych, dokumentacja fotograficzna (na płycie CD). Konsultacje indywidualne: końcowe raporty przeprowadzonych usług zawierające m.in. ogólny opis przeprowadzonych konsultacji. Listy obecności potwierdzające przeprowadzenie 30h poradnictwa psychologicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-25
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kadry 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Częstochowa, Tychy
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: 1.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141. 2.Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141. 3.Ręczne cięcie tlenowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI