Usługę organizacji i przeprowadzenia 8 szkoleń przyuczających do zawodu dla osadzonych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługę organizacji i przeprowadzenia 8 szkoleń przyuczających do zawodu dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie realizowaną w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-08-13
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-05
 • Numer ogłoszenia584234-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584234-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie: Usługę organizacji i przeprowadzenia 8 szkoleń przyuczających do zawodu dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie realizowaną w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt systemowy pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 81095000000000, ul. ul. Kaszubska  28 , 70952   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 101, e-mail oisw_szczecin@sw.gov.pl, faks 914 337 075.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
więziennictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę organizacji i przeprowadzenia 8 szkoleń przyuczających do zawodu dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie realizowaną w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer referencyjny: OI/KI.2230.POWER.2.2018.TK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia są usługi szkolenia osadzonych: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 8 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie w ramach projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności ‘’w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części, z których każda stanowi odrębny przedmiot postępowania przetargowego. Wykonawcy mogą więc składać ofertę dotyczącą dowolnie wybranych przez siebie części, lub wszystkich części łącznie. Można złożyć tylko jedną ofertę (wypełnić formularz ofertowy – zał. Nr 2 do SIWZ).Szkolenia przewidziane są dla 96 osób: 8 grup – każda po 12 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych kursów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 48285,44
Waluta:
EURO
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-07
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-07

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r.poz. 665), mających trudności w integracji ze środowiskiem. Minimalny średni procentowy wskaźnik zatrudnienia w/w osób musi wynosić co najmniej 30% w drugim kwartale 2018 r tj. (01.04.2018-30.06.2018 r.) . W przypadku konsorcjum warunek musi spełniać każdy uczestnik oferty wspólnej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesje, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, • dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). • oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że średni procentowy wskaźnik zatrudnienia przez niego osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych był nie mniejszy niż 30% w okresie drugiego kwartału 2018 r. (01.04.2018r.-30.06.2018r.) Wykonawcy zawierają wypełniając formularz JEDZ (w części II A– zamówienie zastrzeżone).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Wysokości wadium dla całego zadania wynosi 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych). 2. Wysokość wadium dla poszczególnych części wynosi: 1) Część 1 – 1 700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych ); 2) Część 2 – 3 700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych );

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: a. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; b. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; c. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ; d. zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; e. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; f. zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie dotyczy ceny jednostkowej netto. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 3 cykle szkoleniowo-aktywizacyjnych z kursami: Fryzjer, Kelner, Konserwator powierzchni płaskich. • kurs fryzjera oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Zakład Karnym w Goleniowie • kurs kelnera oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie • kurs konserwatora powierzchni płaskich oraz kurs aktywizacji zawodowej - 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Zakład Karnym w Goleniowie. I Fryzjer męski Liczba godzin dydaktycznych cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego na uczestnika 83 h, w tym: • kurs aktywizacji – 20 h dydaktycznych • kurs przyuczający do zawodu – 63 h dydaktycznych, w tym: - pierwsza pomoc – 6 h - kurs teoria – 12 h - kurs praktyka – 45 h Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące uczestnika do wykonywania zawodu fryzjera męskiego. Zakres tematyczny szkolenia (teoria i praktyka) • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; • bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie; • dezynfekcja, sterylizacja, konserwacja narzędzi; • tworzenie profesjonalnego stanowiska pracy; • profesjonalna obsługa klienta: powitanie klienta, konsultacja, diagnoza, propozycja; • przegląd narzędzi i preparatów do zabiegów ; • struktura i właściwości włosa; • analiza kształtów twarzy i głowy; • dobór fryzury do kształtu twarzy i zarostu ; • strzyżenie męskie włosów; • dobór stylizacji brody do kształtu twarzy; • strzyżenie brody i wąsów; • pielęgnacja włosów i brody. II Kelner Liczba godzin dydaktycznych cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego na uczestnika to 106 h, w tym: • kurs aktywizacji – 20 h dydaktycznych • kurs przyuczający do zawodu – 86 h dydaktycznych, w tym: - pierwsza pomoc – 6 h - kurs teoria – 24 h - kurs praktyka – 56 h Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące uczestnika do wykonywania zawodu kelnera. Zakres tematyczny szkolenia (teoria i praktyka) • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie; • profesja kelnera; • struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego; • profesjonalna obsługa klienta; • zasady organizacji imprez zbiorowych; • systemy rozliczeń kelnerskich; • wyposażenie sali restauracyjnej i wyposażenie techniczne restauracji; • zastawa stołowa, techniki składania obrusów i serwetek, dekoracja; • obsługa gości przy stole; • charakterystyka, zasady i techniki przygotowywania i podawania napojów; • zasady i technika serwowania dań; • noszenie naczyń, szkła i tac, sprzątanie ze stołu po posiłkach; • style obsługi; • psychologia sprzedaży - obsługi przy stole; • sprzedaż sugestywna. III KONSERWATOR POWIERZCHNI PŁASKICH Liczba godzin dydaktycznych cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego na uczestnika to 92 h, w tym: • kurs aktywizacji – 20 h dydaktycznych • kurs przyuczający do zawodu – 72 h dydaktycznych, w tym: - pierwsza pomoc – 6 h - kurs teoria – 24 h - kurs praktyka – 42 h Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące uczestnika do wykonywania zawodu konserwatora powierzchni płaskich. Zakres tematyczny szkolenia (teoria i praktyka) • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; • bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie; • organizowanie stanowiska pracy; • przygotowanie narzędzi i środków ochrony indywidualnej; • środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie; • rodzaje i typy podłóg; • obsługa maszyn czyszczących; • uzupełniania środków czystości w wyznaczonych pomieszczeniach; • sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy; • sprzątanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych; • mycie okien; • zabezpieczanie i utrzymywanie czystości na posadzkach z tworzyw sztucznych; • czyszczenie dywanów i wykładzin; • mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; • konserwacja i czyszczenie posadzek kamiennych; • usuwanie zgromadzonych odpadków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15160,79
Waluta:
EURO
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych z kursami: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Malarz – Szpachlarz. • kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs aktywizacji zawodowej – 3 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karnym w Goleniowie, Zakład Karnym w Nowogardzie, Areszt Śledczy w Międzyrzeczu. • kurs malarza - szpachlarza oraz kurs aktywizacji zawodowej – 2 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Zewnętrzny w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim. IV MALARZ-SZPACHLARZ Liczba godzin dydaktycznych cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego na uczestnika to 136 h, w tym: • kurs aktywizacji – 20 h dydaktycznych • kurs przyuczający do zawodu – 116 h dydaktycznych, w tym: - pierwsza pomoc – 6 h - kurs teoria – 30 h - kurs praktyka – 80 h Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące uczestnika do wykonywania zawodu malarza-szpachlarza. Zakres tematyczny szkolenia (teoria i praktyka) • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie; • podstawy rysunku technicznego budowlanego; • obmiar robót malarskich; • narzędzia i sprzęt malarski; • materiałoznawstwo; • procesy technologiczne w robotach malarskich ; • obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń; • wykończenie ścian i sufitów gładzią szpachlową; • malowanie i zastosowanie odpowiednich farb; • przechowywanie i składowanie materiałów; • prace wykończeniowe, wykonywanie remontów, prace konserwacyjne. V TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Liczba godzin dydaktycznych cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego na uczestnika to 146h, w tym: • kurs aktywizacji – 20 h dydaktycznych • kurs przyuczający do zawodu – 126 h dydaktycznych, w tym: - pierwsza pomoc – 6 h - kurs teoria – 20 h - kurs praktyka – 100 h Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia przygotowujące uczestnika do pracy w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Zakres tematyczny szkolenia (teoria i praktyka) • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie; • maszynoznawstwo; • podstawy glazurnictwa; • podstawy posadzkarstwa; • podstawy murarstwa i tynkarstwa; • materiałoznawstwo; • kalkulacja kosztów; • projektowanie pomieszczeń; • technologia szpachlowania i malowania pomieszczeń; • technologia montażu sufitów podwieszanych lekkich; • technologia montażu ścianek działowych; • technologia montażu stolarki okiennej i drzwiowej; • przygotowanie powierzchni; • układanie glazury i posadzki; • murarstwo; • tynkowanie; • szpachlowanie i malowanie ścian; • montaż ścianek działowych i sufitów podwieszanych; • montaż okien i drzwi; • montaż paneli podłogowych i wykładzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33124,64
Waluta:
EURO
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kursu z makijażu pernamentnego. Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania30-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Czy są kursy makijażu permanentnego w sierpniu dla początkujących? Jaka cena? Jaki dyplom po ewentualnym pozytywnym ukonczeniu?
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI